Pamäť mesta Banská Bystrica


rok vydania:
Autor Titul Uverejnené v Jazyk Vydavateľ Kľúčový výraz UDC
Adamčák, Štefan Obľúbenosť športových hier u študentov Právnickej fakulty UMB Banská Bystrica
Problematika športových hier v Slovenskej republike..., Trnava : Slovenská technická univerzita, 1996S. 21-26
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
športové hry (učebný predmet), 378.4(437.642):34
796:378.4
Alberty, Július Fenomén historickej osobnosti vo vyučovaní dejepisu so zreteľom na život a dielo Štefana Moysesa
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 210-220
vyučovanie dejepisu, historické osobnosti, vedecké konferencie, 371.3:929 Moyses, Štefan
Alberty, Július K výsledkom prijímacieho pokračovania
Ako moderne vyučovať dejepis, Banská Bystrica : Metodické centrum a Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 1997S. 50-56
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vyučovanie dejepisu, vysoké školy, 378:930:371
Augustínová, Eva, Katalóg knižnice banskobystrického kolégia a katalógy knižníc Banskobystrického biskupstva
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 144-147
Rímskokatolícka cirkev
Knižnica Banskobystrického kolégia (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.6:262.3"17/18":282
Nováková, Veronika Tretie archívne dni na Slovensku
Slovenská archivistika, Roč. 35, č. 1 (2000), s. 160-164
archívnictvo, 930.25(437.6):061.3(437.642)
Babjak, Milan Vážené dámy, vážení páni, milí priatelia-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S.72-74
Mana (umelecká agentúra : Banská Bystrica, Slovensko)
umelecké agentúry, kultúra, 374
008:061.3
Babjaková, Jana Vážené dámy, vážení páni, dovoľte mi-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 30-31
Junior (centrum voľného času : Banská Bystrica, Slovensko)
centrá voľného času, 379.81
008:061.3
Bačík, Miloš Vývoj obyvateľstva v okrese Banská Bystrica v období 1985-1995
Prírodné prostredie stredného Slovenska - jeho ochrana a tvorba, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 99-104
Res. angl.
obyvateľstvo, demografia, 314:911
Bahyl, Ján Vážení prítomní, ja budem-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 56
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43:061.237
Ligas, Štefan Vybavenie škôl jednotlivými druhmi technických výučbových prostriedkov :Miera a rozsah ich používania na vyučovacích hodinách
Zborník príspevkov z riešenia integrovanej grantovej úlohy, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 138-149
základné školy, vzdelávací proces, technické vybavenie, 371.6
Baran, Miroslav Experimentálne vyučovanie hudobnej výchovy
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 35-36
hudobná výchova, základné školy, 372.8:78
373.3
Baran, Vladimír Vývoj a problematika administratívnych hraníc na príklade Banskej Bystrice
Geografické štúdie 3, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1997S. 102-108
administratívne hranice, 913(437.642):35
Baranovič, Štefan Moyses a Kuzmány
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 152-158
moysesovsko-kuzmányovská tradícia, 323.1(437.6)"18"
Bárdiová, Marianna Hudobno-múzejný pohľad na zborovú tvorbu Jána Móryho
Cantus Choralis Slovaca 1998 : Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999S. 72-77
hudobní skladatelia, 78.071.1:783.6
929 Móry, Ján
Bárdiová, Marianna Literárne a hudobné múzeum
Pamiatky a múzeá, Č. 2 (1997), s. 65-66
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Bárdiová, Marianna Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici, jeho zástoj a perspektíva v rozvoji kultúry a umenia mesta a regiónu
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 19-23
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Bárdiová, Marianna Neznámy bellovský fond
Pamiatky a múzeá, Č. 3 (1996), s. 65
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobní skladatelia, muzeálne zbierky, 069:82+78(437.642)
929 Bella, Ján Levoslav:069.5
78.071.1
Bárdiová, Marianna Zborová tvorba Jána Cikkera
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 81-86
hudobní skladatelia, zborová tvorba, 78.071.1:78.087.67
929 Cikker, Ján
Vladovičová, Nadežda Podmienky a vyučovanie telesnej výchovy na 1. stupni základnej školy v regióne Banskej Bystrice
Problémy a perspektívy telovýchovného procesu žiakov mladšieho školského veku, Prešov : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 1996S. 123-125
telesná výchova, základné školy, 374.32:796
Bartík, Pavol Rozvíjanie tvorivosti u študentov Pedagogickej fakulty UMB v predmete telesná výchova
, Trnava : Slovenská technická univerzita-Materiálnotechnologická fakulta, 1996S. 213-216
Univerzita Mateja Bela
telesná výchova (študijný predmet), študenti, vysoké školy, 796/799:378.4
Bázlik, Jaromír Vážení priatelia, nepatrím síce k činiteľom ...
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 61-64
dejiny školstva, 37(437.642)(091):008
929 A/Z
Belková, Vlasta Problematika špecifických porúch učenia na 1. stupni ZŠ v okrese Banská Bystrica
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Pedagogická fakulta č. 4 : Zborník vedeckovýskumných prác, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta 1997S. 11-17
Res. angl.
učenie, 37.01
Vall, Michal Iba let do kozmu z vás chlapa neurobí
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 74 (29.3.2000), s. 8
kozmonauti, 629.78-051:06.054
929 Bella, Ivan
Bella, Ivan Pevne na Zemi
Harmónia, Roč. 8, č. 4 (2000), s. 20-22
kozmonauti, 629.78-051:06.054
929 Bella, Ivan
Bella, Ivan Prvý slovenský kozmonaut na návšteve Spojených štátov
Slovenská republika, Roč. 8, č. 117 (23.5.2000), s. 8
kozmonauti, 629.78-051:06.054
929 Bella, Ivan
Bella, Ivan Prvý slovenský kozmonaut navštevuje v týchto dňoch kurz anglického jazyka
Slovenská republika, Roč. 8, č. 47 (26.2.2000), s. 8
kozmonauti, 629.78-051:06.054
929 Bella, Ivan
Bella, Ivan V kozme sa riadil hodinkami testovanými na Marse :prvý slovenský kozmonaut na návšteve v rodnom kraji
Región, Roč. 2, č. 1 (2000), s. 4
kozmonauti, 629.78-051:06.054
929 Bella, Ivan
Jankovská, Želmíra Vplyv modifikovania rozsahu a obsahu vyučovania plávania na plaveckú výkonnosť študentov TV na FHV UMB v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Matthiae Belii : Sekcia vied o umení a vied o športe 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Fakulta humanitných vied, 1997S. 154-167
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
plávanie (študijný predmet), študenti telesnej výchovy, 797:378.18
Benčo, Jozef História a súčasnosť Katedry verejnej ekonomiky
Problémy transformácie verejného sektora, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Ekonomická fakulta, 1996S. 8-13
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.633:378.4
Beňušková, Zuzana Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty
Slovenský národopis, Roč. 45, č. 2 (1997), s. 242-243
308.437.642
908.437.642
39
Bieliková, Iveta Náročný prvý rok :Dlh rôznym fondom klesol zo 60 miliónov na terajších 11 miliónov Sk
Profit, Roč. 8, č. 47 (2000), s. 25
Lesy Slovenskej republiky (Banská Bystrica, Slovensko)
lesné hospodárstvo, 630
Bieliková, Iveta Vyrába tofu, lebo mu chutí
Profit, Roč. 8, č. 48 (2000), s. 46-47
Alfa Bio (Banská Bystrica, Slovensko)
racionálna výživa, 637.3:635.655:061.5(437.642)
613.2
Bieliková, Iveta Z PNS bude PONS
Profit, Roč. 8, č. 44 (2000), s. 22
Poštová novinová služba (Slovensko)
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
distribúcia periodík, 656.8
Bitušík, Peter Indikácia kvality vody potoka Bystrica (Veľká Fatra) využitím metódy analyzovania exúvií kukiel pakomárov (Diptera: Chironomidae) =An indication of water quality of the brook Bystrica (Veľká Fatra Mts.) using chironomid pupal exuviae technique (Diptera : Chironomidae)
Acta Facultatis Ecologiae 3-1996, Zvolen : Technická univerzita, 1996S.53-59
Súbež. názov angl.
povrchové vody, 504.455:556.53:595.77:574.6
Bitušíková, Alexandra Banská Bystrica v spomienkach pamätníkov
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 76
spoločenský život, kultúra, urbánna etnológia, 930.85(437.642)
94(437.642)
394:711.426(437.642)
Bitušíková, Alexandra A brief history of the Jewish community in Banská Bystrica =K histórii židovskej komunity v Banskej Bystrici
Slovenský národopis, Roč. 44, č. 2 (1996), s. 202-211
Text angl., súbež. názov a res. slov.
Židia, spoločenský život, kultúrny život, dejiny, 296-05(437.642)
394(437.6=411.16)(091)
Bitušíková, Alexandra Jazyk v komunikácii mestských spoločenských skupín :Na príklade židovskej komunity v Banskej Bystrici
Cahiers du CEFRES, No. 18 (únor 2000), s. 162-169
jazyková komunikácia, mestská spoločnosť, židovské komunity, 316.77
Bitušíková, Alexandra Mesto ako regionálne centrum
Etnologické rozpravy, Roč. 4, č. 1-2 (1997), s. 63-70
regionálne centrá, mestá, 911.375
Bitušíková, Alexandra Mesto - priestor diferenciácie a integrácie
Banská Bystrica : Pramene a spomienky, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998S. 7-49
Res. angl.
urbánna etnológia, 394:308:711.426(437.642)
Bitušíková, Alexandra Pohostinské zariadenia a zábavné podniky ako miesta spoločenskej komunikácie
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 9-25
Res. angl.
pohostinstvá, zábavné podniky, spoločenská komunikácia, urbánna etnológia, 394:711.426(437.642)
640.43(437.642)
Bitušíková, Alexandra Premeny funkcií námestia ako priestoru spoločenskej komunikácie
Etnologické rozpravy, Roč. 2, č. 2 (1995), s. 95-105
námestia, 394:711.61
Bitušíková, Alexandra Priestory sociálnej integrácie v urbánnom prostredí
Krajina, človek, kultúra : 3. celoslovenská konferencia / Ed. Peter Jančura, Banská Bystrica : Dali, 1998S. 128-131
Res. angl.
urbánna etnológia, centrálne námestia, dejiny, 394:308:711.426(437.642)
Bitušíková, Alexandra Spoločenské príležitosti - odraz diferenciácie mestského obyvateľstva
Etnologické rozpravy, Roč. 2, č. 2 (1995), s. 20-27
mestské obyvateľstvo, spoločenský život, 394
Bitušíková, Alexandra Stabilität und Veränderung der Funktionen des Hauptplatzes im Licht der historischen Entwicklung =Stabilita a zmena funkcií námestia vo svetle historického vývinu
Stabilität und Wandel in der Grossstadt, Bratislava : Ústav ekológie Slovenskej akadémie vied, 1995S. 113-123
Súbež. názov slov.
námestia, dejiny, 94(437.64)
911.375
711.61
Bitušíková, Alexandra Vianoce, Vianoce prichádzajú :Predvianočný kultúrny kalendár v Banskej Bystrici v prvej polovici 20. storočia
Národná osveta, Roč. 5, č. 22 (1995), s. 11-12
ľudové zvyky, Vianoce, 398.332.41
Bitušíková, Alexandra Z histórie plesov v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 5, č. 4 (1995), s. 19
plesy, 394.3
Bitušíková, Alexandra Z minulosti a prítomnosti židovskej komunity v Banskej Bystrici
Chochmes, Roč. 6, č. 1 (1998), s. 10-12
Židia, spoločenský život, kultúrny život, 296-05(437.642)
394(437.64=411.16)(091)
Bitušíková, Alexandra Židia na rázcestí :Židia na Slovensku 1945-1952
Slovenský národopis, Roč. 45, č. 3 (1997), s. 345-346
Židia, dejiny, konferencie, 94(437.6)"1945/1952"
323.12(437.6=411.16)(091):061.3
Blahynka, Miloslav Dramaturgia banskobystrickej opernej scény v rokoch 1989-1996
Slovenské divadlo, Roč. 45, č. 2-3 (1997), s. 151-163
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, dramaturgia, 792.54(437.642):792.027
Blahynka, Miloslav Tanec vetra na úvod
Pravda, Roč. 8, č. 63 (17.3.1998), s. 15
Stredoslovenské štátne divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 792.8(437.642)
Šmihla, Štefan Dramaturg so srdcom básnika :zhovárame sa so Štefanom Šmihlom
Nové slovo bez rešpektu, Roč. 6, č. 1 (1996), s. 16-17
dramaturgovia, básnici, 7.096.071.1
929 Šmihla, Štefan
Borguľová, Jana Poklady národnej kultúry
Banská Bystrica 1255-1995, Banská Bystrica : Vidas, 1995S. 26-27
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
069:82+78(437.642)
Borguľová, Jana Vážení prítomní, v tejto chvíli reprezentujem ...
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : PKO, 1995S. 37-38
literárny život, kultúrne zariadenia, spolupráca, 061.22:82
008
Bovan, Marián Žiacka knižnica banskobystrického evanjelického gymnázia vo fondoch Stredoslovenského múzea
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 163-165
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
Gymnázium evanjelickej cirkvi a. v. (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, muzeálne zbierky, 373.54(437.642)"17/18":284.1:027.8
069.5:027.8(437.642)"17/18
069:908(437.64)
Brendza, Gabriel Kňazský a biskupský profil Štefana Moysesa
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 193-201
Rímskokatolícka cirkev
262.1-051
282:262.3
Burkovský, Július Ing. Jozef Likavčan šesťdesiatročný
Chránené územia Slovenska, Č. 32 (1997), s. 49-50
719:929Likavčan, Jozef
Bursa, Ondrej Rieka a jej brehy - významná súčasť urbanizovaného prostredia
Krajina, človek, kultúra : 3. celoslovenská konferencia / Ed. Peter Jančura, Banská Bystrica : Dali, 1998S. 75-78
Res. angl.
rieky, človek a príroda, brehy, 71:627.4/.5
Cambel, Samuel Národná banka na povstaleckom území a podiel Karola Markoviča na jej činnosti
Podiel slovenských národohospodárov na príprave SNP : Materiály z odborného historického seminára ..., Banská Bystrica : Adade, 1999S. 47-57
Národná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
bankovníctvo, finančníci, 336-051
94(437.6)
Cvachová, Alžbeta K jubileu Elenky Barančíkovej
Chránené územia Slovenska, Č. 48 (2001), s. 37
33-051
929 Barančíková, Elena
502.4-051
Červená, Ľudmila Zborová tvorba Jána Egryho
Cantus Choralis Slovaca 1998 : Zborník materiálov z III. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999S. 68-71
hudobní skladatelia, zborová tvorba, 78.071.1:783.6
929 Egry, Ján
Červená, Ľudmila Milí priatelia, dovoľte, aby som predstavila-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 45-47
Slovenská hudobná únia
hudobné organizácie, 78:061.22(437.642)
Mayer, Marian Alojz Organ v Slizkom
Cirkevné listy, Roč. 110 (121), č. 1 (1997), predná s. obálky
organári, hudobné nástroje, 681.816.61
929 Kisel, Karol
Čičaj, Viliam Celoslovenský seminár Knižná kultúra v Banskej Bystrici
Knižnice a informácie, Roč. 28, č. 2 (1996), s. 80-83
knižná kultúra, 09
655.4/.5
Čičaj, Viliam Svadba po bystricky
Nedeľná Pravda, Roč. 6, č. 32 (1997), s. 27
Mestská rada (Banská Bystrica, Slovensko)
svadby, 35.077.6:392.5(091)
Čillík, Igor Analýza výsledkov v predmete teória a didaktika atletiky v skupinách študentov telesnej výchovy v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Matthiae Belii : Zborník Fakulty humanitných vied UMB : Sekcia vied o umení a vied o športe. Roč. 3 / Zost. Ľudmila Červená et al., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Fakulta humanitných vied, 1999S. 142-150
Res. angl., slov.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
telesná výchova (študijný odbor), teória a didaktika atletiky (vyučovací predmet), študenti, vysoké školy, 371.26:355.233.22-057.84
Čižmárová, Katarína Aktuálne problémy životného prostredia v Banskej Bystrici
Prírodné prostredie stredného Slovenska - jeho ochrana a tvorba, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 81-83
Res. angl.
životné prostredie, 502:913
Čižmárová, Katarína Príprava učiteľov geografie na Fakulte prírodných vied
Evropské dimenze v přípravě učitelů geografie a ve vyučovacím předmětu geografie : Sborník s celostátního semináře 13.-14.5.1997, Ostrava : Ostravská univerzita, 1997S. 49-56
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela
geografia, 378
911
Dangl, Vojtech Muž tvrdej ruky
Historická revue, Roč. 6, č. 2 (1995), s. 12-13
protihabsburské povstania, 323.22"1644/1645":929 Rákoci, Juraj
943.76"1644/1645"
Daniš, Miroslav Slovanská inkunábula v banskobystrickom archíve
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 55-64
Štátny okresný archív (Banská Bystrica, Slovensko)
slovanské prvotlače, 093:930.253(437.642)
Darulová, Jolana Aktuálne problémy regionálneho rozvoja
Slovenský národopis, Roč. 45, č. 3 (1997), s. 344-345
regionálny rozvoj, 332.1:061.3(437.642)
Darulová, Jolana Etika meštianskej spoločnosti v medzivojnovom období :(Na príklade výskumov rodinného a spoločenského života v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici)
Zborník z konferencie "Etika a civilizačné zmeny", Senec : [s. n.], 199815 rkp.
meštianska spoločnosť, etika, sociálna antropológia, 173
Darulová, Jolana K formovaniu domova v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Matthiae Belii : Spoločenskovedná sekcia č. 3 / Zost. Alexandra Bitušíková a kol., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999S. 338-343
Res. angl., slov.
meštianska spoločnosť, domov (sociálna kategória), sociálna antropológia, 316.3
392.3:911.375
929.52
Darulová, Jolana Kultúrno-spoločenské aktivity v Banskej Bystrici v minulosti
Národná osveta, Roč. 5, č. 3 (1995), s. 8-9
spoločenský život, kultúra, dejiny, 930.85
394
Darulová, Jolana Ľudia na okraji mestskej spoločnosti
, Brno : Společnost odborníků a přátel Muzea romské kultury, 1996S. 20-25
Súbež. názov a text nem.
urbánna etnológia, mestské spoločenstvá, žobráci, sociálne minority, 394:711.426(437.642)
316.334.56(437.642)
323.15(437.642)
Darulová, Jolana Ľudia na okraji mestskej spoločnosti :Etnosociálny obraz banských miest na prelome storočí
Národná osveta, Roč. 5, č. 15 (1995), s. 13
banské mestá, mestské spoločenstvá, sociálne minority, urbánna etnológia, žobráci, 316.334.56(437.642)
394:711.426(437.642)
Darulová, Jolana Mesto - región, etnografická oblasť
Etnologické rozpravy, Roč. 4, č. 1-2 (1997), s. 71-78
národopis, etnografické oblasti, urbánna etnológia, 39:711.426(437.642)
Darulová, Jolana Minulosť Banskej Bystrice v spomienkach a rozprávaní :(Od vzniku mesta do päťdesiatych rokov 20. storočia)
Banská Bystrica : Pramene a spomienky, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998S. 122-159
Res. angl.
mestá, urbánna etnológia, 394:711.426(437.642)
94(437.642)
Rohárik, Juraj Premeny názvov ulíc a námestí v Banskej Bystrici
Etnologické rozpravy, Roč. 2, č. 2 (1995), s. 60-70
ulice, toponymia, 81´373.21
Darulová, Jolana Spoločenské komunikácie ako prejav mestského životného štýlu :(korzo, pohostinstvá)
Etnologické rozpravy, Roč. 2, č. 2 (1995), s. 28-37
etnológia, mestá, životný štýl, pohostinské zariadenia, 394:711.426(437.642)
316.334.56(437.642)
640.43(437.642)
Darulová, Jolana Stabilita a zmeny v týždenných a výročných trhoch :Radvanský jarmok v spomienkovom rozprávaní
Etnologické rozpravy, Roč. 2, č. 2 (1995), s. 106-113
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Darulová, Jolana Stabilität und Veränderungen der Funktionen der Wochen- und Jahremärkte :Radvaner Jahrmarkt in der Erzählung aus der Erinnerung
Stabilität und Wendel in der Grossstadt, Bratislava : Ústav ekológie Slovenskej akadémie vied, 1995S. 95-102
výročné trhy, 394.6(437.642)(091)
791.61(437.642)(091)
Darulová, Jolana Tradičné aspekty ľudovej kultúry - prekážka či iniciátor regionálneho rozvoja?
, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 119-124
Res. angl.
ľudová kultúra, regionálny rozvoj, 39
Darulová, Jolana Urbanistická a sociálna stratifikácia - koordinácia priestoru a sociálnych skupín v meste
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Spoločenskovedná sekcia č. 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997S. 147-156
Res. angl.
sociálne skupiny, urbánna etnológia, 394:308:711.426(437.642)
Darulová, Jolana Voda a jej etnourbánny význam
Krajina, človek, kultúra : 3. celoslovenská konferencia s medzinárodnou účasťou : Zborník referátov / Ed. Peter Jančura, Banská Bystrica : Dali, 1998S. 52-55
Res. angl.
voda, urbánna etnológia, 628
394:711.426(437.642)
553.7+556
Darulová, Jolana Vplyv mestského prostredia na formovanie dieťaťa :(Na príklade výskumov medzivojnového obdobia)
Společenství dětí a kultura, Strážnice : Ústav lidové kultury, 1997S. 73-81
Res. angl.
sociálna diferenciácia, 394:308-053.2
911
Darulová, Jolana Vzťahy medzi mestom a vidiekom na príklade Banskej Bystrice
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 27-45
Res. angl.
mestá, vidiek, urbánna etnológia, 394:711.426(437.642)
Debnár, Ján Zápas o prijatie a udomácnenie jednotnej celonárodnej spisovnej slovenčiny a účasť Štefana Moysesa v tomto zápase
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 159-183
školstvo, spisovná slovenčina (vyučovací jazyk), 811.162.4(091)
371(437.642)(091):372.64
Dlouhý, Oleg Nové vetry v tanci
Javisko, Roč. 30, č. 4 (1998), s. 21
Stredoslovenské štátne divadlo
scénický tanec, Banská Bystrica (Slovensko), 792.8
793.32
Dlouhý, Oleg Štyri hrozienka z tanečného koláča
Javisko, Roč. 31, č. 1 (1999), s. 6-8
Stredoslovenské štátne divadlo
Zakázané miesta (tanečný projekt), scénický tanec, 792.8
793.32
Domová, Miroslava Macholdovci a Banská Bystrica
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 106-112
kníhtlačiarstvo, tlačiarne, 655.1/.3(091)
929 Machold (rod)
Doruľa, Ján Slovensko-nemecké vzťahy v rukopisných pamiatkach :(podľa písomností v archíve mesta Banská Bystrica)
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 190-192
Mestský archív (Banská Bystrica, Slovensko)
slovensko-nemecké vzťahy, mestské účtovné knihy, rukopisné pamiatky, 091"15":657.32
Wágnerová, Oľga Koncepcia pedagogickej praxe v štúdiu učiteľstva 1. stupňa ZŠ na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
Vysokoškolská príprava učiteľov. 1. časť, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta, 1996S. 113-117
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
učiteľstvo, vysoké školy, 371.213:378.637
Doušková, Alena School of education, Matej Bel University Banská Bystrica, Slovakia :techniky Freineta vo vyučovaní na PF UMB v Banskej Bystrici
Swiatowy kongres nauczycieli, Kraków : Centrum kongresowe, 1996S. [11]
Univerzita Mateja Bela
pedagogika, vyučovacie metódy, 371.4:378.637
37-051 Freinet, Celestín
Doušková, Alena Uplatňovanie prvkov otvoreného vyučovania na ZŠ s celodenným učebným programom otvoreného typu na Okružnej ulici v Banskej Bystrici
Premeny výchovy v škole a v rodine, Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 1997S. 225-232
Res. nem.
Základná škola, Okružná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, otvorené vyučovanie, 371.4
Drugová, Zuzana Remeselníci v Banskej Bystrici a Radvani v prvej polovici 20. storočia v literatúre a spomienkach pamätníkov
Banská Bystrica : Pramene a spomienky, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998S. 70-96
Res. angl.
remeselníci, 745:338.45
Dupej, Jozef Konferencia - Ochrana a medicínske využitie prírodného prostredia v krasových oblastiach
Chránené územia Slovenska, Č. 32 (1997), s. 31-32
krasové oblasti, speleoterapia, konferencie, 502.7:551.44:614:061.3(100)
Ďurčeková, Zuzana Svetová premiéra opery Bátoryčka v Banskej Bystrici
Národná obroda, Roč. 7, č. 239 (12.10.1996), s. 10
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, premiéry, 792.54(437.642)
Ďurková, Mária Vývoj osídlenia Zvolenskej a Pliešovskej kotliny v stredoveku =The Development of Setelments in Zvolen and Pliešovce Basins in the Middle Ages = Die Entwicklung der Besiedlung des Zvoleneren und Pliešovceren Talkessels im Mittelalter
Historický časopis, Roč. 44, č. 2 (1996), s. 161-185
Res. angl., nem.
osídlenie, stredovek, dejiny, 325
943.76
Dvorský, Eduard Profesori a študenti Córdobskej národnej univerzity z Argentíny na návšteve Univerzity Mateja Bela :Predstavitelia univerzity z Latinskej Ameriky po prvýkrát na pôde UMB
Universitas Matthiae Belii, Roč. 2, č. 3 (1996), s. 7
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, 378.633:378.4
Banská Bystrica s odblokovanými účtami
Hospodárske noviny, Roč. 8, č. 125 (30.6.2000), s. 10
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 640.41(437.642)
Eliáš, Michal Neznámi bernolákovci banskobystrického stánku Slovenského učeného tovarišstva - členovia a autori
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 170-177
Slovenské učené tovarišstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
bernolákovci, 929 A/Z:82
655.4"1787/1847"
Flešková, Marta Názory vysokoškolákov na manželstvo a rodičovstvo
Vysokoškolská príprava učiteľov. 1. časť, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta, 1996S. 193-195
manželstvo a rodičovstvo, 613.89:378.4:173
Flešková, Marta Veda a výskum na Pedagogickej fakulte UMB v rokoch 1992-1995
Universitas Matthiae Belii, Roč. 2, č. 2 (1996), s. 6
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
veda a výskum, 001
378.4:378.637
Franc, Valerián Keď les zabíja :História zániku jednej lesostepi
Daphne, Roč. 3, č. 1 (1996), s. 10-13
zalesňovanie, xerotermné biotopy, 581
630*9
Franková, Libuša Účasť Štefana Moysesa na vývoji školstva v Banskej Bystrici
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S.184-192
dejiny školstva, 371(437.642)(091)
Frimmová, Eva Analýza banskobystrických inkunábul
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 45-56
Mestský archív (Banská Bystrica, Slovensko)
prvotlače, inkunábuly, 093
Gáfriková, Gizela V európskych súradniciach
Historická revue, Roč. 6, č. 9 (1995), s. 28-29
slovenskí spisovatelia, kňazi, 930.85(437.642)
07-051
82:929 Plachý, Ondrej
Galvánek, Juraj Banskobystrické prírodné pozoruhodnosti
Chránené územia Slovenska, Č. 32 (1997), s. 30-31
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
príroda, výstavy, 502(437.642):061.4
069:908(437.64)
Očakávaná dražba hotela sa nekonala
Práca, Roč. 55, č. 180 (5.8.2000), s. 3
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 640.41(437.642)
347.451.6
Gešková, Želmíra Banskobystrické kalendáre staršieho obdobia
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 91-96
kalendáre, 050.9"17/18"
Glocková, Mária Bátoryčka bez krvstory
Pravda, Roč. 6, č. 252 (28.10.1996), s. 7
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, premiéry, 792.54(437.642)
Glocková, Mária Sattó - tanec vetra :Čo privial (alebo odvial?) tanec vetra Sattó
Hudobný život ´98, Roč. 30, č. 6 (1998), s. 1, 5
Stredoslovenské štátne divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 792.8(437.642)
Glocková, Mária Za Jánom Hadrabom (1922-2000)
Hudobný život, Roč. 32, č. 3 (2000), s. 4-5
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
operní speváci, 78.071.2:792.54(437.642)
929 Hadraba, Ján
Glocková, Mária Za Milanom Schenkom
Hudobný život ´98, Roč. 30, č. 1 (1998), s. 2
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
operní speváci, 78.071.2:792.54(437.642)
929 Schenko, Milan
Graus, Igor Banská Bystrica versus Zvolen?
Historická revue, Roč. 6, č. 8 (1995), s. 34-35
Pohronská župa (Slovensko)
župné sídla, 353.2:911.375
342.26(091):943.76 "1920/1927"
Graus, Igor Banskobystrický Špitál sv. Alžbety a jeho knižnica v 1. polovici 16. stor.
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 135-143
Špitál sv. Alžbety (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.6:614.2(437.642)"15"
Graus, Igor Bystrické rarity pod Eifelovkou
Historická revue, Roč. 6, č. 7 (1995), s. 32
Mestské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
muzeálne exponáty, výstavné, muzeálne zbierky, výstavy, 069.5:061.4(437.642:44)
069:908(437.64)
Graus, Igor K datovaniu najstarších, tzv. ferrariovských pôdorysných plánov Banskej Bystrice
Pamiatky a múzeá, Č. 1 (2000), s. 20-22
Štátny okresný archív (Banská Bystrica, Slovensko)
územné plány, 711(437.642)
929 Ferrari, Giulio
69-051(450:437.642)
Graus, Igor Odpisy banskobystrických ev. a. v. matrík z rokov 1551-1611
Genealogicko-heraldický hlas, Roč. 5, č. 1 (1995), s. 6-10
Evanjelická cirkev a. v
cirkevné matriky, 284.1(437.642):259
Graus, Igor Špitál svätej Alžbety ako predmet zápasu Banskej Bystrice s Turzovsko-Fuggerovským mediarskym podnikom v prvej polovici 16. storočia
Historický časopis, Roč. 46, č. 3 (1998), s. 557-578
Res. angl., nem.
Špitál sv. Alžbety (Banská Bystrica, Slovensko)
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
94(437.642)"15"
614.2(437.642)"15"
Graus, Igor Urodzení lúpežníci
Historická revue, Roč. 6, č. 6 (1995), s. 8-10
feudalizmus, šľachtické rody, 929.52 Dóci (rod):929.7
94(437.64)14/15"
Hajdová-Židovská, Elena Syn Rusínov blízky Slovákom
Historická revue, Roč. 6, č. 10 (1995), s. 23
hlavné mestá, 929 Dobrianski, Adolf:622
Zaťko, Ján Aby rozprávka neodišla s dlhým nosom
Javisko, Roč. 31, č. 10 (1999), s. 18
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
tanečné rozprávky, 792.8
793.32
Inštitorisová, Dagmar AD Astra :Lietajúca Frída
Javisko, Roč. 32, č. 11 (2000), s. 26-27
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
Teatro Tatro (Nitra, Slovensko)
Lietajúca Frída (tanečný projekt), tanečné projekty, 792.8
793.32(437.642)
Pinzík, Martin Bubnovanie z dvoch svetov
Javisko, Roč. 30, č. 4 (1998), s. 15-16
Stredoslovenské štátne divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 792.8(437.642)
Kavcová, Mária Divák nám pomáha prežiť :Štúdio tanca pripravuje tanečnú rozprávku O trpaslíkovi Nosálkovi
Večerník, Roč.6, č. 28 (11.2.1998), s.4
Stredoslovenské štátne divadlo
scénický tanec, 792.8
793.32
Teliščáková, Dagmar Tanec nie je len balet :Hovoríme s choreografkou Zuzanou Hájkovou
Pravda, Roč. 8, č. 85 (14.4.1998), s. 19
Stredoslovenské štátne divadlo
scénický tanec, 792.8
793.32
Poliak, Jozef Zuzana Hájková :Moje predstavy v Štúdiu sa naplnili
Smer dnes. Korzár, Roč. 8 , č. 114 (19.5.2000), s. 4
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 792.8(437.642)
793.32(437.642)
Zaťko, Ján Noverre nepísal svoje listy zbytočne!
Javisko, Roč. 32, č. 1 (2000 ), s. 17
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
793.32(437.642)
929 Noverre, Jean Georges
Kolačná, Zuzana Objasnenie zvláštností režimu prameňov v Starohorskej doline využitím automatických meracích staníc
Podzemná voda : 10. Slovenská hydrogeologická konferencia HYDROGEOLÓGIA 2000, Roč. 6, č. 2 (2000), s. 247-251
Abstrakt a res. angl.
vodné pramene, meracie stanice, automatické, 556.3(437.642)
Hlavatá, Renáta Cyrilo-metodská tradícia v diele Štefana Moysesa
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 202-209
Rímskokatolícka cirkev
061.75"18":929 Cyril, sv.+929 Metod, sv.
Hoššo, Jozef Hrad zo zlata postavený
Historická revue, Roč. 6, č. 3 (1995), s. 3-4
mestská architektúra, 72:908.437.64
902:728.8
Hrabovcová, Emília Provisio canonica v Banskej Bystrici 1850
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 135-145
Rímskokatolícka cirkev
262.3"1848/1851"
929 Moyses, Štefan
Hradecký, Roman Vážené dámy, vážení páni, dovoľte aj mne-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 41-44
Park kultúry a oddychu (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúra, 374
008:061.3
Husárik, Ján My sme si náš vstup rozdelili na dvoje- :Ja som-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 15-16
Regionálne kultúrne stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúra, 374
008:061.3
Husovská, Ľudmila Zachránime svedkov banskobystrickej medi?
Pamiatky a múzeá, Č. 1 (1997), s. 50-54
Medený hámor (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúrne pamiatky, technické, medené hámre, pamiatková starostlivosť, 904:669.3(437.642)
Chovanová, Anna Lesy SR a Smrečina našli spoločnú reč
Práca, Roč. 55, č. 266 (18.11.2000), s. 6
Lesy Slovenskej republiky (Banská Bystrica, Slovensko)
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
lesníctvo, drevospracujúci priemysel, 630(437.6):674(437.642)
Chromeková, Valéria K otázkam rozvoja priemyslu a zamestnanosť Banskej Bystrice koncom 19. storočia
, Banská Bystrica : TRIAN, 1997S. 137-146 690
Res. angl.
priemysel, zamestnanosť, 338.45:331.5
943.762
Chromeková, Valéria Vplyv prvej svetovej vojny na výrobu a na zásobovanie obyvateľstva Banskej Bystrice
Acta Universitatis Matthiae Belii : Spoločenskovedná sekcia č. 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997S. 77-83
Res. angl.
svetová vojna, 1914-1918, zásobovanie obyvateľstva, priemyselná výroba, 658.51:355
94(437.62)
Janáková, Lýdia Tvorivá dramatika (módna vlna či nevyhnutnosť?)
Múzy v škole, Roč. 3, č. 3 (1996), s. 2-3
Univerzita Mateja Bela
tvorivá dramatika, 37.02
Jančoková, Ľudmila Súčasný zdravotný stav a funkčná zdatnosť detí a mládeže v Banskej Bystrici
Diagnostika pohybového systému, Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997S. 47-49
zdravie, deti a mládež, 61-053.2:796:371.7
Kupec, Ján Krajinoekologické determinanty ďalšieho rozvoja sídelnej aglomerácie Banská Bystrica
Krajina, človek, kultúra : 3. celoslovenská konferencia / Ed. Peter Jančura, Banská Bystrica : Dali, 1998S. 88-93
sídelné aglomerácie, krajinná ekológia, urbanizmus, 711.4
911.375
504.54
Jankovič, Ľubomír K histórii exlibrisov i knižnice Jána Dernschwama
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 75-80
knižnice, exlibris, 09
027.1:766.097"15"
929 Dernschwam, Ján
Jankovská, Želmíra Ocenka osanki 14-letnich učenikov osnovnych škol v gorode Banska Bystrica
Problemy Dymorfizma Plciowego w Sporcie : Materialy Pokonferencyjne 4 Miedzynarodowej Konferencji Naukowej, Katowice : ANF, Katedra Sportów Indywidualnych, 1997S. 539-543
Res. angl.
telesná výchova, držanie tela, žiaci, základné školy, 355.233.22
Jankovská, Želmíra Súčasný stav telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti stredoškolskej mládeže v Banskej Bystrici
Telesný rozvoj a pohybová výkonnosť detí a mládeže, Prešov : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1997S. 306-310
Res. angl.
pohybová výkonnosť, telesný rozvoj, študenti, stredné školy, 796:371.71:373.5
Jankovská, Želmíra Telesný rozvoj, držanie tela žiakov ZŠ a SŠ v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Mathaei Belii : Zborník vedeckovýskumných prác : Séria humanitná : Odbor telesná výchova a šport č. 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Fakulta humanitných vied : Regionálna vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996S. 69-75
Res. angl.
žiaci, základné školy, stredné školy, 373.3/.5-055.1/.2
572
Junas, Ján Lekári meruôsmych rokov
Historická revue, Roč. 6, č. 3 (1995), s. 12-13
lekári, spisovatelia, prírodovedci, 614.253.1:94(437.6)"1848/49"
82:929 Zechenter-Laskomerský, Gustáv K.
821.162.4-051
Jurčo, Milan Posunutý vývin - prudké dozrievanie :sedemdesiate roky KBD v Banskej Bystrici
Pohľady a výhľady : Slovenské profesionálne bábkové divadlo 1950-1996 / Zost. Vladimír Predmerský, Ladislav Lajcha, Bratislava : Národné divadelné centrum, 1997S. 147-170
Krajské bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Kajba, Peter Reštaurovanie súsošia Krista na Olivovej hore v Banskej Bystrici
Monumentorum tutela :, Bratislava : Národné pamiatkové a krajinárske centrum ; Slovenský pamiatkový ústav, 1996S. 47-49
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Kristus na Olivovej hore (súsošie), reštaurátorstvo, 730.025.4(437.642)
726.54(437.642)
904(437.642)
Kaľavský, Michal Tradície ľudovej výroby a remesiel v okrese Banská Bystrica
Národná osveta, Roč. 6, č. 5 (1996), s. 26-27
remeslá, ľudová umelecká výroba, pilnikárstvo, hrebenárstvo, čipkárstvo, nožiarstvo, 745/749.031.4(437.642):39
Kaliská, Oľga Štátna vedecká knižnica a jej význam pre rozvoj Banskej Bystrice
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 57- 58
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54
Kariková, Soňa Psychológia očami študentov PF
Retrospektíva, realita a perspektíva psychológie na Slovensku : zborník príspevkov ..., Bratislava : Stimul, 1996S. 380-382
Univerzita Mateja Bela
psychológia (učebný predmet), 378.6:159.9
378.4
Kasáč, Zdenko Prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc.
Životní příběhy ročníku 1924 : lidský osud ... : historicko biografický výzkum. 3. část / Dana Musilová, Praha : Grantová agentura České republiky, 1997S. 48-54
pedagógovia, literárni vedci, autobiografie, 82.0:929 Kasáč, Zdenko
378.124(437.642)
Kasáčová, Bronislava Banskobystrické školstvo v 1. polovici 20. storočia
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 81-103
Res. angl.
školstvo, školy, dejiny, 371(437.642)(091)
Kasáčová, Bronislava Rodinná škola Živeny :Z histórie banskobystrického školstva
Národná osveta, Roč. 6, č. 7 (1996), s. 17
Rodinná škola Živeny (Banská Bystrica, Slovensko)
rodinné školy, 373.6(437.642)(091):377.2
Medveď, Jozef Predmetom podnikania bánk sú peniaze, a to je fenomén veľmi plachý :hovoríme s prezidentom a. s. Banka Slovakia a predsedom predstavenstva doc. Ing. Jozefom Medveďom, CSc.
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 226 (20.11.1996), s. 10-11
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)
Kavcová, Mária Sattó - tanec vetra
Večerník, Roč. 6, č. 25 (6.2.1998), s. 8
Stredoslovenské štátne divadlo
792.8
793.32
Klimo, Štefan Zborová tvorba Zdenka Mikulu
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 92-97
7.071.1
Klinec, Peter Vážené pracovné predsedníctvo-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici : (Zborník príspevkov) 24. mája 1995 / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 24-27
kultúra, verejné knižnice, 008:061.3
027.53/.54
Tanec vetra - Sattó - poďakovanie Japonsku i prvý projekt banskobystrického Štúdia tanca
Sme, Roč. 6 (51), č. 35 (12.2.1998), s. 8
Stredoslovenské štátne divadlo
scénický tanec, 792.8
793.32
Kolesár, Ján Počítačové siete v podmienkach Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
UNIFOS '96 : Celoslovenský seminár ..., Nitra : Vysoká škola poľnohospodárska, 1996S. 22-23
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
počítačové siete, 004.7:378.4
Kolesár, Ondrej Realizácia zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch v oblasti CO v okrese Banská Bystrica
Vestník Okresného úradu Banská Bystrica, Roč. 5, čiastka 1 (1996), č. 4-5
civilná ochrana, 355.244.2:34
Kološtová, Marianna Zborová tvorba Bela Felixa
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 144-145
hudobní skladatelia, zborová tvorba, pedagógovia, 78.071.1:78.087.67
929 Felix, Belo
Saktorová, Helena Banskobystrická proveniencia v tlačiach 16. storočia Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 69-74
Matica slovenská
staré tlače, 094.1"15":027
Koperová, Eva Dôvod verejne neznámy :Šiesti záujemcovia museli boj v dražbe o hotel Lux odložiť
Pravda, Roč. 10, č. 180 (5.8.2000), s. 3
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 640.41(437.642)
347.451.6
Korimová, Gabriela Ponovembrové reminiscencie študentov Ekonomickej fakulty UMB Banská Bystrica
Ekonomické myslenie a vzdelávanie ako vedecko-pedagogický problém : Zborník referátov zo seminára..., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Ekonomická fakulta, 1997S. 133-137
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vnútorná politika, 378.18:323
Kostúriková, Alena Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 6, č. 5 (1996), s. 9-10
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 745/749.031.4:061.3
Kováčik, Ľubomír Obraznosť v poézii Janka Kráľa
Varia 6, Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 1997S. 160-166
929 Kráľ, Janko
82-1
Kováčiková, Dagmar Dejiny školstva a pedagogiky v záverečných a diplomových prácach študentov PF UMB
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Pedagogická fakulta č. 4 : Zborník vedeckovýskumných prác, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta, 1997S. 97-103
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela
dejiny školstva, dejiny pedagogiky, diplomové práce, 378.4(437.642)
37(437.642)(091)
Kováčiková, Dagmar Vedecká a publikačná činnosť Jána Mikleša (1911-1997)
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Pedagogická fakulta č. 4 : Zborník vedeckovýskumných prác, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta 1997S. 89-95
Res. angl.
pedagógovia, 378.12:929 Mikleš, Ján
929 Mikleš, Ján
Kovačka, Miloš Ján Levoslav Bella - Kolo - Andrej Sládkovič
Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia biskupa Štefana Moysesa, Martin : Matica slovenská - Hudobný odbor, 1998S. 45-53
Kolo (cirkevno-literárny spolok : Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, vzdelávacie inštitúcie, slovenskí spisovatelia, hudobní skladatelia, 37:061.23(437.642)
26/28:82:061.23(437.642)
929 Bella, Ján Levoslav
82:929 Sládkovič, Andrej
Kovačovič, Igor Vážený pán primátor, vážení predstavitelia mesta ...
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 17-18
Matica slovenská
008:061.3
061.22 MS
Kowalská, Eva Vydavatelia učebníc v Banskej Bystrici :k formovaniu knižného trhu s učebnicami
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 113-118
učebnice, kníhtlačiarne, 655.4:371.671"17"
Kratochvíl, Martin Výtvarné rituály v kontexte výuky KVv FHV UMB
Acta Universitatis Matthiae Belii : Sekcia vied o umení a vied o športe č. 1, Banská Bystrica : TRIAN, 1997S. 51-58
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarná výchova, výtvarná výchova, 378:75
Krčová, Erika Radvančania už vedia, koho v komunálkach voliť nebudú
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 131 (8.6.2000), s. 3
čerpacie stanice pohonných hmôt, 621.643.5
Krčová, Erika Slovenská pošta je proti monopolu v predaji tlače
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 236 (13.10.2000), s. 1
Poštová obchodná novinová spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
658.8
Krčová, Erika Slovenská pošta, ktorá odkúpila majetok PNS, chce získať aj sporných 861 stánkov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 176 (1.8.2000), s. 1
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
Poštová novinová služba (Slovensko)
distribúcia periodík, 656.8
Krčová, Erika Zadĺžená Bystrica vydraží hotel Lux
Sme, Roč. 8, č. 177 (2.8.2000), s. 13
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, hotely, 640.41(437.642)
352:336.13
347.451.6
Krišková, Ľubica Bystrické schematizmy
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 97-99
Rímskokatolícka cirkev
staré tlače, cirkevné knižnice, 094.1"17/18":262.3:282
Krošlák, Jozef Dražba banskobystrického hotela Lux sa odkladá na neurčito :O ďalšom pokračovaní rozhodne Okresný súd v Banskej Bystrici
Slovenská republika, Roč. 8, č. 180 (5.8.2000), s. 4
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 640.41(437.642)
347.451.6
Krošlák, Jozef Špičkoví svetoví odborníci určia smery v energetickej efektívnosti :Najvýznamnejšie podujatie roka - konferencia ENEF
Slovenská republika, Roč. 8, č. 234 (11.10.2000), s. 4
energetika, 620.9:061.3
061.3
Krupa, Pavel Počiatky celonárodnej zbierky na zlatý poklad slovenského štátu so zreteľom na okres Banská Bystrica do 20. decembra 1939
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Spoločenskovedná sekcia č. 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997S. 157-161
Res. angl.
zlatý poklad
364.422
94(437.642)
Krupa, Pavel Vývoj hospodárstva Banskej Bystrice v rokoch 1918-1922
Banská Bystrica : Pramene a spomienky : Etnourbánne štúdie, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1998S. 50-69
Res. nem.
hospodárstvo, 338.1(437.642)"1918/1922"
Kubiš, Pavol Mária Dokumenty o kultúrnej úrovni Slovenska :pred vyše 420 rokmi vytlačili v Banskej Bystrici prvú knihu
Slovenské národné noviny, Roč. 11 (15), č. 11 (2000), s. 7
tlačiarne, knižná kultúra, 655.1/.3
Kubiš, Pavol Mária "Bábkarská Bystrica" na desiatom stupienku :pohľad do zákulisia dnes už medzinárodného divadelného festivalu
Večerník, Roč. 4, č. 188 (27.9.1996), s. 5
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Kubiš, Pavol Mária Od Shakespeara po Sládkoviča :Banskobystrickí ochotníci si pripomenuli 65. narodeniny
Javisko, Roč. 27, č. 1 (1995), s. 46
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)"1930/1995"
Kuchtová, Oľga Štiavnické a bystrické paralely knižnej kultúry
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 124-129
knižná kultúra, 09"14/17"
655.1"14/17"
Kuka, Pavol Výskum slovacikálnych tlačí 18.-19. storočia v Banskej Bystrici
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 87-90
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
slovacikálne tlače, 094.1"17/18":001.891
Lecká, Herta Pojem kultúra, kultúrnosť-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S.78-79
kultúrny život, žiaci, základné školy, spoločenský život, 373.3
008:061.3
Lengová, Jana Zborová hudba Jána Levoslava Bellu
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 58-69
hudobní skladatelia, 78.071.1:783.6
929 Bella, Ján Levoslav
Lichvárová, Mária Pedagogická prax v učiteľskom vzdelávaní
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Zborník vedeckovýskumných prác č. 1 : Séria prírodovedná, chémia, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Fakulta prírodných vied, 1997S. 75-80
Res. angl., slov.
Univerzita Mateja Bela
pedagogická prax, 37.02
378
Lopušan, Ján Dimenzie technológie vzdelávania na učiteľských fakultách UMB v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Matthiae Belii : Fakulta prírodných vied 1/97 : Fyzika, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela-Fakulta prírodných vied, 1997S. 72-75
Res. angl., slov.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
didaktická technológia (učebný predmet), technológia vzdelávania, 371.6:378
Lopušan, Ján Súčasnosť a perspektívy rozvoja technológie vzdelávania na UMB v Banskej Bystrici
Technológia vzdelávania v podmienkach súčasnej školy, Prešov : Metodické centrum, 1996S. 78-80
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vzdelávací proces, technológia vzdelávania, 378.4:37
Valach, Július Kníhtlačiarstvo v Banskej Bystrici v 19. a na začiatku 20. storočia
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 100-105
kníhtlačiarstvo, tlačiarne, 655.1/.3(091):929 A/Z
Valach, Július Odborná knižnica Štátneho oblastného archívu v Banskej Bystrici
Knižnice a informácie, Roč. 28, č. 3 (1996), s. 120-121
Štátny oblastný archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, knižnice, 930.253(437.642):027.2
Valihorová, Marta Postoje vysokoškolákov k drogám a drogovej závislosti
Vysokoškolská príprava učiteľov. 1. časť, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta, 1996S. 187-191
drogy, vysoké školy, 613.8
178.8:378.4
Vašašová, Zlata Názory žiakov na hodnotenie a klasifikáciu na stredných školách v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Matthiae Belii : Spoločenskovedná sekcia č. 3 / Zost. Alexandra Bitušíková a kol., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999S. 319-327
Res. nem., slov.
študenti, stredné školy, 371.26:376.5/.6
Veselovský, Rudolf Dovolím si spojiť moje vystúpenie-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 13-14
Park kultúry a oddychu (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúrne zariadenia, 374
Vetráková, Milota Dvadsať rokov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici :Pedagogický a vedecký profil fakulty
Cestovateľ, Roč. 3, č. [3] (1997)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.096:33(437.642)"1977/1997"
Vetráková, Milota Systém ekonomického vzdelávania
Közgadasági képzes jelene-jövöje : nemzetközi tumányos ülés, Békéscsaba, Békéscsaba : Körösi Csoma Sándor Föiskola Közgazdasági Intézete, 1997S. 11-15
Res., angl., maď.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, ekonomické vzdelávanie, 378.633
Veverka, Ján Lukáč Vedecko-pedagogická spolupráca medzi Rakúskom a Slovenskom
Universitas Matthiae Belii, Roč. 2, č. 2 (1996), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Vedecká akadémia pre Dolné Rakúsko (Krems, Rakúsko)
medzinárodná spolupráca, vysoké školy, 378.4
327(436.2:437.64)
Vieriková, Mária Knižnica banskobystrického ev. a. v. gymnázia
Kniha '95-'96 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry / Zost. Miroslava Domová ; Einl. übers. von Klára Komorová ; Introd. transl. by Andrea Tarcalová, Martin : Matica slovenská, 1998S. 158-162
Gymnázium evanjelickej cirkvi a. v. (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.8"16/18"
257"16/18":284
Višňovský, Ľudovít Súčasný stav prípravy budúcich učiteľov na realizáciu sexuálnej výchovy na UMB v Banskej Bystrici
, Nitra : Slovdidac, 1996S. 87-90
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
sexuálna výchova (učebný predmet), vysoké školy, 378.6
378.4:613.88
Vladovičová, Nadežda Inovované učebné osnovy telesnej výchovy pre 1. stupeň ZŠ z hľadiska prípravy budúcich učiteľov
Vysokoškolská príprava učiteľov. 2. časť, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta, 1996S. 519-523
telesná výchova, základné školy, učebné osnovy, 796/799:378
Vnuk, František Zásahy štátnej moci do obsadenia biskupského úradu v Banskej Bystrici v roku 1950
Historický zborník 7 / Zost. Ján Bobák, Martin : Vyd. Matice slovenskej, 1997S. 37-57
Res. angl.
