Pamäť mesta Banská Bystrica
  

PMBB

o databáze
návod


Výberová regionálna retrospektívna bibliografická databáza Pamäť mesta Banská Bystrica je darom Štátnej vedeckej knižnice mestu Banská Bystrica a jeho obyvateľom a zároveň holdom bohatým dejinám mesta.

Databáza Pamäť mesta Banská Bystrica vznikla a bola vo forme CD-ROM distribuovaná v roku 2005 v rámci plnenia prvej etapy výskumnej úlohy Dejiny knižnej kultúry a Program regionálnej retrospektívnej bibliografie mesta Banská Bystrica. Pri projekte jej budovania sme vychádzali z pochopenia potreby sumarizovať informácie veľkého chronologického celku, bilancovať tlačou publikovanú literárnu produkciu i vedeckú aktivitu jednotlivých spoločenských oblastí, z potreby odhaliť podstatné vzťahy a súvislosti medzi nimi a identifikovať na základe predchádzajúceho vývoja faktory, ktoré ovplyvňujú súčasný rozvoj a charakter mesta a ktoré budú mať vplyv aj na jeho budúci kontinuálny vývoj. Po piatich rokoch sme sa rozhodli poskytnúť záujemcom aj priebežne aktualizovanú webovú verziu.

Databáza registruje najdôležitejšie historické udalosti a premeny v rámci štátu, ktoré sa prejavili v živote Banskobystričanov, medzníky v dejinách, ktoré významným spôsobom zasiahli Banskú Bystricu. Predstavuje prírodné pomery, osídľovanie, urbanizáciu a spôsob života občanov mesta. Pamäť mesta oboznamuje s historickými faktami sprevádzajúcimi dejinný vývoj Banskej Bystrice. Zaznamenáva aj tzv. malé dejiny, príbehy a udalosti Banskobystričanov a tak pred našimi očami odvíja ucelený príbeh metamorfóz mesta, ktoré je nositeľom mnohých hrdých prívlastkov.

Pamäť mesta Banská Bystrica predstavuje bibliografickú databázu monografií a článkov z periodickej regionálnej i celoslovenskej tlače ako aj z vybraných zahraničných periodík, štúdií zo zborníkov a pod., vydaných v rokoch po roku 1918. Poskytuje sumárny pohľad na rozsah a intenzitu politického, spoločenského, ekonomického a kultúrneho života obyvateľov mesta v minulosti. Umožňuje prehľad, slúžiaci na prezentáciu prírodných krás, umeleckých a kultúrnych pamiatok, politickej, hospodárskej a spoločenskej histórie mesta, je pomocníkom pri získavaní informácií potrebných pri spravovaní mesta a riešení jeho problémov.

Základom pre tvorbu databázy Pamäť mesta bola systematická kartotéka mesta, budovaná v 70. a 80. rokoch minulého storočia ako aj ďalšie primárne a sekundárne dokumenty banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnice. Do databázy sú zahrnuté záznamy zo Slovenskej národnej bibliografie, z kartotéky článkov v slovenských novinách a časopisoch za roky 1918 - 1944, budovanej v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Cenným pomocníkom pri tvorbe databázy bola Bibliografia novín a časopisov vydávaných v Banskej Bystrici v rokoch 1918 - 1980, ktorú zostavila Mária Gažovičová-Tichá a vydala ŠVK v roku 1987 ako príspevok k prieskumu, registrácii a charakteristike vydávania periodickej tlače v meste.

Projekt Pamäť mesta je iniciatívnym programom, zameraným na odstránenie bielych miest nielen v rámci retrospektívnej regionálnej bibliografie, ale predovšetkým v histórii mesta Banská Bystrica. Budeme radi, ak bude slúžiť nielen ako úvod do histórie mesta, ale aj ako sprostredkovateľ výsledkov historickej vedy pre záujemcov na rôznom stupni vzdelania a poznania zo sféry spoločenských, prírodných a technických vied, priaznivcov umenia a kultúry i vyznavačov športu. Veríme, že Pamäť mesta Banská Bystrica bude začiatkom procesu zobrazovania a vyhodnocovania stavu problematiky vo všetkých oblastiach spoločenského, ekonomického a kultúrneho života mesta a bude viesť k spracovaniu ucelenej monografie o jeho historickom vývine.Garanti databázovej verzie
Odborná časť: PhDr. Blanka Snopková, Technická časť: Ing. Danica Zendulková

Výkonná redakcia
PhDr. Blanka Snopková, Mgr. Soňa Šváčová
© Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
ISBN 978-80-89388-30-1

dátum poslednej úpravy: 2014-08-19