Rímskokatolícka cirkev
štátna moc, 929 Škrábik, Andrej:262.3:282
929 Briedoň, Daniel
929 Dechet, Ján
261.7
Vražda, Daniel MHD v Banskej Bystrici prejde na čipové karty
Sme, Roč. 8, č. 192 (19.8.2000), s. 4
mestská hromadná doprava, 656.1
Wágner, Ľubomír Dovolím si vás pozvať ...
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 75
kultúra, 008
Wágnerová, Magdaléna Postavenie Základnej umeleckej školy J. Cikkera v kultúrnych aktivitách Banskej Bystrice
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 32-34
Základná umelecká škola Jána Cikkera (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 374.3:37.036
Michalová, Eva Zeljenkova operná prvotina
Hudobný život ´96, Roč. 28, č. 22 (1996), s. 6
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, premiéry, 792.54(437.642)
Šúriková, Anna K životnému jubileu Ing. Andreja Bašistu, CSc.
Drevo, Roč. 55, č. 11 (2000), s. 248
62-051
Žilák, Ján Kapusta, Kapusta, čože si pokradol
Historická revue, Roč. 6, č. 7 (1995), s. 37
zbojníci, zbojnícke ľudové balady, popravy, 398.87
343.25(091)
Žišková-Moroňová, Katarína Príbeh Štefan Moyses
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 71-124
Rímskokatolícka cirkev
262.1:282
929 Moyses, Štefan
Žišková-Moroňová, Katarína Úsilie Štefana Moysesa o vybudovanie a slovenskú profiláciu Banskobystrického kat. kr. štátneho hlavného gymnázia
Literárnomúzejný letopis. Zv. 28, Martin : Matica slovenská, 1998S. 246-256
gymnáziá, stredné školy, 373.54:282
929 A/Z
371.12
Uherková, Terézia Tlače do roku 1900 vo fonde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 81-86
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
historické knižničné fondy, staré tlače, 094"16/18":027.021
Unger, Pavel Bátoryčka po prvý raz zaspievala
Sme, Roč. 4 (49), č. 247 (22.10.1996), s. 8
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Uramová, Mária Ekonomické myslenie a vzdelávanie ako vedecko-pedagogický problém
Ekonomické rozhľady, Roč. 26, č. 4 (1997), s. 425-428
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
myslenie, 061.3:33
378.633
Ušiak, Peter Archeologický výskum barbakanu Mestského hradu v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Zborník Fakulty humanitných vied UMB : Sekcia spoločenskovedná č. 2 / Zost. Alexandra Bitušíková, Karol Fremal, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Fakulta humanitných vied, 1998S. 202-209
Res. angl.
Mestský hrad (Banská Bystrica, Slovensko)
archeologické výskumy, mestské opevnenia, 904(437.642):728.81:902.2
725.96(437.642)
Ušiak, Peter Nález dreveného potrubia v Banskej Bystrici
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994, Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996S. 177
Res. nem.
vodovodné potrubia, drevené, archeologické nálezy, novovek, 904(437.642):628.24"15/19":902.2
Ušiak, Peter Nové nálezy z Nemiec z jaskyne Kaplnka
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1997S. 179-180, 300-302
archeologické nálezy, jaskyne, 903.3/.4(437.642)"63":902.2
551.435.84(437.642):902.2
Tolnayová, Mária Banská Bystrica rozhoduje, čo s úverom v DB :Ekonomická situácia mesta je napätá už od roku 1998
Hospodárske noviny, Roč. 8, č. 143 (27.7.2000), s. 1
ekonomika, verejné financie, 332.1
Tomeček, Oto Typológia a porovnanie mestských hradov stredoslovenských banských miest
Acta Universitatis Matthiae Belii : Spoločenskovedná sekcia č. 3 / Zost. Alexandra Bitušíková a kol., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1999S. 175-190
Res. nem., slov.
mestské hrady, banské mestá, 728.8
Trunečková, Elvíra Z kroniky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela
Universitas Matthiae Belii, Roč. 2, č. 1(1996), s. 4-5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
telesná výchova, 355.233.22:378.096
Turňová, Darina Profil hudobného vedca, skladateľa, doc. PhDr. Alexandra Melichera, CSc.
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 142-143
78.071.1
929 Melicher, Alexander
O súčasnosti i budúcnosti mesta
Zvolenské noviny, Roč. 8, č. 48 (7.12.1999), s. 6
URKEA (Banská Bystrica, Slovensko)
územné plánovanie, 71
Ševčíková, Zuzana Na hranici vekov
Historická revue, Roč. 6, č. 3 (1995), s. 22-23
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Oltár sv. Barbory, sochárstvo, 730.025.4
247.2
Skladaný, Marián Zašlá sláva banskobystrickej medi
Pamiatky a múzeá, Č. 3 (1995), s. 62-63
medenorudné baníctvo, 622.343/.349:669.3(437.642)(091)
Šimonová, Brigita Škola - základ života 3 :Keď sa v škole hrá(me)
Javisko, Roč. 28, č. 12 (1996), s. 2-3
Združenie tvorivej dramatiky Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
tvorivá dramatika, 37.02
Šípka, Miloslav Poznámky k výpovednej hodnote zbierok LHM pri štúdiu urbánnej etnológie
Etnologické rozpravy, Roč. 2, č. 2 (1995), s. 77-81
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
urbánna etnológia, múzeá, 069:82+78(437.642)
394:71
Šlosiar, Ján Činnosť Filozofického klubu v Banskej Bystrici
Filozofia, Roč. 50, č. 2 (1995), s. 123-124
Metodické centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
061.237:101.1
Šlosiar, Ján Sympózium k otázkam postavenia človeka
Filozofia, Roč. 51, č. 12 (1996), s. 7-8
filozofia, 1:061.3
378.4
Šoka, Milan Stredoslovenské múzeum
Banská Bystrica : 1255-1995, Banská Bystrica : Vidas, 1995
Text aj v nem.
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Šoka, Milan Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 67-69
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Šovčík, Marián Námestie SNP Banská Bystrica :Rekonštrukcia pešej zóny
Projekt, Roč. 37, č. 3 (1995), s. 64
pešie zóny, mestské centrá, 711.61(437.642)
721.025.4(437.642)
Štens, Viktor Vážené dámy, vážení páni, dovoľte-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 50-51
Artefakt (združenie výtvarníkov : Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, 73/76:061.3(437.642)
73/76:061.232(437.642)
Šulej, Peter Pracujem v podstate vlastne ako redaktor
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 39-40
DREWO a SRD (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.4
Švantnerová, Ľubica Systém prípravy odborníkov pre územný rozvoj na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Aktuálne problémy regionálneho rozvoja : Zborník z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 37-39
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
územný rozvoj (študijný odbor), verejná správa, 351
Mácelová, Marta Archeologický výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici
Archeologia historica 22, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost ; Nitra : Archeologický ústav SAV, 1997S. 181-190
Res. nem.
Mestský hrad (Banská Bystrica, Slovensko)
archeologické nálezy, archeologické výskumy, 904(437.642):728.81"13/18":902.2
Mácelová, Marta Gotické kachlice z banskobystrickej radnice - záchrana a rekonštrukcia
Pamiatky a múzeá, Č. 3 (1998), s. 64
Radnica (budova : Banská Bystrica, Slovensko)
keramické kachlice, gotika, archeologické nálezy, 904(437.642):738.8.033:902.2
Mácelová, Marta Kachľová pec z 15. storočia z Banskej Bystrice
Studia archaeologica slovaca mediaevalia 1, Bratislava : Academic Electronic Press, 1998S. 85-96
Res. nem.
kachľové pece, archeologické nálezy, 904(437.642):738"14":902.2
738(437.642)"14"
Mácelová, Marta Nález deštruovanej kachľovej pece v Banskej Bystrici
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1997, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1999S. 113-114
kachľové pece, archeologické nálezy, 904(437.642):738"14/16":902.2
738(437.642)"14/16"
Mácelová, Marta Nové nálezy z Banskej Bystrice - Sásovej
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995, Nitra : Archeologický ústav, 1997S. 128
Res. nem.
archeologické nálezy, archeologické výskumy, pravek, stredovek, osídlenie, cintoríny, 903.3/.4(437.642)"6383":902.2
904(437.642):718:902.2
Mácelová, Marta Požiarom zaniknutý zrubový objekt z 15. storočia v Banskej Bystrici
Archeologia historica 21, Brno : Muzejní a vlastivědná společnost, 1996S. 421-426
Res. nem.
archeologické nálezy, archeologické výskumy, zrubové objekty, 904(437.642):728"14":902.2
Mácelová, Marta Prieskum v Mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici
Archeololgické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1994, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1996S. 125-126
Res. nem.
keramika, mestské pamiatkové rezervácie, archeologické nálezy, archeologické výskumy, 911.375.631(437.642):719:902.2
738(437.642):902.2
Mácelová, Marta Výskum Mestského hradu v Banskej Bystrici
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1998S. 113-115
Res. nem.
Mestský hrad (Banská Bystrica, Slovensko)
archeologické nálezy, archeologické výskumy, 904(437.642):728.81:902.2
Mácelová, Marta Výskum na Námesti SNP v Banskej Bystrici
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1998S. 112-113
Res. nem.
archeologické nálezy, archeologické výskumy, drevené vodovody, keramika, 904(437.642):738"14/16":902.2
911.375.631(437.642)"12/17":902.2
904(437.642):628.14"14":902.2
Mácelová, Marta Výskumy v historickom jadre Banskej Bystrice
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1995, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1997S. 128-130
Res. nem.
archeologické nálezy, mestské historické jadrá, archeologické výskumy, 911.375.631(437.642)"9/14":902.2
Mácelová, Marta Záchranný výskum na Námestí Štefana Moysesa v Banskej Bystrici
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1998S. 115-117
Res. nem.
archeologické nálezy, archeologické výskumy, 904(437.642):711.61:902.2
Majling, Vojtech Mesto a ľudové remeslá
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 52-54
umelecké remeslá, ľudové, umelecká výroba, ľudová, 745/749
Majtán, Milan Knižka o liečení domácich zvierat z roku 1787
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 203-205
staré tlače, domáce zvieratá, 094.1"1787":808.54(091)
Mariánová, Soňa Vedia, čo majú zlepšiť :Program rozvoja Banskobystrického kraja
Verejná správa, Roč. 55, č. 23 (2000), s. 23
regionálny rozvoj, 332.1
Martuliak, Pavol Počiatky a vývoj banskobystrického školstva do konca 16. storočia
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Spoločenskovedná sekcia č. 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Fakulta humanitných vied, 1997S. 85-92
Res. angl.
dejiny školstva, 37 ".../15"
Martuliak, Pavol Pod visačkou kvality
Historická revue, Roč. 6, č. 3 (1995), s. 8-9
cechy, 334.782(091)
Martuliak, Pavol Rozkvet a zánik banskobystrickej mestskej latinskej školy v 17. storočí
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Zborník Fakulty humanitných vied UMB : Sekcia spoločenskovedná č. 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Fakulta humanitných vied, 1998S. 122-131
Res. nem.
Mestská latinská škola (Banská Bystrica, Slovensko)
školstvo, 37(437.642)".../17":371.1
Mathé, Svätoslav Martin Rázus - politik svedomia
Historická revue, Roč. 6, č. 10 (1995), s. 24-25
Evanjelická cirkev a.v
politici, kňazi, slovenskí spisovatelia, 82:929 Rázus, Martin
32-051
821.162.4-051
Mazúrek, Jaroslav Postavenie Banskobystrického kraja v novom územno-správnom usporiadaní Slovenska
Geografické štúdie 3, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1997S. 38-44
Res. angl.
hospodárstvo, územnosprávne členenie, 353:911.37
913
330.34
Medveď, Jozef Spoločenské zmeny, osobné pocity a ambície pretavené do reality
Profily úspešných osobností. 1. diel, Košice : Donatus, 1997S. 86-89
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
bankári, 336.7-051
336.712(437.642)
Meleg, Štefan Chcel by som vás informovať v prvom rade o našom-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 65-66
Klub Yesterday (združenie : Banská Bystrica-Sásová, Slovensko)
občianske združenia, 061.237
Melicher, Alexander Zborová tvorba hudobného skladateľa Vojtecha Didiho
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 136-138
hudobní skladatelia, zborová tvorba, 78.071.1:78.087.67
929 Didi, Vojtech
Mésároš, Július Miesto a úloha Štefana Moysesa v slovenskom národnoemancipačnom hnutí od 20. do konca 60. rokov 19. storočia
Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák, Martin : Matica slovenská, 1999S. 47-70
Slováci, národné hnutie, 94(437.6)-051"18"
94(437.6)"18"
94(439.2)"18"
929Moyses, Štefan
Mészárosová, Klára Katalóg jezuitskej knižnice v Banskej Bystrici z roku 1778
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 148-157
Jezuitská knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné katalógy, 027.6:271.5(437.642)"1778"
Šípka, Miloslav História v literatúre :O knihe Ľudovíta Potočáka
Národná osveta, Roč. 5, č. 5 (1995), s. 27
spisovatelia, 82(091)
821.162.4-3
82:929 Potočák, Ľudovít
Miková, Katarína Teaching german for specific purposes at the Faculty of Economics in Banská Bystrica
International conference, Brno : Masarykova univerzita, 1996S. 179-183
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
nemecký jazyk, 378.633:372.46
Mikulová, Jarmila Majstri a deti v múzeu :Zamyslenie nad rozvojom tradičného ľudového remesla v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 76, č. 12-13 (1997), s. 12-15
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 745/749.031.4:061.3
Mrva, František Po roku s prvým slovenským kozmonautom
Slovenské národné noviny, Roč. 11 (15), č. 4 (2000), s. 5
kozmonauti, 629.78-051
929 Bella, Ivan
Muntág, Emanuel Vplyv Štefana Moysesa na Jána Levoslava Bellu
Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia biskupa Štefana Moysesa, Martin : Matica slovenská - Hudobný odbor, 1998S. 37-44
biskupi, hudobní skladatelia, 929 Moyses, Štefan
262.3-051:78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Hypermarket TESCO s nonstop prevádzkou
Hospodárske noviny, Roč. 8, č. 147 (2.8.2000), s. 3
TESCO (obchodný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
hypermarkety, obchodné domy, 339.3
MHD v Banskej Bystrici je stratová :Od roku 2001 klasické lístky vymenia čipové karty
Hospodárske noviny, Roč. 8, č. 106 (5.6.2000), s. 3
mestská hromadná doprava, 656.1
Nagy, Imrich Mestská verejná knižnica v Banskej Bystrici v rokoch 1904-1918
Kniha '95-'96 : Zborník o problémoch a dejinách knižnej kultúry / Zost. Miroslava Domová ; Einl. übers. von Klára Komorová ; Introd. transl. by Andrea Tarcalová, Martin : Matica slovenská, 1998S. 166-169
Mestská verejná knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné knižnice, 027.52"1904/1918"
Nagy, Imrich O starých pohrebiskách :Z histórie nášho mesta
Večerník, Roč. 5, č. 140 (23.7.1997), s. 7
cintoríny, 718
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Banská Bystrica Petra Karvaša
Osobnosť a dielo Petra Karvaša (1995 : Banská Bystrica, Slovensko) : zborník materiálov z vedeckej konferencie ..., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996S. 47-51
spisovatelia, pedagógovia, 82-051
Odaloš, Pavol Morfologicko-slovotvorný pohľad na názvy slovenských ulíc :(Banská Bystrica, Zvolen, Trenčín)
Problemy onomastyčnoho slovotvaru, Kyjiv : Nacionaľna akademija nauk Ukrajiny - Instytut ukrajinskoji movy, 1997S. 40-41
názvy ulíc, toponýmia, 81'373.2
Ondrejka, Stanislav Poznámka k súčasnému stavu a k ďalšiemu smerovaniu FPV UMB
Universitas Matthiae Belii, Roč. 2, č. 2 (1996), s. 1-3
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, 378.4:5
Parenička, Pavol Eugen Krčméry - matičný kníhkupec a vydavateľ
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 119-123
vydavatelia, 655.4-051
929 Krčméry, E.
Pazúrik, Milan Zborová tvorba Igora Bázlika
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 98-100
hudobní skladatelia, zborová tvorba, 78.071.1:78.087.68
929 Bázlik, Igor
Poliak, Jozef Z nového divadla chceme vytvoriť divadelné centrum :zhovárame sa s umeleckým šéfom a režisérom Bábkového divadla na Rázcestí Mariánom Peckom
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8 , č. 155 (7.7.2000), s. 10
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Pokorný, Zoltán Zomrel Michal Marchalín
Drevo, Roč. 53, č. 6 (1998), s. 152
nábytkári., 684.4-051
929 Marchalín, Michal
Štúdio tanca uviedlo najnovšie dielo so zahraničným choreografom
Sme, Roč. 7, č. 286 (11.12.1999 ), s. 11
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 792.8
793.32
Výstava vedca-pedológa V. Linkeša
Korzár. Smer dnes, Roč. 8, č. 178 (3.8.2000), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
pedológia, výstavy, 631.4-051
929 Linkeš, V.
75.077:061.4
069:908(437.64)
Presperín, Igor Dámy a páni, dovoľte, aby som ešte raz vyjadril-
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 7-10
008:061.3
Ragač, Radoslav Rod Paškovcov zo Slatiny do nobilitácie
Genealogicko-heraldický hlas, Roč. 9, č. 1 (1999), s. 20-24
929.52 Paško (rod)
Richter, Oldrich Slovenská kapitola banskobystrického rímskokatolíckeho vyššieho štátneho gymnázia 1862-1867
Literárnomúzejný letopis. Zv. 28, Martin : Matica slovenská, 1998S. 257-261
Rímskokatolícke vyššie štátne gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
cirkevné školy, gymnáziá, stredné školy, 373.5"1862/1867"
Rohárik, Juraj Niektoré banskobystrické pomenovania v jazykovej praxi
Banská Bystrica : Pramene a spomienky, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998S. 115-121
toponýmia, sociolingvistika, 81'373
Rohárik, Juraj Niektoré jazykové znaky troch významných ovčiarskych lokalít v okolí Banskej Bystrice
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Zborník Fakulty humanitných vied UMB : Sekcia spoločenskovedná č. 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Fakulta humanitných vied, 1998S. 297-303
Res. nem.
ovčiarstvo, sociolingvistika, terminológia, 81'276.12:636.32
Rohárik, Juraj Toponymá v banskobystrických podmienkach
Acta Universitatis Matthiae Belii Banská Bystrica : Spoločenskovedná sekcia č. 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997163-166
Res. angl.
toponýmia, 81'373
Rozim, Robert Telesná zdatnosť a motorická výkonnosť študentov 1. roč. PF UMB
Vysokoškolská príprava učiteľov. 2. časť, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta, 1996S. 491-495
Univerzita Mateja Bela
telesná zdatnosť, študenti, vysoké školy, 796.015.6:371.71
Sameková, Zuzana Modernizácia výučby základnej gymnastiky PF z hľadiska inovácie učebných osnov na 1. stupni základnej školy
Vysokoškolská príprava učiteľov. 2. časť, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela - Pedagogická fakulta, 1996S. 497-501
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnastika, 796.41:378.18:37
Sásiková, Viera Odporúčania za oblasť pamiatkovej obnovy
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 55
architektonické pamiatky, 904(437.642):719
Počítačová bezpečnosť '95
Smer dnes, Roč. 5, č. 213 (1995), s. 3
počítače, 004.056:061.3(437.642)
Sedlický, Tibor Hudobné školstvo v Banskej Bystrici
Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia biskupa Štefana Moysesa, Martin : Matica slovenská -- hudobný odbor, 1998S. 85-98
hudobné školstvo, 371:78(437.642)(091)
Schlampová, Tatiana, Vegetácia priemyselných zón - súčasť procesu humanizácie sídlisk
Krajina, človek, kultúra : 3. celoslovenská konferencia / Ed. Peter Jančura, Banská Bystrica : Dali, 1998S. 75-78
Res. angl.
sídliská, priemyselné zóny, drevinná vegetácia, 502.75:630
712.25:338.45
Schlampová, Tatiana Zhodnotenie štruktúry vegetácie v priemyselnej zóne Banská Bystrica - juh =(Evoluation of the vegetation structure in industrial zone Banská Bystrica - South)
Acta Facultatis Ecologiae 3-1996, Zvolen : Technická univerzita, 1996S. 183-192
Súbež. názov angl.
vegetácia, priemyselné zóny, 581.5:338.5:712.25
Schniererová, Lýdia Univerzita tretieho veku na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici
Päť rokov Univerzity tretieho veku na Univerzite Komenského a na Slovensku, Bratislava : Univerzita Komenského, 1996S. 35-37
Univerzita Mateja Bela
univerzity tretieho veku, výchova a vzdelávanie dospelých, 374.72
Sitár, Patrik Možnosti skvalitňovania prípravy študentov PF UMB so zameraním na pohybové hry
Vysokoškolská príprava učiteľov. 2. časť, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Pedagogická fakulta, 1996S. 503-505
Univerzita Mateja Bela
pohybové hry, vzdelávanie, telesná výchova, učitelia, 796:378.18
Skladaný, Marián Hospodársky a spoločenský rozvoj Banskej Bystrice v minulosti
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 20-25
dejiny, hospodárstvo, spoločenský život, 330.34(091):308(091)
943.76
Sládek, Vojtech Slovenské elektrárne
Historická revue, Roč. 6, č. 9 (1995), s. 36
elektrárne, 621.311(437.6)(091)
Smitka, Jaroslav Rád by som vás všetkých srdečne pozdravil ...
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 28-29
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Sokolová, Viera Na kus reči v Media klube
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 23 (4.12.2000), s. 5
Media klub (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
655
Sokolová, Viera Remeslá na pokračovanie
Národná osveta, Roč. 7, č. 8 (1997), s. 9-10
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 745/749.031.4:061.3
Sokolová, Viera Výtvarná výchova von zo školských lavíc
Učiteľské noviny, Roč. 47, č. 21 (1997), s. 12
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarná výchova, remeslá, 745/749.031.4:061.3
372.8
Sokolová, Viera Za vôňou detstva
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 12 (17.11.2000), s. 5
MAXA (obchod so starožitnosťami : Banská Bystrica, Slovensko)
starožitnosti, 339.3
Spišiaková, Martina Úspešné firmy a inštitúcie pomáhajú vedeckým aktivitám školy
Universitas Matthiae Belii, Roč. 2, č. 3 (1996), s. 6
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
cudzie jazyky, vedecké konferencie, 378.633
372.46:061.3
Stiegel, Jozef Banskobystrický Finex v roku tri-
Slovenský profit, Roč. 3, č. 40 (1995), s. 12-13
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Stiegel, Jozef Finex :banskobystrická nádej, výzva a-
Slovenský profit, Roč. 3, č. 35 (1995), s. 12-13
finančníctvo, poisťovníctvo, bankovníctvo, 336:368:061.43
Stránska, Edita Námety Múzea SNP pre Mestskú konferenciu o kultúre a umení v Banskej Bystrici
Mestská konferencia o kultúre a umení v Banskej Bystrici / Zost. Rudolf Veselovský, Banská Bystrica : Park kultúry a oddychu, 1995S. 59-60
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, kultúra, 069:94(437.6)SNP
Strenáčiková, Mária Umeleckopedagogické osobnosti na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici
Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce) : Sborník z konference ..., Ostrava : AHUV TC, 1996S. 225-229
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
umelecké školy, 78.071:929 A/Z:37
371.1
Strenáčiková, Mária Zborová tvorba Vladimíra Gajdoša
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 139-141
hudobní skladatelia, zborová tvorba, 78.071.1:78.087.68
929 Gajdoš, Vladimír
Styk, Oto Kvalita z pohľadu študentov EF UMB
Multidimenzionálne aspekty kvality, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela -- Ekonomická fakulta, 1997S. 47-53
výrobky, služby, marketingová analýza, 658.8:378.633
Szabó, Ján Jediný slovenský kozmonaut je dodnes v kurze
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 228 (4.10.2000), s. 4
kozmonauti, 629.78-051
929 Bella, Ivan
Kasáčová, Bronislava Evanjelické a. v. gymnázium v Banskej Bystrici :Z histórie evanjelického školstva
Cirkevné listy, Roč. 109, č. 10 (1996). - [Príl.] Evanjelické školy. - Č. 5 (1996), s. 3-4
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
školstvo, gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)(091):284.1
Hrúz, Pavel Pavel Hrúz :Laureát Ceny Literárneho fondu za rok 1996
Pravda, Roč. 7, č. 169 (24.7.1997). - [Príl.] Pulz. - Č. 17 (1997), s. 1
Literárny fond Slovenskej republiky
spisovatelia, ocenenia, 82:929 Hrúz, Pavel
821.162.4-051
06.068
Čelko, Mikuláš Spolupráca v minulosti
Verejná správa, Č. 10 (1998), s. 29
Zväz stredoslovenských banských miest (Slovensko)
banské mestá, 943.764.2"13/19"
353.9:622
Bárdiová, Marianna Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici
Verejná správa, Č. 20 (1997), s. 21
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Sokolová, Katarína Široká ponuka aktivít
Verejná správa, Č. 20 (1997), s. 19
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
galérie, 069:73/77(437.642)
Envirofilm´ 97
Verejná správa, Č. 12 (1997), s. 22
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Očenáš, Peter Okres Banská Bystrica :Predstavujeme kraje a okresy
Verejná správa, Č. 5 (1997), s. 4-5
353.5
908.437.642
Certifikáty ďalším mestám
Verejná správa, Č. 18 (1996), s. 2-3
krajské mestá, 353.2(437.6)
Pinka, Jozef Banskobystrický kraj :predstavujeme kraje a okresy
Verejná správa, Č. 26 (1996), s. 4-5
krajské mestá, 353.2
908(437.642)
Novotná, Anna Trblietanie medzi vrchmi
Verejná správa, Č. 1 (1996), s. 4-5
Okresný úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
samospráva, ekonomika, regionálny rozvoj, 353.5
908.437.642:33
Halaj, Dušan Ako prichádzala jar :Boj o Banskú Bystricu : Boj o Žilinu
Verejná správa, Č. 9 (1995), s. 12-13
40. sovietska armáda
4. rumunská armáda
1. československý armádny zbor
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, dejiny, 94(437.642)"1945/1995"
94(437.658)"1945/1995"
Zamerané na cestovný ruch
Verejná správa, Č. 19 (1997), s. 13
BARBAKAN TOUR (obchodná spoločnosť : Banská Bystrica, Slovensko)
BB - SERVIS (obchodná spoločnosť : Banská Bystrica, Slovensko)
EKO - REBOM (obchodná spoločnosť : Banská Bystrica, Slovensko)
kapitálové spoločnosti, 338.48:061.23(437.642)
Magátová, Ivana Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Verejná správa, Č. 13 (1996), s. 15
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
Zábojníková, Marcela Vonku vieme, doma nie :Slabá úroveň manažmentu v cestovnom ruchu
Hospodársky denník, Roč. 1, č. 41 (16.4.1999), s. 4
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
Chmelík, Bohumil Zlepšenie činnosti nemocníc
Verejná správa, Č. 1 (1996), s. 22
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
Nemocnica s poliklinikou (Trnava, Slovensko)
Zlepšenie činnosti a kvality služieb nemocníc na Slovensku (americko-slovenský projekt)
nemocnice, zdravotná starostlivosť, 614.2(437.642)
364.046.6(437.642)
Králik, Ján Držať ruku na tepe života
Verejná správa, Č. 12 (1999), s. 18-21
územnosprávne členenie, súmestia, 352.9
908.437.642
71
Presperín, Igor Nezastaneme v polovici cesty
Verejná správa, Č. 7 (1998), s. 14-15
352.9(437.642)
908.437.642
Presperín, Igor Koncepčne a rozhodne
Verejná správa, Č. 1 (1996), s. 6, 27
Mestský úrad, Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
samospráva, 352.9(437.642)
353.5(437.642)
Holub, Vladimír Kapitál aj do regiónov :v Banskej Bystrici na budúci rok otovoria Banku Slovakia
Extra, Roč. 4, č. 40 (1995), s. 9
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.4
336.712(437.642)
Babjak, Štefan Vedieť odísť :navštívili sme rodinu Babjakovcov
Extra, Roč. 6, č. 7 (1997), s. 6
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Štefan
929 Babjaková, Terézia
Očenáš, Peter Dôraz na rozvoj cestovného ruchu :Predstavujeme okres Banská Bystrica : Hovoríme s prednostom Okresného úradu v Banskej Bystrici Ing. Petrom Očenášom
Extra, Roč. 7, č. 12 (1998), s. 9
Okresný úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
hospodárstvo, obyvateľstvo, cestovný ruch, 353.5(437.642)
332.1(437.642)
31(437.642)
331.56(437.642)
343.9(437.642)
Horčičák, Milan Predstavujeme okres Banská Bystrica :Fakty o okrese
Extra, Roč. 7, č. 12 (1998), s. 9
353.5
332.1
Beňo, Ján Podporujú perspektívne projekty dopravy :predstavujeme Dopravnú banku v Banskej Bystrici
Extra, Roč. 7, č. 12 (1998), s. 10
Dopravná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642):656
Kupec, Ján Mesto nestagnuje :Hovoríme s riaditeľom Útvaru hlavného architekta v Banskej Bystrici
Extra, Roč. 6, č. 29 (1997), s. 10
Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
urbanizmus, 72:711.1(437.642)
Jasovský, Ján Aj pošta inovuje :rozhovor s novým riaditeľom Ing. Jánom Jasovským, CSc.
Extra, Roč. 5, č. 10 (1996), s. 9
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové služby, 656.8(437.642):061.5
Beňo, Ján Posilnenie finančného priestoru
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 36 (20.2.1996), s. 5
Dopravná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642):656
Dobrota, Daniel Daniel Dobrota :"Rozhoduje najmä dobré meno firmy
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 227 (21.11.1996), s. 7
SOFTIP, a. s., Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
681.3:061.5
Dobrota, Daniel Filozofia podnikania úspešnej firmy
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 104 (29.5.1996), s. 7
Softip, a. s., Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
súkromné podnikanie, 681.3:061.5
Jasovský, Ján Premosťovanie k budúcnosti :Pošta je zvláštny mechanizmus, hovorí Ján Jasovský
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 109 (5.6.1996), s. 5
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8:061.5
Brichtová, Jarmila Nové druhy služieb i sadzieb :od 1. septembra bude platiť nový poštový poriadok
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 167 (27.8.1996), s. 6
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové poriadky, poštové služby, 656.8
Farárik, Peter Doprava znižuje frekvenciu
Hospodárske noviny, Roč. 5, č. 212 (5.11.1997), s. 5
Banskobystrická dopravná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
autobusová doprava, 656.132(437.642)
Bočkay, Ján Hosť sa vracia tam, kde sa cíti dobre
Hospodárske noviny, Roč. 5, č. 169 (4.9.1997), s. 1, 7
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, hotely, 338.48(437.642)
640.41(437.642)
Stanislav, Ján Odpovede na nezodpovedané otázky
Hospodárske noviny, Roč. 5, č. 157 (15.8.1997), s. 5
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Herzogová, Emília Slovenská pošta v roku 1997
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 196 (8.10.1996). - [Príl.] Finefekt. - S. 1-2
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové služby, 656.8:061.5
Klimentová, Viera Nie veľkorysosť, ale reálna potreba!
Verejná správa, Č. 19 (1996), s. 8-9
regionálny rozvoj, 332.1
Patúš, Peter Iniciatíva pre mikroregióny
Verejná správa, Č. 1 (1996), s. 14
cestovný ruch, mikroregióny, 338.48:061.2
Mistríková, Pavla Zo sveta knižníc
Verejná správa, Roč. 55, č. 9 (2000), s. 28
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, 027.54(437.642):002.61
Lacuška, Miroslav Administratívne napredujeme, ale v technológii zaostávame :hovoríme s riaditeľom Centra odpadového hospodárstva Slovenskej agentúry životného prostredia Miroslavom Lacuškom
Verejná správa, Č. 25 (1999), s. 2 - 4
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
odpadové hospodárstvo, 504.06:061.23(437.6)
628.4.045/.047(437.6)
Silvan, Juraj O zavádzaní čistejších technológií :Bazilejský dohovor má na Slovensku školiace centrum prvé vo svete
Verejná správa, Č. 25 (1999), s. 21
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
nebezpečný odpad, školiace centrá, 628.4.045/.047(437.6)
504.06:061.23(437.6)
Medveď, Jozef Dvanásť mesiacov po premiére :aké vlastne boli pre Banku Slovakia, hodnotí jej prezident, doc. Jozef Medveď, CSc.
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 181 (17.9.1996). - [Príl.] Finefekt. - s. 2
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)
Kováč, Dušan Obohatená koncepcia (z)mení Banskú Bystricu :riaditeľ veľtrhu Ing. Dušan Kováč už myslí na budúci rok
Hospodárske noviny, Roč. 4, č. 181 (17.9.1996). - [Príl.] Finefekt. - S. 1, 7
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Spor o Thurzov dom pokračuje : Päť rokov ťahaníc o budovu Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 5, č. 40 (27.2.1997), s. 3
Stredoslovenské múzeum
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
vlastnícke práva, 069:908(437.64)
341.384:728.3(437.642)
Krčová, Erika Budúcnosť "Gastra" spečatená
Smer dnes, Roč. 5, č. 187 (1995), s. 2
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
Gastrocentrum (budova : Banská Bystrica, Slovensko)
725.24(437.642)
Banská Bystrica : Z histórie slovenských hradov
Smer dnes, Roč. 5, č. (10.11.1995), s. 8
mestské hrady, 728.81(437.642)
Ján Móry :105. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 12-13
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Móry, Ján
Mikuláš Moyzes :125. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 9-10
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Moyzes, Mikuláš
Dezider Nágel :85. výročie [narodenia]
K dejinám zborového spevu na Slovensku 3 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998S. 21-22
dirigenti, pedagógovia, hudobní skladatelia, 78.071.1/.2:378.12
929 Nágel, Dezider
Andrej Očenáš :85. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 15-16
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Očenáš, Andrej
Koloman Orgonáš :90. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 28
pedagógovia, dirigenti, 78.071.8
37.011.31
Alžbeta Kulavjaková :52. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 3 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998S. 38
dirigenti, pedagógovia, 929 Kulavjaková, Alžbeta:37:78
78.071.2
MLADOSŤ - B. Bystrica
K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1999S. 52-53
Mladosť (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, 783.8:78.071.2:929 A/Z
SMETANA - B. Bystrica
K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1999S. 43-44
Spevokol Smetana (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, 78.087.68:929Řečinský, Oto
Spevácky zbor Hron - Banská Bystrica :30. výročie založenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1999S. 45-46
Hron (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684(437.642)
Maňaskové divadlo
Hronské noviny, Roč. 4, č. 50 (8.12.1922), s. 4
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Kačaliaková, Elena Dom č. 19
Dom a byt, Roč. 5, č. 6 (1999), s. 10-13
meštianske domy, polyfunkčné domy, 725
Banská Bystrica : Kultúrne dedičstvo národa
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 4 (1999), s. 9
národné kultúrne pamiatky, mestské hrady, 728.81
904
Jergušová, Judita Reportáž z pätnásteho storočia
Večerník, Roč. 72, č. 82 (28.4.1995), s. 8
Matejov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, architektonické pamiatky, 904(437.642):725:727.6
069(437.642)
Terem, Ivan Poznajme pamätníky, ktoré rozprávajú- žiť budeš, Bystrica, mesto, čo prejdeš slávu- A. Plávka
Večerník, Roč. 5, č. 59 (26.3.1997), s. 7
pomníky, 725.94
Terem, Ivan Z dejín kremačného hnutia (Prvé kolumbárium na Slovensku bolo v roku 1937 v Banskej Bystrici v areáli bývalého vojenského cintorína)
Večerník, Roč. 5, č. 3 (7.1.1997), s. 8
krematóriá, kremačné hnutie, 726.83
Terem, Ivan Taký bol Národný dom
Večerník, Roč. 5, č. 8 (14.1.1997), s. 7
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
725.8
Lehoťan, Ivor Keď stopéra pribrzdí srdce :Jozef Oboril
Šport, Roč. 52, č. 116 (22.5.1998), s. 3
športovci, 796.332.071.2
Kampf, Vladimír Fabrika na vidiace oči :holými rukami sa mikrochirurgia oka robiť nedá
Život, Roč. 49, č. 44 (1999), s. 10-12
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
lekári, očné lekárstvo, 614.253.1(437.642)
617.7(437.642)
929 Izák, Milan
Sikela, Henrich Éterom letí TWIST! :Rádio TWIST stredné Slovensko v Banskej Bystrici oslávilo prvé výročie vzniku
Večerník, Roč. 5, č. 69 (11.4.1997), s. 8
Rádio TWIST (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191(437.642)
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska :Vyhlásenie kultúrno-osvetových pracovníkov na ustanovujúcom zhromaždení Spolku dňa 27.4.1999 v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 9, č. 12 (1999), s. 6
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska
miestna kultúra, regionálna kultúra, 061.25(437.6):374
Nová stavovská organizácia :Ustanovujúce zhromaždenie Spoloku pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 9, č. 12 (1999), s. 6
Spolok pracovníkov miestnej a regionálnej kultúry Slovenska
miestna kultúra, regionálna kultúra, 061.25(437.6):374
Meleková, Mária Služby čitateľom v databázovej študovni ŠVK Banská Bystrica
Knižnice a informácie, Roč. 31, č. 2 (1999), s. 54-56
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, bibliografické služby, 025.5:027.54(437.642)
Žáčiková, Lýdia 30 rokov činnosti Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Knižnice a informácie, Roč. 31, č. 12 (1999 ), s. 468-472
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)
Klinec, Peter Knižnice nemajú peniaze na nové knihy
Práca, Roč. 54, č. 61 (15.3.1999), s. 1
Verejná knižnica Mikuláša Kováča (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, finančné zabezpečenie, 027.53(437.642):025.11
Šípová, Darina Zrýchliť a skvalitniť cesty k prameňnom poznania :Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici v znamení významných jubileí
Smer, Roč. 2, č. 83 (12.4.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54
Knižnica obmedzila nákup dokumentov
Smer, Roč. 2, č. 90 (20.4.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
027.54
Knižnica ako nevyhnutná súčasť života :V najbližších dňoch budú môcť návštevníci banskobystrickej ŠVK využívať aj internet
Smer, Roč. 2, č. 218 (22.9.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
027.54
Banskobystrická ŠVK vznikla pred tridsiatimi rokmi
Sme, Roč. 2, č. 216 (20.9.1999), s. 18
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, 027.54
Homolka, Ľuboš Pomoc však poskytuje aj nečlenom, ktorí o ňu požiadajú :Banskobystrické krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska má okolo 800 členov
Večerník, Roč. 7, č. 94 (18.5.1999), s. 7
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
zrakovo postihnutí, 364.465-056.262(437.642):061.2
Kovačovič, Igor Z činnosti MO MS v pôsobnosti DMS Banská Bystrica
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č.46 (1999), s. 11
Matica slovenská
Matica slovenská
061.25
Kovačovič, Igor Vyhodnotenie plnenia dohody o vzájomnej spolupráci medzi Maticou slovenskou a Krajským úradom v Banskej Bystrici za rok 1998
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 4, (1999), s. 5
Matica slovenská
Banskobystrický kraj (Slovensko)
061.25:353.2
Aprílové aktivity Domu MS v Banskej Bystrici
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 25 (1999), s. 10
Matica slovenská
061.25
Kavcová, Mária Krása v ohni zrodená :Stredoslovenské múzeum odštartovalo kultúrno-výchovný projekt k 110. výročiu svojho vniku
Večerník, Roč. 7, č. 49 (12.3.1999), s. 8
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
sklárske výrobky, výstavy, múzeá, kultúrno-výchovné projekty, 069:908(437.64)
904:666.11:061.4
Sokolová, Viera Netradičný dar jubilujúcemu múzeu
Smer, Roč. 2, č. 110 (15.5.1999), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 069:908(437.64)(091)
061.4
Šoka, Milan Najstaršia kultúrna inštitúcia v meste pod Urpínom
Smer, Roč. 2, č. 61 (15.3.1999), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Vrbanová, Alena Kosovské fotografie Andreja Bána a Trienále súčasnej grafiky sú najväčšími ťahákmi
Večerník, Roč. 7, č. 169 (2.9.1999), s. 3
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, fotografia, grafika, 069:73/76
061.4
Myšlienka našla odozvu i opodstatnenie
Smer, Roč. 2, č. 255 (5.11.1999), s. 1-2
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Z klenotnice Stredoslovenského múzea
Smer, Roč. 2, č. 192 (20.8.1999), s. 4
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 069:908(437.64)
061.4
SSM si pripomenulo výročie výstavou, stále však zápasí so zabezpečovaním svojich fondov
Sme, Roč. 7, č. 190 (18.8.1999), s. 10
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 069:908(437.64)
061.4
Najstaršia kultúrna inštitúcia v B. Bystrici vlastní niekoľko desiatok tisíc exponátov
Direkt, Roč. 1, č. 27 (1999), s. 7
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, muzeálne zbierky, 069:908(437.64)
069.5
Nová expozícia :Štátna galéria sprístupní rozsiahle projekty
Večerník, Roč. 7, č. 44 (5.3.1999), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
galérie, 069:73/77(437.642)
Pacnerová, Katarína Najkrajší kalendár Slovenska ´99
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (4), č. 8 (1999), s. 12
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 050.9:06.063:061.4
027.54
Husárová, Vlasta V sieti
Zdravie, Roč. 55, č. 9 (1999), s. 64-65
Sociálno-charitatívne centrum Prístav (Banská Bystrica, Slovensko)
charita, 364.4:266
Zauška, Ján Odkaz Dona Bosca našiel živnú pôdu aj na banskobystrickom sídlisku Sásová :Saleziáni pôsobia na území už 75 rokov
Večerník, Roč. 7, č. 69 (13.4.1999), s. 7
Saleziánske stredisko mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
saleziáni, 271.789.1
Králik, Ján Nekoncepčný prístup k bytovej politike štátu
Slovenská republika, Roč. 7, č. 268 (20.11.1999), s. 15
bytová politika, 332.8
Nosko, Peter Prevod bytov do osobného vlastníctva :Hovoríme s Mgr. Petrom Noskom, vedúcim bytového a právneho oddelenia SBD Banská Bystrica
Smer, Roč. 2, č. 205 (6.9.1999), s. 4
Stavebné bytové družstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
družstevné byty, 332.8
Brezina, Ľuboslav Skromnejší FINEX ´99
Trend, Roč. 9 , č. 41 (1999). - [Príl.] Info Trendy. - Č. 10 (1999), s. 8.
bankovníctvo, finančníctvo, peňažníctvo, 336:338:061.43
Kopřiva, Juraj Na veľtrhu FINEX ´99 predpokladaná účasť vyše 2 000 odborníkov
Hospodárske noviny, Roč. 7, č. 181 (21.9.1999). - Príl.
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:338:061.43
Kováč, Dušan Jesenné stretnutie osobností finančného sveta
Smer, Roč. 2, č. 216 (20.9.1999), s. 4
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:338:061.43
Kováč, Dušan FINEX ´99 - tradičné jesenné stretnutie osobností finančného sveta
Sme, Roč. 7, č. 212 (14.9.1999). - Príl.
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:338:061.43
Kováč, Dušan Výstavníctvo má v Banskej Bystrici pevné miesto/
Hospodárske noviny, Roč. 7, č. 179 (17.9.1999), s. 1, 4
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:338:061.43
Tolnayová, Mária Včera otvorili veľtrh FINEX ´99
Hospodárske noviny, Roč. 7, č. 182 (22.9.1999), s. 1-2
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:338:061.43
Posledné tohoročné granty v B. Bystrici
Sme, Roč. 7, č. 286 (11.12.1999), s. 10
financie, 336.12
V Banskej Bystrici otvorili pobočku Ľudovej banky
Hospodárske noviny, Roč. 7, č. 243 (17.12.1999), s. 2
Ľudová banka (Banská Bystrica, Slovensko)
bankovníctvo, banky, 336.712(437.6)
O transformácii finančných inštitúcií
Hospodárske noviny, Roč. 7, č. 182 (22.9.1999), s. 2
finančníctvo, 336.7:061.3
Černáková, Mária Franfurkt na strednom Slovensku :Nad Banskou Bystricou visí dlh 1,2 miliardy korún. Odpoveď na otázku, kde na to vziať, však už nebude hľadať Igor Presperín, ale súčasní "radní" s novým primátorom
Profit, Roč. 7, č. 9 (1999), s. 24-26
ekonomika, hospodárska politika, verejné financie, 352:336.3
338.2
Hrúz, Juraj Banská Bystrica sa dostala do finančnej krízy
Trend, Roč. 9 , č. 8 (1999), s.10A
ekonomika, hospodárska politika, verejné financie, 352:336.13
338.2
Králik, Ján Ťarcha dlhu :Primátor Banskej Bystrice Ján Králik pre Pravdu o zadĺženosti mesta
Pravda,
ekonomika, hospodárska politika, verejné financie, 352:336.3
338.2
O cestovnom ruchu i v zahraničí :Slovenská agentúra pre cestovný ruch Banská Bystrica i v zahrničí
Večerník, Roč. 7, č. 14 (22.1.1999), s. 8
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
Mázor, Martin Komunikácia na trhu cestovného ruchu :Z vyhodnotenia činnosti Slovenskej agentúry pre cestovný ruch
Priekopník, Roč. 5, č. 4 (1999), s. 10
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
Hrúz, Juraj V Banskej Bystrici otvorili Slovensko-arabské centrum
Trend, Roč. 9, č. 24 (1999), s. 17A
Slovensko-arabské centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničný obchod, ekonomická spolupráca, 339.92(437.6:536)
658.114
339.5
Borguľová, Jana Nezačínam od nuly, ale pokračujem v nastúpenej ceste :PaedDr. Jana Borguľová je od 1. februára tohto roku zástupkyňou primátora Banskej Bystrice
Večerník, Roč. 7, č. 31 (16.2.1999), s. 7
Mestský úrad, Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
komunálna správa, 352.9-051
929 Borguľová, Jana
Krošlák, Jozef V metropole pod Urpínom to stále vrie
Slovenská republika, Roč. 7, č.274 (27.11.1999), s. 11
regionálny rozvoj, 353
332.1(437.64)
Banská Bystrica musí racionalizovať
Hospodárske noviny, Roč. 7, č. 65 (7.4.1999), s. 2
hospodárska politika, 352.9
338.22
Kytica vďaky :Cenu primátora Banskej Bystrice udelili Oľge Snopkovej a prof. MUDr. Milanovi Izákovi, CSc.
Večerník, Roč. 7, č. 9 (15.1.1999), s. 9
lekári, verejní činitelia, 352(437.642)
929 Snopková, Oľga:06.068
929 Izák, Milan:06.068
617.7-051
Výdavky vyššie ako predpokladané príjmy :Mesto Banská Bystrica bude musieť pristúpiť k odpredaju časti svojho majetku
Smer, Roč. 2, č. 58 (11.3.1999), s. 2
Magistrát (Banská Bystrica, Slovensko)
mestský rozpočet, 352(437.642):336.145
338.2
Vražda, Daniel B. Bystrica, niekdajšia Mečiarova Wall Street, sa podľa ekonomických expertov môže dostať pod nútenú správu
Sme, Roč. 7, č. 39 (17.2.1999), s. 9
ekonomika, hospodárska politika, verejné financie, 338.2
Kapusta, Ján Výsledky hospodárenia rozpočtovej kapitoly Krajského úradu Banská Bystrica za rok 1998
Krajský vestník Krajského úradu v Banskej Bystrici, Roč. 3, č. 6 (1999), s. 4
Banskobystrický kraj (Slovensko)
hospodárenie, 353.9:336.145
Zúročuje svoje skúsenosti :Cenu primátora Banskej Bystrice získala i Ing. Mária Filipová
Večerník, Roč. 7, č. 5 (11.1.1999), s. 4
vyznamenania, sociálni pracovníci, 352(437.642)
929 Filipová, Mária:36-051:06.068
Sokolová, Viera Do Prístavu vedie cesta cez Večierku
Smer, Roč. 2, č. 41 (19.2.1999), s. 9
Večierka (stredisko pre bezdomovcov : Banská Bystrica, Slovensko)
bezdomovci, 364.273
Majerčíková, Ľubica Pedagogické dielo Oľgy Holécyovej
Pedagogická revue, Roč. 51, č. 4 (1999), s. 355-363
pedagógovia, 37-051:929 Holécyová, Oľga
Sedlák, Imrich Miloš Štilla :Kto je kto
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 51-52 (1999), s. 11
pedagógovia, historici, 37-051:929 Štilla, Miloš
930.1-051
Terem, Ivan Priekopník spolkového života :z histórie: Juraj Babka senátor a školský inšpektor
Zvon, Roč. 7, č. 88 (1999), s. 2
pedagógovia, 371.124:929 Babka, Juraj
374-051
Wágnerová, Oľga Príprava učiteľov pre alternatívne školstvo na PF UMB Banská Bystrica
Pedagogické rozhľady, Roč. 8, č. 5 (1999), s. 4-6
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
učitelia, alternatívne školstvo, vysoké školy, 378.4(437.642):371.124
371.3
Lužinská, Klára Inovačné projekty na základných a stredných školách
Pedagogické rozhľady, Roč. 8, č. 2 (1999), s. 27-28
základné školy, stredné školy, medzinárodné konferencie, 373.3:373.5/.6:061.3
Malinčík, Ján ZŠ na Okružnej preslávili jej žiaci, reprezentanti SR
Večerník, Roč. 7, č. 204 (22.10.1999), s. 3
Základná škola, Okružná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Šípová, Darina Triedy sa chcú pýšiť ateliérovým prostredím :Základná umelecká škola J. Cikkera v Banskej Bystrici okresáva mladé talenty
Smer, Roč. 2, č. 35 (12.2.1999), s. 3
Základná umelecká škola Jána Cikkera (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 373.3:374.3
Pačesa, Ján Absolventi učilíšť majú rovnaké šance
Smer, Roč. 2, č. 20 (26.1.1999), s. 3
Stredné odborné učilište elektrotechnické (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:621.3(437.642)
Pačesa, Ján Banskobystrické SOU elektrotechnické oslovilo podnikateľov
Odborárske spektrum, Roč. 7, č. 15-16 (1996), s. 7
Stredné odborné učilište elektrotechnické (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:621.3(437.642)
Orieška, Ján Tridsaťpäť rokov vysokoškolskej prípravy odborníkov pre cestovný ruch
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 32, č. 2 (1999), s. 113-115
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, vysoké školy, 378.4:338.48
Tomeček, Otto Fakulty sa sťahovať nebudú :Rozhovor s rektorom UMB v B. Bystrici doc. RNDr. Ottom Tomečkom, CSc.
Večerník, Roč. 7, č. 9 (15.1.1999), s.3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4
Univerzita Mateja Bela je od 1. októbra neplatičom
Trend, Roč. 9, č. 47 (1999), s. 18A
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Vražda, Daniel P. Hamžík tvrdí, že Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v B. Bystrici má opodstanenie
Večerník, Roč. 7, č. 199 (15.10.1999), s. 1
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, 378.4:32
Vražda, Daniel Budúcnosť piatakov zrušeného odboru Aplikovanej informatiky UMB - "nikto nevie"
Večerník, Roč. 7, č. 211 (3.11.1999), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, aplikovaná informatika (študijný odbor), akreditácia, 378.4(437.642):004:002.61
Krčová, Erika Situácia okolo Akadémie umení je bezprecedentná
Večerník, Roč. 7, č. 201 (19.10.1999), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Krčová, Erika Akadémii umení neudelili akreditáciu
Večerník, Roč. 7, č. 200 (18.10.1999), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Krčová, Erika Akadémia umení dnes musí o existenciu bojovať
Večerník, Roč. 7, č. 204 (22.10.1999), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Maťašík, Andrej Prípad Akadémie umení
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 41 (1999), s. 1 a 4-5
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Akadémia má svoje opodstatnenie :banskobystrická umelecká liaheň vstúpila do tretieho roku svojej existencie
Smer, Roč. 2, č. 229 (5.10.1999), s. 4
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Akadémia umení obeťou politického boja
Smer, Roč. 2, č. 241 (19.10.1999), s. 1-2
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Šlachta, Štefan Bremeno Akadémie umení
Pravda, Roč. 9, č. 11 (15.1.1999), s. 8
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Husárik, Ján Smutno pod Urpínom :za tanečníčkou, pedagogičkou a choreografkou Jankou Kassovou
Národná osveta, Roč. 9, č. 9 (1999). - [Príl.] Folklór. - Roč. 5, č.3 (1999), s. XVIII.
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Okresné osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
folkloristi, choreografi, pedagógovia, osvetoví pracovníci, 793.31.071.2
792.027.5
374-051(437.642)
929 Kassová, Jana
Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Ban. Bystrici č. 7/1998 z 30. novembra 1998 o vyhlásení chráneného areálu Podlavické výmole
Krajský vestník Krajského úradu v Banskej Bystrici, Roč. 3, č. 3 (1999), s. 6
chránené územia, 502.4(437.64)
911.9:502.4
Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu v Ban. Bystrici č. 3/1999 z 25. marca 1999 o vyhlásení chráneného areálu Jakub
Krajský vestník Krajského úradu v Banskej Bystrici, Roč. 3, č. 3 (1999), s. 14
chránené územia, 502.4
911.9:502.4
Jasík, Marián Nové chránené územia v Banskobystrickom kraji.
Chránené územia Slovenska, Č. 42 (1999), s. 2-3
chránené územia, 502.4
911.9:502.4
Šípová, Darina Vlak bez staníc má konečnú v nenávratne
Smer, Roč. 2, č. 54 (6.3.1999), s. 3
Stredoslovenské múzeum
drogy, výstavy, 178.8:613.83:061.4
061.4:74/75
069:908(437.64)
Černáková, Mária Banskobystrická Rooseveltka :Potápajúca sa loď
Profit, Roč. 7, č. 20 (1999), s. 16-17
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2:362.111
Nový riaditeľ polikliniky v B. Bystrici sa vrátil na staré pôsobisko/
Sme, Roč. 7, č. 152 (3.7.1999), s. 10
Poliklinika (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2
Liečbu nemocníc začnú v Rooseveltovej :Modelom ozdravenia slovenského zdravotníctva bude banskobystrický región/
Práca, Roč. 54, č. 19 (25.1.1999), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotníctvo, 614.2(437.642):362.111
Homolka, Ľuboš Riaditeľ Nemocnice F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici MUDr. Pavol Učník, CSc. tvrdí : "Je to najväčší socialistický podnik na Slovensku"
Večerník, Roč. 7, č. 25 (8.2.1999), s. 5
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotníctvo, zdravotnícke zariadenia, 614.2(437.642):362.111
Ružička, Karel Transformačný model má ukázať nemocnica F. D. Roosevelta
Národná obroda, Roč. 10, č. 19 (25.1.1999), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, 614.2(437.642):362.111
Homolka, Ľuboš V činnosti ju však obmedzuje nedostatok financií :Banskobystrická Kynologická záchranárska brigáda existuje už od roku 1990
Večerník, Roč. 7, č. 84 (4.5.1999), s. 7
Kynologická záchranárska brigáda (Banská Bystrica, Slovensko)
kynológia, 614.88
636.7:061.25
Krčová, Erika Citibanka otvorila včera v B. Bystrici svoju pobočku
Večerník, Roč. 7, č. 224 (19.11.1999), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
Citibank (Banská Bystrica, Slovensko)
616.24
615.47
Po Košiciach otvorila Citibank včera svoju pobočku aj v Banskej Bystrici
Sme, Roč. 7, č. 267 (19.11.1999), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
Citibank (Banská Bystrica, Slovensko)
616.24
615.47
Včasná diagnostika - predpoklad úspechu liečby
Smer, Roč. 2, č. 95 (26.4.1999), s. 4
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
615.47
Petrovičová, Zuzana Pomôžu v jednom z najťažších období ženy
Smer, Roč. 2, č. 26 (2.2.1999), s. 3
Klimakterická poradňa (Banská Bystrica, Slovensko)
klimaktérium, 612.67
Pavlíková, Martina Banskobystrickí lekári sú mimoriadne úspešní pri liečbe ťažkých otráv muchotrávkou zelenou
Nový čas, Roč. 9, č. 230 (6.10.1999), s. 12-13
liečba otráv, otravy amatoxínom, 615.9
Kubiš, Pavol Mária Banskobystrická Flóroporadňa pravidelne radí občanom :prevenciou proti srdcovo-cievnym a nádorovým ochoreniam
Slovenská republika, Roč. 7, č. 235 (12.10.1999), s. 4
Flóroporadňa (Banská Bystrica, Slovensko)
kardiovaskulárne choroby, liečivé rastliny, 633.88:616.1
Izák, Milan Cez oči vidí do duše
Slovenka, Roč. 52, č. 42 (1999), s. 10-11
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
lekári, 617.7-051
929 Izák, Milan
Bača, Ivan V bystrickej Radvani zrekonštruovali tepláreň
Národná obroda, Roč. 10, č. 206 (7.9.1999), s. 11
Tepláreň Radvaň (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
Banskobystrická energetická spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
tepelná energia, teplárne, 697.3:620.9(437.642)
621.1
Teplo pre desaťtisíc bytov
Smer, Roč. 2, č. 206 (7.9.1999), s. 2
Tepláreň Radvaň (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
Banskobystrická energetická spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
tepelná energia, teplárne, 697.3:620.9(437.642)
621.1
Styk, Samuel Výrobca garantuje sľubné parametre
Smer, Roč. 2, č. 124 (1.6.1999), s. 4
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
spaľovne odpadu, nemocnice, 628.474:336.111:061.4
614.75
Slovenské lesy odvčera pod jednou strechou/
Sme, Roč. 7, č. 151 (2.7.1999), s. 10
Lesy Slovenskej republiky (Banská Bystrica, Slovensko)
lesníctvo, lesné hospodárstvo, 630.6
Krč, František Aktivitu slovenskej vlády pocítil aj na vlastnej koži :Riaditeľ ZARES-u rokoval v Holandsku o finančnom vstupe do firmy
Večerník, Roč. 7, č. 57 (24.3.1999), s. 7
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
záhradníctvo, rekreačné služby, 635.9
Hrúz, Juraj Banská Bystrica má nový televízny informačný kanál
Trend, Roč. 9, č. 10 (1999), s. 13A
Kabel Plus (Banská Bystrica, Slovensko)
káblová televízia, 654.197
621.397.74
Sikela, Henrich Aj v TWISTE zmeny
Večerník, Roč. 7, č. 66 (8.4.1999), s. 7
Rádio TWIST (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové stanice, 654.191
Šípová, Darina V kráľovstve, kde je každý návštevník hosťom
Smer, Roč. 2, č. 101 (3.5.1999), s. 3
Albion Books (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhkupectvá, 655.421(437.642)
Mojžiš, Pavol Paseka v Bystrici
Knižná revue, Roč. 7, č. 3 (1997), s. 8
Kníhkupectvo Paseka (Banská Bystrica, Slovensko)
kníhkupectvá, 655.421(437.642)
Lauková, Eva Ústredie zostáva v Bystrici :nový generálny riaditeľ Slovenskej pošty/
Pravda, Roč. 9, č. 67 (22.3.1999), s. 11
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Aj v Banskej Bystrici museli zdražiť MHD
Hospodárske noviny, Roč. 7, č. 69 (13.4.1999), s. 3
Banskobystrická dopravná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
mestská hromadná doprava, 656.132(437.642)
Černáková, Mária Sťahovanie nie je na pláne :Štátny podnik Slovenská pošta nemôže bez transformácie konkurovať iným prepravcom zásielok/
Profit, Roč. 7, č. 36 (1999), s. 22-23
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Bertová, Nina Aj ten, kto chce pomáhať, musí rátať s prekážkami
Smer, Roč. 2, č. 87 (16.4.1999), s. 9
Rollin, v. o. j. (Banská Bystrica, Slovensko)
nábytok, 658.1
684.4
Hrúz, Juraj Banskobystrický Drukos vlani mierne zvýšil obrat
Trend, Roč. 9, č. 9 (1999), s. 2B
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
658.1
339.178
Hrúz, Juraj Drukosu vzrástol obrat a mierne poklesol zisk
Trend, Roč. 8, č. 21 (1998), s. 4B
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
658.1
339.178
Mojžiš, František Karty sa obracajú (alebo) Drukos už dzurindovcom nevonia :Podnikateľ F. Mojžiš uvažuje o podaní tresného oznámenia na ministerku financií
Slovenská republika, Roč. 7, č. 212 (14.9.1999), s. 11
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
339.178
658.1
Mojžiš, František F. Mojžiš : Kontrolu privítame :Argumenty dávajú Vašej vlne privatizácie reálny základ
Hospodársky denník, Roč. 1, č. 140 (6.9.1999), s. 1, 3
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
Farárik, Peter Konečne privatizácia aj pre občanov? :František Mojžiš z Drukosu predstavil ciele Združenia Vaša vlna privatizácie
Hospodársky denník, Roč. 1, č. 138 (2.9.1999), s. 1-2
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
338.246
Višváder, Peter Vláda zvonku, Mojžiš domáce :VVP je v súlade so zákonmi a bankovými zárukami
Hospodársky denník, Roč. 1, č. 132 (8.9.1999), s. 1-2
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
Višváder, Peter Technika proti právam občanov :F. Mojžiš predbehol so svojím projektom VVP súčasnosť
Hospodársky denník, Roč. 1, č. 176 (27.10.1999), s. 1-2
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
Mojžiš, František Chcete získať milión za stotisíc ? :S riaditeľom Drukosu Františkom Mojžišom hovoríme o Vašej vlne privatizácie
Fakty, Roč. 6, č. 39 (1999), s. 12-14
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
Mojžiš, František V štátnej službe nám zostalo ešte veľa boľševikov :Hovoríme s generálnym riaditeľom spoločnosti Drukosu, Františkom Mojžišom
Fakty, Roč. 7, č. 12 (2000), s. 4-5, 15
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
Fidrmuc, Jaroslav Soros na slovenský spôsob :vysoké ambície Mojžišovej tretej vlny privatizácie
Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, Roč. 1, č. 33 (1999), s. 3
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
Vaša vlna privatizácie (združenie : Slovensko)
privatizácia, 336.714
Brezina, Ľuboslav Tronet v Banskej Bystrici/
Trend, Roč. 9, č. 15 (1999).-[Príl. Info Trendy. - Č. 4 (1999), s. 8]
Tronet Bratislava
výpočtová technika, 004(437.642):658.6:339
Mydlová, Anna Všetko pre spokojnosť zákazníka
Smer, Roč. 2, č. 226 (1.10.1999), s. 4
TESCO (obchodný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
obchodné domy, hypermarkety, 658.6
339
Černáková, Mária Zhorkne pena na Martineri? :rakúska spoločnosť BBAG z Linzu chce získať slovenské pivovary
Profit, Roč. 7, č. 42 (1999), s. 42
KK Company
KK Company
pivovarníctvo, 663.4
Vražda, Daniel Karol Konárik chce, aby ho volali držgroš
Sme, Roč. 7, č. 232 (8.10.1999), s. 14
KK Company
pivovarníctvo, 663.4
78.071
Šoka, Milan Medovnikári :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 7, č. 40 (1.3.1999), s. 4
medovnikári, cechy, remeslá, 664.667:745
334.782
Šoka, Milan Stolári :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 7, č. 36 (1.4.1999), s. 5
stolári, cechy, remeslá, 674.2:745.51
334.782
Šoka, Milan Remenári :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 7, č. 29 (12.2.1999), s. 7
remenári, cechy, remeslá, 685.17:745.53
675
334.782
Šoka, Milan Postrihovači :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 7, č. 13 (21.1.1999), s. 5
postrihovači, cechy, remeslá, 687:745.52
334.782
Šoka, Milan Krajčíri :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 7, č. 77 (23.4.1999), s. 8
krajčíri, cechy, remeslá, 678:746.4
334.782
Šípová, Darina Najkrajšia zo všetkých je vôňa chleba/
Smer, Roč. 2, č. 20 (26.1.1999), s. 3
Pekáreň pod kaštieľom (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
pekárske výrobky, pekárne, 664.61
Tolnayová, Mária Smrečina Banská Bystrica sa po dvoch rokoch opäť stala vlastníkom časti svojho majetku, ktorý dá do prenájmu
Národná obroda, Roč. 10, č. 4 (7.1.1999), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, vlastnícke práva, 674(437.642)
Longauer, Roman Fotografie z počítača :Prvú jednotku digitálnej tlače Agfa má na Slovensku banskobystrická firma SURE-A
Večerník, Roč. 7, č. 21 (2.2.1999), s. 4
SURE-A (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
fotografia, digitálna tlač, 77.08:004
Sokolová, Viera Inšpirácia pre odborníkov i laikov :II. medzinárodný veľtrh stavebníctva - FOR ARCH Slovakia v Banskej Bystrici odštartoval
Smer, Roč. 2, č. 103 (5.5.1999), s. 3
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Predstavujeme víťazov 1. ročníka súťaže progresívne, cenovo dostupné bývanie
Eurostav, Roč. 5, č. 4 (1999), s. 49
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Staviteľstvo - FOR ARCH Slovakia
Staviteľstvo, Roč. 4, č. 4 (1999), s. 8
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Berčíková, Eva FOR ARCH po prvý raz :veľtrh potvrdil prevahu nad dopytom, ale i záujem klientov
Staviteľstvo, Roč. 3, č. 6 (1998), s. 6, 24
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Potančok, Miroslav Ponuka platí, ale komu? :prechádzka stavebným veľtrhom FOR ARCH Slovakia
Obecné noviny, Roč. 8, č. 23 (1998), s. 18-19
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Na začiatku bol Stavoprojekt (k 50. výročiu vzniku)/
Večerník, Roč. 7, č. 26 (9.2.1999), s. 7
Stavoprojekt (Banská Bystrica, Slovensko)
69
71/72:061.5
Gajdošíková, Marta Jej kozmetikou je úsmev na tvári :Marta Gajdošíková sa nezmenila ani na riaditeľskej stoličke
Smer, Roč. 2, č. 121 (28.5.1999), s. 7
Slovenská televízia
redaktori, 7.096
621.397.13
Gajdošíková, Marta Ak sa niekto stane zvečera do rána hviezdou, môže oslepnúť
Národná obroda, Roč. 10, č. 17 (22.1.1999), s. 13
Slovenská televízia
redaktori, 7.096
621.397.13
Karcely, Ivan Veni vidi nielen pre Banskú Bystricu
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 6-7 (1999), s. 6-7
Veni vidi (Banská Bystrica, Slovensko)
televízne štúdiá, 7.092
621.397.13
Pašková, Miloslava Územný plán veľkého územného celku Banskobystrického kraja
Enviromagazín, Roč. 4, č. 2 (1999), s. 14-15, 29
územné plánovanie, 711.25
Sokolová, Viera Posolstvo krehkého lyrizmu a citu :Na výstave tapisérií, olejov a grafiky slovenskej výtvarníčky
Smer, Roč. 2, č. 82 (10.4.1999), s. 3
tapisérie, výstavy, výtvarní umelci, pedagógovia, 73/76:061.4
929Lehotská, Eugénia
Mikulová, Jarmila Otĺkaj sa píšťalôčka- :Zaujímavé podujatie v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 2, č. 117 (24.5.1999), s. 4
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 745/749
Mikulová, Jarmila Majstri a deti
Večerník, Roč. 7, č. 96 (20.5.1999), s. 4
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 745/749
Mikulová, Jarmila Čaro paličkovanej čipky :Výstava v Literárnom a hudobnom múzeu v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 9, č. 9 (1999), s. 23
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
paličkovaná čipka, výstavy, 746.2:061.4
069:82+78(437.642)
Sokolová, Viera V zajatí riečičiek a rozkročnôžok :čipkárske umenie Agáty Potančokovej z Banskej Bystrice
Národná osveta, Roč. 9, č. 12 (1999). - [Príl.] Paleta. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. XI
čipkárstvo, paličkovaná čipka, 746.2
929 Potančoková, Agáta
Belko, Ján Miroslav Bárdi :Kto je kto
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 10 (1999), s. 7
výtvarní umelci, 75.071
929 Bárdi, Miroslav
Podušel, Ľubomír O výtvarnom smerovaní Miroslava Bárdiho
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 46 (1999), s. 6-7
výtvarní umelci, 75.071
929 Bárdi, Miroslav
Sokolová, Viera Cíti farbu a vôňu domova :Banskobystrický výtvarník a pedagóg Miroslav Bárdi oslavuje svoje päťdesiatiny
Smer, Roč. 2, č. 256 (6.11.1999), s. 8
výtvarní umelci, 75.071
929 Bárdi, Miroslav
Reč umenia :Tvorcovia výstav Mail art získali cenu primátora za rok 1998
Večerník, Roč. 7, č. 4 (8.1.1999), s. 9
výtvarní umelci, vyznamenania, mail art, výstavy, 7.036:656.8:061.4(437.642)
352(437.642)
929 A/Z:73/76.071.1:06.068
Šampanské, piesne a tance :V novootvorenej budove Tatra banky v Banskej Bystrici sprístupnili výstavu
Večerník, Roč. 7, č. 21 (2.2.1999), s. 7
výtvarní umelci, výstavy, 75.071.1:061.4
929 Prukner-Bartůšek, Štefan
Les fotoobjektívom :V Tihányovskom kaštieli sprístupnia fotografickú výstavu
Večerník, Roč. 7, č. 18 (28.1.1999), s. 5
Stredoslovenské múzeum
výstavy, fotografia, 77:728.83(437.642):061.4
069:908(437.64)
Mikulová, Jarmila Filmový klub v Banskej Bystrici už tridsaťpäťročný!
Večerník, Roč. 7, č. 78 (26.4.1999), s. 4
Filmový klub (Banská Bystrica, Slovensko)
filmové kluby, 791.43:061.237
Bahyl, Ján Aby film v kinách nezomrel-
Národná osveta, Roč. 5, č. 1 (1995), s. 17-18
Filmový klub (Banská Bystrica, Slovensko)
filmové kluby, 791.43:061.237(437.642)
Ambróz, Ján Čo mu život ponúkne, nenechá si pretiecť cez prsty-
Národná osveta, Roč. 9, č. 11 (1999), s. 4-5
speváci ľudových piesní, 784.4:929 Ambróz, Ján
Tropp, Stanislav Stamp Art - umenie pečiatky :Medzinárodná výstava Mail Artu
Pedagogické rozhľady, Roč. 7, č. 3 (1998), s. 35-36
výstavy, mail art, 7.036:656.8:061.4(437.642)
Babjak, Martin Martin Babjak :"Okúzľoval som dievčatá na brigádach"
Nový čas, Roč. 9, č. 268 (20.11.1999). - [Príl.] Nový víkendový ČASopis. - Č. 47 (1999), s. 14-15
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Babjak, Martin Poetická tvár M. Babjaka strieda romantickú
Národná obroda, Roč. 10, č. 268 (20.11.1999), s. 15
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Babjak, Martin Potlesk je príjemný, ale nemám pocit, že mi svet leží pri nohách
Národná obroda, Roč. 10, č. 41 (19.2.1999), s. 13
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Babjak, Martin Srdce ma rado odvrhne
Moment, Roč. 2, č. 47 (1999), s. 25
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Babjak, Martin Hlasivky si nešetrím
Zdravie, Roč. 55, č. 12 (1999), s. 22-25
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Babjak, Štefan Svetová rarita - šesť spievajúcich Babjakovcov na jednom pódiu!
Direkt, Roč. 1, č. 25 (1999), s. 9
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak (rod)
Hladík, Dalibor Poetická krehkosť duetov Martina Babjaka chce navodiť predstavu hodinového duševného relaxu
Sme, Roč. 7, č. 272 (25.11.1999), s. 8
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Bázlik, Igor Plné vrecká hudby :hovoríme s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 15 (1999), s. 1, 8
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bázlik, Igor
Izugrafov, Andrej Spev je dobré vínko, ktoré musí dozrieť :rozhovor s Andrejom Izugrafovom, sólistom Štátnej opery v Banskej Bystrici
Verečník, Roč. 7, č. 54 (19.3.1999), s. 8
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operní speváci, 78.071.2:792.5(437.642)
929 Izugrafrov, Andrej
Lacko, Igor Keď sa záľuba stane profesiou ... :Rozhovor s Igorom Lackom, sólistom Štátnej opery v Banskej Bystrici
Verečník, Roč. 7, č. 212 (4.11.1999), s. 4
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operní speváci, 78.071.2:792.54(437.642)
929 Lacko, Igor
Trgová, Alžbeta Dar z neba :rozhovor s Alžbetou Trgovou, sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 7, č. 19 (29.1.1999), s. 9
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operné speváčky, 78.071.2:792.5(437.642)
929 Trgová, Alžbeta
Pazúrik, Milan Výrazná osobnosť zborového spevu :Konferencia pri príležitosti životného jubilea doc. PhDr. Tibora Sedlického, CSc.
Národná osveta, Roč. 9 , č. 11 (1999). - [Príl.] Etuda. - Č. 3 (1999), s. 5
dirigenti, pedagógovia, zborový spev, 78.071.2:37:061.3
929 Sedlický, Tibor
061.3(437.642)
Mázor, Martin Banskobystrickému dixielandu tlieskali v Krakove
Večerník, Roč. 7, č. 212 (4.11.1999), s. 4
BB Band dixieland (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné skupiny, džez, 78.071.2:785.161(437.642)
Orlík, Milan Banskobystrická latka je stále vysoko :Jedno oko Márie Melovej sa smialo, jedno plakalo
Smer, Roč. 2, č. 41 (19.2.1999), s. 15
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Kajanová, Yvetta BB Band dixieland jazz band
Hudobný život ´97, Roč. 29, č. 7 (1997), s. 102
BB Band dixieland (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné skupiny, džez, 78.071.2:785.161(437.642)
Kriška, Fedor Obraz slovenskej grafiky
Pravda, Roč. 7, č. 46 (25.2.1997), s. 7
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, 76:061.4
069:73/77(437.642)
Petránsky, Ľudovít Výhry a prehry 13. ročníka Súčasnej slovenskej grafiky v Banskej Bystrici
Sme, Roč. 4 a 49, č. 246 (21.10.1996), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, 76:061.4(437.642)
069:73/77(437.642)
Súčasná slovenská grafika 1993
Slovenská republika, Roč. 4, č. 252 (28.10.1996), s. 9
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, 76:061.4(437.642)
069:73/77(437.642)
Vrbanová, Alena Súčasná slovenská grafika 13
Literárny týždenník, Roč. 9, č. 50 (1996), s. 14
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, 76:061.4
069:73/77(437.642)
Luptáková, Vlasta Bystrica starne do krásy
Slovensko, Roč. 22, č. 1 (1998), s. 24-26
reportáže, 908
Glocková, Mária Ako ďalej, festival V. F. B.?
Hudobný život ´98, Roč. 30, č. 12 (1998), s. 2
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Sedlický, Tibor Najstarší zborovo - spevácky festival na Slovensku :22. ročník Festivalu V. Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 10, č. 11 (2000). - [Príl.] Etuda. - Roč. 6, č. 3 (2000), s. XII-XIII
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Sedlický, Tibor Súčasť hudobnej kultúry :Jubilejný Festival zborového spevu V. Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 8, č. 11 (1998). - [Príl.] Etuda. - Roč. 4, č. 3 (1998), s. X-XI
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Sedlický, Tibor Najstarší zborový festival :19. ročník festivalu zborového spevu V. Figuša-Bystrého
Národná osveta, Roč. 7, č. 10 (1997). - [Príl.] Etuda. - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 5-6
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Blaho, Vladimír Najstarší festival :18. festival zborového spevu V. Figuša-Bystrého
Národná osveta, Roč. 6, č. 10 (1996). - [Príl.] Etuda. - Roč. 2, č. 2 (1996), s. III
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Leporis, Ján Sviatok v Banskej Bystrici :17. Festival zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého
Národná osveta, Roč. 5, č. 10 (1995). - [Príl.] Etuda. - Roč. 2, č. 2 (1995), s. IV-V
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Poliak, Alfonz Vysoká latka náročnosti :Na XXI. ročníku Festivalu zborového spevu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 9, č. 11 (1999). - [Príl.] Etuda. - Roč. 5, č. 3 (1999), s. III-IV
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Glocková, Mária Festival zborov bez konkurencie
Pravda, Roč. 6, č. 96 (25.4.1996), s. 7
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Hosťovecká, Nata Festival zborového spevu
Slovenské národné noviny, Roč. 6 (10), č. 21 (1995), s. 11
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Sedlický, Tibor Cantus Choralis Slovaca ´98 :Medzinárodné sympózium o zborovom speve v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 9, č. 3 (1999). - [Príl.] Etuda. - Roč. 5, č. 1 (1999), s. XI-XII
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.6:061.3
Sedlický, Tibor Cantus Choralis Slovaca 1994
Národná osveta, Roč. 5, č. 4 (1995). - [Príl.] Etuda. - Roč. 1, č. 1 (1995), s. XI-XII
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.6:061.3
Sedlický, Tibor Cantus Choralis Slovaca ´96
Národná osveta, Roč. 7, č. 2 (1997). - [Príl.] Etuda. - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 4
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.6:061.3
Sedlický, Tibor Cantus Choralis Slovaca 2000 :Medzinárodné sympózium o zborovom speve
Národná osveta, Roč. 11, č. 4 (2001), s. 14-15
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.6:061.3
Schmidtová, Alexandra Cantus Choralis Slovaca ´96
Hudobný život, Roč. 29, č. 3 (1997), s. 5
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.6:061.3
Červená, Ľudmila Cantus Choralis Slovaca :Banská Bystrica, 23.-25. novembra 2000
Slovenská hudba, Roč. 26, č. 4 (2000), s. 556-558
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.6:061.3
Barteltová, Magda Akademická Banská Bystrica 1997 :7. ročník festivalu vysokoškolských speváckych zborov
Národná osveta, Roč. 7, č. 16 (1997). - [Príl.] Etuda. - Roč. 3, č. 3 (1997), s. XIII-XIV
spevácke zbory, vysokoškolské, zborový spev, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Barteltová, Magda Akademická Banská Bystrica 1999 :VIII. ročník festivalu vysokoškolských speváckych zborov s medzinárodnou účasťou
Národná osveta, Roč. 9, č. 15 (1999). - [Príl.] Etuda. - Roč. 5, č. 4 (1999), s. V-VI
spevácke zbory, vysokoškolské, zborový spev, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Barteltová, Magda Akademická Banská Bystrica :medzinárodný festival vysokoškolských zborov
Národná osveta, Roč. 5, č. 17 (1995), s. 18
spevácke zbory, vysokoškolské, zborový spev, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Sedlický, Tibor Vysokoškolské spevácke zbory opäť súťažili
Učiteľské noviny, Roč. 47, č. 32 (1997), s. 5
spevácke zbory, vysokoškolské, zborový spev, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Sedlický, Tibor Celoštátna súťaž matičných speváckych zborov :3. ročník
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 5 (1999), s. 10
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.091.4:78.087.68
Altán, Š ABB ´99
Hudobný život, Roč. 31, č. 7-8 (1999), s. 27
spevácke zbory, vysokoškolské, zborový spev, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Sedlický, Tibor Finále v Banskej Bystrici :3. ročník súťaže matičných speváckych zborov
Národná osveta, Roč. 9, č. 3 (1999). - [Príl.] Etuda. - Roč. 5, č.1 (1999), s. IV.-V
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.091.4:78.087.68
Blaho, Vladimír Súťaž matičných zborov
Národná osveta, Roč. 7, č. 4 (1997). - [Príl.] Etuda. - Roč. 3, č.1 (1997), s. X
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.091.4:78.087.68
Hosťovecká, Nata Matičné spevácke zbory
Slovenské národné noviny, Roč. 6 (10), č. 48-49 (1995), s. 11
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.091.4:78.087.68
Blaho, Vladimír Súťaž matičných zborov ´97 v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 7, č. 21 (1997). - [Príl.] Etuda. - Roč. 3, č.4 (1997), s. IX
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.091.4:78.087.68
Hosťovecká, Nata Spevom k srdcu
Slovenské národné noviny, Roč. 8 (12), č. 47 (1997), s. 12
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.091.4:78.087.68
Harmat, Rudolf Súťaž matičných speváckych zborov
Hudobný život, Roč. 29, č. 2 (1997), s. 7
Matica slovenská (Martin, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.091.4:78.0876:378
Červená, Ľudmila Bez predsudkov a priorít :Hudobné salóny v Banskej Bystrici
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 27 (1999), s. 11
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Vujič, Ivan Hudobné salóny v Banskej Bystrici :Medzinárodný festival súčasného umenia
Národná osveta, Roč. 9, č. 15 (1999). - [Príl.] Etuda. - Roč. 5, č. 4 (1999), s. XII
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Hudobné salóny v Banskej Bystrici :Medzinárodný festival súčasného umenia
Večerník, Roč. 7, č. 81 (29.4.1999), s. 4
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Steinecker, Anton Festival hudby v Banskej Bystrici
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 19 (1997), s. 15
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Borguľová, Jana Hudobné salóny v Banskej Bystrici
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 17 (1997), s. 2
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Kurajdová, Ema Hudobné salóny :Filozofické koncepcie v hudbe a umení
Hudobný život, Roč. 31, č. 7-8 (1999), s. 31-32
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Martináková, Zuzana Hudobné salóny
Hudobný život, Roč. 31, č. 7-8 (1999), s. 30-31
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Krák, Egon Banskobystrické Hudobné salóny
Hudobný život, Roč. 31, č. 6 (1999), s. 28
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Dohnalová, Lýdia Hudobné salóny v Banskej Bystrici
Hudobný život, Roč. 29, č. 7 (1997), s. 1, 4
hudobné festivaly, 78.091.4:782/785:786/789
Unger, Pavel Nový Eugen Onegin otvoril BBOD ´95
Hudobný život ´96, Roč. 28, č. 1 (1996), s. 5
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné festivaly, operná hudba, 78.091.4:792.5:784.2
Glocková, Mária Banskobystrické dominanty
Hudobný život ´98, Roč. 30, č. 1 (1998), s. 9
operná hudba, hudobné festivaly, 78.091.4:792.5:784.2
Ursínyová, Terézia Pocta Jánovi Cikkerovi :Bystričania v kultúrnej aktivite
Slovenská republika, Roč. 2, č. 274 (27.11.1995), s. 5
operná hudba, hudobné festivaly, 78.091.4:792.5:784.2
78.071.2 Cikker, Ján
Karelová, Jana Operné dni po druhýkrát
Literárny týždenník, Roč. 8, č. 50 (1995), s. 15
operná hudba, hudobné festivaly, 78.091.4:792.5:784.2
Hudobné dni tentoraz bez premiéry
Smer, Roč. 2, č. 245 (23.10.1999), s. 3
operná hudba, hudobné festivaly, 78.091.4:792.5:784.2
Hojová, Katarína Britská legenda medzi nami
Národná obroda, Roč. 10, č. 252 (2.11.1999), s. 14
hudobné festivaly, rocková hudba, britská hudba, 78.091.4
Poliak, Jozef Nová krv a zrelé víno
Večerník, Roč. 7, č. 214 (8.11.1999), s. 1
hudobné festivaly, 78.091.4
Fest ´99 poctil návštevou aj legendárny SWEET
Sme, Roč. 7, č. 257 (8.11.1999), s. 18
hudobné festivaly, rocková hudba, britská, 78.091.4
Teliščáková, Dagmar Otázna budúcnosť :Bystrické divadlo z Pasáže v Bratislave
Pravda, Roč. 9, č. 114 (20.5.1999), s. 8
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Dubačová, Viera Je to moje poslanie :Režisérka Viera Dubačová o divadle mentálne postihnutých hercov
Pravda, Roč. 10, č. 249 (28.10.2000). - [Príl.] Sobota. - s. 15
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Dubačová, Viera Divadlo z pasáže - oslava ľudskej komunikácie :zhovárame sa s Vierou Dubačovou
Nové slovo bez rešpektu, Roč. 6, č. 49 (1996), s. 16-17
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Ozábalová, Ivica Láska búra bariéry predsudkov :Viera Dubačová a Divadlo z Pasáže
Teatro, Roč. 3, č. 12 (1997), s. 30-32
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, režiséri, scenáristi, 792.077-056.36
792.071.2
929 Dubačová, Viera
Bratislavskí herci spolu s hendikepovanými
NonProfit, Máj (2000), s. 4-5
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenské národné divadlo (Bratislava, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
792.2
Dubačová, Viera Divadlo netradičných hercov
Mosty, Roč. 7, č. 41 (1998), s. 4-5
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Hroncová, Silvia Návraty k spomienkam
Divadlo v medzičase, Roč. 5, č. 2 (2000), s. 5
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Hroncová, Silvia Ľudia lapení do siete
Divadlo v medzičase, Roč. 5, č. 2 (2000), s. 2-4
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
postihnuté osoby, mentálne, divadlo, 792.077-056.36
Šišovič, Drahomil Kde sa nám to pomotalo?
Javisko, Roč. 29, č. 9 (1997), s. 11
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, režiséri, 792.077-056.36
792.071.2
Šišovič, Drahomil Stavenisko porozumenia
Javisko, Roč. 29, č. 4 (1997), s. 24-25
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Šišovič, Drahomil O premiére, ktorá sa takmer nekonala :Obrázky (do života) Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica
Javisko, Roč. 30, č. 11 (1997), s. 31-32
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Šišovič, Drahomil Banskobystrické Divadlo z pasáže uviedlo s mentálne postihnutými hercami v Bratislave hru O Popolvárovi, ako ho nepoznáte
Národná obroda, Roč. 7, č. 10 (13.1.1996), s. 8
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Podmaková, Dagmar Netradiční herci z Pasáže
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 32 (1997), s. 15
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Fantys, Petr Postižení herci chtějí hrát profesionálně :[V rubrice Kultura]
Lidové noviny, Roč. 12, č. 55 (6.3.1999), s. 12
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Kronerová, Zuzana Dobrí ľudia ešte žijú
Mosty, Roč. 8, č. 51 (1999), s. 1-2
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
Nadácia Rozum a Cit (Československé občianske združenie pre kultúru mentálne postihnutých)
mentálne postihnutí, divadlo, nadácie, 792.077-056.36
364.264:061.27
Divadlo z Pasáže je bez peňazí a po štyroch rokoch asi zažije prvú sezónu bez novej inscenácie
Sme, Roč. 7, č. 80 (8.4.1999), s. 8
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Divadlo z Pasáže roztlieskalo divákov
Práca, Roč. 54, č. 275 (29.11.1999), s. 4
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Divadlo z Pasáže začalo kampaň na výstavbu svojho divadla
Večerník, Roč. 7, č. 232 (29.11.1999), s. 3
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnuté osoby, divadlo, 792.077-056.36
Halaj, Pavol Roky na doskách, ktoré znamenajú svet
Smer, Roč. 2, č. 243 (21.10.1999), s. 8
divadlo, 792
Kaňa, Raymond Bystrická prietrž :spevák Iron Maiden priletel na Sliač vlastným lietadlom
Pravda, Roč. 10, č. 135 (13.6.2000), s. 9
Iron Maiden (hudobná skupina)
koncerty, rockoví hudobníci, 78.071.2:784.66:061.7
Poliak, Jozef Iron Maiden :V Banskej Bystrici postavila svoj stan Železná panna : 6. júna 2000, amfiteáter B. Bystrica
Muzikant, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 8
Iron Maiden (hudobná skupina)
koncerty, rockové skupiny, anglické, 78.071.2:784.66:061.7
Holek, Ján Jubilejný rok v ochotníckom divadle
Večerník, Roč. 7, č. 26 (9.2.1999), s. 5
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
ochotnícke divadlo, 792.077(437.642)
Anderle, Anton Anderlov návrat do Radvane
Večerník, Roč. 7, č. 170 (3.9.1999), s. 3
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Predmerský, Vladimír Pimprľovi komedianti v Radvani
Javisko, Roč. 31, č. 10 (1999), s. 21
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Anderle, Anton Anderlov návrat do Radvane :pokračovateľ bábkarskej tradície Anton Anderle usporiada v týchto dňoch medzinárodný festival
Direkt, Roč. 1, č. 28 (1999), s. 9
bábkové divadlo, bábkoherci, 792.97.091.4(437.642)
792.97.077:929 Anderle, Anton
Novým bábkarským festivalom chce A. Anderle nadviazať na tradície ľudového divadla
Sme, Roč. 7, č. 189 (17.8.1999), s. 10
bábkové divadlo, bábkoherci, 792.97.091.4(437.642)
792.97.077:929 Anderle, Anton
Sokolová, Viera Nádherné podujatie v historickom prostredí
Smer, Roč. 2, č. 209 (10.9.1999), s. 3
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Luknárová, Adriana Starodávna dráma i cirkus
Javisko, Roč. 27, č. 10 (1995), s. 23
bábkové divadlo, bábkoherci, 792.97(437.642)
792.071.2:929 Anderle, Anton
Michnica, Jozef Sen o starom, dobrom, tradičnom varieté :stretnutie s bábkarom, zberateľom a výrobcom bábok, majstrom Antonom Anderlem z Banskej Bystrice
Národná osveta, Roč. 8, č. 5 (1998), s. 26-27
bábkové divadlo, bábkoherci, bábky, 792.97(437.642)
792.071.2:929 Anderle, Anton
745.51.077:688.723
Anderle, Anton " -kto iný, ak nie ja?"
Národná obroda, Roč. 7, č. 108 (10.5.1996). - [Príl.] Štýl. - S. VIII
bábkové divadlo, bábkoherci, bábky, 792.97(437.642)
792.071.2:929 Anderle, Anton
745.51.077:688.723
Anderle, Anton Žezlo odovzdám najskôr vnúčikovi :bábkar Anton Anderle
Nové slovo bez rešpektu, Roč. 6, č. 35 (1996), s. 16-17
bábkové divadlo, bábkoherci, bábky, 792.97(437.642)
792.071.2:929 Anderle, Anton
745.51.077:688.723
Šípka, Miloslav Bábky Jany Pogorielovej-Dušovej
Múzeum, Roč. 41, č. 2 (1996), s. 37
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
bábky, výstavy, výtvarní umelci, 792.071.1
792.97(437.642)
929 Pogorielová-Dušová, Jana
069:82+78(437.642):061.4
Pivoluska, Ján Sedemnásťročná cesta
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 4 (1998), s. 6
Bystrina (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31:784.4
Kučera, Tibor Ako na Jána :Folklórny súbor Bystrina má 20 rokov
Národná osveta, Roč. 10, č. 21-22 (2000). - [Príl.] Folklór. - Roč. 6, č. 6 (2000), s. 14
Bystrina (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31:784.4
Ozábalová, Ivica Krajina bábok Jany Pogorielovej-Dušovej
Javisko, Roč. 28, č. 9 (1996), s. 24
bábky, výtvarní umelci, bábkové divadlo, 792.071.1
792.97(437.642)
929 Pogorielová-Dušová, Jana
76.071.1
Mikovič, Fedor O čom šumí Bystrina?
Slovensko, Roč. 20, č. 2 (1996), s. 24-25
Bystrina (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31:784.4
Chuchút, Emil Hodnotenie činnosti odboru kontroly KÚ v Banskej Bystrici
Verejná správa, Č. 22 (1998). - [Príl.] Kontrola vo verejnej správe. - Roč. 1, č. 5 (1998), s. 18
Banskobystrický kraj (Slovensko)
verejná správa, 353.2.008.6
Račko, Peter Skvelá Maja Melová - vyhrala so 195 cm :Banskobystrická latka ´99 mala svoj výborný prvý vrchol už podvečer - naša reprezentácia v piatom najlepšom výkone
Šport, Roč. 53, č. 40 (18.2.1999), s. 3
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Račko, Peter Palamarová s premiérovým víťazstvom :8. ročník Banskobystrickej latky: Napriek známym menám - žiadna zo žien sa nedostala nad 190 cm
Šport, Roč. 54, č. 39 (17.2.2000), s. 22
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Račko, Peter Amatérske nadšenie už nemôže stačiť :Ak nedostane Banskobystrická latka nové impulzy, asi sa naplnia slová veliteľa AŠK Ivana Čierneho
Šport, Roč. 54, č. 40 (18.2.2000), s. 2
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Grosmann, Tomáš Matei 236, Motkovová 200! :Skvelé výkony na 3. ročníku Banskobystrickej latky
Šport, Roč. 49, č. 33 (9.2.1995), s. 5
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Bogdányi, Gabriel Nečakané - 225 cm a dosť ! :Banskobystrická latka VÚB : Gollnerová 192 a Srgijenko 225
Šport, Roč. 50, č. 32 (8.2.1996), s. 6
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Račko, Peter Keď niet snahy o porozumenie sa :Tituly atletických majstrov Slovenska družstiev mužov AŠK Dukla a ženám Slávie UK
Šport, Roč. 52, č. 217 (21.9.1998), s. 29
ľahká atletika, 796.42.093.1(437.6)
Račko, Peter Pankúchovo skvelé sólo za sevillským limitom :Výkony na 52. majstrovstvách Slovenska v atletike odrážajú kvalitu našej kráľovnej športov
Šport, Roč. 53, č. 164 (19.7.1999), s. 20
ľahká atletika, 796.42/.43
Račko, Peter Tri kladivárky nad 50 metrov :Atletické majstrovstvá Slovenska družstiev jasne vyhrali tímy Slávie UK
Šport, Roč. 53, č. 216 (20.9.1999), s. 27
ľahká atletika, 796.42.093.1(437.6)
Račko, Peter Trinástym istým do Sydney Balošák :53. majstrovstvá Slovenska mužov a žien v ľahkej atletike : Rekord a limit šprintérskej štafety a pekný Danišovej rekord
Šport, Roč. 54, č. 152 (3.7.2000), s. 12
ľahká atletika, 796.42.093.1(437.6)
Hazucha, Miroslav Príliš veľa kontrastov
Slovenská atletika, Roč. 5, č. 5 (1999), s. 2-5
ľahká atletika, 796.42/.43
Balošák, Štefan Pes bol zakopaný v platničke
Večerník, Roč. 7, č. 197 (13.10.1999), s. 7
športovci, ľahká atletika, 796.42(437.642)
Šport línia otvorí brány :Novinky zo sveta športovej módy a relaxácie
Smer, Roč. 2, č. 221 (25.9.1999), s. 4
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
379.8
Pre skvalitnenie hotelových služieb
Smer, Roč. 2, č. 221 (25.9.1999), s. 3
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
378.9
Borguľová, Jana Venujeme sa mladej generácii :z rokovania členského zhromaždenia Spolku slovenských spisovateľov
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 24 (1999), s. 4
Spolok slovenských spisovateľov
spisovatelia, 82:061.2
Literárna Banská Bystrica
Smer, Roč. 2, č. 75 (31.3.1999), s. 2
literárne podujatia, 82:061.7
Borguľová, Jana Založili literárnu tradíciu
Večerník, Roč. 6, č. 90 (14.5.1998), s. 5
literárne podujatia, 82:061.7
Čitateľská beseda
Večerník, Roč. 6, č. 92 (18.5.1998), s. 53
Verejná knižnica Mikuláša Kováča (Banská Bystrica, Slovensko)
literárne podujatia, čitateľské besedy, 82:061.7
027.53(437.642):028.5
Otvorili Literárnu Banskú Bystricu
Slovenská republika, Roč. 6, č. 113 (19.5.1998), s. 5
Verejná knižnica Mikuláša Kováča (Banská Bystrica, Slovensko)
literárne podujatia, čitateľské besedy, 82:061.7
027.53(437.642):028.5
Mnoho pripravených rukopisov čaká na vydanie :Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici zhodnotila svoju činnosť
Večerník, Roč. 6, č. 226 (24.11.1998), s. 7
Spolok slovenských spisovateľov
82:061.2
Hosťovecká, Nata Literárna minulosť v prítomnosti
Slovenské národné noviny, Roč. 7 (11), č. 15 (1996), s. 8
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)
Šport Línia otvorila brány odbornej verejnosti :Slovenskí výrobcovia po prvý raz s kompletnou zimnou kolekciou
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 62 (19.3.1998), s. 31
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
378.9
Veselovský, Rudolf Podujatie venované Eugenovi Suchoňovi :Mgr. Rudolf Veselovský, podpredseda PV Festivalu zborového spevu
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 61 (18.3.1998), s. 1
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Kelemen, Milan Atraktívny sprievodný program
Večerník, Roč. 6, č. 189 (2.10.1998), s. 8
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
379.8
Šport línia 1998 jeseň :Koncom septembra bude v Banskej Bystrici významné výstavnícke športové podujatie
Večerník, Roč. 6, č. 172 (8.9.1998), s. 8
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
379.8
Gombarček, Vladimír Ďalšie výstavy z dielne BB EXPO
Smer : Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 225 (3.10.1998), s. 5
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
378.9
640.4
Historické a súčasné symboly slovenských miest a obcí :Banská Bystrica
Národná osveta, Roč. 9, č. 4 (1999), s. 32
erby, heraldika, 929.6
Šípová, Darina Ocenenia, ktoré hrejú a zároveň zaväzujú :V Banskej Bystrici odovzdali v utorok podvečer ceny primátora mesta
Smer, Roč. 2, č. 4 (7.1.1999), s. 3
osobnosti, vyznamenania, 352(437.642)
929 A/Z:06.068
Hazucha, Miroslav Vzácna história jedného pohára :Od vzniku chýrneho medzinárodného turnaja v Banskej Bystrici je práve 75 rokov
Direkt, Roč. 1, č. 24 (1999), s. 15
tenis, 796.342
Je ľahké operu zrušiť, ale neverím, že by ešte niekedy vznikla :Štátna opera by mala k 1. júlu získať právnu subjektivitu
Večerník, Roč. 7, č. 60 (29.3.1999), s. 4
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Hromada, Rudolf Fascinovala ich naša malosť :Riaditeľ Štátnej opery v Banskej Bystrici Rudolf Hromada sa vrátil z pracovnej cesty v Japonsku
Večerník, Roč. 7, č. 59 (26.3.1999), s. 8
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Mázor, Martin Koncert XXI. storočia banskobystrických umelcov v japonskom Kumamote
Večerník, Roč. 7, č. 207 (27.10.1999). - [Príl.] Direkt. - Roč. 1, č. 34 (1999), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
koncerty, 792.54(437.642):785.6(522.5)
Hromada, Rudolf Miesto pre- :Rudolfa Hromadu, riaditeľa Štátnej opery Banská Bystrica
Hudobný život, Roč. 32, č. 11 (2000), s. 6
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Hromada, Rudolf Umenie urobí štátu väčšiu službu, ako množstvo slov :Veľa hviezd súčasného speváckeho neba-
Slovenská republika, Roč. 7, č. 244 (22.10.1999), s. 10
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Divadelné problémy :Štátna opera Stredoslovenského štátneho divadla
Priekopník, Roč. 5, č. 19 (1999), s. 2
Stredoslovenské štátne divadlo
opera, 792:792.54(437.642)
Štátna opera chce patriť pod ministerstvo, v súčasnosti čelí požiadavkám svojich dodavateľov
Sme, Roč. 7, č. 70 (25.3.1999), s. 10
Stredoslovenské štátne divadlo
opera, 792:792.54(437.642)
Štátna opera stále láka zahraničie, bohatý program pripravuje aj pre domáceho diváka
Sme, Roč. 7, č. 295 (23.12.1999), s. 10
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Repertoár Štátnej opery obohatí Parížsky život
Sme, Roč. 7, č. 286 (11.12.1999), s. 11
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Netopier naposledy :Štátna opera v Banskej Bystrici pripravuje operné i koncertné programy
Večerník, Roč. 7, č. 18 (28.1.1999), s. 4
Stredoslovenské štátne divadlo
opera, 792:792.54(437.642)
Kriška, Branislav Ako "neroztvoriť nožnice" priveľmi
Teatro, Roč. 1, č. 24 (1995), s. 31
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, dramaturgia, 792.5(437.642):792.027
Blaho, Jaroslav Opera pod Urpínom (opäť) na rázcestí
Javisko, Roč. 29, č. 1 (1997), s. 20-21
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Smitka, Jaroslav Scéna (zatiaľ) len pre nadšencov :Hovoríme o problémoch Štátnej opery v Banskej Bystrici
Pravda, Roč. 5, č. 40 (17.2.1995), s. 9
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Bendik, Martin Očakávaná Luisa Miller a iné (témy) :s režisérom Štátnej opery v Banskej Bystrici
Hudobný život ´95, Roč. 27, č. 4 (1995), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, režiséri, 792.54(437.642)
792.071.2
929 Bendik, Martin
Ducárová, Katarína Koncepcia reformy má odporcov aj priaznivcov :divadlá v Banskej Bystrici a Zvolene vytvárajú Stredoslovenské divadlo
Slovenská republika, Roč. 4, č. 177 (31.7.1996), s. 2
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Zvolen, Slovensko)
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
Stredoslovenské divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, opera, 792.2(437.656)
792.54(437.642)
792.97(437.642)
929(437.64)
Kavcová, Mária Nový prvok v slovenskom divadle :Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici otvorilo novú divadelnú sezónu
Večerník, Roč. 6, č. 173 (9.9.1998), s. 7
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Škripková, Iveta Transformácia kultúry bola omylom
Večerník, Roč. 6, č. 220 (16.11.1998), s. 4
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Premiéra hry "Sindibád" na Rázcestí
Večerník, Roč. 6, č. 17 (27.1.1998), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Bábkové divadlo v číslach
Večerník, Roč. 6, č. 28 (11.2.1998), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Rekapitulujú uplynulý rok
Večerník, Roč. 6, č. 4 (8.1.1998), s. 5
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Škripková, Iveta Divadlo s nošou plánov - stále však v cudzích priestoroch
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 21 (30.1.1998), s. 1
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Andersen na úvod sezóny :v starých priestoroch Bábkového divadla na Rázcestí budú ešte štyri premiéry
Smer, Roč. 2, č. 236 (13.10.1999), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Sokolová, Viera Otázniky nad bábkovým divadlom
Smer, Roč. 2, č. 148 (29.6.1999), s. 4
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Škripková, Iveta Nepos(l)edné miesto riaditeľky :hovoríme s riaditeľkou Bábkového divadla na Rázcestí Ivetou Škripkovou
Javisko, Roč. 31, č. 11 (1999), s. 30-31
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
792.97(437.642)
Inštitorisová, Dagmar Naplnené sny :výrazové špecifiká bábkových divadiel na Slovensku v súčasnosti
Javisko, Roč. 28, č. 2 (1996), s. 10-13
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Bábkové divadlo na Rázcestí vykradli, ale i tak pripravili Manifest tolerancie
Sme, Roč. 3 (48), č. 225 (29.9.1995), s. 5
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Hromada, Rudolf Bez diváka stráca divadlo zmysel :Rozhovor s riaditeľom Štátnej opery v Banskej Bystrici Rudolfom Hromadom
Večerník, Roč. 6, č. 10 (16.11998), s. 5
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Vargic, Branislav Piate výročie Štátnej opery
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 119 (29.5.1998), s. 1
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Vargic, Branislav Štyri desaťročia opernej scény v Banskej Bystrici
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 296 (29.12.1998), s. 17
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Február v opere
Večerník, Roč. 6, č. 13 (21.1.1998), s. 1
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Svieža štyridsiatnička :Štátna opera Stredoslovenského štátneho divadla otvorila svoju jubilejnú sezónu
Večerník, Roč. 6, č. 174 (10.9.1998), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792:792.54(437.642)
Kavcová, Mária Oživuje kúzlo ľudového bábkarstva :cenu primátora za rok 1997 aj Anton Anderle/
Večerník, Roč. 6, č. 20 (30.1.1998), s. 8
bábkoherci, režiséri, 792.97(437.642)
792.071.2
929 Anderle, Anton:06.068
352(437.642)
Vall, Michal Za všetko vravia skutky
Večerník, Roč. 6, č. 21 (2.2.1998), s. 10
športovci, 796/799.071.2(437.642):929 A/Z
Budín, Richard V Banskej Bystrici hodnotili športový rok
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 22 (31.1.1998), s. 3
športovci, 796/799.071.2(437.642):929 A/Z
Čierny, Ivan Agilný olympijský klub spod Urpína :Tromfom minulého roku bol projekt Športom proti drogám
Večerník, Roč. 6, č. 34 (19.2.1998), s. 11
Olympijský klub (Banská Bystrica, Slovensko)
796.032:061.237
Vall, Michal Päť činorodých rokov :Olympijský klub v Banskej Bystrici si pripomenul malé jubileum
Večerník, Roč. 6, č. 236 (8.12.1998), s. 10
Olympijský klub (Banská Bystrica, Slovensko)
šport, 796.032:061.237
Šíria olypijské ideály :Päť činorodých rokov Olympijského klubu v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 127 (6.7.1998), s. 10
Olympijský klub (Banská Bystrica, Slovensko)
796.032:061.237
Tromf olympijského klubu a Slovenskej sporiteľne :Športom proti drogovej závislosti mladých ľudí je hlavným cieľom Banskobystričanov
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 2 (8.1.1998), s. 4
Olympijský klub (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenská sporiteľňa (Banská Bystrica, Slovensko)
drogy, 796.032:061.237
364.272
Budín, Richard V ŠK UMB Otčina stavajú na mládeži
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 71 (30.3.1998), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, 796.062(437.642):378
Kovaľová, Helena Tretia národná letná špeciálna olympijáda v Banskej Bystrici
Humanita, Roč. 7, č. 4 (1998), s. 7
olympijské hry, špeciálne, postihnuté osoby, mentálne, 796.032-056.36
Veselovský, Rudolf Rozozvučia sa piesne zborového spevu
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 90 (23.4.1998), s. 1
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Jubileum s premiérou :Pripravujú piaty ročník Banskobystrických hudobných dní
Večerník, Roč. 6, č. 214 (6.11.1998), s. 9
operná hudba, hudobné festivaly, 78.091.4:792.5:784.2
Banskobystrické hudobné dni :V Stredoslovenskom štátnom divadle sa začal jubilejný ročník
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 260 (13.11.1998), s. 1
operná hudba, hudobné festivaly, 78.091.4:792.5:784.2
Niederland, Miloš Krása spevom ovenčená :23. ročník festivalu Bystrické zvony 1998
Slovenské národné noviny, Roč. 9 (13), č. 23 (1998), s. 7
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4(437.642):784.66
Sokolová, Viera Bystrické zvony zazvonili kvalitou :Na margo XXIII. ročníka festivalu populárnej piesne v Banskej Bystrici
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 117 (27.5.1998), s. 5
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4(437.642):784.66
Sokolová, Viera Bystrické zvony sú v plnej príprave :Pred XXIII. ročníkom festivalu populárnej piesne spomíname, porovnávame, hovoríme o programe
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 104 (12.5.1998), s. 5
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4(437.642):784.66
Veselovský, Rudolf Bystrické zvony 1998 - šanca pre talenty
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 19 (28.1.1998), s. 1
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4(437.642):784.66
Zemaník, Peter Impozantný začiatok/
Večerník, Roč. 6, č. 97 (25.5.1998), s. 5
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
327:061.233
Drozdíková, Ingrid Detské krízové centrum v Banskej Bystrici
Aspekt, Č. 1 (1999), s. 232-234
Detské krízové centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
179.2
Citterbergová, Marianna Integrácia je ich prvotný cieľ :komunita zdravotne postihnutých dáva možnosť slobodnej voľby
Večerník, Roč. 6, č. 55 (23.3.1998), s. 6
Komunita zdravotne postihnutých občanov (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotne postihnuté osoby, 364.6-056.24
Bilancujú svoju činnosť :Základný článok Zväzu telesne postihnutej mládeže v Banskej Bystrici už dva roky
Večerník, Roč. 6, č. 228 (26.11.1998), s. 4
Zväz telesne postihnutej mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotne postihnutí, 364.6-056.26
Kilvády, Leo Pomáhajú ľuďom postihnutým osudom :rozhovor s Leom Kilvádym, vedúcim Azylového domu v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 27 (10.2.1998), s. 4
Azylový dom (Banská Bystrica, Slovensko)
azylové domy, 364.65(437.642)
Banskobystrická Kompa priváža ľudí k brehu
Smer dnes, Roč. 8, č. 12 (7.2.1998), s. 3
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kompa (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunita zdravotne postihnutých občanov (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotne postihnuté osoby, sociálna starostlivosť, 364.65-056.26
376.4(437.642)
Citterbergová, Marianna Starobu si treba vážiť :Harmónia vzťahov v najväčšom Banskobystrickom domove dôchodcov
Večerník, Roč. 6, č. 26 (9.2.1998), s. 4
Domov dôchodcov (Banská Bystrica, Slovensko)
sociálna starostlivosť, 364.65
Citterbergová, Marianna Osemročná tradícia :V Sásovej mesto zriadilo Dom s opatrovateľskou službou
Večerník, Roč. 6, č. 32 (17.2.1998), s. 4
Dom s opatrovateľskou službou (Banská Bystrica-Sásová, Slovensko)
sociálna starostlivosť, 364.442.4
Šípová, Darina Na tvári strom života, v hrudi srdce mladé :Krátke zastavenie času v Domove dôchodcov v Banskej Bystrici
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 241 (22.10.1998), s. 5
Domov dôchodcov (Banská Bystrica, Slovensko)
364.65
Horánska, Marcela Nie súcit, ale lásku a uznanie potrebujú zdravotne postihnuté deti :Špeciálno-pedagogické poradenstvo a dobrá starostlivosť v DIC
Večerník, Roč. 6, č. 41 (2.3.1998), s. 4
Detské integračné centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotne postihnutí, pedagogické poradenstvo, 364.6-053.2
37.048
Zelník, Juraj Dôsledné uplatňovanie :UNICEF pomáha deťom, ktorých životy a zdravie boli a sú ohrozené
Večerník, Roč. 6, č. 34 (19.2.1998), s. 5
UNICEF
starostlivosť o deti, 364.6-053.2
Bömchesová, Gabriela Ťažké rozhodovanie komu dať a komu nie?
Práca, Roč. 53, č. 180 (5.8.1998), s. 5
Spoločnosť pre podporu chudobných a chorých, s. r. o. (Banská Bystrica, Slovensko)
občania, sociálna pomoc, 364.6
Planková, Edita Sociálna pomoc len v opodstatnených prípadoch :Hovoríme s Mgr. Editou Plankovou, vedúcou odboru sociálnych vecí KÚ v Banskej Bystrici
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 218 (25.9.1998), s. 5
Banskobystrický kraj (Slovensko)
sociálna pomoc, sociálna politika, 353.2:364
Chuchút, Emil Skúsenosti z vybavovania sťažností v banskobystrickom kraji
Verejná správa, Č. 18 (1998), s. 17
Banskobystrický kraj (Slovensko)
353.2.008.6
Chylová, Eva Osobný vklad do slovenskej kultúry
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 134 (16.6.1998), s. 5
Banskobystrický kraj (Slovensko)
kultúra, 353.2:008
Sokolová, Viera Občanom chýba právne vedomie :bilancia činnosti Odboru životného prostredia Okresného úradu v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 49 (12.3.1998), s. 4
Banská Bystrica (Slovensko)
353.5:504.06
Šípová, Darina Civilná ochrana a jej miesto v štátnej správe
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 94 (28.4.1998), s. A 5
civilná ochrana, 355.58:369.032
Balog, Vladimír Prevencia znižuje náklady :Na Slovensku nebude pokrytá takmer dvojmesačná zdravotná starostlivosť
Večerník, Roč. 6, č. 16 (26.1.1998), s. 4
Chemická zdravotná poisťovňa Apollo (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotné poisťovne, 368.94
Mázor, Martin Pod Urpínom ďalšia banka :Poľnobanka má na Slovensku už dvadsať zastupiteľstiev
Večerník, Roč. 6, č. 190 (5.10.1998), s. 3
Poľnobanka (Bratislava, Slovensko)
banky, 336.712(437.642):631
Medveď, Jozef Regionálne banky majú nezastupiteľné miesto :o význame regionálnych bánk s prezidentom Banky Slovakia Jozefom Medveďom
Večerník, Roč. 6, č. 48 (11.3.1998), s. 7
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)
Janšová, Božena Zmenkové obchody v pobočke NBS Banská Bystrica
Biatec, Roč. 6, č. 5 (1998), s. 22-23
Národná banka Slovenska
banky, zmenkové obchody, 336.711(437.642):336.717.6
Kulichová, Mária Kabinet platidiel v pobočke NBS Banská Bystrica
Biatec, Roč. 5, č. 5 (1997), s. 27-28
Národná banka Slovenska
banky, platidlá, 336.711(437.642)
Mazúr, Miloš Slovenská národná banka (1939-1945)
Biatec, Roč. 4, č. 6 (1996), s. 7-11
Slovenská národná banka (Bratislava, Slovensko)
Slovenská národná banka (Bratislava, Slovensko)
banky, 336.711(437.6)"1939/1945"
Slovenská sporiteľňa, a. s. na FINEXE ´96
Biatec, Roč. 4, č. 9 (1996), s. 12
Slovenská sporiteľňa, Bratislava (Bratislava, Slovensko)
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:338:061.43
336.722
Dúbravský, Viliam Štyria grafici
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 42 (1999), s. 11
Slovenská sporiteľňa
výstavy, grafika, 76:061.4
336.722
Moravčíková, Henrieta Hammer Slovenská sporiteľňa v Banskej Bystrici :predstavujeme diela navrhnuté v súťaži o Cenu Dušana Jurkoviča 1995
Projekt, Roč. 38, č. 3 (1996), s. 18-19
Slovenská sporiteľňa, a. s
725.24(437.642)
Gaj, Michal Dialóg medzi dvoma hmotami
Projekt, Roč. 38, č. 3 (1996), s. 19-20
Slovenská sporiteľňa, a. s
725.24(437.642)
Somora, Branislav Slovo autora
Projekt, Roč. 38, č. 3 (1996), s. 21
Slovenská sporiteľňa, a. s
architektúra, banky, 725.24(437.642)
Turčan, Roman Mestská sporiteľňa v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 41, č. 4 (1999), s. 58-59
Slovenská sporiteľňa, a. s
Mestská sporiteľňa (Banská Bystrica, Slovensko)
architektúra, sporiteľne, 725.24(437.642)
72.071.1 Belluš, Emil
Henc, Stanislav Transparenčné systémy budovy :Slovenská sposriteľňa, a. s. v Banskej Bystrici
Inžinierske stavby, Roč. 44, č. 2 (1996), s. 53-56
Slovenská sporiteľňa, a. s
transparentné konštrukcie, 725.24
69.07
Je nutné prehodnotiť investičné zámery Akadémie umení
Večerník, Roč. 6, č. 223 (19.11.1998), s. 7
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
021.9
330.322
Citterbergová, Marianna Kedy je potrebné začať s výučbou cudzieho jazyka u detí? :Banskobystrická základná škola realizuje špeciálny projekt
Večerník, Roč. 6, č. 31 (16.2.1998), s. 3
Základná škola Slobodného slovenského vysielača (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 372.880:373.3
Roháčová, Danica Deťom patrí budúcnosť :anglický jazyk sa vyučuje už aj v materskej škole
Večerník, Roč. 6, č. 60 (27.3.1998), s. 6
Materská škola, Horná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
angličtina, predškolské zariadenia, 373.24(437.642)
811.111:372
Citterbergová, Marianna Prvky Walldorfskej pedagogiky už aj v našom meste :Zmena foriem a metód práce v Materskej škole na Ulici L. Sáru
Večerník, Roč. 6, č. 61 (30.3.1998), s. 4
Materská škola, Ulica Ladislava Sáru (Banská Bystrica, Slovensko)
materské školy, predškolská výchova, 373.24
Kukulová, Emília LEGO - škôlka v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 115 (18.6.1998), s. 5
Materská škola, Tr. SNP 77 (Banská Bystrica, Slovensko)
predškolské zariadenia, 373.24
Terem, Ivan Detská opatrovňa :Z histórie banskobystrického školstva
Večerník, Roč. 6, č. 123 (30.6.1998), s. 5
predškolské zariadenia, detské opatrovne, 373.2(437.642)
Citterbergová, Marianna Pokračovatelia slávnych predkov :Pedagógovia odhaľujú svojim zverencom krásy umenia
Večerník, Roč. 6, č. 29 (12.2.1998), s. 2
Základná umelecká škola Jána Cikkera (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 373.3:7
Sokolová, Viera Keď vychováva ulica, je to veľmi zlé
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 47 (2.3.1998), s. A 5
Základná škola, Magurská ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Šípová, Darina Keď jubilantovi tečie do topánok :Základná škola v Radvani si pripomína okrúhle výročie - štyridsať rokov pôsobnosti
Smer dnes. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 262 (16.11.1998), s. 5
Základná škola, Radvaň (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
základné školy, 373.3
Šípová, Darina Mama, ja chcem ísť už do školy- domáhajú sa deti :Zo slávnostného zápisu predškolákov do prvých ročníkov ZŠ v Banskej Bystrici
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 28 (7.2.1998), s. A 5
základné školy, 371.212.1:373.3
Gombarček, Vladimír Mladí stavební odborníci spod Urpína :Štvrťstoročie Stredného odborného učilišťa stavebného v Banskej Bystrici
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 6 (13.1.1998), s. A 5
Stredné odborné učilište stavebné (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 377.35:69(437.642)
Gregor, Ivan Absolventi dostanú maturitné vysvedčenia i výučné listy
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 30 (10.2.1998), s. 1
Stredné odborné učilište obchodné (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:339.1(437.642)
Sokolová, Viera Umenie je ich hobby i budúcnosť
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 277 (3.12.1998), s. 5
Art gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642):7
Šípová, Darina Pevné základy sú nevyhnutné nielen na stavbe :V SPŠ stavebnej v Banskej Bystrici stavajú na rovnocennom partnerstve
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 14 (22.1.1998), s. A 5
Stredná priemyselná škola stavebná (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.6:69(437.642)(091)
Kolla, Ján Dokázalo svoju životnosť :Tridsať rokov od vzniku SOU elektrotechnického v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 191 (6.10.1998), s. 5
Stredné odborné učilište elektrotechnické (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:621.3(437.642)
Teliščáková, Dagmar Starosti i radosti :Tajovského gymnázium v Banskej Bystrici
Pravda, Roč. 8, č. 206 (7.9.1998), s. 7
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, 373.54
Otvorili špeciálne štúdium :Skvalitnia prácu manažérov mimovládnych neziskových organizácií
Večerník, Roč. 6, č. 225 (23.11.1998), s. 4
vzdelávanie, mimovládne neziskové organizácie, 377.4:061.23
Špecializované štúdium pre manažérov :V Banskej Bystrici otvoria ročné štúdium pre zástupcov neziskových organizácií
Večerník, Roč. 6, č. 144 (29.7.1998), s. 3
vzdelávanie, mimovládne neziskové organizácie, 377.4:061.23
Klincková, Janka Prekvapíme všetkých, čo nám držia palce / \\\\\\\\\\\\\\\\ Janka Klincková, Kamila Schillová
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 125 (5.6.1998), s. B 9
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4
Makara, Sergej Všestranná vzdelanosť - predpoklad integrácie :Hovoríme s prodekanom Filologickej fakulty UMB v B. Bystrici doc. Sergejom Makarom
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 254 (6.11.1998), s. 5
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, 378.4(437.642):80
Sokolová, Viera Cieľ - príprava jazykových odborníkov :Filologická fakulta UMB v Banskej Bystrici má za sebou prvý akademický rok
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 152 (7.7.1998), s. 5
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, cudzie jazyky, 378.4:80
Štilla, Rastislav Mekka vysokého školstva pod Urpínom
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 133 (15.6.1998), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4
Tomeček, Otto Alma mater uvažuje o zriadení ďalších dvoch fakúlt
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 33 (13.2.1998), s. A 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4(437.642)
Brtko, Martin O "kamennej" univerzite
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 281 (8.12.1998), s. 7
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4
Melicher, Alexander Potrebujeme ekonomické zabezpečenie a čas
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 125 (5.6.1998), s. B 9
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Melicher, Alexander Akadémia umení slávi prvé narodeniny
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 201 (4.9.1998), s. 9
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Prukner-Bartůšek, Štefan Pri prijímaní na školu nikto nemal protekciu :Akadémia umení v Banskej Bystrici bude prínosom
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 5 (12.1.1998), s. A 5
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Prukner-Bartůšek, Štefan V novej škole sa chceme podieľať na "Národa roli dedičnej"
Večerník, Roč. 6, č. 2 (5.1.1998), s. 4-5
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Melicher, Alexander Na Akadémii umení v Banskej Bystrici sa začal už druhý školský rok
Slovenská republika, Roč. 6, č. 255 (10.11.1998), s. 11
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Na Akadémii umení v B. Bystrici je najviac záujemcov o štúdium maliarstva a herectva
Sme, Roč. 6 (51), č. 13 (17.1.1998), s. 2
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Sokolová, Viera Ich cesta k hudbe bola slzavá
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 105 (13.5.1998), s. 5
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
umelecké školy, 373.5:78
Bočáková, Rita Ministerstvo áno aj nie
Slovo. Politicko-spoločenský týždenník, Roč. 1, č. 39 (1999), s. 2
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava, Slovensko)
Trenčianska univerzita (Trenčín, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
378.4(437.6)
Škrabálková, Margita V kontexte s národnou i s európskou kultúrou :Univerzita sv. Cyrila a sv. Metoda v Trnave skutočnosťou
Slovenská republika, Roč. 5, č. 155 (8.7.1997), s. 4
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava, Slovensko)
Trenčianska univerzita (Trenčín, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
378.4(437.6)
Bosáková, Oľga Súčasnosť a budúcnosť novovzniknutých slovenských vysokých škôl
Fakty, Roč. 6, č. 17 (1999), s. 3
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita sv. Cyrila a Metoda (Trnava, Slovensko)
Trenčianska univerzita (Trenčín, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
378.4(437.6)
Prukner-Bartůšek, Štefan Umeniu vojna nesvedčí :s akademickým maliarom Štefanom Pruknerom o novej vysokej škole v Banskej Bystrici
Slovenská republika víkend, Roč. 4, č. 46/262 (1997), s. 13
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Greš, Ján Koho pichá Akadémia? :banskobystriciká Akadémia umení je vraj mečiarovská - preto ostáva mnohým tŕňom v oku
Slovenská republika víkend, Roč. 5, č. 51/293 (1998), s. 5 w (ŠVKBB)0048-03360
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Tomík, František Svetlo a tieň Katedry audiovizuálnych médií na Akadémii umení v Banskej Bystrici
Fototip, Roč. 7, č. 7 (2000), s. 12-15
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, fotografia (študijný odbor), 378.67(437.642):378.096:73/77
Ducárová, Katarína Najmladšia vysoká škola :predstavujeme Akadémiu umení v Banskej Bystrici
Teatro, Roč. 3, č. 11 (1997), s. 15-16
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Mokriš, Igor Príprava odborníkov v oblasti informačných technológií
Biatec, Roč. 6, č. 9 (1998), s. 19-20
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4:336
002.6:681.3:378.4
Kolenka, Ivan Fakulta financií na Univerzite Mateja Bela
Finančný poradca podnikateľa, Roč. 3, č. 3-4 (1998), s. 150-155
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4:336
Orieška, Ján Cestovný ruch popoluškou? :Hovoríme s doc. Ing. Jánom Orieškom, CSc., vedúcim Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania Ekonomickej fakukly Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Slovensko, Roč. 22, č. 2 (1998), s. 41-43
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 378.4:338.48
Zaušková, A Deň otvorených dverí
Pedagogické rozhľady, Roč. 8, č. 1 (1999), s. 35
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4:33
Kučerová, Jana Európska akreditácia štúdia ekonomiky a manažmentu hotelierstva a pohostinstva
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 31, č. 1 (1998), s. 62
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch (študijný odbor), študijné odbory, ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva (študijná špecializácia), 378.4:338.48
Hroncová, Jolana Štúdium sociálnej práce na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Mládež a spoločnosť, Roč. 4, č. 3 (1998), s. 65-68
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, sociálna práca, 378.4:37:364.442.2
Makara, Sergej Rozvinutá duchovnosť - najcennejšia devíza : \\\\\\\\\\\\\\\\ Hovoríme s prodekanom Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Sergejom Makarom
Slovenská republika, Roč. 6, č. 149 (30.6.1998), s. 10
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, 378.4:80
Pozoruhodný vedeckopedagogický nástup
Slovenské národné noviny, Roč. 9 (13), č. 49 (1998), s. 2
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, 378.4:1
Krošlák, Jozef Novovzniknuté fakulty pripravia špecialistov pre vonkajšie vzťahy :Členovia slovenskej vlády medzi vysokoškolákmi v Banskej Bystrici
Slovenská republika, Roč. 4, č. 64 (16.3.1996), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vláda Slovenskej republiky (Slovensko)
vysoké školy, 378.4:328.1
Krošlák, Jozef Po rokoch stagnácie historický rozmach banskobystrickej univerzity :prvú zlatú medailu Univerzity Mateja Bela udelili premiérovi vlády SR V. Mečiarovi
Slovenská republika, Roč. 4, č. 223 (24.9.1996), s. 1 a 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4:06.068
Felix, Ján Banskobystrická vysokoškolská "mekka"
Učiteľské noviny, Roč. 46, č. 22 (1996), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4:354.32
Hroncová, Jolana Dobrovoľná práca študentov Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici v sociálnych službách
Mládež a spoločnosť, Roč. 6, č. 1 (2000), s. 60-62
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, sociálne služby, 378.4:316.3-057.875
Mach, Jozef Informatika na Filologickej fakulte
Filologická revue, Roč. 1, č. 1 (1998), s. 81-83
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, informatika (študijný predmet), 378.4:80:681.3:007
Laczková, Margita Tretia vedecká konferencia na pôde Filologickej fakulty Univerzity Mateja Bela
Filologická revue, Roč. 2, č. 3 (1999), s. 77-79
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ugrofínske jazyky, baltské jazyky, vedecké konferencie, 378.4:80:061.3(437.642)
811.17:811.51:061.3
Nosková, Ingrid Z publikačnej produkcie Filologickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
Filologická revue, Roč. 3, č. 1 (2000), s. 103-107
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, vydavateľská činnosť, 378.4:80
808.2
Aktivita katedier FiF UMB
Filologická revue, Roč. 3, č. 1 (2000), s. 94-102
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, 378.4:80
Styk, Oto Závery z manažérskeho vzdelávania funkcionárov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Academia, Roč. 10, č. 1 (1999), s. 26-35
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, manažéri, 378.4
378.113:658.310.8
Chorvát, Ivan Sociologické vzdelávanie na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela
Sociológia, Roč. 31, č. 5 (1999), s. 543-546
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, sociológia, 378.4:338.48
378.4:301
Murgaš, Milan "Chýba mi prirodzená angažovanosť ľudí za spoločnú vec"- :Hovoríme s prorektorom pre rozvoj UMB v Banskej Bystrici doc. Ing. Milanom Murgašom, CSc.
Učiteľské noviny, Roč. 47, č. 34 (1997), s. 9
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4(437.642)
Vrabec, Mária Szlovákoknak szánják :Magyar szak nyílik a Bél Mátyás Egyetemen [=Pripravujú ju Slovákom : Na Univerzite Mateja Bela sa otvára odbor maďarčina]
Új szó, Roč. 51, č. 104 (7.4. [5.]1998), s. 4
Univerzita Mateja Bela
maďarčina (študijný odbor), 378.4(437.642):80
811.511.141
Alabán, Ferenc Magyar szak Besztercebányán :Alabán : "A besztercebányai magyar szak megnyistása nem befolyásolja a magyar pedagógusképzést"
Új szó, Roč. 51, č. 119 (26.5.1998), s. 9
Univerzita Mateja Bela
378.4:80
811.511.141
Mészáros, András Szakmai vitára van szükség.Mészáros András, a pozsonyi magyar tanszék vezetője a besztercebányai magyar szakról
Új szó, Roč. 51, č. 142 (22.6.1998), s. 6
Univerzita Mateja Bela
378.4:80
811.511.141
Husár, Jozef Nová generácia diplomatov z Banskej Bystrice :Ministerstvo zahraničných vecí SR a Univerzita Mateja Bela podpísali dohodu
Slovenská republika, Roč. 5, č. 295 (23.12.1997), s. 10
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovensko
spolupráca, 378.4
354.11(437.6):378.4
Murgaš, Milan Milan Murgaš :Bojím sa ideológie v reforme vysokého školstva
Roľnícke noviny, Č. 58 (23.3.2000), s. 6
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4
Kapustík, Ján Pri ekologickej výchove nejde o poučky
Roľnícke noviny, Č. 3 (7.1.1998), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, environmentálna výchova, 378.4:37.033:504
Kapustík, Ján Ochrana a tvorba životného prostredia :Minister Jozef Zlocha na otvorení Envirofilmu ´97
Roľnícke noviny, Č. 126 (3.6.1997), s. 1-2
životné prostredie, 791.43.091.4:502:504
Čupka, Pavel Kvalitný zlatistý mok priamo zo srdca Slovenska :RN hovorili s Pavlom Čupkom, majiteľom a konateľom s. r. o. Pivovar Urpín v Banskej Bystrici
Roľnícke noviny, Č. 70 (14.4.1998), s. 4
Pivovar Urpín (Banská Bystrica, Slovensko)
pivovarníctvo, 663.4(437.642)
Polievka, Ľubomír K Svetovému dňu pošty :RN aktuálne s Ľubomírom Polievkom, generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, š. p., v Banskej Bystrici
Roľnícke noviny, Č. 233 (10.10.1997), s. 1-2
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové služby, 656.8
Maštena, Dušan LOBB päťdesiat rokov v službách armády :S Ing. Dušanom Maštenom, riaditeľom Leteckých opravovní, š. p., Banská Bystrica, o jednom jubileu
Roľnícke noviny, Č. 259 (11.11.1997), s. 1-2
Letecké opravovne (Banská Bystrica, Slovensko)
podniky, 623.746:629.73
Aby Bystrica bola Bystricou
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 284 (11.12.1998), s. 5
komunálne voľby, 324:352/353
614.253
Sedem krokov pre tretie tisícročie :predstavuje sa MUDr. Alojz Bolgáč, nezávislý kandidát na primátora Banskej Bystrice
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 281 (8.12.1998), s. 5
komunálne voľby, 324:352/353
929 Bolgáč, Alojz:614.253
Koniec sľubom, nastal čas skutkov :volebný program Mgr. Pavla Čupku, nezávislého kandidáta na primátora Banskej Bystrice
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 278 (4.12.1998), s. 5
komunálne voľby, 324:352/353
929 Čupka, Pavel
Kúcha, Augustín V trblietaní mesta medzi vrchmi-
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 236 (16.10.1998), s. 5
komunálne voľby, 324:352/353
929 Daniš, Ivan
Program zasahujúci do všetkých sfér mesta :predstavuje sa kandidát na primátora mesta Banská Bystrica Ing. Ivan Daniš
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 283 (10.12.1998), s. 5
komunálne voľby, 324:352/353
929 Daniš, Ivan
Čupka, Pavel Podnikateľ Pavel Čupka, ktorý si založil vlastnú stranu, tvrdí :Som tvrdší ako Mečiar
Sme, Roč. 6 (51), č. 282 (5.12.1998), s. 3
komunálne voľby, 324:352/353
929 Čupka, Pavel
Viesť mesto múdro, odborne, pokrokovo
Práca, Roč. 53, č. 280 (3.12.1998), s. 3
komunálne voľby, 324:352/353
929 Králik, Ján
Primátorské desatoro pre spokojnú Banskú Bystricu :hovoríme s kandidátom na primátora Banskej Bystrice Ing. Jánom Králikom
Práca, Roč. 53, č. 290 (15.12.1998), s. 14
komunálne voľby, 324:352/353
929 Králik, Ján
Kubiš, Pavol Mária Spokojný občan i rodina v meste
Slovenská republika, Roč. 6, č. 291 (16.12.1998), s. 24
komunálne voľby, 324:352/353
929 Daniš, Ivan
Tolnayová, Mária V Banskej Bystrici otvorili pobočku SFPA
Národná obroda, Roč. 9, č. 31 (7.2.1998), s. 4
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
zahraničná politika, 327:061.233
Posilňujú zahranično-politické kontakty :V Banskej Bystrici otvorili pobočku Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku
Večerník, Roč. 6, č. 25 (6.2.1998), s. 2
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)
327:061.233
V Banskej Bystrici o zahraničnej politike
Večerník, Roč. 6, č. 22 (3.2.1998), s. 2
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
zahraničná politika, 327:061.233
Vznikla nová mládežnícka organizácia :Okresné centrum Parlamentu mládeže malo včera ustanovujúcu schôdzu
Večerník, Roč. 6, č. 19 (29.1.1998), s. 1 a 3
Parlament mládeže
mládežnícke organizácie, 329.78
Kukula, Michal Parlament mládeže :V Banskej Bystrici vzniklo nové združenie mladých
Večerník, Roč. 6, č. 21 (2.2.1998), s. 4
Parlament mládeže
mládežnícke organizácie, 329.78
Mázor, Martin Vytvoriť metropolu stredného Slovenska.
Večerník, Roč. 6, č. 144 (29.7.1998), s. 1, 7
bytová politika, 332.8
Mázor, Martin Vytvoriť metropolu stredného Slovenska.
Večerník, Roč. 6, č. 149 (5.8.1998), s. 1, 7
bytová politika, 332.8
Presperín, Igor Kardinálnym problémom sú byty
Večerník, Roč. 6, č. 2 (5.1.1998), s. 1, 3
bytová politika, 332.8
Vaník, Pavol Bytová výstavba naberá obrátky
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 6 (13.1.1998), s. 1
bytová výstavba, 332.8
Presperín, Igor Kardinálnym problémom sú byty
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 1 (7.1.1998), s. 1
bytová výstavba, 332.8
330.34
Riziká rozpočtu B. Bystrice na rok 1998
Večerník, Roč. 6, č. 8 (14.1.1998), s. 4
Banská Bystrica (Slovensko)
mestský rozpočet, 352(437.642):338.2
336
Andacký, Jozef Na Finexe dominovalo elektronické bankovníctvo
Trend, Č. 42 (1998). - [Príl.] InfoTrendy. - Č. 10 (1998), s. 15-16
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Kováč, Dušan FINEX - stretnutie osobností finančného sveta
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 200 (3.9.1998), s. 5
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Kovalčík, Ján Finex ´98 nenadchol ani nesklamal, ročná periodicita sa nemení
Trend, Č. 40 (1998), s. 11 A
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Medžová, Andrea Stredoobchod financií :Banská Bystrica: Medzinárodný veľtrh finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva FINEX vstúpil v tomto roku do šiesteho ročníka
Profit, Roč. 6, č. 39 (1998), s. 35-36
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Goldbergerová, Alica Finex ´95 :úspešné pokračovanie tradície : viac noviniek, vystavovateľov, výstavnej plochy i odborných podujatí
Slovenský profit, Roč. 3, č. 38 (1995). - [Príl.] Profit finex. - Č.38 (1995), s. 1
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Pumová, Andrea Finex ´96 v znamení Internetu a Gucciho :ojedinelé expozície, prezentácie firiem, viac odborných podujatí a sprievodných programov
Slovenský profit, Roč. 4, č. 38 (1996). - [Príl.] Profit finex. - Č. 38 (1996), s. 1
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Pumová, Andrea VIS na Finexe ´97 :prísun aktuálnych informácií počas medzinárodného veľtrhu finančníctva
Slovenský profit, Roč. 5, č. 38 (1997). - [Príl.] Profit invest. - Č.38 (1997), s. 8
PosAm, Bratislava (Bratislava, Slovensko)
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, informačné systémy, 336:336.8:061.43:002.6:681.3
002.6:681.3
Medžová, Andrea Finexové dozvuky :na ploche 1800 metrov štvorcových sa predstavilo viac ako 250 vystavovateľov z piatich európskych krajín
Profit, Roč. 6, č. 40 (1998), s. 26-27
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Babincová, Soňa Stretnutie osobností finančného sveta
Biatec, Roč. 6, č. 10 (1998), s. 2 obál.
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Babincová, Soňa FINEX ´98 :medzinárodný veľtrh finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva : anketa
Biatec, Roč. 6, č. 9 (1998), s. 17-18
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Kovalčík, Ján Čoraz významnejšiu úlohu na Finexe zohráva sprievodný odborný program
Trend, Roč. 6, č. 37 (1996). - [Príl.] Finex ´96. - Č. 37 (1996), s. 3C.
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Bacigalová, Jana O úspešnosti Finexu ´96 rozhodne účasť vystavovateľov v budúcom roku
Trend, Roč. 6, č. 39 (1996), s. 13A
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Bacigalová, Jana Slovensko by sa malo podľa bankárov informovať o problémoch a ich možných riešeniach :Na Finexe ´97 sa spoločne predstavili nemecké finančné inštitúcie i Európska investičná banka
Trend, Roč. 7, č. 41 (1997), s. 10A
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Tolnayová, Mária SR získala zatiaľ štvrtinu z možných investícií od medzinárodných finančných inštitúcií
Národná obroda, Roč. 7, č. 218 (18.9.1996), s. 1
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Tománek, Stanislav Otvorená brána do sveta financií :FINEX sa profiluje ako významný investičný veľtrh v Európe
Slovenská republika, Roč. 5, č. 215 (19.9.1997), s. 5
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Luptáková, Vlasta Prehĺbiť dialóg s poistencami :na 4. ročníku FINEX-u sa prezentovali aj zdravotné poisťovne
Zdravotnícke noviny, Roč. 1, č. 23 (1996), s. 4
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Štilicha, Peter Medzinárodný veľtrh FINEX ´98
Manažér profesionál, Roč. 1, jeseň (1998), s. 47
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Hosťovecká, Nata FINEX ´95
Slovenské národné noviny, Roč. 6 (10), č. 42 (1995), s. 7
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Finex ´98 - stretnutie osobností finančného sveta
Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo, Roč. 6, mimoriadne číslo (1998), s. 334
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Laučík, Zdenko Nový fenomén vo vzdelávacom programe Finex ´97
Účtovníctvo. Audítorstvo. Daňovníctvo, Roč. 5, mimoriadne číslo (1997), s. 330-331
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Hrúz, Juraj Banskobystrické Gamo sa snaží zmenšiť štruktúru výnosov
Trend, Roč. 8, č. 1 (1998), s. 24A
Gamo (Banská Bystrica, Slovensko)
výpočtová technika, 681.3
Hrúz, Juraj Výrobcovia autobusov sa tešia na privatizáciu dopravných podnikov
Trend, Roč. 10, č. 45 (2000), s. 3B
Slovenská autobusová doprava
Banskobystrická dopravná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
autobusová doprava, 656.132(437.642)
629.341(437.642)
Hrúz, Juraj Karol Konárik už splatil Fondu národného majetku SR sprivatizované pivovary
Trend, Roč. 8, č. 39 (1998), s. 2B
KK Company
Slovensko
pivovarníctvo, 663.4:338.246
656.114
Horecký, Michal Banskobystrické tlačiarne BB patria medzi najprogresívnejšie tlačiarne na Slovensku
Trend, Roč. 8, č. 23 (1998), s. 19A
Tlačiarne BB (Banská Bystrica, Slovensko)
tlačiarne, 655.1
Janků, Jana Ivana Magátová :Musíme sa učiť predávať Slovensko
Trend, Roč. 10, č. 42 (2000), s. 18A
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
659.1:336
Babitzová, Eva Slovenský rozhlas uzavrel zmluvu o externej výrobe programu Rock FM
Trend, Roč. 7, č. 10 (1997), s. 13A
Rock FM Rádio (Bratislava, Slovensko)
Axis media (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191(437.642)
7.096
Faksová, Eva EF UMB v Banskej Bystrici má snahu získať európsku akreditáciu študijného odboru hotelový manažment
Trend, Roč. 7, č. 14 (1997). - [Príl.] Cestovanie. - Č. 14 (1997), s. 38C
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
hotelový manažment (študijný odbor), 378.4:33:338.48
Patúš, Peter Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu
Trend, Roč. 7, č. 14 (1997).- [Príl.] Cestovanie. - Č. 14 (1997), s. 38C
Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 377.3:338.48(437.6:494)
Kuča, Štefan Slovenská pošta bude pri nových projektoch spolupracovať so zahraničnými firmami :Slovenská pošta hodlá v najbližších piatich rokoch investovať do rozvinutých projektov zhruba miliardu
Trend, Roč. 7, č. 5 (1997).- [[Príl.] Fakt : Firmy a kapitálový trh. - Č. 5 (1997), s. 17B.]
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Kuča, Štefan Skupina firiem KK Company sa účasťou na privatizácii rozširuje a diverzifikuje svoju činnosť
Trend, Roč. 7, č. 9 (1997). - [Príl.] Fakt : Firmy a kapitálový trh. - Č. 9 (1997), s. 19B
KK Company (Banská Bystrica-Vlkanová, Slovensko)
663.4
Kuča, Štefan Investičný fond PSIPS opäť protestuje proti krokom Harvardskej investičnej spoločnosti
Trend, Roč. 7, č. 2 (1997). - [Príl.] Fakt : Firmy a kapitálový trh. - Č. 2 (1997), s. 3B
Prvá slovenská investičná privatizačná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
Harvardská investičná spoločnosť (Bratislava, Slovensko)
investičné spoločnosti, 336.714
Kyselý, Ľubor Proti IF PSIPS je podaných ďalších päť návrhov na exekúcie
Trend, Roč. 7, č. 50 (1997). - [Príl.] Fakt : Firmy a kapitálový trh. - Č. 50 (1997), s. 14B
Prvá slovenská investičná privatizačná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
Harvardská investičná spoločnosť (Bratislava, Slovensko)
investičné spoločnosti, 336.714
Vašina, Peter IF PSIPS sa chce obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
Trend, Roč. 7, č. 10 (1997).- Príl. Fakt : Firmy a kapitálový trh. - Č. 10 (1997), s. 15B.
Prvá slovenská investičná privatizačná spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
investičné spoločnosti, 336.714
Rabayová, Zdena Technológie firmy Detox sú prínosom pre životné prostredie
Trend, Roč. 7, č. 3 (1997). - [Príl.] Fakt : Firmy a kapitálový trh. - Č. 3 (1997), s. 4B
Detox (Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, 628.4:061.5
621.7
Palko, František Majetkové prevody z portfólia Slovenskej poisťovne sú naďalej pod drobnohľadom investorskej verejnosti
Trend, Roč. 7, č. 11 (1997).- Príl. Fakt : Firmy a kapitálový trh. - Č. 11 (1997), s. 20B
Pohronsko-ipeľský investičný fond (Banská Bystrica, Slovensko)
Investičný fond Zobor (Nitra, Slovensko)
Investičný fond Inovec (Trenčín, Slovensko)
Investičný fond Prosperita severu (Banská Bystrica, Slovensko)
Istrokapitál (Bratislava, Slovensko)
investičné spoločnosti, 336.714
368.032
Immer, Ján Slovenská pošta potrebuje do roku 2000 investovať miliardu korún
Trend, Roč. 7, č. 46 (1997), s. 5B
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Jasovský, Ján Zisky Slovenskej pošty v predchádzajúcich rokoch podľa jej nového riaditeľa boli iba papierové
Národná obroda, Roč. 7, č. 29 (5.2.1996), s. 1-2
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Horáková, Jarmila Prevádzkový riaditeľ Slovenskej pošty avizuje vyššie ceny poštových služieb
Národná obroda, Roč. 7, č. 28 (3.2.1996), s. 1-2
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové služby, 656.8
Stiegel, Jozef Modernizácia pošty :rozvoj vďaka dlhopisom a vyšším cenám
Slovenský profit, Roč. 5, č. 19 (1997), s. 2
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Jasovský, Ján Dôraz na vlastné zdroje :generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ján Jasovský pre Pravdu
Pravda, Roč. 7, č. 72 (27.3.1997), s. 1 a 4
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Jasovský, Ján S Ing. Jánom Jasovským, CSc., na horúcu tému :Slovenská pošta - problémy a východiská
Slovenská republika, Roč. 4, č. 81 (6.4.1996), s. 8-9
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Kollár, Štefan Poštové múzeum v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 46, č. 2 (2000), s. 23-26
Poštové múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
069:656.8
Kelemen, Milan Chystajú nové produkty :Slovenská pošta nechce dať verejnosti len zvýšené ceny, ale aj tomu zodpovadajúcu kvalitu
Večerník, Roč. 6, č. 244 (18.12.1998), s. 9
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové služby, 656.8
Štilla, Rastislav Pošta s vyrovnaným hospodárskym výsledkom :v meste pod Urpínom vznikne tento rok Poštové múzeum
Večerník, Roč. 5, č. 12 (20.1.1997), s. 3
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
Poštové múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 656.8
069:656.8
Slovenská pošta bez straty :bilancovnie činnosti Slovenskej pošty, š. p., v prvom polroku 1997
Večerník, Roč. 5, č. 155 (13.8.1997), s. 3
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Nový riaditeľ Slovenskej pošty
Večerník, Roč. 5, č. 82 (30.4.1997), s. 5
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Malá, L Realizácia projektov Slovenskej pošty
Večerník, Roč. 4, č. 226 (21.11.1996), s. 1-2
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové služby, 656.8
Polievka, Ľubomír Na nový poštový poriadok nemajú negatívny ohlas :Rozhovor s Ľubomírom Polievkom, prevádzkovým riaditeľom Slovenskej pošty v Banskej Bystrici
Práca, Roč. 51, č. 236 (9.10.1996), s. 4
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštový poriadok, 656.8
Jasovský, Ján Poštový styk už vstupuje do nového tisícročia
Smer dnes, Roč. 6, č. 159 (10.7.1996), s. 8
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
pošta, 656.8(437.642)
Jasovský, Ján Slovenská pošta zostane slovenská :Vecnosť a realizmus pri hľadaní nových trendov a východísk
Parlamentný kuriér, Roč. 4, č. 26 (1996), s. 4-6
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656.8
Jasovský, Ján Spoločné zámery Slovenskej pošty a Poštovej banky :Smer Dnes sa zhovára s novým riaditeľom Slovenskej pošty, štátny podnik, Ing. Jánom Jasovským, CSc.
Smer dnes, Roč. 6, č. 58 (9.3.1996), s. 9
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
pošta, 656.8(437.642)
Tolnayová, Mária Ústredie Slovenskej pošty je od včera v trvalých priestoroch v Banskej Bystrici
Národná obroda, Roč. 7, č. 219 (19.9.1996), s. 2
Slovenská pošta
656.8
Partneri obcí a miest :Komunálna poisťovňa si vybrala za sídlo centrály Banskú Bystricu
Slovenský profit, Roč. 5, č. 7 (1997). - [Príl.] Profit invest. - Č. 7 (1997), s. 6.
Komunálna poisťovňa (Banská Bystrica, Slovensko)
Prvá komunálna banka (Žilina, Slovensko)
368
336.712
Novosád, František Komunálnosť ako program
Parlamentný kuriér, Roč. 5, č. 40 (1997), s. 66-67
Komunálna poisťovňa, a.s. (Banská Bystrica, Slovensko)
poisťovníctvo, 368
Tomašovičová, Marta Poisťovníctvo a sociálna reforma
Parlamentný kuriér, Roč. 8, č. 71 (2000), s. 20-21
Komunálna poisťovňa (Banská Bystrica, Slovensko)
poisťovníctvo, 368
Rezník, Branislav Štátna galéria Banská Bystrica
Parlamentný kuriér, Roč. 5, č. 43 (1997). - [Príl.] Finex ´97. - (1997), s. 38-39. w (ŠVKBB)0062-32460
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
069:73/77
Dobrota, Daniel Softip ponúka kvalitné domáce riešenia
Parlamentný kuriér, Roč. 8, č. 69 (2000), s. 33-35 w (ŠVKBB)0062-32460
Softip (Banská Bystrica, Slovensko)
výpočtová technika, 681.3
Tomka, Peter Právnik, ktorého pozná svet :jedným z ocenených Cenou primátora za rok 1997 je i JUDr. Peter Tomka, CSc.
Večerník, Roč. 6, č. 15 (23.1.1998), s. 7
právnici, vyznamenania, 929 Tomka, Peter:06.068
352(437.642)
341-051
Kavcová, Mária Nehľadia na osobný prospech :Siedmim občanom mesta udelil Igor Presperín Cenu primátora za rok 1997
Večerník, Roč. 6, č. 11 (19.1.1998), s. 1, 3
osobnosti, vyznamenania, 352(437.642)
929 A/Z:06.068
Kavcová, Mária Pomník v srdciach priateľov a žiakov :Cenu primátora udelili prof. Dr. Ivanovi Plintovičovi, CSc. in memoriam
Večerník, Roč. 6, č. 18 (28.1.1998), s. 5
literárni vedci, pedagógovia, vyznamenania, 929 Plintovič, Ivan:82:06.068
352(437.642)
Kasáč, Zdenko Za profesorom Ivanom Plintovičom
Zvon, Roč. 7, č. 66 (1998), s. 3
929 Plintovič, Ivan:82
378.12
Presperín, Igor Za profesorom Ivanom Plintovičom
Zvon, Roč. 7, č. 66 (1998), s. 3
pedagógovia, 929 Plintovič, Ivan:82
378.12
Mišák, Peter Za Ivanom Plintovičom
Slovenské pohľady, Roč. 4 (114), č. 1 (1998), s. 150-151
929 Plintovič, Ivan:82
378.12
Borguľová, Jana Pánu profesorovi z lásky ...
Nové slovo, Roč. 8, č. 30 (1998), s. 21
literárni vedci, 929 Plintovič, Ivan:82
378.12
Lamperová, Erika Som už starý, ale mám elixír života
Nový čas, Roč. 8, č. 157 (9.7.1998), s. 12-13
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, rektori, 929 Tomeček, Otto
378.113.1(437.642)
Tomeček, Otto Vždy som mal úctu ku každému človeku
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 172 (30.7.1998), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, rektori, 929 Tomeček, Otto
378.113.1(437.642)
Sokolová, Viera Je všade tam, kde znie ľudová pieseň
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 91 (24.4.1998), s. A 5
Matica slovenská
folkloristika, 929 Kovačovič, Igor:008:374
061.25:39
Kučera, Tibor Dobrý večer, Igor Kovačovič :stretnutie s významným slovenským choreografom a tvorcom programov, osvetárom a matičiarom
Národná osveta, Roč. 8, č. 13 (1998). - [Príl.] Folklór. - Č. 4 (1998), s. 16-17
Matica slovenská
folkloristika, 929 Kovačovič, Igor:008:374
061.25:39
Jurčo, Milan Pokračujeme v predstavovaní osobností UMB :prof. Milan Jurčo, CSc.
Universitas Matthiae Belii, Roč. 3, č. 2 (1997), s. 10
literárni vedci, pedagógovia, 929 Jurčo, Milan:82.0
378.124(437.642)
Sokolová, Viera Radvanský jarmok :Remeslá v historickom predmestí Banskej Bystrice
Národná osveta, Roč. 9, č. 24 (1999). - [Príl.] Paleta. - Roč. 5, č. 6 (1999), s. XIV.
výročné trhy, remeslá, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
745.5(437.642)
Terem, Ivan Radvanské jarmočné tradície
Večerník, Roč. 6, č. 172 (8.9.1998), s. 7
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Burkovský, Július K histórii prvého spolku ochrany prírody na Slovensku
Enviromagazín, Roč. 3, č. 21 (1998), s. 16-17 w (ŠVKBB)0062-32460
Spolok na ochranu prírody a proti týraniu zvierat (Banská Bystrica, Slovensko)
ochrana prírody, spolky, 502.3:636:061.23(437.642)
Jozefík, Milan Prvý spolok ochrany prírody na Slovensku
Priekopník, Roč. 4, č. 1 (1998), s. 3, 5 w (ŠVKBB)0031-04860
Spolok na ochranu prírody a proti týraniu zvierat (Banská Bystrica, Slovensko)
ochrana prírody, spolky, 502.3:636:061.23(437.642)
Balko, Jozef Budujú odborné zázemie pre trvalo udržateľnú budúcnosť
Večerník, Roč. 6, č. 107 (8.6.1998), s. 10
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, 504.06:061.23(437.6)
Balko, Jozef Agentúra a jej centrá :Slovenská agentúra životného prostredia slávi piate výročie
Večerník, Roč. 6, č. 108 (9.6.1998), s. 7
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, 504.06:061.23(437.642)
Šípová, Darina Hvezdáreň na Vartovke približuje Slnko i hviezdy
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 119 (29.5.1998), s. B2 w (ŠVKBB)0113-64960
Krajská hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
hvezdárne, 520.1(437.642)
Šípová, Darina Zeleň je súčasťou mesta i života obyvateľov :Banskobystrická organizácia ZARES s plnou nošou zaujímavých projektov
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 66 (20.3.1998). - [Príl.] Magazín. - Roč. 1, č. 10 (1998), s. 3
Záhradnícke a rekreačné služby mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
záhradníctvo, mestská zeleň, 635.9
Šípová, Darina Sokoliarstvo - vec vášne, úžitku i ochrany :Na návšteve v Klube ochrany pernatých dravcov pri Juniorcentre v Banskej Bystrici
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 91 (24.4.1998). - [Príl.] Magazín. - Roč. 1, č. 15, (1998), s. 3. w (ŠVKBB)0113-64960
Junior (centrum voľného času : Banská Bystrica, Slovensko)
sokoliarstvo, centrá voľného času, 639.1.081.3
502.743:598.279:616
Danko, Stanislav Budovanie základiny nie je cieľom, ale prostriedkom na dlhodobú stabilitu nadácie
NonProfit, Február (2000), s. 11-13
Komunitná nadácia Zdravé mesto (Banská Bystrica, Slovensko)
nadácie, komunitná práca, 061.27:613
Benková, Izabela Prečo nevyskúšať aj niečo iné? :Odborná zdravotná starostlivosť v súkromných zariadeniach
Večerník, Roč. 6, č. 34 (19.2.1998), s. 4
Diagnosticko-preventívne centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, neštátne, 614.2:658.114.4(437.642)
Plintovič, Vladimír Cesta za lepším a zdravším životom
Večerník, Roč. 6, č. 132 (13.7.1998), s. 10
Komunitná nadácia Zdravé mesto (Banská Bystrica, Slovensko)
nadácie, komunitná práca, 061.27:613
Legislatíva nemotivuje darcov
Večerník, Roč. 6, č. 141 (24.7.1998), s. 5
Komunitná nadácia Zdravé mesto (Banská Bystrica, Slovensko)
nadácie, komunitná práca, 061.27:613
Zelník, Juraj Dni hygieny detí a mládeže :V Banskej Bystrici sa skončila štvrtá celoslovenská konferencia hygienikov
Večerník, Roč. 6, č. 211 (3.11.1998), s. 4
hygiena detí a mládeže, 613.95/.96:061.3
Mázor, Martin Poliklinika stále na pulze dňa
Večerník, Roč. 6, č. 7 (13.1.1998), s. 4 w (ŠVKBB)0119-15260
Poliklinika (Banská Bystrica-Sásová, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, privatizácia, 614.2:338.246
Murgaš, Milan Nezávislosť, profesionalita, užitočnosť
Večerník, Roč. 6, č. 80 (28.4.1998), s. 4
Centrum pre zdravotnú politiku a stratégiu (občianske združenie : Banská Bystrica, Slovensko)
občianske združenia, zdravotníctvo, 614.2:061.23
Mesto sa polikliniky nevzdáva :O privatizácii zdravotníckych zariadení v prospech Mesta Banská Bystrica
Večerník, Roč. 6, č. 70 (14.4.1998), s. 10 w (ŠVKBB)0119-15260
Poliklinika (Banská Bystrica-Sásová, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, privatizácia, 614.2:338.246
Šípová, Darina Pocit satisfakcie s názvom vyšší princíp
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 291 (19.12.1998), s. 5 w (ŠVKBB)0113-64960
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2(437.642)
616-053
Šípová, Darina Každý je zodpovedný za svoje zdravie
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 75 (3.4.1998). - [[Príl.] Magazín. - Roč. 1, č. 12 (1998), s. 3.] w (ŠVKBB)0113-64960
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2
616.8
Transplantačný program na Slovensku stagnuje
Sme, Roč. 6 (51), č. 35 (12.2.1998), s. 3 w (ŠVKBB)0048-03260
Slovenská lekárska komora
614.2
616.1/.9:061.23
Šípová, Darina Zázraky na banskobystrickom operačnom stole
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 10 (19.1.1998), s. 5 w (ŠVKBB)0113-64960
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
plastická chirurgia, transsexualita, 617.5
614.2
Izák, Milan Významné zníženie čakacej doby na transplantáciu rohovky
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 139 (22.6.1998), s. 1 w(ŠVKBB)0113-64960
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
očné banky, očné lekárstvo, transplantácie, 617.7
614.2
Greš, Ján Zázrak :Profesor Izák z Banskej Bystrice vrátil zrak pacientovi, ktorý vyše päťdesiat rokov nevidel
Slovenská republika, Roč. 5, č. 152 (3.7.1998), s. 3 w(ŠVKBB)0048-03360
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
choroby oka, očné lekárstvo, 617.7-089
614.2(437.642)
Izák, Milan Vychovávať si nástupcov patrí medzi moje prvoradé povinnosti :so špičkovým očným chirurgom, pedagógom a publicistom
Práca, Roč. 51, č. 133 (8.61996), s. 10 w(ŠVKBB)0048-03960
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
lekári, 617.7-051
929 Izák, Milan
Kavcová, Mária Zvyšuje sa počet transplantácií rohovky
Večerník, Roč. 6, č. 120 (25.6.1998), s. 7
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
očné banky, transplantácie, očné lekárstvo, 617.7
614.2
Šváčová, Helena Konkurencia v medicíne často zabíja takú prepotrebnú spoluprácu :MUDr. Helena Šváčová, CSc. expert v odbore oftalmológie
Národná obroda, Roč. 9, č. 48 (27.2.1998), s. 13 w(ŠVKBB)0048-03760
Poliklinika (Banská Bystrica, Slovensko)
oftalmológia, lekárky, 617.7-051
614.2
Mravec, Ľubomír Kvalitou a vysokou profesionalitou čelia konkurencii
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 26 (5.2.1998), s. 1
Dom techniky ZSVTS (Banská Bystrica, Slovensko)
62:061.22
Energetická efektívnosť :Na výstave ENEF ´98 sa predstavuje i Slovenská energetická agentúra
Večerník, Roč. 56, č. 196 (13.10.1998), s. 7
Slovenská energetická agentúra
výstavy, energetika, 620.9(437.6):061.4(437.642)
Medzinárodná konferencia o energetickej efektívnosti - 13. až 15.10.1998 Banská Bystrica
Obecné noviny, Roč. 8, č. 42 (1998), s. 8
energetika, 620.9:061.4
620.9:061.3(437.642)
Olach, Bohumil ENEF ´98 v znamení hesla Energia - vec verejná :3. medzinárodná konferencia o energetickej efektívnosti
Obecné noviny, Roč. 8, č. 44 (1998), s. 15
energetika, 620.9:061.3(437.642)
Bujačková, Eleonóra Energia dnes a v horizontoch :Do roku 2001 pokračuje celosvetový rast spotreby energie
Hospodárske noviny, Roč. 6, č. 230 (30.11.1998), s. 5
energetika, 620.9:061.3(437.642)
Farárik, Peter Výhrevňa Radvaň získava body
Hospodárske noviny, Roč. 6, č. 137 (20.7.1998), s. 5 w(ŠVKBB)0048-03460
Výhrevňa Radvaň (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
tepelná energia, zásobovanie, teplárne, 621.1
Bömchesová, Gabriela Lýdia Eckhardtová očarila Banskobystričanov
Práca, Roč. 53, č. 258 (7. 11.1998), s. 7 w(ŠVKBB)0048-03960
módne prehliadky, odevný dizajn, 687.1:659.153
646.4
929 Eckhardtová, Lýdia
Kubiš, Pavol Mária Pred 420 rokmi vytlačili v Banskej Bystrici prvú knihu
Slovenská republika, Roč. 6, č. 278 (1.12.1998), s. 12
kníhtlač, knižná kultúra, 655.15(437.642)(091)
Šoka, Milan Knihári :banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 230 (30.12.1999), s. 9
knihárstvo, kníhviazačstvo, cechy, remeslá, 686.1
334.786
Šoka, Milan Cínari :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 123 (30.6.1998), s. 5
cinári, cechy, remeslá, 669.6
334.786
Šoka, Milan Kordovaníci :banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 154 (12.8.1998), s. 5
kordovaníci, cechy, remeslá, 675
334.786
Šoka, Milan Nožiari :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 228 (26.11.1998), s. 10
nožiari, cechy, remeslá, 672.7:334.786(437.642)
Šoka, Milan Kováči :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 32 (17.2.1998), s. 5
kováči, cechy, remeslá, 682
334.786
Šoka, Milan Klinčiari :banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 203 (22.10.1998), s. 4
klinčiari, cechy, remeslá, 682
334.786
Šoka, Milan Ševci :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 218 (12.11.1998), s. 5
cechy, remeslá, obuvníci, 685
334.786
Šoka, Milan Pramári a vyšívači hodvábom :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 23 (4.2.1998), s. 5
pramári, cechy, remeslá, vyšívači, 746.3:334.782(437.642)
Šoka, Milan Hrnčiari :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 6, č. 238 (10.12.1998), s. 4
hrnčiari, cechy, remeslá, 738
666.3/.7
334.786
Bárta, Vladimír Obraz namiesto slova
Knižná revue, Roč. 8, č. 13 (1998), s. 8
AB ART Press (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.413(437.642)
Desať rokov vydavateľstva AB ART Press
Knižná revue, Roč. 10, č. 22 (2000), s. 8
AB ART Press (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.413(437.642)
Huťka, Milan Salón Dione :Rozhovor s Milanom Huťkom, riaditeľom firmy Masters s. r. o.
Večerník, Roč. 6, č. 20 (30.1.1998), s. 10
Masters
salóny krásy, 658.1:613.4
Čupka, Pavel Dvanástka Urpín najlepšia!
Večerník, Roč. 6, č. 99 (27.5.1998), s. 7
Pivovar Urpín (Banská Bystrica, Slovensko)
pivo, pivovarníctvo, 663.4(437.642)
Kavcová, Mária Profil, CAD a GIS :sprístupnili výstavu stavebníctva a zariaďovania interiérov
Večerník, Roč. 6, č. 76 (22.4.1998), s. 4
bývanie, stavebníctvo, výstavy, 69:061.4
72.012.7:061.4
Kavcová, Mária Sklenené skulptúry :V Štátnej galérii dnes sprístupnia výstavu Erica Dietmana
Večerník, Roč. 6, č. 73 (17.4.1998), s. 5
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
sochárstvo, výstavy, švédski sochári, 730:061.4
Repáň František Patrí mu vďaka :Známy folklorista Vojtech Majling oslavuje životné jubileum
Večerník, Roč. 6, č. 57 (24.3.1998), s. 7
folkloristi, fotografi, 77.04-051+398
929 Majling, Vojtech
Ľudové tradície fotoobjektívom :Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici sprístupní výstavu Vojtecha Majlinga
Večerník, Roč. 6, č. 140 (23.7.1998), s. 5
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
fotografia, ľudové tradície, výstavy, 77:398:061.4
77.04-051:929 Majling, Vojtech
069:908(437.64)
V skupine vládne pohoda :Rozhovor s banskobystrickou skupinou PIX HEAD
Večerník, Roč. 6, č. 13 (21.1.1998), s. 4
PIX HEAD (Banská Bystrica, Slovensko)
populárna hudba, hudobné skupiny, 786.44
Hromadová, Oľga Každé predstavenie je nový začiatok :Predstavujeme sólistku Štátnej opery v Banskej Bystrici Oľgu Hromadovú
Večerník, Roč. 6, č. 50 (13.3.1998), s. 5
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operní speváci, 78.071.2:792.54(437.642)
929 Hromadová, Oľga
Tóny, hudba pod taktovkou kapelníka Imricha Gažoviča
Večerník, Roč. 6, č. 37 (24.2.1998), s. 4
Posádková hudba (Banská Bystrica, Slovensko)
78.071.2:785.13
929 Gažovič, Imrich
Karvaš, Jozef Mizne z médií, ostáva však v srdciach ľudí :Jazz v podaní banskobystrického OK BANDU
Večerník, Roč. 6, č. 18 (28.1.1998), s. 4
OK BAND (hudobná skupina : Banská Bystrica, Slovensko)
džez, swing, 785.161(437.642)
Libiaková, Dáša Nie je to kariéra, ale láska k hudbe :Rozhovor s Dášou Libiakovou, sólistkou banskobystrickej kapely Swing Q
Večerník, Roč. 6, č. 204 (23.10.1998), s. 9
Swing Q (hudobná skupina : Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné skupiny, 784.75
Mázor, Martin Hlási sa Dolly Booster! :Nová banskobystrická rocková kapela otvorila nový banskobystrický rockový klub
Večerník, Roč. 6, č. 204 (23.10.1998), s. 6
Dolly Booster (hudobná skupina : Banská Bystrica, Slovensko)
rockové kluby, rocková hudba, hudobné skupiny, 784.66
Orlická, Jana Jazz musí prejsť srdcom
Večerník, Roč. 6, č. 21 (2.2.1998), s. 5
džez, 785.161.071(437.642)
929 Orlická, Jana
Tomanová, Mária Spev je pre mňa všetkým :rozhovor s Máriou Tomanovou-Šlosiarovou, sólistkou Štátnej opery v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 219 (13.11.1998), s. 8
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operné speváčky, 78.071.2:792.54(437.642)
929 Tomanová, Mária
Vigašová, Alena Spod Urpína na Acapulco :Dámske komorné trio úspešne reprezentovalo našu kultúru v Mexiku
Večerník, Roč. 6, č. 98 (26.5.1998), s. 7
Dámske komorné trio (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné telesá, 785.7-055.2
Bárdiová, Marianna V područí dychovej hudby :V Banskej Bystrici v pondelok otvoria Svetový kongres IGEB
Večerník, Roč. 6, č. 126 (3.7.1998), s. 8
dychová hudba, 788:785:061.3
681.818
Borguľová, Jana Dychová hudba - to nie je iba dychovka
Nové slovo, Roč. 8, č. 32 (1998), s. 18
dychová hudba, 788:785:061.3
681.818
Bárdiová, Marianna 13. svetový kongres IGEB v Banskej Bystrici
Hudobný život, Roč. 30, č. 16 (1998), s. 8
dychová hudba, 788:785:061.3
681.81
Kavcová, Mária Rozozvučia sa piesne jari :Začal sa XX. ročník Festivalu zborového spevu V. Figuša-Bystrého
Večerník, Roč. 6, č. 78 (24.4.1998), s. 5
zborový spev, spevácke zbory, hudobné festivaly, 78.091.4:78.087.6
Drmola, Jindřich Mladé sláčiky :VI. ročník Detského hudobného festivalu Jána Cikkera v B. Bystrici
Národná osveta, Roč. 8, č. 15 (1998). - [Príloha] Etuda. - Č. 4 (1998), s. XI
hudobné festivaly, 78.091.4-053.2:787.1/.4
Žabková, Soňa V tónoch dychovej hudby :Svetový kongres IGEB Banská Bystrica
Národná osveta, Roč. 8, č. 18 (1998), s. 23
dychová hudba, 788:061.3
681.818
Bárdiová, Marianna Hlas trúby :Vežoví trubači - významní predstavitelia svetskej hudby
Večerník, Roč. 6, č. 130 (9.7.1998), s. 7
svetská hudba, trubači, 782/785
Marián Lapšanský hosťom opery
Večerník, Roč. 6, č. 23 (4.2.1998), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
symfonické koncerty, 78.071.2:789.2:785.6
929 Lapšanský, Marián
Karcely, Ivan Parkovací raj
Stop, Roč. 28, č. 24 (1998), s. 10-11
parkoviská, 625.712.63
Polakovič, Ivan Manažérsky koktail na posilnenie :Firma Timan z Banskej Bystrice pripravila vzdelávaciu novinku pre manažérov
Profit, Roč. 6, č. 44 (1998), s. 50
TIMAN (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
poradenstvo, manažment, vzdelávacie kurzy, 658.310.8:377.4
656.235:061.66
Hučková, Jana Žiť svoje sny :"Mám rada keď sa okolo mňa všetko hýbe", priznáva Jana Hučková, riaditeľka vzdelávacej a poradenskej firmy TIMAN z Banskej Bystrice
Profit, Roč. 8, č. 9 (2000), s. 50-51
TIMAN (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
poradenstvo, manažment, 658.310.8:377.4
656.235:061.66
Pyšný, Peter Banská Bystrica v sieti podnikateľských aktivít
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 80 (9.4.1998), s. 5
podnikanie, 658.114
V banskobystrickom Pivovare Urpín si obchodníci doslova podávajú kľučky
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 117 (27.5.1998), s. 5
Pivovar Urpín (Banská Bystrica, Slovensko)
pivo, pivovarníctvo, 663.4(437.642)
Lauková, Eva Zlaté vajce :hrozba prepúšťania v Smrečine Holding
Pravda, Roč. 8, č. 297 (23.12.1998), s. 1
Smrečina Holding (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Stiegel, Jozef Polovičatá podpora :Banskobystrickým ZVT-Previs by prospel režim slobodného colného pásma
Slovenský profit, Roč. 6, č. 15 (1998), s. 10
ZVT-Previs (Banská Bystrica, Slovensko)
681.5
Stiegel, Jozef Kvalita postrach konkurencie :likvidátory injekčných ihiel sú existenčnou poistkou ZVT-Elfin
Slovenský profit, Roč. 4, č. 6 (1996), s. 5
ZVT-Elfin (Banská Bystrica, Slovensko)
likvidátory injekčných ihiel., zdravotníctvo, 628.4.046:615.472.2
Sokolová, Viera Keď voda iskrí, je krásne farebná
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 151 (6.7.1998), s. 5
fotografi, 77.04.071.1
929 Demuth, Karol
Archívne dokumenty zháňajú aj v zahraničí :Krajské sídlo bude mať po päťdesiatich rokoch novú monografiu
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 3 (6.11.2000), s. 3
monografie, 908(437.64)
Alberty, Július Banskobystrický mediarsky podnik - nosný, jedinečný historický fenomén
Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici : Zborník referátov, vystúpení účastníkov celoslovenskej vedeckej konferencie, ... / Edit. Pavol Martuliak, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995S. 55-63
Res. nem.
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
mediarstvo, 669.3(437.642)
Graus, Igor Z dejín mestského archívu v Banskej Bystrici do konca 16. storočia
Fórum archivárov, Roč. 6, č. 9 (1995), s. 6-9
Mestský archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)(091)
Petrovský, Karol Politik, redaktor, kapitán slovenských dobrovoľníkov :Pred 85. rokmi zomrel S. D. Štefanovič
Národná osveta, Roč. 5, č. 19 (1995), s. 5
94(437.6)-051"18/19"
929 Štefanovič, Samuel Dobroslav
Lomenčík, Július Nepochopený proti všetkým...
Slovenské národné noviny, Roč. 8 (12), č. 33 (1997), s. 8
943.76
929 Štefanovič, Samuel Dobroslav
Šovčíková, Darina Výskum knižnej kultúry v Banskej Bystrici
Knižná revue, Roč. 7, č. 20 (1997), s. 8
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižná kultúra, 002(437.6)"17/18":027.54(437.6)
Lauková, Oľga Úspešný ročník festivalu
Chránené územia Slovenska, Č. 32 (1997), s. 29
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Lauková, Eva Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov aj zahraničné kapacity
Pravda, Roč. 6, č. 55 (6.3.1996), s. 6
Univerzita Mateja Bela
vysoké školy, 378.4:32
Lauková, Eva Riaditeľ biskupského úradu mal trochu šok, skôr čakal ospravedlnenie
Pravda, Roč. 5, č. 279 (2.12.1995), s. 2
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Tolnayová, Mária Predaj triptychu z banskobystrického biskupského úradu má predovšetkým ekonomický aspekt
Národná obroda, Roč. 6, č. 203 (2.9.1995), s. 4
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Kontraband minimálne za šesť miliónov :čo teraz zahlaholia Čarnogurského propagandistické hlásne trúby
Slovenská republika, Roč. 2, č. 279 (2.12.1995), s. 1-2
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Pankovčínová, Jana Ad :Jaroslav Svěchota: "Je to dôležitý štátny záujem"
Sme, Roč. 4 (49), č. 68 (21.3.1996), s. 5
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Gojdič, Ivan Bude triptych Klaňanie Troch kráľov zapísaný do zoznamu našich kultúrnych pamiatok? :s generálnym riaditeľom Pamiatkového ústavu Bratislava Ing. arch. Ivanom Gojdičom o neskončenej kauze
Práca, Roč. 51, č. 113 (16.5.1996), s. 4
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Stiegel, Jozef Môj majetok je môj majetok! :policajný prešľap princípu nedotknuteľnosti súkromného vlastníctva
Slovenský profit, Roč. 3, č. 39 (1995), s. 15
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Hájková, Zuzana Od pohybu tela k vizuálnym prvkom
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 239 (20.10.1998), s. 1
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4(437.642)
Hájková, Zuzana Dni súčasného tanca :Na scénu prichádza tretí ročník festivalu Tanec dnes
Večerník, Roč. 6, č. 199 (16.10.1998), s. 9
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Suballyová, Ľubica Tanec nielen dnes, aj zajtra :Hovoríme s pedagogičkou tanca a choreografkou Zuzanou Hájkovou
Pravda, Roč. 6, č. 249 (24.10.1996), s. 8
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
792.071.2:792.8
Glocková, Mária Prvolezci v Tanci dnes
Pravda, Roč. 6, č. 257 (4.11.1996), s. 7
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Bieliková, Iveta Dni súčasného tanca by sa v Banskej Bystrici mali konať každoročne, aj s novou premiérou
Sme, Roč. 4(49), č. 270 (20. 11. 1996), s. 10
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Liszkayová, Ivica Tanec dnes po tretíkrát
Javisko, Roč. 30, č. 12 (1998), s. 18-19
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Liszkayová, Ivica Druhé konfrontácie :Tanec dnes
Javisko, Roč. 29, č. 12 (1997), s. 29-30
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Liszkayová, Ivica Tanec dnes :Október ´96 Banská Bystrica
Tanec, Roč. 3 č. 1-2 (1997), s. 28-29
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Husárik, Ján Mozaika svetovej kultúry :Folklórny súbor Urpín sa zúčastnil Svetového kultúrneho festivalu v Kanade
Večerník, Roč. 6, č. 139 (22.7.1998), s. 7
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne festivaly, 793.31.091.4
Machová, Zuzana Na festivale svetovej úrovne :Banskobystrický FS Urpín v Kanade
Národná osveta, Roč. 9, č. 5 (1999). - [Príl.] Folklór. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. VII-VIII
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne festivaly, folklórne súbory, 793.31.091.4
793.31+784.4(437.642)
Halaj, Pavol Keď Urpín bol pri Sueze :Medzinárodný folklórny festival v Egypte
Slovenská republika, Roč. 2, č. 214 (16.9.1995), s. 7
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, folklórne festivaly, 793.31.091.4
793.31+784.4(437.642)
Sokolová, Viera Súbor, ktorý vonia človečinou :Okrúhle výročie folklórneho súboru Urpín z Banskej Bystrice
Národná osveta, Roč. 7, č. 22-23 (1997), s. 14-16
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31+784.4(437.642)
Lamperová, Erika Za 40 rokov zrušili iba jedno vystúpenie :J. Husárik: "Túžim sa dožiť 50-ročného jubilea v súbore Urpín"
Nový čas, Roč. 7, č. 234 (11.10.1997), s. 8
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31+784.4(437.642)
Mikulová, Jarmila Radosť radostne :Na oslavách štvrťstoročnice Detského folklórneho súboru Radosť
Národná osveta, Roč. 8, č. 1 (1998). - [Príl.] Folklór. - Roč. 4, č. 1 (1998), s. 10-11
Radosť (detský folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, detské, 793.31-053.2:784.4
Súbor Radosť z Banskej Bystrice zopakuje vystúpenie k 25. výročiu svojej existencie
Sme, Roč. 6 (51), č. 5 (8.1.1998). - [Príl.] Regióny. - Roč. 2, č. 2 (8.1.1998), s. 3
Radosť (detský folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, detské, 793.31-053.2:784.4
Mázor, Martin ARS LONGA, VITA BREVIS! :CASSANOVA-spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice oslávila malé jubileum
Večerník, Roč. 6, č. 232 (2.12.1998), s. 1, 7
Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice (Banská Bystrica, Slovensko)
historický šerm, 796.86:061.237
Budín, Richard Na poste predsedu naďalej Jozef Paršo :Sobotňajšia konferencia SsFZ v Banskej Bystrici bez búrlivej atmosféry a napätia
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 17 (26.1.1998), s. 2
Stredoslovenský futbalový zväz (Banská Bystrica, Slovensko)
telovýchovné organizácie, futbal, 796.332(437.64):061.3
Budín, Richard Svoje predsavzatia splnil iba Partyka
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 33 (13.2.1998), s. 5
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Koncert výškarských hviezd :Dnes na Štiavničkách 6. ročník Banskobystrickej latky VÚB´98
Večerník, Roč. 6, č. 28 (11.2.1998), s. 11
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Favoritom sa želanie splnilo do bodky :Hviezdy výškarského mítingu sa pred súťažou predstavili novinárom
Večerník, Roč. 6, č. 29 (12.2.1998), s. 11
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Nové mená medzi víťazmi :Guľajevová a Partyka
Večerník, Roč. 6, č. 29 (12.2.1998), s. 11
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Dobrá partia viac ako výkony :od prvej medaily banskobystrického vzpierača uplynulo 40 rokov
Večerník, Roč. 6, č. 223 (19.11.1998), s. 10
atletika, vzpieranie, 796.8
Slivka, Štefan Zašlá sláva Srnkovej :skokanský mostík v Banskej Bystrici mal premiéru presne pred 65. rokmi
Večerník, Roč. 6, č. 19 (29.1.1998), s. 10
lyžovanie, 796.92
796.925
Vall, Michal Lyžovanie bolo silnejšie ako futbal
Večerník, Roč. 6, č. 192 (7.10.1998), s. 11
lyžovanie, 796.92:929 Slivka, Štefan
796.925
Čierny, Ivan Trénoval v továrni aj na chodbe v kasárni :Veliteľ AŠK Dukla Banská Bystrica Ivan Čierny sa dožíva šeťdesiatky
Večerník, Roč. 6, č. 67 (7.4.1998), s. 10
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, športoví funkcionári, ľahká atletika, 796.422.071.42(437.642)
796/799.062(437.642)
929 Čierny, Ivan
Vall, Michal Keď za bieleho dňa zaznie :Dobrú noc!
Večerník, Roč. 6, č. 3 (7.1.1998), s. 10
Plavecký klub (Banská Bystrica, Slovensko)
plávanie, 797.2
Hrmo, Ľubomír Bežci sa nebáli ani tajfúnu :Banskobystričan Ľ. Hrmo účastníkom Svetového pohára na 100 km v Japonsku
Večerník, Roč. 6, č. 208 (29.10.1998), s. 10
ľahká atletika, športovci, 796.422.093.1(100)
Chaban, Ondrej Pred polstoročím v St. Moritzi :Olympionik - skokan na lyžiach Ondrej Chaban sa dožíva 75. narodenín
Večerník, Roč. 6, č. 11 (19.1.1998), s. 10
lyžovanie, športovci, 929 Chaban, Ondrej
796.925
Lyžiarske srdce sa zastavilo :Lyžiari sa naposledy rozlúčili s Ondrejom Mojžišom
Večerník, Roč. 6, č. 240 (14.12.1998), s. 10
lyžovanie, 796.92:929 Mojžiš, Ondrej
796.925
V novom šate :reštaurátorské pozastavenie sa pri súsoší Krista na Olivovej hore
Večerník, Roč. 6, č. 162 (24.8.1998), s. 10
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Kristus na Olivovej hore (súsošie), reštaurátorstvo, 730.025.4
247
Kaščáková, Milica Socha Immaculaty v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 125 (2.7.1998), s. 5
Mariánsky stĺp (Banská Bystrica, Slovensko)
umeleckohistorické pamiatky, 730:232.931
904
Bobák, Ján Immaculata opäť na banskobystrickom námestí
Katolícke noviny, Roč. 110, č. 5 (1995), s. 14
Mariánsky stĺp (Banská Bystrica, Slovensko)
umeleckohistorické pamiatky, 730:232.931
904
Válek, Igor Plavecký klub Banská Bystrica patrí k našej klubovej špičke
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 39 (1999), s. 6
Plavecký klub (Banská Bystrica, Slovensko)
plávanie, 797.2
Válek, Igor Kluby k storočnici :Ohliadnutie sa za MFFK v Banskej Bystrici
Slovenské národné noviny, Roč. 6 (10), č. 27 (1995), s. 9
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Válek, Igor Potrvrdená filmová tradícia
Slovenské národné noviny, Roč. 7 (11), č. 23 (1996), s. 6-7
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Válek, Igor Sedem zastavení filmovej jari :Návraty k druhému ročníku zaujímavého kinematografického podujatia
Slovensko, Roč. 20, č. 3 (1996), s. 14-15
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Luptáková, Vlasta Bystrica už nechodí skoro spať
Slovenka, Roč. 51, č. 43 (1998), s. 70-71
reportáže, 908
Vražda, Daniel Kinečko pre náročnejších :Medzinárodný festival filmových klubov
Pravda, Roč. 7, č. 7 (10.1.1997), s. 5
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Milovníci filmového umenia si prídu na svoje :Príprava Medzinárodného festivalu filmových klubov ´96 je v plnom prúde
Večerník, Roč. 4, č. 48 (7.3.1996), s. 8
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Dubecký, Peter Naše mesto opäť víta- :V nedeľu otvorí II. ročník Medzinárodného festivalu filmových klubov
Večerník, Roč. 4, č. 90 (9.5.1996), s. 8
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Niederland, Miloš V znamení strieborného plátna :Uplynulý týždeň si v našom meste vyslúžil prívlastok - filmový
Večerník, Roč. 4, č. 97 (20.5.1996), s. 3
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Budská, Viera Banská Bystrica sa na týždeň stala mestom filmu
Národná obroda, Roč. 7, č. 120 (24.5.1996), s. 10
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Dubecký, Peter Záujem o alternatívne filmy stúpa :O medzinárodnom festivale filmových klubov hovoríme s riaditeľom Petrom Dubeckým
Práca, Roč. 51, č. 119 (13.5.1996), s. 7
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Znamenité podujatie :Na margo druhého ročníka Medzinárodného festivalu filmových klubov v Banskej Bystrici
Eurotelevízia, Roč. 6, č. 24 (1996), s. 38
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Čechvala, Milan V správnej chvíli príde niečo iné- :Sonda do druhého ročníka Medzinárodného festivalu filmových klubov v Banskej Bystrici
Práca, Roč. 51, č. 119 (23.5.1996), s. 12
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Šulej, Peter Bol raz jeden festival :Z Banskej Bystrice sa stáva filmové centrum
Smer dnes, Roč. 6, č. 120 (24.5.1996), s. 22
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Čechvala, Milan Festival, filmy, režiséri-
Práca, Roč. 50, č. 119 (24.5.1995), s. 10
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Hochel, Jaroslav Pestrý, zaujímavý, perspektívny :Medzinárodný festival filmových klubov v Banskej Bystrici
Filmová revue, Roč. 3, č. 2-3 (1995), s. 56-57
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Hochel, Jaroslav Slovensko festivalové :2. Medzinárodný festival filmových klubov v Banskej Bystrici
Filmová revue, Roč. 4, č. 1-2 (1996), s. 56-57
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Polák, Milan Storočné jubileum ako inšpirácia :Po Prvom medzinárodnom festivale filmových klubov v B. Bystrici
Slovenská republika, Roč. 2, č. 119 (24.5.1995), s. 6
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Miháliková, Gizela Vnímať film ako vlnu morálneho nepokoja :V Banskej Bystrici sa premietalo i diskutovalo
Slovenská republika, Roč. 4, č. 116 (20.5.1996), s. 9
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.3
Tatárová, Zuzana Nadviazať na storočnú tradíciu :Medzinárodný festival filmových klubov v Banskej Bystrici
Mosty, Roč. 4, č. 22 (1995), s. 12
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Školudová, Zuzana Filmári v Banskej Bystrici :1. Medzinárodný festival filmových klubov
Národná osveta, Roč. 5, č. 14 (1995). - [Príl.] Kamera. - Č. 3 (1995), s. 4
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
791.43:061.237
Lichá, Eva Vítaní sú aj tí, ktorým je ochrana prírody ľahostajná
Smer dnes, Roč. 6, č. 129 (4.6.1996), s. 8
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Kováč, Dušan Les - životné prostredie - zdravie :ENVIREX a ENVIROFILM 1996 - medzinárodná výstava a medzinárodný festival filmov so zameraním na tvorbu a ochranu životného prostredia
Smer dnes, Roč. 6, č. 129 (4.6.1996), s. 8
výstavy, životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
502:504:061.4(437.642)
Balko, Jozef Vysoké hodnotenie :Envirofilm´98 bol investíciou do budúcnosti
Večerník, Roč. 6, č. 109 (10.6.1998), s. 5
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Kyslan, Mikuláš Diváci sú vďační za prírodopisné filmy :Rozhovor s Mikulášom Kyslanom, držiteľom Ceny riaditeľa SAŽP na ENVIROFILME
Večerník, Roč. 5, č. 109 (10.6.1997), s. 3
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Mázor, Martin K výsledkom Envirofilmu ´97 :Medzi ocenenými tvorcami aj režiséri z STV Banská Bystrica
Večerník, Roč. 5, č. 108 (9.6.1997), s. 3
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Mázor, Martin Hlavná cena ENVIROFILMU ´97 :Včera sa skončil III. ročník medzinárodného festivalu ENVIROFILM ´97
Večerník, Roč. 5, č. 107 (6.6.1997), s. 3
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Kostúriková, Alena Naše deti - naša budúcnosť
Enviromagazín, Roč. 2, č. 3 (1997), s. 4-5
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Kostúriková, Alena Festival obohatený novinkami :Ohliadnutie za VI. [IV.] medzinárodným súťažným festivalom filmov, televíznych programov a videoprogramov s tematikou ochrany a tvorby životného prostredia Envirofilm '98
Enviromagazín, Roč. 3, č. 3 (1998), s. 6-7
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Zachovajme zdravé životné prostredie pre nasledujúce generácie :ENVIROFILM 1996
Enviromagazín, Roč. 1, č. 0 (1996), s. 4
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
ENVIROFILM ´95
Chránené územia Slovenska, Č. 26 (1995), s. 43-45
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Luptáková, Vlasta ENVIROFILM ´97 aj na tému : Čo dýchame, čo pijeme?
Zdravotnícke noviny, Roč. 2, č. 24 (1997), s. 6
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
613
Graus, Igor Zápas Banskej Bystrice s vedením Turzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku o správu bratstva Božieho tela
Historický časopis, Roč. 47, č. 2 (1999), s. 173-185
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
Bratstvo Božieho tela (Banská Bystrica, Slovensko)
94(437.62):"14/15":622:26
Päť mestských brán :Bystrické pomenovania.
Večerník, Roč. 6, č. 141 (24.7.1998), s. 9
mestské brány, toponýmia, 81´373:725.96
Rohárik, Juraj Vznik Huštáku :Bystrické pomenovania.
Večerník, Roč. 6, č. 145 (30.7.1998), s. 5
miestne názvy, toponýmia, 81´373.21
Rohárik, Juraj Slovenské názvy :Bystrické pomenovania
Večerník, Roč. 6, č. 150 (6.8.1998), s. 5
ulice, toponymia, 81´373.21
Terem, Ivan Samo Ivanov Štefanovič z Banskej Bystrice - prvý a posledný kapitán slovenských dobrovoľníkov
Večerník, Roč. 6, č. 144 (29.7.1998), s. 5
929 Štefanovič, Samuel Dobroslav
94(437.642)"1847/1848"
Mikulová, Jarmila Majstri s deťmi
Národná osveta, Roč. 8, č. 12 (1998), s. 17-19
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 745/749
Šimon Jurovský
Slovenské národné noviny, Roč. 8 (12), č. 4 (1997), s. 12
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Jurovský, Šimon
Sokolová, Viera Stopy rúk v mosadzi :na návšteve u majstra kovotepca Ivana Rosinského/
Národná osveta, Roč. 8, č. 3 (1998), s. 26
umelecká činnosť, remeslá, kovotepectvo, 739:681.923
929 Rosinský, Ivan
Sokolová, Viera Ojedinelé zariadenie pre talenty v Banskej Bystrici :Randezvous s ľudovým umením, ktoré dýcha históriou
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 16 (24.1.1998), s. 5
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 745/749
Niederland, Miloš Rezké tóny pod Urpínom :V Banskej Bystrici sa konal 3. ročník Medzinárodného dixielandového festivalu
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 224 (20.10.1998), s. 12
hudobné festivaly, 78.091.4:785.16
Štilla, Rastislav Mestský country festival pod Urpínom :Banská Bystrica privíta výkvet country-tanečných súborov
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 120 (30.5.1998), s. 5
country, 78.091.4:784.66
Lauková, Eva Obrázky do života :Divadlo z pasáže
Pravda, Roč. 8, č. 136 (15.6.1998), s. 6
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Lauková, Eva Na krídlach netradičnosti :Bystrické Divadlo z pasáže s novinkami
Pravda, Roč. 8, č. 184 (10.8.1998), s. 6
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Lacková, Ľudmila Obeť vraha nepoznala :zavraždili dlhoročného funkcionára basketbalového klubu Jarolíma Janoština
Plus 7 dní, Roč. 9, č. 10 (1998), s. 32-33
Slovenská basketbalová asociácia
basketbal, 796.323.2(437.6)
929 Janoštin, Jarolím:796.065
Fukatsch, Peter Zavraždili Jarolíma Janoština, človeka, ktorý si nezaslúžil ani krivého slova
Sme, Roč. 6 (51), č. 46 (25.2.1998), s. 20
Slovenská basketbalová asociácia
basketbal, 796.323.2(437.6)
929 Janoštin, Jarolím:796.065
Sokolová, Viera Bez ľudí a bez športu by nemohla žiť :Marta Kolačná prekročila už svoj ôsmy krížik, ale vitalitu by mohla rozdávať
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 102 (9.5.1998), s. 5
929 Koláčna, Marta
Dudinský, Marián Odhaľovanie tajností : Bude z Múzea SNP múzeum vojny?
Slovenská republika, Roč. 2, č. 72 (27.3.1995), s. 9
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Minister životného prostredia na konferencii o ťažkých kovoch
Slovenská republika, Roč. 2, č. 208 (8.9.1995), s. 2
061.3:502.7
Šípová, Darina Miznúci svet výtvarníka Mariána Mikloša :Stretnúť zaujímavého človeka je v súčasnosti skôr zriedkavosťou
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 6 (13.1.1998), s. A 5
výtvarní umelci, 75.077:929 Mikloš, Marián
Kúcha, Augustín Historické skvosty v premenách času :Mariána Mikloša inšpiruje stará krása banských miest a život vrchárov
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 269 (24.11.1998), s. 5
929 Mikloš, Marián:73/76
75.077Mikloš, Marián
Sedem leteckých zásahov
Slovenská republika, Roč. 2, č. 30 (1995), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
614.881:656.74(437.642)
Kráľová, Banská Štiavnica, Malé Bielice
Slovenská republika, Roč. 2, č. 238 (14.10.1995), s. 14
kúpele, 615.83(437.642)
Sokolová, Viera Keď maľuje, cíti sa slobodný
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 236 (16.10.1998), s. 9
929 Prukner-Bartůšek, Štefan
75.071.1
Jesenský, Miloš Putujúci liečiteľ :Philipp Aureol Paracelsus bol prvým z exaktných farmaceutov súmraku stredoveku.
Slovenská republika víkend, Roč. 6, č. 14/81 (9.4.1999), s. 16
lekári, 614.253.1
929 Paracelsus, P. A.
Jesenský, Miloš Putujúci liečiteľ :Philipp Aureol Paracelsus bol prvým z exaktných farmaceutov súmraku stredoveku.
Slovenská republika víkend, Roč. 6, č. 15/87 (16.4.1999), s. 16
lekári, 614.253.1
929 Paracelsus, P. A.
Čechová, Soňa Druhé slovensko-české :(kultúrne rendezvous v Banskej Bystrici)
Mosty, Roč. 4, č. 40 (1995), s. 12-13
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Čechová, Soňa Do tretice všetko dobré :V Banskej Bystrici opäť bolo slovensko-české rendezvous
Mosty, Roč. 5, č. 39 (1996), s. 12-13
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Čechová, Soňa Rendezvous po slovensko-česky
Mosty, Roč. 7, č. 39 (1998), s. 1-2
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Terem, Ivan Pôvodná nemocnica bola epidemická :Najničivejším onemocnením stredoveku bol mor
Večerník, Roč. 5, č. 40 (27.2.1997), s. 7
zdravotnícke zariadenia, dejiny, nemocnice, 614.2
O aktuálnej situácii v zdravotníctve :Vedúca odboru zdravotníctva KÚ v Banskej Bystrici MUDr. Ľ. Lysinová, ktorá je zároveň aj poslankyňou MsZ vo Zvolene
Zvolenské noviny, Roč. 8, č. 44 (9.11.1999), s. 3
zdravotníctvo, 614.2
Laco, Ľudovít Kriminalizáciu transplantácie vylučuje už to, že je bezplatná :Zhovárame sa s MUDr. Ľudovítom Lacom, CSc., vedúcim banskobystrického transplantačného centra v Roosweltovej nemocnici, hlavným odborníkom MZ SR pre orgánové transplantácie
Sme, Roč. 4, č. 69 (22.3.1996), s. 5
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
transplantácie, 616-089.843
Buchert, Viliam Zaživa v Bystrici, po smrti v nebi
Mladá fronta DNES, Roč. 7, č. 53 (2.3.1996). -- [Príl.] Víkend. -- s. 10
turistika, 94(437.642)
Šípka, Miloslav Folklorizmus v Banskej Bystrici :Prejavy folklorizmu v Banskej Bystrici v medzivojnovom období
Národná osveta, Roč. 10, č. 13 (2000).- [Príl.] Folklór. - Roč. 6, č. 4 (2000), s. 15-16
folklór, ľudová kultúra, 398(437.642)
Berková, Alexandra Krajina - človek - kultúra :1. celoslovenská konferencia
Projekt, Roč. 38, č. 6 (1996), s. 66-67
priestorové plánovanie, 504.54:711:061.3
711:719:061.3
Jančura, Peter Krajina - človek - kultúra
Životné prostredie, Roč. 34, č. 4 (2000), s. 218-219
priestorové plánovanie, krajina, 504.54:711:061.3
711:061.3
Kovačovič, Igor Z činnosti MO MS v okruhu DMS Banská Bystrica
Slovenské národné noviny, Roč. 9 (13), č. 49 (1998), s. 10
Matica slovenská
Matica slovenská
061.25
Kovačovič, Igor Z činnosti MO MS
Slovenské národné noviny, Roč. 9 (13), č. 47 (1998), s. 10
Matica slovenská
Matica slovenská
061.25
Šoka, Milan Tokári :Banskobystrické cechy a remeslá
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 8, č. 14 (21.11.2000), s. 5
tokári, cechy, remeslá, 621.941:334.782
Terem, Ivan Najväčší podnik na svete :(Päťstoročie mediarskeho podniku v Banskej Bystrici v 16. storočí)
Večerník, Roč. 5, č. 13 (21.1.1997), s. 7
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
medenorudné baníctvo, medené hámre, dejiny, 622.343/.349:669.3(437.642)(091)
Bielik, Peter Z dejín slobodomurárstva na Slovensku
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 10 (1999), s. 3
slobodomurárstvo, 061.236.6(091)
Z činnosti MO MS
Zvon, Roč. 7, č. 80 (1999), s. 2
Matica slovenská
061.25
061.61
Kovačovič, Igor Z histórie Domu Matice slovenskej v Banskej Bystrici
Zvon, Roč. 7, č. 80 (1999), s. 2
Matica slovenská
Matica slovenská
061.25
061.61
Lichá, Eva Aj o zákone o štátnom jazyku :J. Markuš : "Slovensko chceme budovať na princípe polycentrizmu"
Smer dnes, Roč. 5, č. 202 (1995), s. 2
Matica slovenská
Matica slovenská
Matica slovenská
štátny jazyk, 061.25
061.61
Hallon, Ľudovít Štátne zásahy do vývoja energetiky na Slovensku v rokoch 1918 - 1938
Historický časopis, Roč. 44, č. 3 (1996), s. 431 - 443
Res. angl., nem.
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
energetika, elektrárne, štátna politika, 621.311.21(437.642)
620.9(437.6)
Skladaný, Marián Prvé turzovsko-fuggerovské zmluvy o spoločnom mediarskom podniku
Historický časopis, Roč. 43, č. 2 (1995), s. 215 - 229
Res. angl., nem.
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
622.343(437.6)(091)
Sládek, Vojtech Exkluzívny tovar
Historická revue, Roč. 6, č. 5 (1995), s. 34-35
Stredoslovenské elektrárne (Banská Bystrica, Slovensko)
energetika, elektrárne, 621.311.21(437.642)
Mokoš, Jozef Štátne bábkové divadlo štyridsaťročné
Literárny týždenník, Roč. 11, č. 2 (1998), s. 15
Štátne bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Kovačovič, Igor Z činnosti Domu MS v Banskej Bystrici
Slovenské národné noviny, Roč. 9 (13), č. 7 (1998), s. 10-11
Matica slovenská
061.25
061.61
Hullová, Danica Knihy nevyčísliteľnej hodnoty za facku
Smer dnes, Roč. 5, č. 244 (1995), s. 4
Slovenská akademická informačná agentúra
Sabre Foundation (nadácia : USA)
knihy, výstavy, 061.66(437.642):378.3
Banskobystrický kraj je súčasťou slovenského mobilného ošiaľu :Navštívili sme
0905, Roč. 2 (september 2000), s. 6-7
Globtel GSM (predajne : Banská Bystrica, Slovensko)
621.395
Kľúč k úspechu
Smer dnes, Roč. 5, č. 130 (1995), s. 2
Slovenská akademická informačná agentúra
vedúci pracovníci, vzdelávanie, 061.66(437.642):378.3
658.114.012.4:374.7
Krčová, Erika Tri týždne konverzácie
Smer dnes, Roč. 5, č. 89 (1995), s. 4
Slovenská akademická informačná agentúra (Banská Bystrica, Slovensko)
francúzština, 061.66(437.642):378.3
374:811.133.1
Za rozvoj Horehronia
Smer dnes, Roč. 5, č. 91 (1995), s. 5
Regionálna rozvojová agentúra (Banská Bystrica, Slovensko)
rozvojové agentúry, 061.66(437.642):332.1
Lupták, Štefan Privatizácia Stredoslovenských vodární a kanalizácií, š. p. Banská Bystrica
Obecné noviny, Roč. 5, č. 11 (1995), s. 14 - 15
Stredoslovenské vodárne a kanalizácie (Banská Bystrica, Slovensko)
vodohospodárske podniky, privatizácia, 628.1/.2(437.64):338.246
Kalousková-Jendeková, Jana Fishmen uprostred Bystrice
0905, Roč. 1 (december 1999), s. 24
Fishmen (reštaurácia : Banská Bystrica, Slovensko)
reštaurácie, 640.45
Bystrická bagetéria Copaline
0905, Roč. 1 (júl 1999), s. 23
Copaline (bagetéria : Banská Bystrica (Slovensko)
640.45
Nad šálkou dobrej kávy
0905, Roč. 2 (máj 2000), s. 23
Alfrédo Café (kaviareň : Banská Bystrica, Slovensko)
kaviarne, 640.435(437.642)
Predict Komedianti sú dobrí kuchári
0905, Roč. 2 (január 2000), s. 24
U Komediantov (reštaurácia : Banská Bystrica (Slovensko)
reštaurácie, 640.432(437.642)
Prechádzka históriou
0905, Roč. 2 (jún 2000), s. 23
Bašta (reštaurácia : Banská Bystrica, Slovensko)
dejiny, 640.43(437.642)
Bázlik, Jaromír Ako bolo "U Raka", "Pod rybou", či "Na kolkárni"?Banskobystrické pohostinstvá v minulosti...
Večerník, Roč. 3, č. 72 (12.4.1995), s. 10
U Raka (reštaurácia : Banská Bystrica, Slovensko)
Pod rybou (reštaurácia : Banská Bystrica, Slovensko)
Na kolkárni (reštaurácia : Banská Bystrica, Slovensko)
reštaurácie, 640.432(437.642)
Bázlik, Jaromír "U Marov" varili "dúžo a znamenito"hostinec, ktorý spomína i G. K. Zechenter-Laskomerský
Večerník, Roč. 72, č. 75 (19.4.1995), s. 10
U Marov (hostinec : Banská Bystrica, Slovensko)
reštaurácie, 640.432(437.642)
Jubileum opravovní
Slovenská republika, Roč. 5, č. 259 (11.11.1997), s. 4
Letecké opravovne (Banská Bystrica, Slovensko)
podniky, 629.73
Storočnica Fiata
Pravda, Roč. 9, č. 205 (6.9.1999), s. 4
automobily, 629.331
V deň narodenia A. Schweitzera
Smer dnes, Roč. 5, č. 11 (1995), s. 3
Sloboda zvierat (Banská Bystrica, Slovensko)
zvieratá, 502.74:061.25(437.642)
Prvý Spolok na ochranu prírody vznikol už pred 70 rokmi
Smer dnes, Roč. 7, č. 242 (22.10.1997), s. 5
Spolok na ochranu prírody a proti týraniu zvierat (Banská Bystrica, Slovensko)
ochrana prírody, spolky, 502.3:636:061.23(437.642)
Sprievodca banskobystrickými cintorínmi
Knižnice a informácie, Roč. 28, č. 6 (1996), s. 246
cintoríny, 718
Jozef Belko sedemdesiatročný
Drevo, Roč. 54, č. 11 (1999), s. 248
674-051
929 Belko, Jozef
Šulek, Milan Profesionalita učiteľa a špecifické znaky výučby psychológie na Ekonomickej fakulte
Ekonomické myslenie a vzdelávanie ako vedecko-pedagogický problém : Zborník referátov zo seminára s medzinárodnou účasťou, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, 1997S. 175-178
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
psychológia (učebný predmet), 378.633:159.9
Šoka, Milan Zámočníctvo :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 5, č. 82 (30.4.1997), s. 7
zámočníctvo, cechy, remeslá, 683
Šoka, Milan Sedlári :Banskobystrické cechy a remeslá
Večerník, Roč. 5, č. 72 (16.4.1997), s. 5
sedlári, cechy, remeslá, 685.1
Šoka, Milan Fľaša kolesárskeho cechu
Večerník, Roč. 4, č. 215 (6.11.1996), s. 8
kolesári, cechy, remeslá, 674.3
Valach, Július Najstaršie obdobie kníhtlačiarní v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 4, č. 17 (24.1.1996), s. 10
kníhtlačiarne, 655.15(437.642)
Šoka, Milan Zlatníci :Banskobystrické cechy a remeslá
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 12 (17.11.2000), s. 5
zlatníctvo, cechy, remeslá, 671.1
Šoka, Milan Kožušníci :Banskobystrické cechy a remeslá
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 35 (20.12.2000), s. 5
kožušníci, cechy, remeslá, 675
Šoka, Milan Farbiari :Banskobystrické cechy a remeslá
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 3 (6.11.2000), s. 3
farbiari, cechy, remeslá, 677.027.4
Šoka, Milan Hodinári :Banskobystrické cechy a remeslá
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 8, č. 18 (27.11.2000), s. 3
hodinári, cechy, remeslá, 681.11
Ide štátu o drogovú prevenciu?
Smer dnes, Roč. 5, č. 282 (1995), s. 2
Centrum poradensko-psychologických služieb (Banská Bystrica, Slovensko)
drogy, 364.442.2
37.03:178.8
Stretli sa kardiológovia
Smer dnes, Roč. 5, č. 277 (1995), s. 4
kardiológia, 616.12:617:061.3
Szabó, Ján Čo príroda nedala, náhoda vzala, lekár vracia
Smer dnes, Roč. 5, č. 239 (1995), s. 8, 9
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
plastická a estetická chirurgia, 614.2:617.5 -089.844
Zvýšia počet operácií :Oddelenie plastickej a estetickej chirurgie do stredu mesta
Smer dnes, Roč. 5, č. 229 (1995), s. 5
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
plastická a estetická chirurgia, 617.5 -089.844:725.51(437.642-21)
Medzinárodný seminár v Banskej Bystrici
Smer dnes, Roč. 5, č. 76 (1995), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenská internistická spoločnosť
diabetes, semináre, 616.379-008.64:061.3
Thurzo, Fedor Diamant v hrude nezhnije? :Nemali by sme nechať chradnúť radvanské Stupy ...
Technické noviny, Roč. 33, č. 2 (1995), s. 15
prachárstvo, technické pamiatky, 662.33(437.642)
Vzácna zbierka :Gleb Kravčenko má v zbierke vyše tritisíc druhov motýľov
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 8, č. 38 (27.12.2000), s. 5
motýle, 595.78:069.5
Doc. RNDr. Branislav Sitár, DrSc.
Myšlienky a fakty, Č. 2 (1996), s. [30]
fyzici, 53-051
929 Sitár, Branislav
Pozoruhodné spektrálne snímky
Smer dnes, Roč. 4, č. 27 (1995), s. 4
Hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
520.98(437.642-21):523.64+523.681
523.64
523.681
Hlavandová, Mária Krotenie strašiaka menom rakovina
Smer dnes, Roč. 5, č. 237 (1995), s. 18-19
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
rakovinové ochorenia detí., 616-006 -053.2
Pre zdravý vývin novorodencov
Smer dnes, Roč. 5, č. 13 (1995), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
preventívna pediatria., 616-053
Krčová, Erika Demonštrácia veľkosti a sily po nemecky
Smer dnes, Roč. 5, č. 182 (1995), s. 5
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenská liga proti epilepsii
epilepsia, 616.853:061.25(437.6)
614.2(437.642)
Michalová, Eva Zborová tvorba Andreja Očenáša
Cantus Choralis Slovaca 1996 : Zborník materiálov z II. medzinárodného sympózia o zborovom speve, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 87-91
hudobní skladatelia, zborová tvorba, 78.071.1:78.087.68
929 Očenáš, Andrej
MUDr. Gémeš dokazuje, že nič neprivatizujú :Presťahované oddelenie plastickej a estetickej chirurgie
Smer dnes, Roč. 5, č. 262 (1995), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
plastická a estetická chirurgia, 617.5 -089.844:725.51(437.642-21)
Drogy a škola
Smer dnes, Roč. 5, č. 202 (1995), s. 3
drogy, 364.442.2:061.3
Miková, Katarína "Goethe" aj v Banskej Bystrici
Smer dnes, Roč. 5, č. 238 (14.10.1995), s. 10
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, študovne, 027.54(437.642):022.5(=30)
Otvorenie Nemeckej študovne
Smer dnes, Roč. 5, č. 149 (28.6.1995), s. 15
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, študovne, 027.54(437.642):022.5(=30)
V lekárňach chýbajú antibiotiká /
Smer dnes, Roč. 5, č. 288 (1995), s. 3
zásobovanie liekmi, lekárne, 615.12(437.642-2)
Lichá, Eva Vianočná kvapka už len deväť dní
Smer dnes, Roč. 5, č. 289 (1995), s. 3
darcovstvo krvi, 614.88:615.38
Podporia bezpríspevkových darcov
Smer dnes, Roč. 5, č. 294 (1995), s. 4
Slovenský Červený kríž
darcovstvo krvi, 614.88:615.38
352.9(437.642)
Ocenili najušľachtilejší čin :Pomohli navrátiť zdravie a zachovať život
Smer dnes, Roč. 5, č. 290 (1995), s. 3
Slovenský Červený kríž
darcovstvo krvi, vyznamenania, 615.38:614.88
Rusko, Peter "Chcem dosiahnuť stovku"
Smer dnes, Roč. 5, č. 100 (1995), s. 12
darcovstvo krvi, vyznamenania, 615.38:614.88
Krčová, Erika Krajský úrad chce situáciu vyriešiť čo najskôr :Ministerstvo kultúry delimitačný protokol o Štátnej vedeckej knižnici a Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici ešte nepodpísalo
Smer dnes, Roč. 7, č. 129 (7.6.1997), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, bábkové divadlo, 027.54(437.642)
792.97(437.642)
Presperín, Igor Štátna vedecká knižnica s najväčšou pravdepodobnosťou ako univerzitná :Jediná otázka primátorovi Banskej Bystrice Igorovi Presperínovi
Smer dnes, Roč. 7, č. 79 (8.4.1997), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)
Ballek, Ladislav "Moc najslovenskejšia" v prípade Štátnej vedeckej knižnice v B. Bystrici absentuje
Smer dnes, Roč. 7, č. 116 (23.5.1997), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, finančné zabezpečenie, povinný výtlačok, 027.54(437.642)
Krčová, Erika Pozícia Banskobystrickej ŠVK nemá obdoby na celom Slovensku :Bývalé štátne vedecké knižnice v Košiciach a Prešove krajský štatút dostali
Smer dnes, Roč. 7, č. 58 (12.3.1997), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, povinný výtlačok, transformácia, 027.54(437.642)
Krčová, Erika Vzniku epidémie chrípky sa nedá zabrániť
Smer dnes, Roč. 5, č. 292 (1995), s. 5
epidémia chrípky, školy, 616.921.5
372/.5(437.642):371.235
Kaliská, Oľga Prisľúbené peniaze stále nemajú :Smer Dnes sa pýta Mgr. Oľgy Kaliskej, riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Smer dnes, Roč. 7, č. 131 (10.6.1997), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)
Poliak, Jozef Pomoc pri rekonštrukcii budovy očakávajú aj od mesta :Rozvoj Štátnej vedeckej knižnice v B.Bystrici bude pravdepodobne tento rok stagnovať
Smer dnes, Roč. 7, č. 64 (19.3.1997), s. 8
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)
Kaliská, Oľga Banskobystrická ŠVK by sa mala stať metropolitnou knižnicou
Smer dnes, Roč. 7, č. 67 (22.3.1997), s. 1 a 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)
Šovčíková, Darina Povinný výtlačok opäť v ŠVK, záujemcovia ho však môžu užívať výlučne interne
Smer dnes, Roč. 7, č. 200 (2.9.1997), s. 5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, povinný výtlačok, 027.54(437.642):021.84
025.22
Šovčíková, Darina Prvý knihovník Mestskej knižnice v Banskej Bystrici Karol Ivan Kiszely bol človekom, na ktorého sa nik nehneval
Smer dnes, Roč. 7, č. 281 (6.12.1997), s. 8
Mestská verejná knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knihovníci, 02-051:929 Kiszely, Karol Ivan
027.52(437.642)
Nagy, Imrich Emil Jurkovich (1857-1936) - historik Banskej Bystrice
Smer dnes, Roč. 7, č. 276 (2.12.1997), s. 8
filológovia, historici, pedagógovia, 80:371.124:93
929 Jurkovich, Emil
Knižnica s právnou subjektivitou
Smer, Roč. 2 č. 84 (13.4.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, právna subjektivita, povinný výtlačok, 027.54:34.023
Knižnica v znamení významných jubileí
Smer, Roč. 2, č. 217 (21.9.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, 027.54
Lauková, Oľga Knižnica pred významným jubileom :Len pre Smer PhDr. Oľga Lauková, riaditeľka ŠVK v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 2, č. 208 (9.9.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54
Deň nemeckej kultúry
Smer, Roč. 2, č. 219 (23.9.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, nemecká kultúra, 027.54(437.642)(091):008(430)
Nie je fóbia ako fóbia
Smer dnes, Roč. 5, č. 274 (1995), s. 2
posttraumatické poruchy, stres, 159.913:616.89-008.44:061.3
História a kultúra karpatských Nemcov
Smer dnes, Roč. 7, č. 166 (22.7.1997), s. 5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko), výstavy, 027.54:061.4
904(437.6):323.15(437.6=30)
Bovan, Marián Prínos banskobystrického medeného hámra pre rozvoj európskeho mincovníctva v 18. a 19. storočí
Pamiatky a múzeá, Č. 2 (2000), s. 25-26
medené hámre, mincovníctvo, kultúrne pamiatky, technické, 904:669.3(437.642):737"17/18"
SPA hľadá projekty a zdroje
Slovenská republika, Roč. 2, č. 11 (3.2.1995), s. 10
Slovenská poradenská agentúra (Banská Bystrica, Slovensko)
658.114.8
Jergušová, Marta Detský parlament proti drogám
Smer dnes, Roč. 7, č. 46 (26.2.1997), s. 5
Detský parlament (Banská Bystrica, Slovensko)
drogy, 633.881/.883-053.2:061.3(437.642)
178.8
Ďurovcová, Katarína Knižnica dostupná najširšej verejnosti
Smer dnes, Roč. 7, č. 142 (23.6.1997), s. 8
Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (Zvolen, Slovensko)
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
povinný výtlačok, knižnice, 027.54(437.642):021.84
027.53(091)
Záchranár z Banskej Bystrice víťazom
Smer, Roč. 5, č. 239 (1995), s.4
záchranárske psy, 614.8(437.642):929 Podmanický, Igor
636.7.044:798.8
Majer, Dušan Osudová príťažlivosť?
Knižná revue, Roč. 6, č. 9 (1996), s. 8
DUMA (kníhkupectvo : Banská Bystrica, Slovensko)
kníhkupectvá, 655.428.3
Vražda, Daniel Dobrí strýčkovia nevymreli :Banskobystrický cestný záchranný systém Slovakia je životaschopný
Smer dnes, Roč. 3, č. 233 (6.10.1993), s. 5
Záchranný systém Slovakia
záchranná cestná služba, záchranné systémy, 614.8:656.1.087(437.642)
Valko, Dušan Nežiarlite na Bystricu :Vstaňte a choďte - povedal minister pracovníkom ústredia Slovenskej pošty
Plus 7 dní, Roč. 7, č. 10 (1996), s. 30-31
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
656
Stiegel, Jozef Miešanie privatizačnej malty :Robotnícky "boss" prekračuje hranice poslaneckých práv
Slovenský profit, Roč. 4, č. 39 (1996), s. 2
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677.1/.4:338.246
Deratizácia pod Urpínom
Smer dnes, Roč. 5, č. 130 (1995), s. 2
deratizácia, 614.449(437.642)
Prvá operácia v novom kardiocentre
Smer dnes, Roč. 5, č. 145 (1995), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
choroby srdca, 616.12:614.2(437.642)
"Les na Suchom vrchu mohli zapáliť bezdomovci" :Po požiari v Dolnom Harmanci horí už aj v Hiadeľskom sedle
Smer dnes, Roč. 5, č. 191 (1995), s. 1
požiare, 614.84(437.642)
O zlepšení činnosti nemocníc
Smer dnes, Roč. 5, č. 236 (1995), s. 1
zdravotnícke zariadenia, manažment, 614.2-057.17:061.3
Bačová, Andrea Povedať "nie" je ťažké, skúsiť horšie
Smer dnes, Roč. 5, č. 150 (1995), s. 3
drogy, 364.442
178.8
Lôžka pre drogovo závislých
Smer dnes, Roč. 5, č. 148 (1995), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
drogy, 178.8:616-08
614.2
Kyselová, Alžbeta Sme základňou pre transplantácie obličiek
Smer dnes, Roč. 5, č. 117 (1995), s. 5
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
transplantácia obličiek, 616.61-089.843
614.2:061.3
Malá chemická fabrika "ožila" za desať dní
Smer dnes, Roč. 5, č. 118 (1995), s. 5
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
MEGA (analyzátor), klinická biochémia, 614.2:577.1:615.47
Kardiocentrum otvorené
Smer dnes, Roč. 5, č. 114 (1995), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
choroby srdca, 616.12:614.2
Skončil dlhý čas čakania
Smer dnes, Roč. 5, č. 112 (1995), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
choroby srdca, 614.2:612.17
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Mecenáš Teofil Stadler
Cirkevné listy, Roč. 109(120), č. 9 (1996), s. 136-138
mecenáši, 284.1
929 Stadler, Teofil
364.044.64
Uznesenie 4. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu včelárov, konaného v dňoch 24.-25. mája 1997 v Banskej Bystrici
Včelár, Roč. 71, č. 7-8 (1997), s. 97
Slovenský zväz včelárov
638.1:061.25:061.3
Kyselová, Alžbeta "Sfúkni chlapče, sú tvoje"
Smer dnes, Roč. 5, č. 73 (1995), s. 16-17
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
pediatria, 616-053
Detské sestry o deťoch a chorobách
Smer dnes, Roč. 5, č. 99 (1995), s. 3
zdravotné sestry, 614.2:614.253.5:061.3
Lipták, Ľubomír Pamätníky a pamäť Povstania roku 1944 na Slovensku
Historický časopis, Roč. 43, č. 2 (1995), s. 363-369
Pamätník SNP (Banská Bystrica, Slovensko)
pamätníky, 725.94(437.6)
94(437.6)SNP
Spiritza, Juraj Bronzová neskorogotická krstiteľnica v kostole Nanebovzatia Panny Márie v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá, Č. 4 (1995), s. 38-39
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
krstiteľnice, 726.596
Katreniak, Pavol Nájde sa pod Urpínom päťsto priateľov? :Smer dnes hovorí s riaditeľkou nadácie Zdravé mesto Banská Bystrica o prvej komunitnej nadácii na Slovensku, ktorá má sponzorov v Amerike
Smer dnes, Roč. 5, č. 285 (1995), s. 8
Komunitná nadácia Zdravé mesto (Banská Bystrica, Slovensko)
nadácie, komunitná práca, 061.27:613
601.27:351.777.8
Vražda, Daniel Rozruch okolo "dekadencie"
Smer dnes, Roč. 5, č. 178 (1995), s. 5
filmové festivaly, homosexualita, transvestizmus, 791.43.091.4:613.885
Vražda, Daniel, Broskyňové líca lady Peachford
Smer dnes, Roč. 5, č. 2 (1995), s. 18-19
filmové festivaly, transvestizmus, homosexualita, 791.43.091.4:613.885
Zlatý, strieborný a bronzový gay :Koniec festivalu zaoberajúceho sa homosexualitou, transvestizmom a chorobou AIDS
Smer dnes, Roč. 5, č. 199 (1995), s. 3
filmové festivaly, homosexualita, transvestizmus, 791.43.091.4:613.885
Katreniak, Pavol Štedré Zdravé mesto :na projekty rozdelili vyše 130 tisíc Sk
Smer, Roč. 5, č. 130 (1995), s. 3
Komunitná nadácia Zdravé mesto (Banská Bystrica, Slovensko)
nadácie, komunitná práca, 061.27:613
601.27:351.777.8
Milión pre B. Bystricu
Smer dnes, Roč. 5, č. 80 (1995), s. 2
Komunitná nadácia Zdravé mesto (Banská Bystrica, Slovensko)
nadácie, komunitná práca, 061.27:613
601.27:351.777.8
Pešek, Jan "Katolícka akcia" na Slovensku roku 1949
Historický časopis, Roč. 44, č. 1 (1996), s. 47-63
Katolícka akcia, 261.7
94(437.6)
322
Vozár, Jozef Pôsobenie misionárov zo Slovenska v zámorských krajinách v 17. a 18. storočí
Historický časopis, Roč. 44, č. 4 (1996), s. 649-666
misionári, 266
943.76
Vozár, Jozef Sociálna štruktúra obyvateľstva banských oblastí Slovenska v 16.-18. storočí
Historický časopis, Roč. 44, č. 1 (1996), s. 114-125
obyvateľstvo, banské oblasti, 316.3(437.6)
94(437.6)
Zajac, Ladislav Postavenie Šiesteho práporu pracovného zboru v Slovenskej armáde v rokoch 1941-1943
Historický časopis, Roč. 44, č. 3 (1996), s. 486-503
Slovensko
356-058.6
94(437.6)
355.35(437.6)
Mrva, Ivan Kurucká vojna na Slovensku a jej dôsledky v rokoch 1704 - 1711
Historický časopis, Roč. 44, č. 4 (1996), s. 583-611
Povstanie Františka II. Rákociho, protihabsburské povstania, kurucké vojny, 94(437.6)
Čaplovič, Miloslav Prvý pluk slovenskej slobody
Historický časopis, Roč. 43, č. 4 (1995), s. 651-667
Prvý pluk slovenskej slobody
355.312(437.6)
94(437.6)
Hanušin, Ján Hydrogeografický (hydrologický) výskum na geografických pracoviskách na Slovenksu
Geografický časopis, Roč. 49, č. 1 (1997), s. 63-72
Res. angl.
hydrológia, hydrogeografia, 556.012
911.12(437.6):556.012
Lauková, Eva Kým šomre, je zdravý :Posledný československý legionár
Pravda, Roč. 9, č. 17 (22.1.1999), s. 7
355.292
929 Muránsky, Jozef
Nešpor, Jaroslav Hrad "medeného mesta" :Za hradmi v stredoslovenských banských mestách
Krásy Slovenska, Roč. 73, č. 9-10 (1996), s. 18-20
Mestský hrad (Banská Bystrica, Slovensko)
mestské hrady, 728.8
904(437.642)
Križanová, Eva Gotický oltár sv. Barbory v Banskej Bystrici :dedičstvo našich otcov
Krásy Slovenska, Roč. 76, č. 7-8 (1999), s. 7
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Oltár sv. Barbory, 904(437.642):247.2
726.5
247.2
Arcade prepojí historické námestie s priľahlými priestormi
Smer dnes, Roč. 5, č. 245 (1995), s. 4
Arcade (polyfunkčný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
polyfunkčné domy, 725.711:725.22(437.642)
Chovanová, Anna Zastavíte výstavbu garáží?
Smer dnes, Roč. 5, č. 248 (1995), s. 2
garáže, 725.381:69
Franková, Libuša Zo siroty najvyššia autorita :Chorvátske a slovenské pôsobenie Štefana Moysesa
Historická revue, Roč. 8, č. 8 (1997), s. 17-18
biskupi, 262.1:282
94(437.6)
929 Moyses, Štefan
Michalička, Vladimír Výnimočná šľachtičná Terézia Brunšviková :Začiatky detských opatrovní
Historická revue, Roč. 10, č. 9 (1999), s. 20
Ústav detskej opatrovne (Banská Bystrica, Slovensko)
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 37-051
373.24
Kaľavský, Michal Z tradícií remesiel slovenského ľudu
Pamiatky a múzeá, Č. 3 (1998), s. 38-41
remeslá, 745/749(437.6)
Nižňanská, Margita Triumf krásnych foriem
Historická revue, Roč. 7, č. 3 (1996), s. 14-15
výšivky, výstavy, 061.4:746.3
Graus, Igor Hodinová veža v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá, Č. 1 (1999), s. 15-18
Hodinová veža (Banská Bystrica, Slovensko)
veže, 904(437.642):725.13
725.13
Vozárová, Marta Herbár Martina Čulena
Pamiatky a múzeá, Č. 4 (1999), s. 54-59
herbáre, 582:069.51
Čelková, Mária Zlato, striebro, meď zo slovenských banských regiónov :spoločná slovensko-nemecká výstava v Bochune a Banskej Štiavnici
Pamiatky a múzeá, Č. 2 (2000), s. 51-55
baníctvo, 669(437.64)(091)
Zdenko Mikula :80. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 16-20
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Mikula, Zdenko
Ďurková, Mária Stredoveká vzdelanosť, kultúra a architektonické pamiatky na území Zvolenskej stolice
Historický časopis, Roč. 48, č. 4 (2000), s. 607-620
Res. nem.
vzdelanosť, školstvo, kultúra, architektonické pamiatky, 37(437.64)"12/13"
94(437.64)"12/13"
904(437.64):72"12/13"
Valihorová, Marta Medzinárodný súťažný festival vysokoškolských speváckych zborov 7. akademická Banská Bystrica
Universitas Matthiae Belii, Roč. 3, č. 2 (1997), s. 11
spevácke zbory, vysokoškolské, zborový spev, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Pazúrik, Milan Z činnosti miešaného speváckeho zboru Collegium Cantus
Zvon, Roč. 6, č. 64 (1997), s. 2
Collegium Cantus (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, miešané, 78.087.684(437.642)
Obrázky z banských miest
Smer dnes, Roč. 5, č. 210 (1995), s. 3
banské mestá, kultúrne dedičstvo, výstavy, 74/76.05:622(437.64):061.4
008:904(4):061.4(437.642)
394.5(437.642)
Umenie P. Kalmusa
Smer dnes, Roč. 5, č. 134 (1995), s. 2
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, výtvarní umelci, 73/76.071.1:061.4(437.642)
929 Kalmus, Peter
Šimonovičová, Alžbeta Kto sa bojí, nepostúpi
Nové slovo bez rešpektu, Roč. 5, č. 36 (1995), s. 8-9
regionálna politika, 352.075.31
Kubiš, Pavol Mária Zápas s bielym plátnom
Slovenská republika, Roč. 2, č. 98 (1995), s. 5
výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:061.4:929 Jakoby, J.
Obrázky z výstavy Interprint Sympózium '95
Smer dnes, Roč. 5, č. 200 (1995), s. 4
grafika, výstavy, 76:061.4
Výročie 55 rokov: Ing. Milan Mešťan :Z geodetického a kartografického kalendáře (duben, květen, červen)
Geodetický a kartografický obzor, Roč. 43(85), č. 7 (1997), s. 153-154
528:929Mešťan, Milan
929Mešťan, Milan
Kubiš, Pavol Mária Ján Husárik
Slovenské národné noviny, Roč. 6 (10), č. 21 (1995), s. 4
kultúrno-osvetoví pracovníci, folkloristi, choreografi, 929 Husárik, Ján
793.31.071.1
793.31.027.5
374(437.642)
Háber, Milan Životné jubileum RNDr. Dušana Kubínyho, CSc.
Mineralia slovaca, Roč. 32, č. 5 (2000). - [Príl.] Geovestník. - Č. 5 (2000), s. 7-8
geológovia, 55-051
929 Kubíny, Dušan
Žilák, Ján Pôvod a príbuzenské vzťahy Daxnerovcov
Genealogicko-heraldický hlas, Roč. 4, č. 1 (1994), s. 12-23
priezviská, genealógia, 929.52 Daxnerovci
Komiks
Smer dnes, Roč. 5, č. 12 (1995), s. 4
Bábkové divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, komiksy, 76.071.1:061.4(437.642)
792.97:061.4(437.642)
929 Danglár Gertli, Jozef
Reformácia sa šírila pokojnou cestou :Z minulosti Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Banskej Bystrici
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 20 (1995), s. 154
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, dejiny, 284.1(437.642)(091)
Krošlák, Jozef Podpisy na petičné hárky DÚ falšovali aj v Banskej Bystrici
Slovenská republika, Roč. 2, č. 138 (1995), s. 1, 2
petičné hárky, 329 (437.6) DÚ:324
Prvá, dokumentačná
Smer dnes, Roč. 5, č. 199 (1995), s. 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, fotografia, výstavy, 77.041.5:061.4
929 Choung-Fux, Eva
069:94(437.6)SNP
O falšovaní petičných hárkov DÚ v Banskej Bystrici dôkazy jestvujú
Slovenská republika, Roč. 2, č. 143 (1995), s. 1, 2
petičné hárky, 329(437.6) DÚ:324
Krošlák, Jozef Falšovanie podpisov na petičných hárkoch DÚ v Banskej Bystrici sa potvrdilo
Slovenská republika, Roč. 2, č. 154 (1995), s. 1, 5
petičné hárky, 329(437.6) DÚ:324
Ceny primátora Banskej Bystrice
Slovenská republika, Roč. 2, č. 299 (1995), s. 2
osobnosti, vyznamenania, 352(437.642)
929 A/Z:06.068
Španír, Milan Okres sa predstaví v Bratislave
Slovenská republika, Roč. 2, č. 59 (1995), s. 3
Okresný úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
353.5-057.175(437.642)
Krošlák, Jozef Primátor Králik stojí pred dramatickým rozhodnutím :Postaví sa proti záujmom finančne podvýživeného mesta, alebo proti občanom?
Slovenská republika, Roč. 8, č. 270 (23.11.2000), s. 4
čerpacie stanice pohonných hmôt, 323.234(437.642)
625.748.54
Matičné dni v B. Bystrici
Smer dnes, Roč. 2, č. 219 (23.9.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Matica slovenská
knižnice, pamätné tabule, 027.54(437.642):061.75
061.25(437.642)
Šovčíková, Darina Nadácia Pro Bibliothecae
Smer dnes, Roč. 5, č. 49 (28.2.1995), s. 20
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Nadácia Pro Bibliothecae (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, nadácie, 027.54(437.642):061.27
Renesančné domy v Lazovnej ulici patria už Štátnej vedeckej knižnici
Smer dnes, Roč. 5, č. 132 (1995), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, hudobné oddelenia, 027.54(437.642):022.5:78
Holéczy, Milan Aké sú prázdniny v knižnici? :rozhovor s riaditeľkou banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnice Mgr. Oľgou Kaliskou
Večerník, Roč. 4, č. 148 (1.8.1996), s. 8
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, 027.54:024.3:025
Holéczy, Milan Aké sú prázdniny v knižnici? :rozhovor s riaditeľkou banskobystrickej Štátnej vedeckej knižnice Mgr. Oľgou Kaliskou
Večerník, Roč. 4, č. 150 (5.8.1996), s. 8
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, 027.54:024.3:025
Jasík, Marián Rozšírenie a ochrana tisu obyčajného (Taxus baccata) v okrese B. Bystrica
Chránené územia Slovenska, Č. 27 (1996), s. 15-17
tis obyčajný, 582.471:502
Jasík, Marián Nové chránené územia v Banskobystrickom kraji
Chránené územia Slovenska, Č. 37 (1998), s. 5-6
chránené územia, 502.4
Jasík, Marián Nové chránené územia v Banskobystrickom kraji.
Chránené územia Slovenska, Č. 39 (1999), s. 3-4
chránené územia, 502.4
911.9:502.4
Jasík, Marián Nové chránené územia v Banskobystrickom kraji.
Chránené územia Slovenska, Č. 40 (1999), s. 2-3
chránené územia, 502.4
911.9:502.4
Jasík, Marián Nové chránené územia v Banskobystrickom kraji.
Chránené územia Slovenska, Č. 41 (1999), s. 2-3
chránené územia, 502.4
911.9:502.4
Jasík, Marián Nové chránené územia v Banskobystrickom kraji.
Chránené územia Slovenska, Č. 42 (1999), s. 2-5
chránené územia, 502.4
911.9:502.4
Fecková, Margita Nové chránené územia v Banskobystrickom kraji.
Chránené územia Slovenska, Č. 43 (2000), s. 3-6
chránené územia, 502.4
911.9:502.4
Urban, Peter Mapovanie vydry riečnej na hornom toku rieky Hron
Chránené územia Slovenska, Č. 43 (2000), s. 24-26
vydra riečna, 599.742.4:502.743
502.743
Burkovský, Július Štátna ochrana prírody na strednom Slovensku v období rokov 1960 - 1990
Chránené územia Slovenska, Č. 44 (2000), s. 33-36
Štátna pamiatková strarostlivosť a ochrana prírody
štátna ochrana prírody, Stredoslovenský kraj (Slovensko), 502.3(437.64)
Galvánek, Juraj Zpravodaj [i.e. Spravodaj] Krajského strediska (Slovenského ústavu) štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (- strediska) v Banskej Bystrici - príspevky dotýkajúce sa ochrany prírody
Chránené územia Slovenska, Č. 44 (2000), s. 40-42
Slovenský ústav štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Banskej Bystrici (Banská Bystrica, Slovensko)
ochrana prírody, 502.3(054)
719:061.23(437.642)
Macko, Štefan Ing. Anton Hatiar (1901 - 1984)
Chránené územia Slovenska, Č. 23 (1995), s. 47
lesníci, 630-051
929 Hatiar, Anton
Jasík, Marián Vstavačovité okolia Banskej Bystrice
Chránené územia Slovenska, Č. 24 (1995), s. 17-19
vstavačovité, 582.594(437.642)
502.753(437.642)
Somora, Branislav Čo na to autor
Projekt, Roč. 40, č. 4 (1998), s. 32
Res. angl.
Československá obchodná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, architektúra, 725.24(437.642)
Tolnayová, Mária V Banskej Bystrici sa od 1. januára 1998 budú vyberať dane z bytových i nebytových priestorov :Samospráva: Poslanci schválili rozpočet vo výške 504 mil. Sk
Národná obroda, Roč. 8, č. 294 (22.12.1997), s. 4
ekonomika, hospodárska politika, verejné financie, 352
Gajdoš, Milan Výročie i vo vzťahu k Zvolenu
Zvolenské listy, Roč. 5, č. 38 (17.9.1996), s. 5
Rímskokatolícka cirkev
282(437.64)(091)
Brendza, Gabriel Anton Makay :Tretí biskup Banskobystrickej diecézy (1819-1823)
Lumen Veritatis, Č. 2 (1997), s. 10
biskupi, 262.3-051
929 Makay, Anton
Ehnová, Marta 30. výročie Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, Roč. 7, č. 4 (1999), s. 65
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54
Neštátne Medicínske centrum v B. Bystrici
Smer dnes, Roč. 5, č. 254 (1995), s. 3
Medicínske centrum NovaMed (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, neštátne, 614.2:658.114.4(437.642)
Niklovská, Dagmar Zo zajatia ho dostal Štefánik :Jozef Muránsky z Čierneho Balogu je náš posledný žijúci legionár
Život, Roč. 49, č. 22 (1999), s. 27
355.292
929 Muránsky, Jozef
Žáčiková, Lýdia 30. výročie udelenia štatútu vedeckej knižnice Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Bulletin Centra vedecko-technických informácií, Roč. 3, č. 4 (1999), s. 31-33
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54
Skladaný, Marián Účtovné materiály ako historický prameň :z 3. archívnych dní na Slovensku-
Fórum archivárov, Roč. 11, č. 7 (2000), s. 1-7
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, účtovníctvo, 930.253(437.642)(091):657
622(437.642)(091)
669.3(437.642)(091)
Sabov, Peter Historické knižničné fondy ako súčasť kultúrneho dedičstva
Knižnice a informácie, Roč. 32, č. 2 (2000), s. 70-71
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
historické knižničné fondy, 09
025.2:061.3
027.54:002.5
Bertová, Nina Štát, ktorý sa deklaruje ako kultúrny, by sa nemal zbavovať zodpovednosti-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 14 (2000), s. 7
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, finančné zabezpečenie, 027.54(437.642)
Kmeťová, Alica Pracujeme s moderným knižničným softvérom
Knižnice a informácie, Roč. 30, č. 2 (1998), s. 54-57
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, informačné systémy, 027.54:004.4
Šípka, Miloslav Skice k životopisu :František Dostalík (1896-1944)
Hudobný život, Roč. 28, č. 5 (6.3.1996), s. 5
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Dostalík, František
Medveď, Jozef Neľahkou cestou :s doc. Ing. Jozefom Medveďom, CSc., o Banke Slovakia, a.s., no nielen o nej
Slovenská republika, Roč. 2, č. 244 (21.10.1995), s. 9
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)
M. Sokol vystavoval v Nowom Targu
Smer dnes, Roč. 5, č. 142 (1995), s. 2
grafika, 76.071.1:061.4:929 Sokol, Milan
Cséfalvay, František Medzinárodná vedecká konferencia k 55. výročiu SNP :(Slovenské národné povstanie 1944 - vstup Slovenska do demokratickej Európy. 8.-10. júna 1999 v Banskej Bystrici)
Vojenská história, Roč. 3, č. 4 (1999), s. 156-158
protifašistický odboj, 94(437.6)SNP:323.22:061.3
Gajdošová, Branislava Aktivity Goetheho inštitútu
Knižná revue, Roč. 6, č. 5 (1996), s. 6
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Goetheho inštitút (Bratislava, Slovensko)
knižnice, študovne, 027.54(437.642):022.5(=30)
008:061.6
Šovčíková, Darina Vzdelanosť v Uhorsku :knižná kultúra a 500. výročie založenia Thurzovsko-Fuggerovskej obchodnej a ťažobnej spoločnosti v Banskej Bystrici
Smer dnes, Roč. 5, č. 2 (3.1.1995), s. 8-9
Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
baníctvo, knižná kultúra, 37:94(439)
002(091)
930.85(437.642)
622.343/.349:669.3(437.642)"1495/1995"
Na Nový rok nový richtár :Ako sa v Banskej Bystrici volilo v minulosti.
Večerník, Roč. 3, č. 11 (17.1.1995), s. 10
richtári, 352:324(091)
Na Nový rok nový richtár :Ako sa v Banskej Bystrici volilo v minulosti.
Večerník, Roč. 3, č. 17 (25.1.1995), s. 10
richtári, 352:324(091)
Na Nový rok nový richtár :Ako sa v Banskej Bystrici volilo v minulosti.
Večerník, Roč. 3, č. 22 (1.2.1995), s. 10
richtári, 352:324(091)
Graus, Igor Banskobystrické "Kirchenhistorien" z rokov 1595-1670 :Prameň matričných záznamov na území Slovenska
Slovenská archivistika, Roč. 30, č. 1 (1995), s. 83-95
Res. nem.
cirkevné matriky, 259(437.642)"15/16":930.25
930.25(437.642)"15/16"
Králik, Ján Ring voľný :Knokaut žiadny, všetko okej!
Nový Vpred Žurnál, Roč. 8 (38), č. 51-52 (21.12.1999), s. 12-13
miestna samospráva, 352:353
Mintál, Alojz Na návšteve u silného i citlivého chlapa :Bojovník na ľade, trávniku i v horách SNP
Smer. Denník stredoslovenského regiónu, Roč. 2, č. 144 (24.6.1999), s. 8
športovci, športoví funkcionári, 929 Dobrovič, Ladislav:796.071.42
94(437.6)SNP
Kubiš, Pavol Mária Služby, ktoré pomáhajú i relaxovať
Večerník, Roč. 3, č. 36 (21.2.1995), s. 7
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, 027.54:024+025
Rekonštrukcia knižnice neskončila
Večerník, Roč. 4, č. 42 (28.2.1996), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, rekonštrukcie stavieb, 027.54
727.8:69.059.7
Banskobystrická ŠVK vznikla pred tridsiatimi rokmi
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 176 (13.9.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, 027.54
Šanca pre šikovné deti
Večerník, Roč. 3, č. 79 (25.4.1995), s. 8
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarné umenie, 502.3(4:437.6):504.06(4:437.6):061.4
73/76.077-053.2:06.063(437.642)
Bárdiová, Marianna Ako vnímate spoluprácu so štátnym intendantom :Regionálne kultúrne centrum
Národná obroda, Roč. 8, č. 41 (19.2.1997), s. 5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
Stredoslovenské osvetové centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
Regionálne kultúrne centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúra, 027.54(437.642)
069:82+78(437.642)
374(437.642)
Tretí sektor vystavuje
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 207 (27.10.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
dobrovoľníctvo, mimovládne neziskové organizácie, výstavy, 364.62:061.4
061.23(437.642)
Piaty tohtoročný štart, piate víťazstvo :Strelecký svet objavil nový puškársky zázrak - Slováka Jozefa Gönciho
Šport, Roč. 52, č. 173 (28.7.1998), s. 5
športovci, športová streľba, 799.311.071.2
Sprístupnili historickú výstavu
Večerník, Roč. 5, č. 139 (22.7.1997), s. 5
Múzeum kultúry karpatských Nemcov (Bratislava, Slovensko)
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, 904(437.6):323.15(437.6=30)
027.54:061.4
Svedectvá pre budúce generácie
Večerník, Roč. 5, č. 34 (19.2.1997), s. 4
fotografia, výstavy, 77:061.4(437.642)
Fotografie Pavla Remiáša
Večerník, Roč. 5, č. 8 (14.1.1997), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, fotografi, 77:061.4
Fotografická tvorba Pavla Remiáša aj v Banskej Bystrici
Sme, Roč. 5 (50), č. 9 (14.1.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 2 (14.1.1997), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, fotografi, 77:061.4
Matičné dni v B. Bystrici
Slovenská republika, Roč. 7, č. 219 (23.9.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Matica slovenská
vedecké knižnice, pamätné tabule, 027.54:061.75
061.25
Seminár o Emilovi Jurkovichovi
Večerník, Roč. 5, č. 207 (29.10.1997), s. 2
filológovia, historici, pedagógovia, 80-051:371.124:930.1-051
929 Jurkovich, Emil:061.3(437.642)
027.54(437.642):061.3
Popularizátor mesta
Slovenská republika, Roč. 5, č. 250 (30.10.1997), s. 2
filológovia, historici, pedagógovia, 80-051:371.124:930.1-051
929 Jurkovich, Emil:061.3(437.642)
027.54(437.642):061.3
Prečo leží monografia v Budapešti?
Večerník, Roč. 5, č. 208 (30.10.1997), s. 3
filológovia, historici, pedagógovia, monografie, 80-051:371.124:930.1-051
929 Jurkovich, Emil:061.3(437.642)
027.54(437.642):061.3
Ballek, Ladislav Básnik a mesto
Pravda, Roč. 7, č. 126 (3.6.1997), s. 4
slovenskí spisovatelia, 82:929 Kováč, Mikuláš
821.162.4-051
027.54(437.642)
Kaliská, Oľga Najmladšia vedecká knižnica
Knižná revue, Roč. 5, č. 9 (1995), s. 6
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54
Ušiak, Peter Výskum v jaskyni Kaplnka
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1996, Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1998S. 161-162
Res. nem.
jaskyne, archeologické výskumy, 903.3/.4(437.642)"63":902.2
551.435.84(437.642):902.2
Kaliská, Oľga V znamení kunukku
Smer dnes, Roč. 5, č. 180 (4.8.1995), s. 22
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)(091)
Štátna vedecká knižnica B. Bystrica nemá financie na rekonštrukciu strechy
Sme, Roč. 5 (50), č. 169 (24.7.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč, 1, č. 79 (24.7.1997), s. 3.
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, rekonštrukcie stavieb, 027.54
727.8:69.059.7
Podporil rozvojový zámer knižnice
Večerník, Roč. 6, č. 37 (24.2.1998), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 342.518
027.54
Kolíska vedecko-technických informácií
Večerník, Roč. 6, č. 3 (7.1.1998), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, informačné služby, 027.54
024:025.5:026.08
Kubiš, Pavol Mária Zvýšila sa sila regiónu :V. Mečiar na pracovnej návšteve Banskobystrického kraja
Slovenská republika, Roč. 6, č. 42 (20.2.1998), s. 1
342.518:323
Kubiš, Pavol Mária Pozitívne kroky v rozvoji vzdelanosti :druhý deň pracovnej návštevy Vladimíra Mečiara
Slovenská republika, Roč. 6, č. 43 (21.2.1998), s. 1
pracovné návštevy, 342.518.323
Odhalili pamätnú tabuľu biskupovi Andrejovi Škrábikovi
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 6 (10.1.2000), s. 1
Rímskokatolícka cirkev
pamätné tabule, biskupi, 282:262.12(437.642)
929 Škrábik, Andrej
725.94(437.642)
Krčová, Erika Saleziánske stredisko - toľko žiadané útočisko
Smer dnes, Roč. 5, č. 94 (1995), s. 4
Saleziánske stredisko mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
saleziáni, 726.9:271.789.1(437.642)
Zriadili cirkevný školský úrad
Smer dnes, Roč. 5, č. 207 (1995), s. 3
Diecézny školský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
37.07:257:282(437.642)
Pomôžte biednym Rusom ...
Smer dnes, Roč. 5, č. 215 (1995), s. 3
Slovenské misijné hnutie (Banská Bystrica, Slovensko)
267:061.235(437.642)
Žilík, Ivan Výzva k prebudeniu
Smer dnes, Roč. 5, č. 224 (1995), s. 10
kresťanské cirkvi, 28(437.6):061.3
Katedrálne hody
Smer dnes, Roč. 5, č. 221 (1995), s. 3
Katedrálny kostol sv. Františka Xaverského (Banská Bystrica, Slovensko)
kostoly, 262.2(437.642)(091):282
Šesťdesiatšesť ton darov
Smer dnes, Roč. 5, č. 111 (1995), s. 3
Slovenské misijné hnutie
267:061.235(437.6)
Valné zhromaždenie Slovenskej biblickej spoločnosti
Smer dnes, Roč. 5, č. 118 (1995), s. 2
Slovenská biblická spoločnosť
286:061.3
267(437.6)
Olivová hora sprístupnená
Smer dnes, Roč. 5, č. 78 (1995), s. 5
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Kristus na Olivovej hore (súsošie), reštaurátorstvo, 730.025.4
Mázor, Martin Zajtra má prísť Milan Kňažko
Večerník, Roč. 7, č. 38 (25.2.1999), s. 1
Slovensko
kultúrne zariadenia, transformácia, politici, 354.34:323:353.2
008
Gesto pre sásovskú mládež
Smer dnes, Roč. 5, č. 100 (1995), s. 1
Saleziánske stredisko mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
saleziáni, 726.9:271.789.1(437.642)
Dary pre krajanov
Smer dnes, Roč. 5, č. 113 (1995), s. 2
Slovenské misijné hnutie (Banská Bystrica, Slovensko)
267:061.235(437.642)
Založili Metropolis :vytvorili integrovaný knižnično-informačný systém
Večerník, Roč. 4, č. 225 (20.11.1996), s. 3
Metropolis - Záujmové združenie vedeckých a akademických knižníc stredného Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, informačné systémy, 027:002.6
027.54+027.7(437.642)
Kaliská, Oľga Od kníh k počítačom a späť :Štátna vedecká knižnica sedemdesiatročná
Smer dnes, Roč. 6, č. 15 (19.1.1996), s. 22
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642)
Homolka, Ľuboš Svedectvo o noci barbarskej
Smer dnes, Roč. 5, č. 98 (1995), s. 14-15
Konfederácia politických väzňov Slovenska
výstavy, rehoľníci, 323.282:282(437.642):061.4
Banskobystrickú knižnicu pomenovali podľa spisovateľa Mikuláša Kováča
Sme, Roč. 5 (50), č. 116 (22.5.1997). - [Príl.] Fórum. - Roč. 3, č. 16 (1997), s. 3
Banskobystrická knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.642)
Knižnica nesie meno Mikuláša Kováča
Práca, Roč. 52, č. 116 (22.5.1997), s. 4
Banskobystrická knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.642)
Premenovali knižnicu
Večerník, Roč. 5, č. 96 (22.5.1997), s. 3
Banskobystrická knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.53(437.642)
Katalóg nahradil počítač :V banskobystrickej knižnici zaviedli do praxe nového pomocníka
Večerník, Roč. 4, č. 196 (9.10.1996), s. 1
Banskobystrická knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, výpočtová technika, 027.53(437.642):017/019:004
Počítač nahradí katalógy
Slovenská republika, Roč. 4, č. 257 (4.11.1996), s. 4
Banskobystrická knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, výpočtová technika, 027.53(437.642):017/019:004
Sokolová, Viera Počítačové stredisko najväčším lákadlom
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 43 (25.2.1998), s. A5
Verejná knižnica Mikuláša Kováča (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, základné školy, 027.53(437.642):021.62:373.3
Knižnica pre deti
Večerník, Roč. 6, č. 87 (11.5.1998), s. 3
Verejná knižnica Mikuláša Kováča (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, podujatia pre deti, 027.53(437.642):027.625
Lichá, Eva Poznáte svoje ľudské práva?
Smer dnes, Roč. 5, č. 78 (1995), s. 9
Mierová spoločnosť (Levice, Slovensko)
právne vedomie, 327.36:061.235
Homolka, Ľuboš Pozor, nakazíte sa...!
Smer dnes, Roč. 5, č. 76 (1995), s. 14-15
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2:616.5:616.97
Kleinert, Ján EKOFINEX 1995 od nápadu po uskutočnenie
Ekopanoráma, Roč. 6, č. 11-12 (1995), s. 4-5
výstavy, mince, 737.1:504.06:502.3:061.4
Kleinert, Ján EKOFINEX 1995 - od úmyslu k realizácii
Chránené územia Slovenska, Č. 26 (1995), s. 47-48
výstavy, mince, 737.1:504.06:502.3:061.4
Šteffek, Jozef Prírodné motívy na platidlách
Životné prostredie, Roč. 29, č. 6 (1995), s. 334
výstavy, mince, platidlá, 737.1:504.06:502.3:061.4
Šípka, Miloslav Tibor Koblíček v múzeách Banskobystrického kraja
Múzeum, Roč. 43, č. 2 (1998), s. 37
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
rezbári, 069:82+78(437.642)
745.51.077:061.4
Čemanová, Zuzana Dva týždne jedného múzea bohaté na kultúru :Z podujatí Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 8, č. 14 (1998), s. 27
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Matičné dni
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 181 (21.9.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Matica slovenská
knižnice, pamätné tabule, 027.54:061.75
061.25
Kovačovič, Igor Popoludní 23.9.1999 ... :z činnosti MO MS
Zvon, Roč. 7, č. 86 (1999), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Matica slovenská
knižnice, pamätné tabule, 027.54:061.75
061.25
Na pomoc vydavateľskej činnosti :Počas "Dňa vydavateľstiev na Slovensku" sa predstavila spoločnosť Bratia Sabovci zo Zvolena
Smer dnes, Roč. 2, č. 220 (24.9.1999), s. 4
Bratia Sabovci (vydavateľstvo : Zvolen, Slovensko)
Metodické centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.55(437.656):061.4
37:655.55:061.4
027.54(437.642)
Krčová, Erika Svetová oftalmologická špička mieri do B. Bystrice, žiaľ, bez akademika Fjodorova :Očná klinika nechce len prežívať
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 135 (13.6.2000), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
očné lekárstvo, 617.7:061.3(437.642)
614.2(437.642)
Bárdiová, Marianna Rokoval Zväz múzeí na Slovensku
Múzeum, Roč. 41, č. 2 (1996), s. 32-33
Zväz múzeí na Slovensku
múzejníctvo, múzeá, 069:061.25(437.6):061.3
Borguľová, Jana Jubilejné múzejné reminiscencie
Hudobný život ´95, Roč. 27, č. 1 (1995), s. 8
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Borguľová, Jana Jubileum ojedinelého múzea
Slovensko, Roč. 18, č. 1 (1995), s. 56
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Pohľad na karpatských Nemcov
Pravda, Roč. 7, č. 185 (12.8.1997), s. 12
Múzeum kultúry karpatských Nemcov (Bratislava, Slovensko)
výstavy, 904(437.6):323.15(437.6=30)
025.74:061.4
O karpatských Nemcoch
Pravda, Roč. 7, č. 167 (22.7.1997), s. 5
Múzeum kultúry karpatských Nemcov (Bratislava, Slovensko)
výstavy, 904(437.6):323.15(437.6=30)
025.74:061.4
Medveď, Jozef Klientov oslovujú nielen priaznivými úrokmi, ale najmä rýchlosťou a kvalitou služieb :Banka Slovakia, a.s. Banská Bystrica so ziskom skončila prvý rok činnosti
Trend, Roč. 7, č. 24 (1997), s. 8c
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)
Michalcová, Miloslava Z klenotnice Stredoslovenského múzea
Múzeum, Roč. 45, č. 4 (1999), s. 35-36
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, múzeá, 069:908(437.64)
061.4
Bárdiová, Marianna Jubilejné zamyslenie
Múzeum, Roč. 45, č. 3 (1999). - [[Príl.] Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku. - Roč. 2, č. 3 (1999), s. 3-4.]
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)(091)
Stodesaťročie Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 45, č. 3 (1999). - [[Príl.] Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku. - Roč. 2, č. 3 (1999), s. 2-3.]
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)(091)
Na Cytologický deň niektorých neuvoľnili
Smer dnes, Roč. 5, č. 249 (1995), s. 4
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
klinická cytológia, 614.2:611.018.1:576.3:061.3
Šoka, Milan Jubilujúcemu múzeu k 110. výročiu založenia
Múzeum, Roč. 45, č. 2 (1999). - [Príl.] Spravodajca Zväzu múzeí na Slovensku. - Roč. 2, č. 2 (1999), s. 3-4
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, dejiny, výstavy, 069:908(437.64)
061.4
Krv, ktorú stiahli z ARO, bola napokon HIV negatívna
Smer dnes, Roč. 5, č. 245 (1995), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
HIV/AIDS, 614.2:616.988
Šoka, Milan Zahraničné prezentácie Stredoslovenského múzea v roku 1995
Múzeum, Roč. 41, č. 1 (1996), s. 31
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
061.4
Šoka, Milan Decénium Stredoslovenského múzea po storočnici
Múzeum, Roč. 45, č. 4 (1999), s. 17-24
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Galvánek, Juraj Rok ochrany európskej prírody (ENCY 1995) v Stredoslovenskom múzeu
Múzeum, Roč. 41, č. 1 (1996), s. 23-24
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, ochrana prírody, 069:908(437.64)
069.5:502.3(4):394.268:504.06(4)
Galvánek, Juraj Päť rokov prírodovednej expozície Stredoslovenského múzea - skúsenosti a poučenia
Múzeum, Roč. 40, č. 3 (1995), s. 37-38
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, prírodovedné expozície, 069:908(437.64)
069.5:502
Galvánek, Juraj Mládež v prírodovednej praxi Stredoslovenského múzea
Múzeum, Roč. 42, č. 1 (1997), s. 6-7
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, prírodovedné expozície, práca s mládežou, 069:908(437.64)
069.5:502
Bovan, Marián Obrazy z dávneho i moderného sveta kníh
Múzeum, Roč. 40, č. 3 (1995), s. 40
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
knihárstvo, kníhtlačiarstvo, 069:908(437.64)
655.1(091):686.1:069.5
Halaj, Dušan Výstava v Múzeu SNP :Lietadlá a bojové vozidlá 2. svetovej vojny
Bojovník, Roč. 40, č. 2 (12.1.1995), s. 1
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, vojenská technika, výstavy, 623:061.4
069:94(437.6)SNP
Halaj, Dušan Nová expozícia v Múzeu SNP
Bojovník, Roč. 41, č. 12 (30.5.1996), s. 10
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, vojenská technika, výstavy, 625:06.064
069:94(437.6)SNP
Flaška, Emil Hoj, mor ho, detstvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu! :Tu vysielač Banská Bystrica! Oznamujeme obyvateľom Slovenska, že v krátkom čase budeme vysielať dôležité správy...
Bojovník, Roč. 41, č. 18 (22.8.1996), s. 6, 7
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
654.19
Laczkó, Lucia Nespadli sme z oblakov :bývalý dekan radšej nosil obrazy
Život, Roč. 49, č. 35 (1999), s. 45
historici, pedagógovia, 929 Alberty, Július
378.124(437.642)
930.1-051
Mácelová, Marta XXXI. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Múzeum, Roč. 45, č. 4 (1999), s. 30-31
archeológia, stredovek, 902:904"04/14":061.3(437.642)
Mácelová, Marta XXXI. medzinárodná konferencia archeológie stredoveku
Pamiatky a múzeá, Č. 4 (1999), s. 69
archeológia, stredovek, 902:904"04/14":061.3(437.642)
Mácelová, Marta Konferencia Rehole a kláštory na Slovensku
Múzeum, Roč. 46, č. 1 (2000), s. 34-35
rehoľné spoločenstvá, kláštory, cirkevné dejiny, konferencie, 271(437.6)(091):061.3
Šoka, Milan Návštevnosť výstav poklesa :Rozhovor s Milanom Šokom, riaditeľom Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 6, č. 15 (23.1.1998), s. 5
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Kavcová, Mária Zrnko dobra v duši väzňa :Sprístupnili výtvarné a remeselné práce odsúdených
Večerník, Roč. 5, č. 6 (10.1.1997), s. 9
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarné umenie, amatérske, umelecké remeslá, väzni, 069:908(437.64)
73/76.077-058.56:061.4(437.642)
Kavcová, Mária Pohľad späť :Stredoslovenské múzeum sprístupnilo výstavu "Zaniknutý svet cechov v Banskej Bystrici"
Večerník, Roč. 6, č. 174 (10.9.1998), s. 7
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
cechy, výstavy, 069:908(437.64)
334.782:061.4
Stanková, Mária Symbolika cechov :V Salgótárjane sprístupnili výstavu
Večerník, Roč. 4, č. 207 (24.10.1996), s. 8
Novohradské historické múzeum (Salgótarján, Maďarsko)
výstavy, cechy, 069:94(439)
334.782:061.4
Pasteur v Tihányiovskom kaštieli
Večerník, Roč. 4, č. 81 (25.4.1996), s. 8
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, biológia, 069:908(437.64)
54:57:061.4
Putuje do Sibiu :V Brašove sprístupnili výstavu "Zaniknutý svet cechov"
Sme, Roč. 5 (50), č. 239 (17.10.1997), s. 4
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
cechy, výstavy, 069:908(437.64)
334.782:061.4
Šoka, Milan Zaniknutý svet cechov
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 220 (28.9.1998), s. 5
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, cechy, 069:908(437.64)
334.782:061.4
Šoka, Milan Stredoslovenské múzeum v B. Bystrici prijalo svoje vylúčenie zo Zväzu múzeí na Slovensku s úľavou
Smer dnes, Roč. 7, č. 220 (26.9.1997), s. 2
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
Zväz múzeí na Slovensku
múzeá, 069:908(437.64)
069.6:061.25(437.6)
Niederland, Miloš Aby múzeum slúžilo ľuďom :Pravoty o jeden z najkrajších domov na Námestí SNP v Banskej Bystrici
Slovenské národné noviny, Roč. 9 (13), č. 22 (1998), s. 8
Stredoslovenské múzeum
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
vlastnícke práva, 069:908(437.64)
341.384:728.3(437.642)
Envirofilm, alebo dvetisíc bocianov ministra Zlochu
Smer dnes, Roč. 5, č. 209 (1995), s. 10
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Mázor, Martin Manželov Fáberovcov si už všimol svet, pre Slovensko sú Popoluškou :keď tancovanie nie je len prejavom šikovnosti, elegancie a pohybovej kultúry, ale aj náročným športom
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 44 (23.2.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 8 (2000), s. 3
Klub tanečného športu LR Cosmetic Dance Team (Banská Bystrica, Slovensko)
tanečný šport, tanečníci, 793.3.071.1Fáber, Juraj
793.3.071.1Fáberová, Janette
Záborská, Ingrida Hudba ako dedičstvo
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 99 (29.4.2000). - [Príl.] Panoráma. - (29.4.2000), s. 1-2
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bázlik, Igor
Šípová, Darina Spojovací most medzi univerzitami :Na Filologickej fakulte UMB v Banskej Bystrici vydávajú odborný časopis Filologická revue
Smer dnes. Hlas Banskobystrického kraja, Roč. 1, č. 232 (12.10.1998), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
jazykovedné periodiká, 378.4:070.486:80
Gudzová, Anna O súzvuku duší, nežnosti dreva, trpezlivosti a túžbe :s ľudovým umelcom, rezbárom, maliarom Oldrichom Richterom
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 56 (8.3.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 10 (2000), s. 4.
ľudové umenie, výtvarné umenie, rezbári, učitelia, 7.077:929Richter, Oldrich
Záborská, Ingrida Bohatstvo, ktorého cena rastie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 94 (22.4.2000). - [Príl.] Panoráma. - (22.4.2000), s. 1,2
fotografi, folkloristi, 77.04-051:398:929 Majling, Vojtech
Poliak, Jozef "Návraty" Mikuláša Palku
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 50 (1.3.2000), s. 4
výstavy, sochárstvo, výtvarní umelci, 73:061.4
929 Palko, Mikuláš
Terem, Ivan Z histórie slovenských časopisov
Večerník, Roč. 4, č. 27 (7.2.1996), s. 10
časopisy, 070.488(091)
82(051)(091)
Sokolová, Viera Rodina mu neverila, ale dokázal to
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 77 (1.4.2000). - [Príl.] Panoráma. - (1.4.2000), s. 3
remeslá, rezbári, 745.51:929 Záhor, Ľubomír
Fordinálová, Eva Fanfáry pre slovenský národ
Slovenské národné noviny, Roč. 6 (10), č. 21 (1995), s. 7
časopisy, 070.488(091)
82(051)(091)
Sokolová, Viera Život si nenechá pretiecť pomezi prsty
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 29 (5.2.2000). - [Príl.] Panoráma. - (2000), s. 3
speváci ľudových piesní, 784.4:929 Ambróz, Ján
Vražda, Daniel Bezdomovstvo nie je nákazlivé
Smer dnes, Roč. 5, č. 111 (1995), s. 9
Slovenský Červený kríž
bezdomovci, 316.343.38
Kúpalisko patrilo psom
Smer dnes, Roč. 5, č. 105 (1995), s. 3
výstavy, psy, 636.7:061.4
Človek v čase
Pravda, Roč. 7, č. 14 (18.1.1997), s. 5
výstavy, fotografi, 77:061.4
Majling, Vojtech Tradičné rómske remeslá a fotografia :výstava v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 8, č. 20 (1998), s. 26
výstavy, rómske remeslá, Rómovia, 397-057.66:745:77:061.4
Človek a vesmír
Smer dnes, Roč. 5, č. 69 (1995), s. 3
Hvezdáreň (Banská Bystrica, Slovensko)
kozmológia, 524.8:113
Tradičné rómske remeslá a fotografie
Slovenská republika, Roč. 6, č. 224 (29.9.1998), s. 5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, rómske remeslá, rómska kultúra, fotografia, 397-057.66:745:77:061.4
Postrehy z regiónov :Banská Bystrica
Slovenská republika, Roč. 5, č. 214 (18.9.1997), s. 4
Komunitná nadácia Zdravé mesto (Banská Bystrica, Slovensko)
deti, výtvarné súťaže, 74-053.2:06.063
Vlaňajší laureáti vystavujú v B. Bystrici
Slovenská republika, Roč. 5, č. 259 (11.11.1997), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, fotografi, 77.071:061.4(437.642)
929 Bárta, Vladimír
929 Barta, Vladimír ml.
Prvé výtlačky školám
Pravda, Roč. 7, č. 253 (4.11.1997), s. 6
výstavy, fotografi, 77.071:061.4(437.642)
929 Bárta, Vladimír
929 Barta, Vladimír ml.
Dobrovič, Ladislav Keď srdce za športom piští :(Ladislav Dobrovič má 77 rokov a chce sa zapísať do Guinessovej knihy rekordov)
Večerník, Roč. 5, č. 21 (31.1.1997), s. 5
športovci, športoví funkcionári, 929 Dobrovič, Ladislav:796.071.42
Berčík, Peter "Čože je to päťdesiatka", alebo "Beťár som, parobok" :okrúhle výročie speváka horehronských piesní Jána Ambróza
Národná osveta, Roč. 8, č. 23 (1998), s. 22-23
speváci ľudových piesní, 784.4:929 Ambróz, Ján
Expedícia Pyreneje '95
Smer dnes, Roč. 5, č. 117 (1995), s. 3
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
Technická univerzita (Zvolen, Slovensko)
ochrana prírody, 502.4(460)
Chráňme si prírodu
Smer dnes, Roč. 5, č. 272 (1995), s. 6
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, ochrana prírody, 504.06:061.23(437.6)
Pridáte sa k nim?
Smer dnes, Roč. 5, č. 108 (1995), s. 2
ochrana prírody, 502+504
Dni ochrany prírody
Smer dnes, Roč. 5, č. 68 (1995), s. 3
životné prostredie, 502+504
Medňanská, Irena Akademická Banská Bystrica
Hudobný život, Roč. 33, č. 9 (2001), s. 20
spevácke zbory, vysokoškolské, zborový spev, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Holecová, Katarína Banskobystrický Xaverius spieval v Ríme
Katolícke noviny, Roč. 115, č. 41 (2000), s. 9
Xaverius (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Kostol sv. Františka Xaverského (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, koncerty, 78.087.68
Poštulka, Jozef Osobné riziká inžiniera pri realizácii jeho stavieb :Šikmá hodinová veža v Banskej Bystrici
Inžinierske stavby, Roč. 43, č. 2-3 (1995), s. 70
Hodinová veža (Banská Bystrica, Slovensko)
veže, 72.012.28
Šípka, Miloslav Milan Jurčo
Slovenské národné noviny, Roč. 7, č. 6 (3.2.1996), s. 5
literárni vedci, pedagógovia, 929Jurčo, Milan:82.0
378.124(437.642)
Akcie Roka začínajú
Smer dnes, Roč. 5, č. 79 (1995), s. 3
Okresný úrad životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, ochrana prírody, 502+504
Gudzová, Anna Najkrajšie časy som prežila na Ponikách :Smer dnes na návšteve u Eleny Žáryovej, matky spisovateľa - Štefana Žáryho, ktorá dovŕšila "baťovský" vek
Smer dnes, Roč. 7, č. 191 (20.8.1997), s. 8
929.73 Žáryovci (rodina)
Lásková, Mária Cez minulosť do budúcnosti :Terézia Vansová a V. Figuš-Bystrý ako inšpirácia pre deti
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 116 (22.5.2000) - [Príl.] Korzár.-(22.5.2000), s. VII.
Spolok na ochranu prírody a proti týraniu zvierat (Banská Bystrica, Slovensko)
ochrana prírody, spolky, 502.3:636:061.23(437.642)
Pouš, Richard Funkčné disproporcie v intraviláne Banskej Bystrice =Functional disproportions within build - up area of Banská Bystrica
Geografické štúdie 5, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1998S. 45-49
Res. angl.
funkčné disproporcie, geografia, 911.2
Dudinský, Marián Obchodníci naďalej po socialisticky
Slovenská Republika, Roč. 2, č. 49 (1995), s. 4
Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát (Banská Bystrica, Slovensko)
predaj, 339.3:061.64(437.642)
Novinári aj o masmediálnej legislatíve
Smer dnes, Roč. 5, č. 277 (1995), s. 3
Slovenský syndikát novinárov
novinári, 070:061.25(437.64):061.3
Kovačka, Miloš Študentské rukopisné zborníky a časopisy v študentskom literárnom živote Banskej Bystrice a Ostrihomu v 2. polovici 19. storočia
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 178-189
študentské zborníky, rukopisné, literárny život, 82:09(437.642+439)
Hlas robotníkov podpultový
Smer dnes, Roč. 5, č. 274 (1995), s. 4
Združenie robotníkov Slovenska
noviny, politické strany a hnutia, 070:329.14(437.6)ZRS
Homolka, Ľuboš Čečenci u nás sú vraj O. K.
Smer dnes, Roč. 5, č. 10 (1995), s. 9, 24
Policajný zbor Slovenskej republiky
cestovné pasy, cudzinecká polícia, 351.74
Pasy s označením ČSSR končia
Smer dnes, Roč. 5, č. 257 (1995), s. 5
Policajný zbor Slovenskej republiky
cestovné pasy, cudzinecká polícia, 351.74
Kto pôjde do USA
Smer dnes, Roč. 5, č. 117 (1995), s. 2
Centrum nezávislej žurnalistiky (Bratislava, Slovensko)
novinári, regionálna tlač, 070:061.23(437.6)
070-051
Hanzl, Róbert V regiónoch je perspektíva :Riaditeľ banskobystrického štúdia STV Róbert Hanzl hovorí : Ide nám o obyčajného človeka
Slovenská republika, Roč. 3, č. 22 (27. 1. 1996), s. 8-9
Slovenská televízia
654.179
Bosík, Ondrej Dúšok smiechu neuškodí :Prvoaprílová návšteva jednej z najstarších rozhlasových zábavných relácií Slovenského rozhlasu
Slovenská republika víkend, Roč. 3, č. 13/75 (29.3.1996), s. 10
Slovenský rozhlas (Banská Bystrica, Slovensko)
rozhlasové relácie, 654.191
Galvánek, Juraj Vladimír Linkeš ako ho nepoznáme
Chránené územia Slovenska, Č. 45 (2000), s. 44-54
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
pedológia, výstavy, múzeá, prírodovedné expozície, 75.077:061.4
069:908(437.64)
929 Linkeš, Vladimír
631.4-051
Prezident SR ...
Slovenská republika, Roč. 7, č. 200 (30.8.1999), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54:32
Erdziak, Pavol Maliari z Banskej Bystrice
Národná osveta, Roč. 5, č. 3 (1995), s. 24
Artefakt (združenie výtvarníkov : Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, 75.071.1(437.642)
73/76:061.232(437.642)
Kancelária prezidenta v Banskej Bystrici
Smer, Roč. 2, č. 254 (4.11.1999), s. 8
Slovensko
prezidentské kancelárie, primátori, 342.519
352.071.31:061.3
Zdá sa,-
Smer dnes, Roč. 7, č. 57 (11.3.1997), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, rekonštrukcie stavieb, 027.54
728.8:69.059.7
Po Košiciach aj v B.Bystrici
Smer, Roč. 2, č. 213 (16.9.1999), s. 3
Slovensko
prezidentské kancelárie, 342.519
Darulová, Jolana Význam umeleckej literatúry pre výskum ľudovej slovesnosti v mestskom prostredí :(Banská Bystrica v umeleckej literatúre)
Etnologické rozpravy, Roč. 2, č. 1 (1995), s. 36-46
umelecká literatúra, ľudová slovesnosť, 82(437.642)
Študovňa knižnice aj pre prezidenta
Práca, Roč. 54, č. 220 (24.9.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, knižnice, štatúty, 342.519(437.642)
027.54(437.642)(091):023.1
Chce splniť sľub
Práca, Roč. 54, č. 200 (30.8.1999), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54:32
Prezidentská kancelária v Bystrici bude v budove vedeckej knižnice
Sme, Roč. 7, č. 214 (17.9.1999), s. 3
Slovensko
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54:32
Prezidentská kancelária bude v Štátnej vedeckej knižnici
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 168 (31.8.1999), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54
Prezidentská kancelária už v novembri
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 178 (16.9.1999), s. 1
Slovensko
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54
Sečkár, Pavol Už o niekoľko-
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 182 (22.9.1999), s. 4
Slovensko
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54
Prezidentská kancelária aj v Banskej Bystrici
Nový Čas, Roč. 9, č. 253 (3.11.1999), s. 3
Slovensko
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54
Oslavy SNP podľa chuti
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 167 (30.8.1999), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
prezidentské kancelárie, 342.519
027.54:32
94(437.6)SNP:394.4
Na štyri dni ...
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 181 (21.9.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, štatúty, 027.54(437.642)(091):023.1
Spomienka na Jura Hronca
Večerník / Smer / Korzár, Roč. 7, č. 233 (30.11.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
matematici, pedagógovia, 027.54
929 Hronec, Jur
51-051:378.124
Spomienky na starého pána
Zvon, Roč. 8, č. 89 (2000), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
matematici, pedagógovia, 027.54
929 Hronec, Jur:51-051:378.124
Atmosféra bývalej NDR
Večerník, Roč. 5, č. 52 (17.3.1997), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, spisovatelia nemeckí, 027.54(437.642):022.5
821.112.2-051:061.4
Gero, Štefan Dvadsaťosem :28. Marginálie k trinástemu ročníku súťažnej prehliadky Súčasná slovenská grafika 1996 v Banskej Bystrici
Originál, Roč. 4, č. 3 (1997), s. 6
výstavy, grafika, 76:061.4
Gero, Štefan Xylon :Poznámky na okraj výstavy Podoby súčasného xylonu
Originál, Roč. 4, č. 11 (1997), s. 2
výstavy, 76:061.4
V B. Bystrici dve výstavy
Večerník / Korzár, Roč. 7, č. 171 (6.9.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, nemeckí spisovatelia, knižnice, literatúra pre deti a mládež, 027.54:061.4
Nagy, Imrich Emil Jurkovich a naše mesto :príbehy z minulosti Banskej Bystrice
Večerník, Roč. 5, č. 125 (2.7.1997), s. 7
historici, 80:371.124:93
929 Jurkovich, Emil
94(437.642)
Valach, Július Bohatstvo základných fondov v Štátnom oblastnom archíve v Banskej Bystrici
Knižnice a informácie, Roč. 27, č. 10 (1995), s. 406-409
Štátny oblastný archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)
Spisovateľ M. Zeller bude v ŠVK
Sme, Roč. 7, č. 68 (23.3.1999), s. 10
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, nemeckí spisovatelia, čitateľské besedy, 027.54(437.64)
821.112.2-051:028
Horolezkyne v ŠVK
Sme, Roč. 7, č. 239 (16.10.1999), s. 10
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, horolezectvo, 027.54
77:796.524:061.4
Svítková, Marta Kalendár '98 :vyhodnotenie 6. ročníka celoslovenskej výstavy kalendárovej produkcie
Fototip, Roč. 5, č. 2 (1998), s. 14
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Némethová, Mária Dobrá prezentácia umeleckej fotografie a grafiky :Mgr. Mária Némethová, členka poroty súťaže výstavy Kalendár ´98
Smer. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 1, č. 22 (31.1.1998), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Zvýšil sa záujem tvorcov :vyhlásili výsledky súťaže o najkrajší kalendár 1998
Večerník, Roč. 6, č. 19 (29.1.1998), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Novinkou sú aj kalendáre pre nevidiacich :vyhodnotili celoslovenskú súťaž Kalendár ´98
Práca, Roč. 53, č. 25 (31.1.1998), s. 6
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Vyhlásia najkrajší kalendár Slovenska
Večerník, Roč. 7, č. 15 (25.1.1999), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Otvorili výstavu Najkrajší kalendár Slovenska ´99
Večerník, Roč. 7, č. 19 (29.1.1999), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Udelili šesť hlavných cien :sprístupnili výstavu Najkrajší kalendár Slovenska ´99
Večerník, Roč. 7, č. 20 (1.2.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Výstava v knižnici
Večerník, Roč. 7, č. 18 (28.1.1999), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Slovenské kalendáre
Večerník, Roč. 7, č. 92 (14.5.1999), s. 2
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Némethová, Mária Presunuli termín uzávierky :vyhlásili siedmy ročník súťaže o najkrajší kalendár Slovenska
Večerník, Roč. 7, č. 4 (8.1.1999), s. 5
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Najkrajší kalendár
Slovenská republika, Roč. 6, č. 18 (23.1.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
O najkrajší kalendár
Slovenská republika, Roč. 6, č. 24 (30.1.1999), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Šanca pre vydavateľov stále otvorená :súťaž o Najkrajší kalendár Slovenska ´99 čaká na prihlášky ďalších firiem a podnikov
Smer dnes. Hlas Banskobystrického a Žilinského kraja, Roč. 2, č. 5 (8.1.1999), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Ocenili tvorcov najkrajších kalendárov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 36 (14.2.2000), s. 3
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Najkrajší kalendár Slovenska ´98
Večerník, Roč. 5, č. 230 (1.12.1997), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Predľžili termín uzávierky
Večerník, Roč. 5, č. 246 (23.12.1997), s. 2
Slovenský syndikát novinárov
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Kalendár ´97 :prezentujú tvorbu slovenských vydavateľstiev
Večerník, Roč. 4, č. 236 (5.12.1996), s. 2
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenský syndikát novinárov
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Kalendár ´97 :vyhlásili súťaž o najkrajší nástenný a stolový kalendár
Večerník, Roč. 4, č. 214 (5.11.1996), s. 2
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Bárta, Vladimír Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica a Klub fotopublicistov SSN so sídlom v Banskej Bystrici-
Cestovateľ, Roč. 2, č. 11 (1996), s. 33
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenský syndikát novinárov
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Pauliak, Ervín K srdcu Povstania
Bojovník, Roč. 45, č. 7 (30.3.2000), s. 6
oslobodenie, 94(437.642)"1945"
Suchý, Vít Veliteľ povstaleckej armády - generál Rudolf Viest
Bojovník, Roč. 45, č. 20 (28.9.2000), s. 2
generáli, 94(437.6)SNP:355.333
929 Viest, Rudolf
Kollár, Ján Evanjelický chrám Boží v Radvani
Cirkevné listy, Roč. 108 (119), č. 3 (1995), pred. s. obalu
Evanjelický kostol (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
kostoly, 726.54:284.1(437.642)(091)
Hajko, Dalimír Andrej Braxatoris-Sládkovič (1820-1872)
Cirkevné listy, Roč. 108 (119), č. 3 (1995), zadná s. obálky
Evanjelická cirkev a.v
slovenskí spisovatelia, kňazi, 82
284.1:262.14
82:929 Sládkovič, Andrej
821.162.4-051
Tvrdoň, Igor Viliam Figuš-Bystrý
Cirkevné listy, Roč. 109 (120), č. 7 (1996), zadná s. obálky
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Faklová, Eva JUDr. Jaromír Bázlik (1909-1997)
Cirkevné listy, Roč. 110 (121), č. 5 (1997), s. 77-78
právnici, kultúrni činitelia, 347.96
929 Bázlik, Jaromír
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Hudba stála pri mojej kolíske :rozhovor s hudobným pedagógom, muzikológom a organistom Igorom Tvrdoňom
Cirkevné listy, Roč. 112 (123), č. 1 (1999), s. 12-14
pedagógovia, muzikológovia, 78.071.1 Tvrdoň, Igor
Pravdou vedený, prácou sprevádzaný :k 250. výročiu úmrtia Mateja Bela
Cirkevné listy, Roč. 112 (123), č. 8 (1999), s. 118-120
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Kvas, Andrej Bohuslav Klimo (1882-1952) :spomíname na redaktorov Cirkevných listov
Cirkevné listy, Roč. 112 (123), č. 8 (1999), zadná s. obálky
novinári, redaktori, 070.421
929 Klimo, Bohuslav
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Stretnutie autorov duchovnej lyriky :Zborová sieň evanjelickej fary v Radvani 16. októbra 1999
Cirkevné listy, Roč. 112 (123), č. 12 (1999), s. 187-190
duchovná lyrika, 291.313
Hosťovecká, Nata Múzeum SNP Banská Bystrica
Slovenské národné noviny, Roč. 7 (11), č. 36 (1996), s. 8
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 069:94/437.6)SNP:061.4
75.071.1:061.4
929 Hložník, Vincent
Borguľová, Jana Rozlúčka s Ivanom Plintovičom :2.6.1923-10.11.1997
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 47 (1997), s. 2
literárni vedci, pedagógovia, nekrológy, 82:929Plintovič, Ivan
Stejskalová, Mariana Urbanonymá v kontexte histórie a súčasnosti :Medzinárodné vedecké kolokvium
Universitas Matthaei Belli, Roč. 2, č. 3 (1996), s. 4
vedecké kolokviá, medzinárodné, 801:061.3
Krčová, Erika Dva dni pre dámy ošetrovateľstva
Smer dnes, Roč. 5, č. 111 (1995), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
konferencie, 614.2(437.642):613.99:061.3
Svetliaková, Hana Ochrana kvality vôd z pohľadu pôsobnosti š.p. Povodie Hrona Banská Bystrica
Zborník z konferencie na tému K problémom environmentálnej výchovy v škole, Banská Bystrica : Dom ZSVTS, 1997S. 49-51
Povodie Hrona, š. p. (Banská Bystrica, Slovensko)
voda, 621.039.532.4
Jarošová, Zuzana Pokus o resuscitáciu ľudskosti :na výstave Stana Balka v Banskej Bystrici
Literárny týždenník, Roč. 11, č. 34-35 (1998), s. 23
výtvarní umelci, pedagógovia, 75.071.1:061.4(437.642)
929 Balko, Satanislav
Rezník, Branislav Bezhraničný prameň poznania :Hovoríme s riaditeľom Štátnej galérie v Banskej Bystrici
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 37 (1997), s. 2
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, výtvarné umenie, 069:73/76
75/76:061.4
Krčová, Erika "Každý máme rovnaké šance-" :Manažment banskobystrickej Polikliniky sa pripravuje na odštátnenie
Smer dnes, Roč. 5, č. 209 (1995), s. 3
Poliklinika (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, privatizácia, 614.2:332.025.28
Kajba, Peter Súsošie Krista na Olivovej hore v Banskej Bystrici
Pamiatky a múzeá, Č. 1 (1996), s. 26-29
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Banská Bystrica, Slovensko)
Kristus na Olivovej hore (súsošie), 730.025.4
Húževnatý lesný odborník :Pred 150 rokmi zomrel v Banskej Bystrici Jozef Dekret Matejovie
Večerník, Roč. 4, č. 12 (17.1.1996), s. 10
lesníci, 929 Dekret-Matejovie, Jozef
630-051
Borguľová, Jana Zo života Mikuláša Kováča
Literika, Roč. 1, č. 2 (1996), s. 151-152
slovenskí spisovatelia, 82:929Kováč, Mikuláš
Graus, Igor Posledná valedikcia banskobystrického richtára Melchiora Smrtníka z roku 1707
Slavica Slovaca, Roč. 32, č. 1 (1997), s. 24-31
richtári, 352.075.31(437.642)
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Význam literárnych reminiscencií pri etnokultúrnom výskume mesta
Etnologické rozpravy, Roč. 2,č. 2 (1995), s. 54-59
literárne spomienky, urbánna etnológia, 82-94:394(437.642)
Bárdiová, Marianna Štefan Moyses a hudba jeho doby
Hudobný život, Roč. 29, č. 22 (1997), s. 10
biskupi, hudba, 78
929 Moyses, Štefan:262.3-051
Lacková, Ľudmila Talenty v Bystrici
Slovenka, Roč. 50, č. 48 (1997), s. 14
hudobné festivaly, 8.091.4:784.66
Sedlický, Tibor Jubilujúce spevácke zbory
Národná osveta, Roč. 5, č. 4 (1995). - [Príl.] Etuda. - Č. 1 (1995), s. 10
Hron (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68
Krčová, Erika Paradoxne uvoľnená stolička
Smer dnes, Roč. 5, č. 106 (1995), s. 2
Poliklinika (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2:316.343.653
Krčová, Erika Ešte raz k odvolaniu
Smer dnes, Roč. 5, č. 108 (1995), s. 3
Poliklinika (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2:316.343.653
Akcie 1. BBES získa rakúska firma :Zadlženosť mesta prinútila poslancov odsúhlasiť predaj časti jeho majetku
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, nulté vydanie (31.10.2000), s. 1-2
1. Banskobystrická energetická spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonomika, verejné financie, 332.1(437.642)
Vražda, Daniel "Učiteľov nikto nenúti štrajkovať!"
Smer dnes, Roč. 5, č. 65 (1995), s. 5
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
školstvo, učitelia, štrajky, 371:331
Princ Charles príde do Banskej Bystrice
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, nulté vydanie (31.10.2000), s. 2
zahraničné návštevy, 327(410:437.6)
Smolec, Maroš Potečie Hron tunelmi?
Slovenská republika, Roč. 2, č. 72 (1995), s. 4
vodné elektrárne, 621.311.21
Pod tlakom veľkých obchodných reťazcov
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, nulté vydanie (31.10.2000), s. 3
Belamo (pekárne a cukrárne : Banská Bystrica, Slovensko)
pekárne, cukrárne, 664.61(437.642)
664.143(437.642)
Magisterské štúdium v R. Sobote
Slovenská republika, Roč. 2, č. 11 (3.12.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378
Krankuš, Ján Odmietam podobné úvahy!
Smer dnes, Roč. 5, č. 243 (1995), s. 2
Policajný zbor Slovenskej republiky
343.43:351.74
Kde sú hranice Tešlárových možností?
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, nulté vydanie (31.10.2000), s. 7
kulturistika, silový trojboj, športovci, 796.894.071(437.642)
929 Tešlár, Jozef
Beňuška, Ján Quo vadis, Duklička?
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, nulté vydanie (31.10.2000), s. 8
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Hneď dvaja mladí laureáti
Slovenská republika, Roč. 2, č. 8 (4.2.1995), s. 2
hudobné festivaly, 78.091.4-053.2:786.2
Princ Charles odchádzal očarený :Britský následník trónu v meste pod Urpínom
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 1 (2.11.2000), s. 1
zahraničné návštevy, 327(410:437.642)
Bývalá ZŠ na Kuzmányho ulici majetkom univerzity
Smer dnes, Roč. 5, č. 197 (1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, základné školy, 378.4
Zohľadňujú potreby zákazníka :zavedením nových produktov sa Slovenská pošta dostáva na európsku úroveň
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 1 (2.11.2000), s. 1, 2
Slovenská pošta (Banská Bystrica, Slovensko)
poštové služby, 656.8(437.642)
Jubileum City University
Smer dnes, Roč. 5, č. 295 (1995), s. 2
City University Bratislava
manažérske školy, 378.4
Sokolová, Viera Šťastnú cestu, film!
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 1 (2.11.2000), s. 5
Štúdio TEATRON (amatérske štúdio : Banská Bystrica, Slovensko)
filmové štúdiá, 771.121(437.642):379.825
Chovanová, Anna Alternatívne zdroje financovania
Smer dnes, Roč. 5, č. 245 (1995), s. 8
BB Brokers (Banská Bystrica, Slovensko)
cenné papiere, financie, 336.76
Šampión bez uznania?
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 1 (2.11.2000), s. 7
Športový klub HI-TEC (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, 796/799.062(437.642)
Ženský volejbal žije
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 1 (2.11.2000), s. 7
VK Milanotrade (Banská Bystrica, Slovensko)
volejbal, 796.325
Beňuška, Ján Zázračný rakytovský odpich
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 1 (2.11.2000), s. 8
Futbalový klub Rakytovce (Banská Bystrica-Rakytovce, Slovensko)
futbal, 796.33
Šoka, Milan Čaro ľudových stavieb v múzeu
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 2 (3.11.2000), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, architektúra, 728.6(437.6):061.4(437.642)
069:908(467.64)
Krčová, Erika "...žiadne tlaky politické ani osobné"
Smer dnes, Roč. 5, č. 73 (1995), s. 2
Zdroj (Banská Bystrica, Slovensko)
339.166.8:331.108.2
Nový riaditeľ Múzea SNP
069:94(437.6)SNP
069-051:930.1
929 Stanislav, Ján
Sokolová, Viera Povolanie ako dar :RNDr. Ladislav Topoľský, čerstvý nositeľ Malej medaily sv. Gorazda
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 3 (6.11.2000), s. 5
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
stredoškolskí učitelia, 37
Telegraficky
Smer dnes, Roč. 5, č. 6 (1995), s. 5
Centrum voľného času, Karpatská ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
379.821
Cieľom projektu je znížiť riziká :občianske združenie Heuréka ponúka pomoc užívateľom drog
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 4 (7.11.2000), s. 1-2
Heuréka (občianske združenie : Banská Bystrica, Slovensko)
Alternatíva (projekt), občianske združenia, drogy, 061.23(437.642)
613.83:178.8
Poliak, Jozef Širší záber spoznávnia našich novodobých dejín rozširuje profiláciu Múzea SNP
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 150 (30.6.2000). - [Príl.] Šport Korzár - (30.6.2000),s. IV.
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
069.5
Sokolová, Viera Maľuje, lebo nemôže inak
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 4 (7.11.2000), s. 5
etnografi, výtvarní umelci, 75.077:929Štens, Viktor
Stanislav, Ján Ešte je čo dopĺňať :Hovoríme s riaditeľom Múzea SNP v Banskej Bystrici PaedDr. Jánom Stanislavom, CSc.
Bojovník, Roč. 40, č. 13 (1995), s. 6
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Stanislav, Ján Rozhodujúca je reč faktov :Z diskusného príspevku Dr. Jána Stanislava, riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici na 10. zjazde SZPB
Bojovník, Roč. 41, č. 16 (1996), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Dve výstavy v Múzeu SNP
Bojovník, Roč. 41, č. 23 (1996), s. 10
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, výstavy, 069:94(437.6)SNP:061.4
Bömchesová, Gabriela Stratí Múzeum Slovenského národného povstania svoju subjektivitu? :Riaditeľ múzea PaedDr. Ján Stanislav, CSc., píše list ministrovi kultúry SR Ivanovi Hudecovi a žiada o vysvetlenie rozporu
Práca, Roč. 51, č. 189 (14.8.1996), s. 4
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, právna subjektivita, 069:94(437.6)SNP
34.023
Stanovisko Ministerstva kultúry SR k zaradeniu Múzea SNP v B. Bystrici do kultúrneho centra
Slovenská republika, Roč. 4, č. 192 (17.8.1996), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
Banskobystrické kultúrne centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:94(437.6)SNP
Krošlák, Jozef Májové básne Štefana Pruknera
Slovenská republika, Roč. 4, č. 127 (27.5.1996), s. 9
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 069:94(437.6)SNP
75.071.1:061.4
929 Prukner-Bartůšek, Štefan
Halaj, Dušan Nová expozícia Múzea SNP
Vojenská história, Roč. 1, č. 2 (1997), s. 114-116
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, expozície, 069:94(437.6)SNP
069.5
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Trojkráľové soirée banskobystrickej inteligencie
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 6 (1995), s. 44
inteligencia, 284.1:06.053
Deň otvorených dverí
Slovenská republika, Roč. 2, č. 11 (3.2.1995), s. 2
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)
Svoráková, Soňa Alternatívy slovenskej grafiky :Poznámky k výstave v Štátnej galérii v B. Bystrici
Literárny týždenník, Roč. 11, č. 5 (1998), s. 14
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, 76:061.4
069:73/76
Svoráková, Soňa Veľké ambície malej grafiky :XIV. ročník Trienále drevorezu a drevorytu
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 6 (1999), s. 14
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, drevorez, drevoryt, 761.1:061.4
069:73/76
Svoráková, Soňa Aktivity Štefana Pruknera Bartuška doma a v zahraničí
Slovenská republika, Roč. 6, č. 207 (8.9.1998), s. 10
výtvarní umelci, výstavy, 75.071.1:061.4
929 Prukner-Bartůšek, Štefan
Mojžiš, Juraj O inkvizítoroch a druhých
Pravda, Roč. 7, č. 51 (3.3.1997), s. 7
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:061.4
069:73/76
929 Prukner-Bartůšek, Štefan
Svoráková, Soňa Sochár sochárov :Ľubietovčan Vavrinec Dunajský (1784-1833) obohatil európsky výtvarný prejav
Slovenská republika víkend, Roč. 5, č. 18/99 (1998), s. 8
sochári, 73.071.1 Dunajský, Vavrinec
929 Dunajský, Vavrinec
Kizek, Tomáš Zbierka motýľov docenta Jana Patočku v Stredoslovenskom múzeu
Pamiatky a múzeá, Č. 4 (1996), s. 68-69
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, muzeálne zbierky, motýle, 069:908(437.64)
069.5:595.78
Uhrinová, Dana Namiesto teplého obeda jeden chlieb navyše :Stravníkov v školských jedálňach ubúda každý rok
Smer dnes, Roč. 5, č. 197 (1995), s. 8-9
školské stravovanie, 371.217.2
Čičaj, Viliam Seminár k dejinám knižnej kultúry v Banskej Bystrici
Historický časopis, Roč. 44, č. 1 (1996), s. 152-154
knižná kultúra, 061.3:09(437.642)(091)
655.4/.5(437.642)(091)
Festival na žiadosť stredoškolákov
Smer dnes, Roč. 5, č. 123 (1995), s. 5
filmové festivaly, 791.4
Terem, Ivan Kresliarska škola :Z histórie banskobystrického školstva
Smer dnes, Roč. 5, č. 112 (1995), s. 20
Kresliarska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
dejiny, 372.874:74
Vrenie v Slovenskej pošte
Smer dnes, Roč. 5, č. 193 (1995), s. 2
Slovenská pošta (Bratislava, Slovensko)
656.8:331.88
Tóth, Dezider K životnému jubileu Dušana Halaja
Múzeum, Roč. 43, č. 1 (1998), s. 46
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
historici, 069:94(437.6)SNP
929 Halaj, Dušan
Pokus na tretíkrát
Smer dnes, Roč. 5, č. 118 (1995), s. 2
regionálny rozvoj, konferencie, 332.146(437.64)
Jubileum obchodnej akadémie
Slovenská republika, Roč. 2, č. 28 (1995), s. 2
Obchodná akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.6:33
Slávnosť v akadémii
Slovenská republika, Roč. 2, č. 30 (1995), s. 2
Obchodná akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.52
Kasáčová, Bronislava Zabudnutá storočnica evanjelického gymnázia
Sme dnes, Roč. 5, č. 292 (1995), s. 6
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642)(091):284.1
Repete po tretíkrát
Smer dnes, Roč. 5, č. 206 (1995), s. 3
City University Bratislava
manažérske školy, 378.4
Otázka pre staronového riaditeľa SOU Strojárskeho v Banskej Bystrici Ing. Jána Žuffu
Smer dnes, Roč. 5, č. 230 (1995), s. 2
Stredné odborné učilište strojárske (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:621(437.642)
371.111
Lichá, Eva Odvolaný "kultúrnym spôsobom"
Smer dnes, Roč. 5, č. 231 (1995), s. 3
Stredné odborné učilište strojárske (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:621(437.642)
371.111
Nehrajú pre "Elišku" ale pre potešenie
Smer dnes, Roč. 5, č. 79 (1995), s. 3
Základná umelecká škola Jána Cikkera (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné festivaly, záujmová umelecká činnosť, 374.3:7.091.4
Deň otvorených dverí
Smer dnes, Roč. 5, č. 233 (1995), s. 2
Štátne konzervatórium J.L. Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
umelecké školy, 373.6(437.642):78
Kubiš, Pavol Mária V krajine sa cíti slobodne :Banskobystrická opera má novú výstavnú sieň
Slovenská republika, Roč. 2, č. 258 (8.11.1995), s. 8
výstavy, grafika, výtvarní umelci, 929 Šida, Alexander
76.071.1:061.4
Niederland, Miloš Majster kresby a grafiky :Alexander Šida vystavoval v Stredoslovenskom múzeu
Slovenské národné noviny, Roč. 9 (13), č. 48 (1998), s. 5
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, výtvarní umelci, 929 Šida, Alexander
75/.76.071.1:061.4
069:908(437.64)
Jurkovičová, Martina Krása v ohni zrodená
Múzeum, Roč. 45, č. 2 (1999), s. 35-36
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
Novohradské múzeum (Lučenec, Slovensko)
Novohradské historické múzeum (Salgótarján, Maďarsko)
výstavy, sklárske výrobky, 069:908(437.64)
069:94(439)
904:666.11:061.4
Tomanová, Katarína Arogancia moci - moc arogantných :Dôrazný protest poslaneckého klubu Demokratickej strany
Smer dnes, Roč. 5, č. 136 (1995), s. 14
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
Základná škola, Námestie Štefana Moysesa (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3:37.014:329
Katreniak, Pavol Rodičia bránia školu :Bude zrod Právnickej fakulty UMB sprevádzať obídenie zákona?
Smer dnes, Roč. 5, č. 147 (1995), s. 2
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3:378.4:37.014
Krištofová, Anna Na margo zrušenia ZŠ na Kuzmányho ulici
Smer dnes, Roč. 5, č. 147 (1995), s. 8
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Vražda, Daniel Kroky školskej správy posudzuje prokuratúra
Smer dnes, Roč. 5, č. 150 (1995), s. 3
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3:37.014
Nie sme proti právnickej fakulte :B. Bystrica zápasí s problémom nadbytku základných škôl
Smer dnes, Roč. 5, č. 136 (1995), s. 14
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
školstvo, 373.3:378:37.014
Jakubovie, Andrea "Školu si nedáme, odpoveď žiadame!" :Strach z detí, alebo rozhodnutie na povel premiéra sa neruší?
Smer dnes, Roč. 5, č. 136 (1995), s. 3
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3:37.014
Financie - hanba školstva
Smer dnes, Roč. 5, č. 136 (1995), s. 14
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3:37.014
Likvidácia jedinečného hudobného experimentu? :Problémy maloleté deti zo ZŠ Kuzmányho nemôžu fyzicky zvládnuť
Smer dnes, Roč. 5, č. 144 (1995), s. 4
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3:37.014
Krčová, Erika Poplatky v mestských jasliach budú rozdielne
Smer dnes, Roč. 5, č. 270 (1995), s. 3
detské jasle, predškolské zariadenia, 373.22
Krošlák, Jozef Emócie problém nevyriešia
Slovenská republika, Roč. 2, č. 24/139 (1995), s. 4
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3:37.014
Ostrý protest rodičov
Slovenská republika, Roč. 2, č. 159 (1995), s. 11
Základná škola, Kuzmányho ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
školstvo, 373.3(437.642):37.014
Krčová, Erika Ako získať náskok v podnikaní
Smer dnes, Roč. 5, č. 67 (1995), s. 10
Súkromná obchodná akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
373.5
Hudbou a obrazmi získali obyvateľov fjordov
Smer dnes, Roč. 5, č. 129 (1995), s. 4
Základná umelecká škola Jána Cikkera (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 374:7
S hudbou do fjordov
Smer dnes, Roč. 5, č. 120 (1995), s. 2
Základná umelecká škola Jána Cikkera (Banská Bystrica, Slovensko)
záujmová umelecká činnosť, 374:7
Učilište oslavuje narodeniny
Smer dnes, Roč. 5, č. 212 (1995), s. 8
Stredné odborné učilište strojárske (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:621(437.642)(091)
Sociálny taxík pre postihnuté deti
Smer dnes, Roč. 5, č. 275 (1995), s. 4
špeciálne školstvo, 376(437.642)
Matematické talenty
Smer dnes, Roč. 5, č. 98 (1995), s. 4
Stredné odborné učilište elektrotechnické (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, učňovská mládež, matematika, 377.35:621.3(437.642):51
Čelková, Lýdia Predstavujeme Vydavateľstvo DALI
Knižná revue, Roč. 9, č. 12 (1999), s. 8
DALI (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.413
Mikluščinová, Katarína Predstavujeme vydavateľstvo ADADE
Knižná revue, Roč. 10, č. 21 (2000), s. 8
ADADE (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.413(437.642)
Predstavujeme Stredostavivá a.s., Banská Bystrica :Najväčšia veľkoobchodná sieť na predaj stavebného materiálu
Eurostav, Roč. 6, č. 2 (2000), s. 28
Stredostavivá (Banská Bystrica, Slovensko)
obchodné siete, stavebné materiály, 691:061.5(437.6):339.33
Kniha a jej história
Smer dnes, Roč. 5, č. 247 (1995), s. 4
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižná kultúra, 655.4/.5:061.3
09(437.642)(091):061.3
027.54(437.642)
Dvorský, Eduard Prvá cesta na Slovensko
Priekopník, Roč. 2, č. 46 (1.12.1996), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, 378.633:378.4
Pástor, Zoltán Stret záujmov
Slovenské národné noviny, Roč. 7/11, č. 19 (1996), s. 6
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4
Bitušíková, Alexandra Z histórie plesov v Banskej Bystrici :Nechýbala ani voľba kráľovnej
Večerník, Roč. 5, č. 20 (30.1.1997), s. 7
plesy, 394.3
793.38
Drugová, Zuzana Hrebenári v Radvani v 20. storočí :Na príklade života a práce hrebenárskeho majstra Jána Dobrotu
Slovenský národopis, Roč. 46, č. 2 (1998), s. 196-206
hrebenárstvo, remeslá, 745.5(437.642):687.53.054.5
929 Dobrota, Ján
Poletia i balónom
Smer dnes, Roč. 5, č. 121 (1995), s. 6
394.268.2-053.2
Rock Fest FM - všeobecná spokojnosť
Smer dnes, Roč. 5, č. 233 (1995), s. 2
hudobné festivaly, populárna hudba, 78.091.4(437.642):784.66
Španko, Patrick Rock FM Fest '95
Rozhlas a televízia, Č. 43 (1995), s. 32
hudobné festivaly, populárna hudba, 78.091.4:784.66
Soviar, Juraj Dôvod na príjemnú eufóriu
Pravda, Roč. 6, č. 263 (11.11.1996), s. 7
hudobné festivaly, 78.091.4:784.66
Teliščáková, Dagmar Predpoklady víťazky
Pravda, Roč. 7, č. 258 (10.11.1997), s. 19
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4:784.66
Krajčovič, Ivan S piesňou až do tla :šiesty ročník Rock FM Fest s prevahou vyhrala Jana Kirschnerová
Slovenská republika víkend, Roč. 4, č. 46/262 (1997), s. 12
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4:784.66
Urban, Jozef Správa zo slovenského Seattlu :čo s nami bude, bratia rockeri?
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 48 (1997), s. 3
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4:784.66
Slobodníková, Martina Vznikla Krajská asociácia rómskych iniciatív
Romano ľil nevo, Roč. 10, č. 448(394)-454(400) (2000), s. 21
Krajská asociácia rómskych iniciatív (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, 323.15-057.66(437.6):061.3
397-057.66
Krčová, Erika Oslavy v plnej paráde
Smer dnes, Roč. 5, č. 143 (21.6.1995), s. 3
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
mestské výsady, banské mestá, 622.343(437.6)(091):669.3(437.6)(091)
94(437.642)"14/15":394.4
Krčová, Erika B. Bystrica "opäť" mestom
Smer dnes, Roč. 5, č. 145 (23.6.1995), s. 2
mestské výsady, banské mestá, 94(437.642)"14/15":394.4
Krošlák, Jozef Za hlasom baníckej klopačky
Slovenská republika, Roč. 2, č. 209 (9.9.1995), s. 3
banské mestá, kultúrne dedičstvo, výstavy, 008:904(4):061.4(437.642)
394.5(437.642)
74/76.05:622(437.64):061.4
Krčová, Erika Korunovácia s Kukom
Smer dnes, Roč. 5, č. 268 (1995), s. 4
394.3-053.4/.5(437.642)
Triumf Marcely Tomovej :Najkrajšia stredoškoláčka Slovenska je z Partizánskeho
Smer dnes, Roč. 2, č. 22 (27.1.1992), s. 2
súťaže krásy, 394.4:391.6-055.2:06.063
371.8-055.2
Lieskovská, Zuzana Sledovanie kvality životného prostredia v oblasti Banská Bystrica - Sliač - Zvolen
Enviromagazín, Roč. 2, č. 5 (1997), s. 24-25
životné prostredie, 504.06(437.64)
Baranová, Daniela Postoje evanjelickej cirkvi k antisemitizmu na Slovensku v 20. storočí
Acta Judaica Slovaca 6 : zborník referátov z konferencie Antisemitizmus na konci 20. storočia. Nitra, 15-17.5.2000) / Zost. Pavol Mešťan, Bratislava : Slovenské národné múzeum : Múzeum židovskej kultúry, 2000S. 217-229
Evanjelická cirkev a. v
antisemitizmus, cirkev, 284.1:323.12(437.6=411.16)
261.1(437.6)
Tončík, Miroslav Nová organizačná štruktúra SAŽP
Enviromagazín, Roč. 2, č. 2 (1997), s. 16
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, 504.06:061.23(437.6)
Fabiánová, Eleonóra Je prostredie rizikom pre zdravie?
Enviromagazín, Roč. 2, č. 3 (1997), s. 6-7
Špecializovaný štátny zdravotný ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, zdravie, 613/614(437.6):504
614.2(437.642):613/614
364.442.24
Šovčíková, Darina Knižná kultúra v našom meste :rozhovor o vedeckom seminári
Večerník, Roč. 3, č. 212 (6.11.1995), s. 7
knižná kultúra, 061.3:09(437.642)(091)
655.4/.5(437.642)(091)
Krčová, Erika Bezkonkurenčne naj...
Smer dnes, Roč. 5, č. 141 (1995), s. 2
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Telegraficky
Smer dnes, Roč. 5, č. 72 (1995), s. 4
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Uhrinová, Dana Stále sme tŕňom v oku
Smer dnes, Roč. 5, č. 78 (1995), s. 4
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Proletári všetkých krajín, spojte sa!
Smer dnes, Roč. 5, č. 12 (1995), s. 5
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Kde sa podelo podanie na preverovanie hárkov ZRS?
Smer dnes, Roč. 5, č. 146 (1995), s. 5
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6) ZRS
Krčová, Erika -a mohlo byť aj veselo
Smer dnes, Roč. 5, č. 100 (2.5.1995), s. 2
327.321:371.893
Bača, Ivan Ticho pred búrkou
Smer dnes, Roč. 5, č. 100 (1995), s. 3
327.321:371.893
Krčová, Erika Prezentácie mesta poistená
Smer dnes, Roč. 5, č. 77 (1995), s. 2
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Krčová, Erika Chybné uznesenie bez "vybíjania sa"
Smer dnes, Roč. 5, č. 260 (1995), s. 2
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Krčová, Erika "Predbežný" rozpočet odsúhlasili
Smer dnes, Roč. 5, č. 290 (1995), s. 2
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Krčová, Erika Administratívna chyba versus porušenie zákona :na okraj sporného uznesenia Mestského zastupiteľstva v B. Bystrici
Smer dnes, Roč. 5, č. 261 (1995), s. 4
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Krčová, Erika "Nemali by sme sa politicky vybíjať-"
Smer dnes, Roč. 5, č. 259 (1995), s. 4
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Krčová, Erika Poslanecké "zaucho" rodičom
Smer dnes, Roč. 5, č. 151 (1995), s. 2
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Krčová, Erika "Lepšie je mať deficitný rozpočet ako nemať žiadny"
Smer dnes, Roč. 5, č. 99 (1995), s. 3
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Jarmok v Radvani
Slovenská republika, Roč. 2, č. 212 (13.9.1995), s. 2
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Krčová, Erika Eurohotel vyjde vládu lacnejšie, než primátora kindervajcia!
Smer dnes, Roč. 5, č. 198 (1995), s. 2
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
O MHD a káblovej televízii
Smer dnes, Roč. 5, č. 76 (1995), s. 2
Banská Bystrica (Slovensko)
352(437.642)
Krčová, Erika "Fleky" pre dvesto odborníkov
Smer dnes, Roč. 5, č. 122 (1995), s. 2
Úrad priemyselného vlastníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
352
Univerzita musí maž úroveň :biskupi sú s prípravami na príchod Svätého Otca spokojní
Smer dnes, Roč. 5, č. 137 (1995), s. 5
Konferencia biskupov Slovenska
282:262.12:061.25
Rada ZMOS chystala snem
Smer dnes, Roč. 5, č. 79 (1995), s. 1
Združenie miest a obcí Slovenska
352:061.3
Horúca "svätyňa" :padne kasíno umiestnené v banskobystrickom Národnom dome?
Smer dnes, Roč. 5, č. 299 (1995), s. 2
Banská Bystrica (Slovensko)
352
Ani odvolanie, ani ospravedlnenie :Biskupský úrad stále bez obrazu i plnej moci
Smer dnes, Roč. 5, č. 234 (1995), s. 3
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 343.7
Tri dni Cirkvi Manna
Smer dnes, Roč. 5, č. 239 (1995), s. 3
cirkev, konferencie, 28(4)cirkev Manna
Vražda, Daniel Domová prehliadka nebola začiatok
Smer dnes, Roč. 5, č. 191 (1995), s. 2
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 343.7
Katreniak, Pavol Domová prehliadka u banskobystrického biskupa
Smer dnes, Roč. 5, č. 190 (1995), s. 4
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 343.7
Belko, J Oslavy 120. výročia narodenia Viliama Figuša Bystrého
Múzeum, Roč. 40, č. 3 (1995), s. 48
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
061.75(437.642)
A máme tu "tirptychgate"!
Smer dnes, Roč. 5, č. 200 (1995), s. 2
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
262.3:282:351.742
Chystajú prosby za skončenie útokov na biskupa R. Baláža
Smer dnes, Roč. 5, č. 193 (1995), s. 1
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
262.3:282:351.742
Szabó, Ján "J. Hrtús vyslovil rýchle slová"
Smer dnes, Roč. 5, č. 195 (1995), s. 13
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
262.3:282:351.742
Podpora R. Balážovi bez politických tónov
Smer dnes, Roč. 5, č. 194 (1995), s. 3
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
262.3:282:351.742
Päť rokov biskupom
Smer dnes, Roč. 5, č. 66 (1995), s. 2
Rímskokatolícka cirkev
biskupi, cirkevní hodnostári, 262.12:282
264(437.642)
929 Baláž, Rudolf
Evanjelické očakávania
Smer dnes, Roč. 5, č. 3 (1995), s. 3
inteligencia, 284.1:06.053
Stretnutie evanjelickej inteligencie
Smer dnes, Roč. 5, č. 5 (1995), s. 3
inteligencia, 284.1:06.053
Na pamiatku reformácie
Smer dnes, Roč. 5, č. 256 (1995), s. 5
reformácia, 1542-1603, 284.1
Reformačné dni začali
Smer dnes, Roč. 5, č. 251 (1995), s. 2
reformácia, 1542-1603, 284.1
Krčová, Erika Kaplnka v Rooseveltovej nemocnici
Smer dnes, Roč. 5, č. 2 (1995), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
614.2(437.642):291.35
Krajským šéfom banskobystrického HZDS majiteľ pivovaru P. Čupka
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 54 (6.3.2000), s. 1
Hnutie za demokratické Slovensko
politické strany a hnutia, 329.7HZDS
Vražda, Daniel Za V. Mečiara pevne ako nikdy predtým!
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 81 (6.4.2000), s. 1
Hnutie za demokratické Slovensko
politické strany a hnutia, 329.7HZDS
Človek človeka potrebuje
Smer dnes, Roč. 5, č. 274 (1995), s. 4
Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek - človeku (Banská Bystrica, Slovensko)
občianske združenia, 352:394(437.642)
Krčová, Erika Banskobystrickí podnikatelia údajne predávajú sami seba
Smer dnes, Roč. 5, č. 200 (28.8.1995), s. 3
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
352(437.642):347.451
Vražda, Daniel Charita je potrebná
Smer dnes, Roč. 5, č. 267 (1995), s. 8
Slovenská katolícka charita (Banská Bystrica, Slovensko)
charita, 267(437.642):282
Krčová, Erika Dialóg možný :A výsledný efekt?
Smer dnes, Roč. 5, č. 131 (1995), s. 2
súkromní podnikatelia, rozvoj mesta, 352(437.642):334.722-051
Prví muži v meste :Richtári, mešťanostovia, starostovia, vládni komisári, predsedovia revolučných a mestských národných výborov a primátori mesta Banská Bystrica za roky 1255-1995
Banská Bystrica 1255-1995, Banská Bystrica : Vidas, 1995S. 9-12
Časť textu nem.
richtári, starostovia, mešťanostovia, samospráva, primátori, 352.9:929 A/Z
Nižší poplatok
Smer dnes, Roč. 5, č. 105 (1995), s. 2
miestne poplatky, 352(437.642):351.71
Bitušíková, Alexandra Folkloristi v Banskej Bystrici :Valné zhromaždenie Stredoslovenského národopisného združenia
Národná osveta, Roč. 5, č. 13 (1995), s. 22
Stredoslovenské národopisné združenie
národopisné združenia, 39:061.25(437.6):061.3
Šípka, Miloslav Múzeum a Folklórny festival pod Poľanou :Možnosti múzea v dramaturgii programov Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve
Národná osveta, Roč. 9, č. 21 (1999), s. 12-14
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, folklórne festivaly, 069:82+78(437.642)
793.31.091.4
Kurajdová, Ema František Dostalík (1896-1944) - dokumenty k životu a tvorbe
Slovenská hudba, Roč. 26, č. 1-2 (2000), s. 166-206
Res. angl.
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Dostalík, František
Drugová, Zuzana Matičiarik a jeho dvanásťhlavý duch
Slovenské národné noviny, Roč. 10 (14), č. 36-37 (1999), s. 6
Matičiarik (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, detské, 793.31-053.2:784.4
Brathová, Barbara Kurizovanie folklóru a tradíciám :balet v sezóne 1995/1996 na slovenských javiskách
Teatro, Roč. 2, č. 9-10 (1996), s. 15-21
Slovenské národné divadlo (Bratislava, Slovensko)
Divadlo Janka Borodáča (Košice, Slovensko)
Divadlo Jozefa Gregora Tajovského (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792(437.6)
792.82(437.642)
Michnica, Jozef Okrúhle jubileum :Štvrťstoročie vojenského folklórneho súboru Hron
Národná osveta, Roč. 5, č. 19 (1995), s. 20
Hron (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31:784.4
Lengová, Jana Der protestantische Choral im musikalischen Schaffen von Ján Levoslav Bella =Protestantský chorál v hudobnej tvorbe Jána Levoslava Bellu
Slovenská hudba, Roč. 22, č. 3-4 (1996), s. 514-520, 536
Res. slov.
hudobní skladatelia, protestantské chorály, 78.071.1:783.53
929 Bella, Ján Levoslav
Michalová, Eva Hudobné školstvo v Banskej Bystrici
Slovenská hudba, Roč. 25, č. 4 (1999), s. 482-485
Res. nemecky.
hudobné školstvo, 371:78(437.642)(091)
Vajdička, Ľudovít M Hudobné vysielanie rozhlasu na Slovensku v rokoch 1926-1948
Slovenská hudba, Roč. 25, č. 4 (1999), s. 497-503
Res. nemecky.
rozhlasové vysielanie, 78:7.096(437.6)
Červená, Ľudmila Postavenie súčasnej slovenskej hudby v regióne
Slovenská hudba, Roč. 25, č. 4 (1999), s. 504-508
Res. nemecky.
hudobná kultúra, slovenská hudba, 78.01
78(437.642)
Bárdiová, Marianna Zástoj Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici v hudobnej kultúre Slovenska
Slovenská hudba, Roč. 25, č. 4 (1999), s. 520-530
Res. nemecky.
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobná kultúra, 069:82+78(437.642)
Mayer, Marian Alojz Slovenský organár František Eduard Pecník
Slovenská hudba, Roč. 25, č. 2-3 (1999), s. 360-385
Res. anglicky.
organári, 681.816.6-051
929 Pecník, František Eduard
Krošlák, Jozef Stredné Pohronie s novou nádejou i so sľubnou hospodárskou perspektívou :Predseda vlády SR V. Mečiar odovzdal certifikát krajského mesta Banskej Bystrici
Slovenská republika, Roč. 4, č. 197 (23.8.1996), s. 1-2
krajské mestá, 353.2(437.642)
Rábik, Vladimír Banskobystrický richtár Ondrej a jeho potomstvo - zemania zo Sásovej
Genealogicko-heraldický hlas, Roč. 10, č. 2 (2000), s. 3-15
Res. angl., nem.
zemania, 929.521:929.735(437.642)
352-051
929Ondrej
Migaš, Jozef Prejav predsedu NR SR J. Migaša na oslavách 55. výročia SNP v Banskej Bystrici
Bojovník, Roč. 44, č. 19 (1999), s. 3-4
394.4
94(437.6)SNP"1944/1999"
Kanis, Pavol Prejav ministra obrany SR P. Kanisa na oslavách 55. výročia SNP v Banskej Bystrici
Bojovník, Roč. 44, č. 19 (1999), s. 3-4
394.4
94(437.6)SNP"1944/1999"
Rychlá, Jana Hudba ako poslanie :Rozhovor s dirigentkou Jankou Rychlou
Národná osveta, Roč. Roč. 6, č. 16 (1996). - [Príl.] Etuda. - Roč. 2, č. 3 (1996), s. XIV
Detský a mládežnícky spevácky zbor Slovenského rozhlasu (Bratislava, Slovensko)
dirigenti, spevácke zbory, 78.071.2
929 Rychlá, Jana:78
Zavacká, M Správa z medzinárodnej konferencie k 55. výročiu Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
Historický časopis, Roč. 47, č. 3 (1999), s. 558-559
svetová vojna, 1939-1945, protifašistický odboj, 94(437.6)SNP:323.22:061.3
Vimmer, Pavel Informácia o medzinárodnej konferencii k 55. výročiu SNP
Slovenská archivistika, Roč. 34, č. 2 (1999), s. 174-176
svetová vojna, 1939-1945, protifašistický odboj, 94(437.6)SNP:323.22:061.3
SNP v umeleckej tvorbe
Slovenská republika, Roč. 7, č. 192 (20.8.1999), s. 2
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, 069:94(437.6)SNP
94(437.6)SNP:7:061.4
Husák, Ján Z prejavov na medzinárodnej konferencii Prejavy neofašizmu v Európe - v dňoch 2.-3. decembra v Banskej Bystrici
Bojovník, Roč. 43, č. 26 (1998), s. 8
neofašizmus, konferencie, 323.12(4):061.3
Fabík, Pavol Povolebný "falošný" guláš?
Smer dnes, Roč. 5, č. 91 (1995), s. 8
mestská hromadná doprava, 656.12
Krčová, Erika O cestovnom v banskobystrickej MHD už rozhodli :Ide hore!/
Smer dnes, Roč. 5, č. 213 (1995), s. 4
mestská hromadná doprava, 656.121
Únik fenolu neohrozil životy ani vodné zdroje
Slovenská Republika, Roč. 2, č. 286 (1995), s. 1
Železničná stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
fenol, železničná doprava, nákladná, 656.21:661.725.852
Lichá, Eva Zdravie ani vodu neohrozili :K úniku nebezpečnej škodliviny na banskobystrickej železničnej stanici včera zasadala havarijná komisia
Smer dnes, Roč. 5, č. 287 (1995), s. 3
Železničná stanica (Banská Bystrica, Slovensko)
fenol, železničná doprava, nákladná, 656.21:661.725.852
Občas sa šmyknite
Smer dnes, Roč. 5, č. 6 (1995), s. 3
Záchranný systém Slovakia
záchranná cestná služba, záchranné systémy, 614.8:656.1.087(437.642)
Prípad ešte nie je uzavretý
Smer dnes, Roč. 5, č. 6 (1995), s. 3
taxislužba, trestné činy, 656.022.31
Chovanová, Anna Cesty "solíme" pšenicou?
Smer dnes, Roč. 5, č. 7 (1995), s. 3
Jakabb (technické služby : Banská Bystrica, Slovensko)
cestné komunikácie, 625.76
Krčová, Erika Bez "svojho" dopravného podniku to nejde-
Smer dnes, Roč. 5, č. 14 (1995), s. 2
mestská hromadná doprava, 656.121
Andrejčáková, Jarmila Princ Charles v čižmách
Život, Roč. 50, č. 48 (2000), s. 46-47
zahraničné návštevy, 929 Charles, princ z Walesu
327(410:437.642)
Súťaž Kalendár ´96
Národná obroda, Roč. 6, č. 256 (6.11.1995), s. 4
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Súboj kalendárov
Knižná revue, Roč. 8, č. 25-26 (1998), s. 11
kalendáre, výstavy, 027.54
050.9:06.063:061.4
Knihovníci zo Šalgotarjánu v našom meste
Večerník, Roč. 3, č. 207 (27.10.1995), s. 2
zahraničné návštevy, 327(439:437.642)
02-051(439:437.642)
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ...
Smer dnes, Roč. 5, č. 251 (30.10.1995), s. 15
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké knižnice, 027.54(437.642)
Výsledky výskumu knižnej kultúry v B. Bystrici
Národná obroda, Roč. 6, č. 249 (27.10.1995), s. 4
knižná kultúra, 061.3:09(437.642)(091)
655.4/.5(437.642)(091)
Bystričania na dopravu o korunu viac
Slovenská republika, Roč. 2, č. 223 (27.9.1995), s. 2
Československá automobilová doprava (Banská Bystrica, Slovensko)
mestská hromadná doprava, 656.121
Horák, Gejza Anton Kmeť oslávil 94. narodeniny
Kultúra slova, Roč. 33, č. 5 (1999), s. 293-298
Rímskokatolícka cirkev
kňazi, slovenskí spisovatelia, prekladatelia, 262.141(437.642):282
929 Kmeť, Anton
821.162.4:81
Smolec, Maroš Urpín rozpúšťa zubný kameň
Slovenská Republika, Roč. 2, č. 52 (1995), s. 3
Pivovar Urpín (Banská Bystrica, Slovensko)
pivovarníctvo, 663.4(437.642)
Pivinex '95 s puncom medzinárodnosti
Smer dnes, Roč. 5, č. 143 (21.6.1995), s. 5
výstavy, pivovarníctvo, sladovníctvo, vinárstvo, nealkoholické nápoje, 663.2/.8:061.43(437.642)
Chovanová, Anna Kto nebol, môže ešte dnes :Riaditeľ PIVINEX-u maximálne spokojný, jeden z vystavovateľov detto a návštevník?
Smer dnes, Roč. 5, č. 146 (24.6.1995), s. 3
výstavy, pivovarníctvo, vinárstvo, sladovníctvo, nealkoholické nápoje, 663.2/.8:061.43(437.642)
Chovanová, Anna Piť - na zdravie - je umením
Smer dnes, Roč. 5, č. 137 (14.6.1995), s. 3
výstavy, pivovarníctvo, sladovníctvo, vinárstvo, nealkoholické nápoje, 663.2/.8:061.43(437.642)
Vozárová, Ľubica Jazykovedec, pedagóg, matičiar
Zvon, Roč. 4, č. 30 (1995), s. 3
82:929
929Mihál, Ján
Novodomská, Oľga Z histórie Banskej Bystrice - hradný areál
Zvon, Roč. 4, č. 31 (1995), s. 2
kostoly, mestá, hrady, 94(437.642)
Melódie spomienok
Zvon, Roč. 4, č. 31 (1995), s. 3
džez, 785.161(437.642)
Novodomská, Oľga Z histórie Banskej Bystrice - námestie
Zvon, Roč. 4, č. 41 (1995), s. 2
námestia, dejiny, 94(437.642)
Novodomská, Oľga Z histórie Banskej Bystrice - pamätihodnosti v okruhu Lazovnej, Hornej striebornej ulice
Zvon, Roč. 4, č. 42 (1995), s. 2
kultúrne pamiatky, ulice, 94(437.642)
Novodomská, Oľga Z histórie Banskej Bystrice - Horná, Skuteckého ulica
Zvon, Roč. 4, č. 43 (1995), s. 2
ulice, 94(437.642)
Novodomská, Oľga Z histórie Banskej Bystrice - Dolná ulica
Zvon, Roč. 4, č. 44 (1995), s. 2
dejiny, 94(437.642)
Kovačovič, Igor Valné zhromaždenie MO MS v Banskej Bystrici
Zvon, Roč. 4, č. 44 (1995), s. 2-3
Matica slovenská
061.25(437.642)
Novodomská, Oľga Z histórie Banskej Bystrice - Radvaň
Zvon, Roč. 4, č. 45 (1995), s. 2
dejiny, 94(437.642)
Matičný festival v Banskej Bystrici
Zvon, Roč. 4, č. 45 (1995), s. 3
061.25(437.642):06.078
06.078
Dubovský, Peter Z histórie katolíckeho školstva
Lumen Veritatis, Č. 2 (1997), s. 8
školstvo, dejiny, 371(437.642):282:94
Sútoris, Ivan Od prvých žiakov po prvých maturantov
Lumen Veritatis, Č. 2 (1997), s. 4
Katolícke gymnázium Štefana Moysesa (Banská Bystrica, Slovensko)
cirkevné školy, gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642):282
Slobodníková, Elena Rozvoj umeleckej zručnosti :Ľudové remeslá ako predmet stredoškolského štúdia
Národná osveta, Roč. 5, č. 10 (1995), s. 10
ľudové remeslá (učebný predmet), stredné školy, 373.5(437.642):745
Opäť žiadajú zvýšenie tarifných platov
Smer, Roč. 5, č. 219 (1995), s. 3
Rada Základných organizácií stredného školstva na strednom Slovensku (Banská Bystrica, Slovensko)
školstvo, mzdy, 371.1(437.642):331
Krčová, Erika Tomáš J. Baťa :Mám veľký pocit zadosťučinenia
Smer dnes, Roč. 5, č. 241 (1995), s. 2
Baťa Junior Achievement (Banská Bystrica, Slovensko)
374.3:061.27(437.642)
Krčová, Erika "Podnikatelia", ktorí si môžu dovoliť skrachovať
Smer dnes, Roč. 5, č. 238 (1995), s. 2
Baťa Junior Achievement (Banská Bystrica, Slovensko)
374.3:061.27(437.642)
Burkovský, Július Za profesorom Jozefom Vidom
Chránené územia Slovenska, Č. 32 (1997), s. 50
pedagógovia, 378.12(437.642):929Vido, Jozef
929Vido, Jozef
Terem, Ivan Kovorobná v Banskej Bystrici :Prvé priemyselné slovenské školy na Slovensku
Večerník, Roč. 5, č. 35 (20.2.1997), s. 7
priemyselné školy, stredné školy, dejiny, 377.35(437.642)
Terem, Ivan Počiatky obchodného školstva v Banskej Bystrici
Večerník, Roč. 5, č. 67 (9.4.1997), s. 5
obchodné školy, dejiny, 373.6(437.642)
Terem, Ivan Školské alumneum v Banskej Bystrici :Pre chudobných študentov katolíckych gymnazistov a preparandistov
Večerník, Roč. 5, č. 44 (5.3.1997), s. 5
Školské alumneum (ústav : Banská Bystrica, Slovensko)
371.217.2(437.642):282
Terem, Ivan Zaujímavá mozaika školských výdavkov :Reč účtovných kníh XV. storočia
Večerník, Roč. 5, č. 72 (16.4.1997), s. 5
Mestská latinská škola (Banská Bystrica, Slovensko)
školy, pedagógovia, účtovné knihy, 371.1(437.642):657.32
Terem, Ivan Vivat majálesy
Večerník, Roč. 5, č. 82 (30.4.1997), s. 7
študenti, majálesy, 371.89(437.642)
Terem, Ivan Riadny školský poriadok banskobystrickej latinskej školy :Banskobystrické starožitnosti
Večerník, Roč. 5, č. 12 (12.2.1997), s. 7
Mestská latinská škola (Banská Bystrica, Slovensko)
latinské školy, mestské, školské poriadky, 371.5(437.642)(091)
Lomenčík, Július Kvalita publikačnej žatvy
Cirkevné listy, Roč. 110(121), č. 6 (1997), s. 43-44.
Metodické centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
literárna výchova, 371.14:061.62(437.642)
Sedlický, Tibor, ml V budúcnosti chcú skvalitniť predovšetkým materiálne zázemie školy :Konzervatórium J.L. Bellu v Banskej Bystrici oslávilo v týchto dňoch päť rokov od svojho vzniku
Smer dnes, Roč. 7, č. 271 (26.11.1997), s. 8
Konzervatórium Jána Levoslava Bellu (Banská Bystrica, Slovensko)
umelecké školy, 373.5(437.642):78
Dvadsaťročná pod Urpínom
Slovenská Republika, Roč. 6, č. 246 (24.10.1998), s. 24
Internátna športová škola (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.5(437.642):796/799
Úspešný už po prvých dvoch častiach
Smer dnes, Roč. 5, č. 212 (1995), s. 5
The British Council (Banská Bystrica, Slovensko)
kurzy angličtiny, televízne, angličtina, informačné strediská, 061.66(410:437.642)
811.111:37
Homolka, Ľuboš A ako je na tom pacient?
Smer dnes, Roč. 5, č. 243 (1995), s. 14-15
Všeobecná zdravotná poisťovňa (Banská Bystrica, Slovensko)
poisťovne, poistenci, 368.023
368.023.3:369.066
Čičaj, Viliam Mešťan a kniha v Banskej Bystrici v 16.-18. storočí
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 130-134
knižná kultúra, 930.85(437.642)
Horváth, Pavel Niekoľko poznámok k dejinám knižnej kultúry v Banskej Bystrici v druhej polovici 18. storočia
Kniha '95-'96, Martin : Matica slovenská, 1998S. 109-112
knižná kultúra, 930.85(437.642)
Šovčíková, Darina Minulosť a súčasné trendy bibliografického oddelenia Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
Bibliografický zborník 1996-'97, Martin : Matica slovenská, 2000S. 263-271
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, 027.54(437.642):01
Ján Petrichovich
Kultúrno-historický kalendár 1996, Bratislava : Národné osvetové centrum, 1995S. 64-65
lekári, múzejníci, 614.253.1
069-051
929 Petrikovich, Ján
Junas, Ján Ján Zigmundík - priekopník zdravotníckej výchovy
Literárny archív 32/95 / Zost. Michal Kocák, Martin : Matica slovenská, 1996S. 29-32
pedagógovia, 614
37-051
929 Zigmundík, Ján
Chovanová, Anna Ich koníčkami sú - štvornohý priateľ človeka a "čertove obrázky"
Smer, Roč. 5, č. 233 (1995), s. 4
Kynológ (Banská Bystrica, Slovensko)
psy, 636.7:794.09
McDonald's na Slovensku
Slovenská republika, Roč. 2, č. 35 (1995), s. 2
McDonald's (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
rýchle občerstvenie, 640.43:334.72
Krčová, Erika Šanca, ktorá príde (možno) len raz za život
Smer dnes, Roč. 5, č. 195 (22.8.1995), s. 13
McDonald's (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
rýchle občerstvenie, 640.43:334.72
Prvý McDonald's otvorený o dva mesiace
Smer dnes, Roč. 5, č. 192 (1992), s. 3
McDonald's (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, rýchle občerstvenie, 640.43:334.72
327(73:437.642)
Paúrovej historický zápis :Na veľkej cene SNP v krasokorčuľovaní
Šport, Roč. 50, č. 257 (4.11.1996), s. 5
krasokorčuľovanie, 796.912.092-053.6
Kadlecová, Viera Slovenskými piesňami k srdcu :Banskobystrický spevokol Hron v Taliansku
Národná osveta, Roč. 5, č. 16 (1995). - [Príl.] Etuda. - Roč. 1, č. 3 (1995), s. IX
Hron (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684
Kubiš, Pavol Mária Chýba mu ešte jediná- :Dialóg na víkend s Jozefom Göncim, víťazom dvoch tohtoročných pretekov Svetového pohára v streľbe
Šport, Roč. 52, č. 123 (30.5.1998), s. 19
športovci, športová streľba, 799.311.071.2
Blaho, Vladimír Cantus, Mladosť a Hron :Jubileá troch speváckych zborov
Národná osveta, Roč. 9, č. 23 (1999). - [Príl.] Etuda. - Roč. 5, č. 6 (1999), s. VII
Cantus (spevácky zbor : Bratislava, Slovensko)
Mladosť (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Hron (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
zborový spev, spevácke zbory, 78.087.684
Bravo, coro! :Turné speváckeho zboru "Hron" v Taliansku a Chorvátsku
Slovenská republika, Roč. 2, č. 144 (22.6.1995), s. 7
Hron (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684
Potančok, Miroslav Vzali zodpovednosť na vlastné bedrá :Ako riešia rozvoj bytovej výstavby v Banskej Bystrici
Obecné noviny, Roč. 7, č. 39 (1997), s. 6
bytová výstavba, 332.8(437.64)
Bömchesová, Gabriela Nezamestnaní očakávajú riešenie zajtra :Rozhodne Predstavenstvo akciovej spoločnosti o budúcnosti Smrečiny?
Práca, Roč. 51, č. 176 (30.7.1996), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Bömchesová, Gabriela Smrečina a.s. padá pod balvanom problémov platobnej neschopnosti
Práca, Roč. 51, č. 171 (24.7.1996), s. 5
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Jakubovie, Andrea Byt nad zlato :Niekoľko možností ako získať strechu nad hlavou
Smer dnes, Roč. 5, č. 87 (1995), s. 18-19
vlastníctvo bytov, 332.8:347.232.3
Bieliková, Iveta Smrečina kúpila Smrečinu
Profit, Roč. 8, č. 41 (2000), s. 24-25
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
Smrečina Holding (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, zápalkárne, 674(437.64)
662.53(437.64)
Výboch, P Vodomery v družstevných bytoch
Smer dnes, Roč. 5, č. 73 (1995), s. 10
Stavebné bytové družstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
družstevné byty, 332.8:681.121.8
Korimová, Anna Neplatiči nájomného sa smejú-
Slovenská republika, Roč. 2, č. 94 (1995), s. 4
byty, byty, 332.855
Krčová, Erika Predaj bytov sa môže roztočiť
Smer dnes, Roč. 5, č. 292 (1995), s. 2
Bytový podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
byty, 332.8:347.232.3
Byt nikto nedaruje!
Smer dnes, Roč. 5, č. 187 (1995), s. 5
Bytový podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
byty, 332.8:347.232.3
Krčová, Erika Trh s bytmi by sa mal už konečne pohnúť
Smer dnes, Roč. 5, č. 289 (1995), s. 4
Bytový podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
byty, 332.8:347.232.3
Nezáujem v Sásovej
Slovenská republika, Roč. 2, č. 8 (1995), s. 4
Bytový podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
byty, 332.8:347.232.3
Bytové jadrá po novom
Smer dnes, Roč. 5, č. 97 (27.4.1995), s. 3
bytové jadrá, výstavy, 69.059.35:696.141/.145:061.4
Chovanová, Anna Novela nepozná nulovú hodnotu bytu
Smer dnes, Roč. 5, č. 189 (1995), s. 10
Bytový podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
byty, 332.8:347.232.3
Chovanová, Anna Kúpili ste si už byt? :V Banskej Bystrici 513 bytov už v súkromnom vlastníctve, vo Zvolene vyše 200, v Prievidzi sú v štádiu pred podpisom prvých kúpno-predajných zmlúv
Smer dnes, Roč. 5, č. 184 (1995), s. 3
Bytový podnik mesta (Banská Bystrica, Slovensko)
byty, 332.8:347.232.3
Hudecová, Anna K problematike vzdelávania v sociálnej práci
Práca a sociálna politika, Roč. 5, č. 12 (1997), s. 21
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
sociálna práca, 378.4:37
364.442.2
Homolka, Ľuboš Taký netypický podnikateľ
Smer dnes, Roč. 5, č. 121 (1995), s. 9
Kurta (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
motorové vozidlá, 623.437.4:658.114.4
929 Kurta, Štefan
Mácelová, Marta Prieskumy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Bystrici
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1995S. 94-95
Res. nem.
mestské pamiatkové rezervácie, archeologické výskumy, 904(437.642):902.2
911.375.631(437.642):719:902.2
Bosák, Ľubomír Ján Zigmundík - slovenský národovec
Literárny archív 32/95 / Zost. Michal Kocák, Martin : Matica slovenská, 1996S. 33-37
pedagógovia, 378.6:929Zigmundík, Ján
Štilla, Miloš Martin Čulen a Banská Bystrica
Acta Universitatis Mattiae Belii 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1998S. 132-149
Res. nem.
pedagógovia, 371.1
929 Čulen, Martin
Thurzo, Igor Z rozpomienok Miloša Petrikovicha
Biografické štúdie 23 / Zost. Augustín Maťovčík, Martin : Matica slovenská, 1996S. 191-197
bankári, 929 Pertikovich, Miloš
336.7-051
Šoka, Milan Turzovci a Banská Bystrica
Zborník Oravského múzea 15 / Zost. Dušan Karaska, Dolný Kubín : Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava, 1998S. 21-27
929.52 Turzo (rod):662:339
Bitušíková, Alexandra Kultúrno-spoločenské aktivity Židov v Banskej Bystrici v medzivojnovom období
Život a kultúra etnických minorít a malých sociálnych skupin : Sborník ze stejnomenné konference k nedožitým narozeninám prof. Oldřicha Sirovátky konaná 27.-28.9.1995, Brno : Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury, 1996S. 33-38
Súbežný názov a text nem.
Židia, dejiny, 394(437.642=411.16)(091)
94(437.642)
Ďuriška, Zdenko Rod prachárov z Kráľovej a Radvane
Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Martin : Matica slovenská, 1996S. 9-18
prachári, 929.52 A/Z
662.33(437.642)
Ján Leporis :50. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 30
dirigenti, pedagógovia, 78.071.2:378
Ján Meličko :150. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 25
dirigenti, 78.071.2
Hoššo, Jozef Stredoslovenská banská oblasť v stredoveku
Studia Academica Slovaca, Bratislava : STIMUL, 1997S. 64-71
baníctvo, 622(437.64)
Juraj Thurzo
Kultúrno-historický kalendár 1996, Bratislava : Národné osvetové centrum, 1995S. 68-69
669.3
929 Thurzo, Juraj
Chovanová, Anna Nájdete bez straty času
Smer dnes, Roč. 5, č. 225 (1995), s. 3
Zlaté stránky Mediatel (Bratislava, Slovensko)
telefónne zoznamy, 655.413(437.6):654.029.3
Komora, Pavol Hospodárske a všeobecné výstavy od začiatku 20. storočia do roku 1918
Zborník Slovenského národného múzea : História 36 / Zost. Elena Kurincová, Bratislava : Slovenské národné múzeum, 1996S. 43-84
Res. angl.
priemyselná výroba, 061.4(091):338.45
Porubčinová, Zdenka Banskobystrické tlače 18. a 19. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne
Zborník Oravského múzea 15, Dolný Kubín : Oravské múzeum, 1998S. 137-155
Res. angl.
Čaplovičova knižnica (Dolný Kubín, Slovensko)
banskobystrické tlače, 09
Ján Vansa
Kultúrno-historický kalendár 1996, Bratislava : Národné osvetové centrum, 1995S. 132-133
evanjelickí kňazi, 929Vansa, Ján
Štiavnický, Andrej Nečakaná návšteva nebo návrat komunismu?
Katolický týdeník, Roč. 6, č. 35 (1995), s. 2
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
262.3:282:351.742
Slovenská policie prohlížela banskobystrické biskupství
Katolický týdeník, Roč. 6, č. 35 (1995), s. 2
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
domové prehliadky, 262.3:282:351.742
Ještě k prohlídce u Mons. Baláše
Katolický týdeník, Roč. 6, č. 36 (1995), s. 5
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
262.3:282:351.742
Kasáčová, Bronislava Matej Bel - Funtík
Universitas Matthiae Belii, Roč. 2, č. 2 (1996), s. 4
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Matejkin, Stanislav Životné jubileum predsedu GMVS prof. PhDr. Júliusa Albertyho
Obzor Gemera Malohontu, Roč. 15, č. 2 (1996), s. 46-58
pedagógovia, historici, 929 Alberty, Július
378.124(437.642)
930.1-051
Fremal, Karol Vedeckovýskumná a publikačná činnosť profesora Albertyho
Obzor Gemera Malohontu, Roč. 15, č. 2 (1996), s. 49-58
pedagógovia, historici, 929 Alberty, Július
378.124(437.642)
930.1-051
Makara, Sergej Žije v spomienkach a v slove :pred dvoma rokmi od nás odišiel Rudolf Machovič
Večerník, Roč. 4, č. 90 (9.5.1996), s. 8
redaktori, básnici, 070.421+82-051
929 Machovič, Rudolf
Knižný veľtrh vo Varšave - telegraficky
Smer dnes, Roč. 5, č. 114 (1995), s. 5
AB ART Press (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.3.066.11:061.43(438)
655.413(437.642)
Zákazky aj tzv. na kľúč
Smer dnes, Roč. 5, č. 258 (1995), s. 3
t studio (Banská Bystrica, Slovensko)
tlačiarne, grafická reprodukcia, 655.1/.2
Jančovič, Ivan Peter Karvaš medzi básnikmi sujetu
Osobnosť a dielo Petra Karvaša (1995 : Banská Bystrica, Slovensko) : zborník materiálov z vedeckej konferencie ..., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996S. 23-27
slovenská literatúra, spisovatelia, pedagógovia, 82
929 Karvaš, Peter
Krnová, Kristína Apokryfy Petra Karvaša
Osobnosť a dielo Petra Karvaša (1995 : Banská Bystrica, Slovensko) : zborník materiálov z vedeckej konferencie ..., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996S. 41-45
slovenská literatúra, spisovatelia, pedagógovia, 82
929 Karvaš, Peter
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Osobnosť Teofila Stadlera - banskobystrického cirkevného a mestského mecenáša
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : UMB, Fakulta humanitných vied, 1996S. 49-54
Res. angl.
mecenáši, 284.1
929 Stadler, Teofil
Mikovič, Fedor V zákrutách času :s literárnym vedcom Milanom Jurčom sa zhovára publicista Fedor Mikovič
Tranovský evanjelický kalendár na rok 1997, Liptovský Mikuláš : Tranoscius, 1996S. 125-134
literárni vedci, pedagógovia, 378.124(437.642)
929 Jurčo, Milan:82.0
Hosťovecká, Nata Hudba v dobe Moysesa
Slovenské národné noviny, Roč. 8 (12), č. 45-46 (1997), s. 12
hudba, 78:262.1-051
Žudel, Juraj Hlavné znaky vývoja osídlenia Slovenska v 16. storočí =The main features of the 16th century colonization of Slovakia = Hauptmerkmale der Besiedlungsentwicklung in der Slowakei im 16. Jahrhundert
Historický časopis, Roč. 45, č. 4 (1997), s. 569-580
Res. angl., nem.
osídlenie, dejiny, 711.45"15"
Zimmermann, Friedrich M Využitie rakúskych skúseností pri tvorbe konceptu cestovného ruchu pre Banskú Bystricu
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 28, č. 3 (1995), s. 115-126
Res. angl., nem.
cestovný ruch, 338.48(437.6)
Polyfunkčná zóna Belveder :bude to najkrajšie "mesto v meste"
Slovenské stavebníctvo, Roč. 2, č. 4-5 (1997), s. 18-19
polyfunkčné zóny, urbanizmus, architektúra, 725.22(437.642)
711.55
Oravcová, Jitka Postoje študentov FHV k netradičným náboženským skupinám (sektám)
Acta Universitatis Matthiae Belii : Spoločenskovedná sekcia č. 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1997S. 117-123
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
28:371.212(437.642)
Labuda, Jozef Montánna archeológia na Slovensku :(príspevok k dejinám stredoveku)
Slovenská archeológia, Roč. 45, č. 1 (1997), s. 83-156
montánna archeológia, baníctvo, 902.2(437.6):622
622(437.6)
Vysoké školy aj pre nevidiacich
Smer, Roč. 5, č. 128 (3.6.1995), s. 5
zdravotne postihnutí, 378:376.3:061.3(437.642)
Vanko, Kamil Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Klubu chovateľov závojnatiek
Aquatera, Roč. 3, č. 4 (1997), s. 39
Klub chovateľov závojnatiek (Banská Bystrica, Slovensko)
akvaristika, 639.34:597.5:061.237(437.642)
Vanko, Kamil Založenie klubu chovateľov závojnatiek
Aquatera, Roč. 3, č. 2 (1997), s. 18
Klub chovateľov závojnatiek (Banská Bystrica, Slovensko)
akvaristika, 639.34:597.5:061.237(437.642)
Vanko, Kamil Ustanovujúca schôdza klubu chovateľov závojnatiek
Aquatera, Roč. 3, č. 5 (1997), s. 37
Klub chovateľov závojnatiek (Banská Bystrica, Slovensko)
akvaristika, 639.34:597.5:061.237(437.642)
Stieranka, Marian Medzinárodné stretnutie posudzovateľov gupiek
Aquatera, Roč. 6, č. 3 (2000), s. 35-36
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marian Súťažné výstavy živorodiek
Aquatera, Roč. 1, č. 1 (1995), s. 6-8
živorodé ryby, výstavy, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Valent, Dalibor Iskra na križovatke :Poženú mocenské záujmy banskobystrický hokej až do slepej uličky beznádeje?
Hokej, Č. 2 (1996), s. 22-23
ŠK Iskra Zlatý bažant (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.966
Slobodník, Ján 15 rokov organizovanej akvaristiky v Banskej Bystrici
Aquatera, Roč. 2, č. 3 (1996), s. 27
akvaristika, 639.34(437.642)
Pozvanie do Banskej Bystrice
Aquatera, Roč. 3, č. 3 (1997), s. 36
Slovenský zväz chovateľov
akvarijné ryby, výstavy, 639.34:061.4(437.642)
Pozvanie do Banskej Bystrice
Aquatera, Roč. 3, č. 4 (1997), s. 36
Slovenský zväz chovateľov
akvarijné ryby, výstavy, 639.34:061.4(437.642)
Cirák, Richard Majstrovstvá Slovenska Xipho-Molly
Aquatera, Roč. 5, č. 6 (1999), s. 34-35
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marian Majstrovstvá Slovenska Xipho-Molly
Aquatera, Roč. 6, č. 5 (2000), s. [39]
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Vetrák, Milan Slovenskí akvaristi v európskej súťaži
Aquatera, Roč. 2, č. 4 (1996), s. 26
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marián Slovenskí živorodkári na medzinárodnej scéne
Aquatera, Roč. 2, č. 6 (1996), s. 10-13
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Súťažné výstavy živorodiek v roku 1997
Aquatera, Roč. 3, č. 2 (1997), s. 8
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Majstrovstvá Európy chovateľov Guppy
Aquatera, Roč. 3, č. 4 (1997), s. 32-34
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Majstrovstvá živorodých rýb v Banskej Bystrici
Aquatera, Roč. 3, č. 5 (1997), s. 32-35
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marian Po skončení XX. ročníka Majstrovstiev Európy gupiek
Aquatera, Roč. 3, č. 6 (1997), s. 33-35
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marian Majstrovstvá Európy gupiek v roku 1998
Aquatera, Roč. 4, č. 2 (1998), s. 15-16
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marian XXI. ročník Majstrovstiev Európy gupiek v roku 1998
Aquatera, Roč. 4, č. 6 (1998), s. 18-19
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marian XXII. ročník Majstrovstiev Európy gupiek v roku 1999
Aquatera, Roč. 5, č. 6 (1999), s. 35-36
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Vetrák, Milan I. kolo medzinárodných majstrovstiev ČR a SR živorodých rýb
Aquatera, Roč. 1, č. 2 (1995), s. 17-18
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
XI. medzinárodné majstrovstvo živorodých rýb ČR a SR 1995
Aquatera, Roč. 1, č. 3 (1995), s. 18-21
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Vetrák, Milan XII. medzinárodné majstrovstvá chovateľov živorodých rýb Českej a Slovenskej republiky
Aquatera, Roč. 2, č. 3 (1996), s. 26-27
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Stieranka, Marian XIV. ročník Medzinárodných majstrovstiev ČR a SR Xipho-Molly
Aquatera, Roč. 4, č. 5 (1998), s. 24
živorodé ryby, akvaristika, 639.34:597.5:06.063
Pálková, Sylvia Poklona satirikovi :Laureát Ceny Dominika Tatarku
Pravda, Roč. 9, č. 70 (25.3.1999), s. 8
spisovatelia, Cena Dominika Tatarku, ocenenia, 82:929 Hrúz, Pavel
821.162.4-3
06.068
Skvosty Veteran clubu
Smer dnes, Roč. 5, č. 100 (1995), s. 3
Slovenská autobusová doprava
historické automobily, 796.71:656.138
629.331(437.642)
Panovová, Oľga Náčrt vývinu slovenského profesionálneho bábkarstva v zrkadle Bábkarskej Bystrice
Slovenské divadlo, Roč. 43, č. 1 (1995), s. 16-32
bábkarstvo, bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Hrúz, Pavel "Filmový scenár historickej komédie o B. Bystrici je už na svete"
Smer dnes, Roč. 7, č. 181 (8.8.1997), s. 24
spisovatelia, 82:929 Hrúz, Pavel
821.162.4-3
Výročie kňazského seminára
Smer dnes, Roč. 5, č. 264 (15.11.1995), s. 3
Kňazský seminár sv. Františka Xaverského (Badín, Slovensko)
kňazské semináre, cirkevné školy, vysoké školy, 378(437.642):282
282
Vzdelávacie aktivity pre pokročilých
Smer dnes, Roč. 5, č. 296 (22.12.1995), s. 6
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
učitelia, 378(437.642):371.14
Ekonómovia hodnotili
Smer dnes, Roč. 5, č. 290 (15.12.1995), s. 4
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraniční lektori, 378.4(437.642)
Panovová, Oľga Autorská bábková hra - autorské bábkové divadlo
Slovenské divadlo, Roč. 46, č. 2-3 (1998), s. 142-151
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Somora, Martin Rekonštrukcia a dostavba meštianskeho domu v Banskej Bystrici= Reconstruction and addition of a civic house in Banská Bystrica
Architektúra & urbanizmus, Roč. 29, č. 3-4 (1995), s. 57-58
Súbež. názov angl.
meštianske domy, architektúra, 728.224.025.4(437.64)
Somora, Martin Dom riaditeľa =The house of a director
Architektúra & urbanizmus, Roč. 29, č. 3-4 (1995), s. 70-71
Súbež. názov angl.
rodinné domy, architektúra, 728.3(437.642)
Krško, Jaromír Docent Pavol Rohárik sedemdesiatročný
Slovenská reč, Roč. 65, č. 4 (2000), s. 244-245
jazykovedci, pedagógovia, 378.124
81-051
929 Rohárik, Pavel
Majláth, Tibor Komplex bábkového divadla v Banskej Bystrici =A complex of the puppet theatre in Banská Bystrica
Architektúra & urbanizmus, Roč. 29, č. 3-4 (1995), s. 67-69
Súbež. názov angl.
bábkové divadlo, architektúra, 728.822(437.642)
Krško, Jaromír 14. slovenská onomastická konferencia
Slovenská reč, Roč. 65, č. 5-6 (2000), s. 326-329
onomastika, 81'373.2:061.3
Krško, Jaromír Za profesorom Jánom Matejčíkom (18.7.1933-5.1.1997)
Slovenská reč, Roč. 62, č. 3 (1997), s. 185-186
jazykovedci, pedagógovia, 378.124
81-051
929 Matejčík, Ján
Findra, Ján Životné jubileum Evy Rísovej
Slovenská reč, Roč. 62, č. 6 (1997), s. 365-366
jazykovedci, 81-051
929 Rísová, Eva
Vražda, Daniel Výsledky spracujú mimo univerzity :Na novú právnickú fakultu UMB prijmú každého dvadsiateho uchádzača
Smer dnes, Roč. 5, č. 121 (26.5.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4(437.642)
B. Schmögnerová prednášala-
Smer dnes, Roč. 5, č. 81 (6.4.1995), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonomika, 378.4(437.642):33
Vlastnou vinou bez rektora
Smer dnes, Roč. 4, č. 26 (2.2.1995), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Uhrinová, Dana S pýchou sa stráca objektívnosť :Pavol Kandráč poverený riadením novej Právnickej fakulty UMB
Smer dnes, Roč. 5, č. 230 (5.10.1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4:34(437.642)
Medzinárodná konferencia
Smer dnes, Roč. 5, č. 212 (13.9.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vedecké konferencie, medzinárodné, 378.4(437.642):061.3
Historici sa venovali regiónu
Smer dnes, Roč. 5, č. 219 (22.9.1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, historici, 378.4(437.642):061.3:94
929 Alberty, Július
378.124(437.642)
930.1-051:061.3(437.642)
Bankovníctvo v angličtine
Smer dnes, Roč. 5, č. 134 (10.6.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
bankovníctvo, finančníctvo, edičná činnosť, prekladové slovníky, 378.4(437.642):33:82
Veľký záujem o "právo"
Smer dnes, Roč. 5, č. 144 (22.6.1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):34
Edukačné a aplikačné centrum FPV
Smer dnes, Roč. 5, č. 106 (9.5.1995), s. 10
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Záujem univerzity o YMCU trvá
Smer dnes, Roč. 5, č. 235 (11.10.1995), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
YMCA (Banská Bystrica, Slovensko : budova)
378.4(437.642):727.3
Krčová, Erika Premiérových zopár naj...
Smer dnes, Roč. 5, č. 233 (9.10.1995), s. 8
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):061.3
Uhrinová, Dana "Domáca" úloha od samotného premiéra :Banskobystrické študentské mestečko je pätnásťročná a poriadne drahá stavba
Smer dnes, Roč. 5, č. 232 (7.10.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
internáty, vysoké školy, 378.4(437.642):728
Uhrinová, Dana A záujem o štúdium z roka na rok rastie :Univerzita Mateja Bela má už sedem fakúlt, ale najmenej ubytovacích miest
Smer dnes, Roč. 5, č. 228 (3.10.1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4(437.642)
Stretnutie akademickej mládeže
Smer dnes, Roč. 5, č. 227 (2.10.1995), s. 4
378.18:061.3(437.642)
Šuleková, Daniela Japonský manažér prednášal
Smer dnes, Roč. 5, č. 92 (21.4.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):33
Memorandum Univerzity M. Bela
Smer dnes, Roč. 5, č. 90 (19.4.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Ďalší ekonómovia pre zdravotníctvo
Smer dnes, Roč. 5, č. 239 (16.10.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Hlavandová, Mária Vzdelanie - hodnota z najvyšších
Smer dnes, Roč. 5, č. 243 (20.10.1995), s. 9
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Kreditný systém štúdia
Smer dnes, Roč. 5, č. 6 (9.1.1995), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):33
Krčová, Erika Byrokratickej mašinérii sa tak či tak nevyhnú
Smer dnes, Roč. 5, č. 187 (12.8.1995), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraniční lektori, 378.4(437.642)
Ivaničová, Eva Organizačná štruktúra Okresného úradu v Banskej Bystrici
Vestník Okresného úradu Banská Bystrica, Roč. 1, čiastka 1 (1997), s. 2-4
Okresný úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
353.5(437.642)
Kubičková, Klára Banská Bystrica
Architektúra & urbanizmus, Roč. 34, č. 1-2 (2000). - [[Príl.] Architektonické diela 20. storočia na Slovensku. - S. CLLXIII-CLXXVIII.]
architektúra, 72(437.642)"19"
Uhrík, Peter Každý si môže vybrať :Pred 17. ročníkom Povstaleckej vatry SNP
Smer dnes, Roč. 5, č. 186 (1995), s. 5
turistika, branno-športové podujatia, kros, 796.51
796.093.55
Vražda, Daniel J. Schenk a akademik Čič prídu učiť
Smer dnes, Roč. 5, č. 122 (27.5.1995), s. 10
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Cesta rozprávkovým lesom
Smer dnes, Roč. 5, č. 122 (1995), s. 5
394.268-053.2
Vláda zaujme jednoznačne odmietavé stanovisko k Tisovej tabuli v Žiline
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 53 (4.3.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):32
929Tiso, Jozef
Čestná vedecká hodnosť UMB švajčiarskemu vedcovi
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 89 (15.4.2000), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Krčová, Erika Za nového rektora Akadémie umení zvolili doc. Vojtecha Didiho
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 143 (22.6.2000), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
929 Didi, Vojtech
378.113.1(437.642)
Krst knihy
Smer dnes, Roč. 5, č. 12 (1995), s. 2
spisovatelia, vydavatelia, 659.153:82-1:929 Kuniak, Juraj
061.7
821.162.4-1
Šípka, Miloslav Vitajte, maestro! :V malom domci v Rudlovej býva významný európsky husliar
Večerník, Roč. 3, č. 68 (6.4.1995), s. 8
hudba, husliari, 351.754.92
929 Nemček, Ján
Hlavandová, Mária Čí budeš, Thurzov dom?
Smer dnes, Roč. 5, č. 225 (1995), s. 18-19
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
Stredoslovenské múzeum
vlastnícke práva, 069:908(437.64)
341.384:728.3(437.642)
Šoka, Milan Niekoľko postrehov ku dňom-
Múzeum, Roč. 40, č. 4 (1995), s. 33-34
banské mestá, kultúrne dedičstvo, výstavy, 008:904(4):061.4(437.642)
394.5(437.642)
74/76.05:622(437.64):061.4
Valachovič, Pavol Ján Petrikovich ako múzejný pracovník, numizmatik a archeológ
Múzeum, Roč. 42, č. 2 (1997), s. 1-6
Muzeálna slovenská spoločnosť (Martin, Slovensko)
lekári, múzejníci, numizmatika, 614.253.1
069-051
929 Petrikovich, Ján
Okáli, Ilja Konferencia Múzeá na prahu tretieho tisícročia
Múzeum, Roč. 45, č. 3 (1999), s. 37
múzeá, 069:061.3
Drugová, Zuzana Ľudový odev a textil v zbierkach Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 46, č. 2 (2000), s. 6-9
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
ľudový textil, ľudový odev, múzeá, 069.5:391
069:908(437.64)
Michalcová, Miloslava Textil zo zbierky Jozefa Kačku v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici
Múzeum, Roč. 46, č. 3 (2000), s. 10-14
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
textil, múzejné zbierky, 069:908(437.64)
069.5:677
20 rokov Domu techniky v Banskej Bystrici
APS, Roč. 3, č. 4 (1995), s. 4
Dom techniky ZSVTS (Banská Bystrica, Slovensko)
62:061.22
Šoka, Milan Malá reminiscencia k osemdesiatinám Ruženy Bohúňovej
Múzeum, Roč. 46, č. 4 (2000), s. 47
múzejníci, botanici, 069-051:58-051
929 Bohúňová, Ružena
Krčová, Erika Zatiaľ iba želanie :pre banskobystrické okolie sú k dispozícii len traja kominári
Smer dnes, Roč. 5, č. 72 (27.3.1995), s. 2
Komora kominárov Slovenska
kominári, 697.8-051:061.3(437.642)
Kominári zasadali
Smer dnes, Roč. 5, č. 70 (24.3.1995), s. 2
Komora kominárov Slovenska
kominári, 697.8-051:061.3(437.642)
Sokolová, Viera Čarovné metamorfózy prútia :Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici založilo tradíciu ľudovoumeleckej konfrontácie
Národná osveta, Roč. 10, č. 4 (2000), s. 22-23
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
ľudová umelecká výroba, remeslá, 7.011.26
745/749.039.4
Sedlický, Tibor Výročia dvoch speváckych zborov :z histórie banskobystrických speváckych zborov Hron a Mladosť
Národná osveta, Roč. 10, č. 7 (2000), s. 7-8
Hron (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Mladosť (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, 78.078.68(437.642)
Šípka, Miloslav Folklorizmus v Banskej Bystrici :Prejavy folklorizmu v Banskej Bystrici v medzivojnovom období
Národná osveta, Roč. 10, č. 9 (2000). - [Príl.] Folklór. - Č. 3 (2000), s. 16-17
folklór, ľudová kultúra, 398(437.642)
Šípka, Miloslav Folklorizmus v Banskej Bystrici :Prejavy folklorizmu v Banskej Bystrici v medzivojnovom období
Národná osveta, Roč. 10, č. 9 (2000). -- [Príl.] Folklór. -- Č. 4 (2000), s. 15
folklór, ľudová kultúra, 398(437.642)
Kováč, Dušan Napoprvé druhý největší
Fórum architektury a stavitelství, Č. 4 (1998), s. 17
Text slov., čes.
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Šoka, Milan Výraz úcty k lokálnym historickým tradíciám :Pôsobivé aktivity Stredoslovensého múzea v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 10, č. 11 (2000). - [Príl.] Eduta. -- Č. 3 (2000), s. 22-23, 25
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Žabková, Soňa Slávnosti v pamätných izbách osobností :Spomienkové slávnosti Literárneho a hudobného múzea v Banskej Bystrici
Národná osveta, Roč. 10, č. 14 (2000). - [Príl.] Slovenská kronika. - Č. 4 (2000), s. 21-22
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, pamätné izby, 069:82+78(437.642):394.46
Lipka, Martin Klenot nestráca lesk :250 rokov od smrti polyhistora Mateja Bela
Národná osveta, Roč. 9, č. 16 (1999), s. 12
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Mikulová, Jarmila Bystrický jarmok tradične i netradične... :Radvanský jarmok v Banskej Bystrici má už 341 rokov
Národná osveta, Roč. 9, č. 19 (1999), s. 11-12
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Nuoška, Andrej Matej Bel a národná osveta :k 250. výročiu úmrtia učenca všetkých národov bývalého Uhorska a slovenského vlastenca, polyhistora Mateja Bela
Národná osveta, Roč. 9, č. 2 (1999), s. 13-15
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Dva dni o káblovej televízii
Smer dnes, Roč. 5, č. 96 (26.4.1995), s. 2
Slovenská spoločnosť pre káblovú televíziu
káblová televízia, 621.397.7(437.642)
Nová pobočka pod Urpínom
Smer dnes, Roč. 5, č. 69 (23.3.1995), s. 3
Schrack Ericsson Bratislava
telekomunikácie, 621.39(437.642)
Krčová, Erika VTV na obrazovkách aj bez satelitu :prezident VTV B. Géci popiera šokujúce údaje o päťpercentnej sledovanosti "jeho" televízie
Smer dnes, Roč. 5, č. 185 (10.8.1995), s. 2
Kabel Plus (Banská Bystrica, Slovensko)
káblová televízia, 621.397.7(437.642)
Chystajú spoločnú sieť troch miest
Smer dnes, Roč. 5, č. 13 (17.1.1995), s. 2
Kabel Plus (Banská Bystrica, Slovensko)
káblová televízia, 621.397.7(437.642)
Mecková, Viera Opustila naše rady :Gabriela Cimmermannová ; 13.8.1934 v Banskej Bystrici-3.3.2000
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 4 (2000), s. 3
architekti, 72.071.1
929 Cimmermannová, Gabriela
Jakubovie, Andrea Televízne moravsko-slovenské halušky
Smer dnes, Roč. 5, č. 65 (18.3.1995), s. 9
Kabel Plus (Banská Bystrica, Slovensko)
káblová televízia, 621.397.7(437.642)
Šovčík, Marián Lúčime sa s Robom Imrichom
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 12 (2000), s. 3
architekti, 72.071.1
929 Imrich, Robert
Gaj, Michal List Robovi Imrichovi :(In memoriam 11.11.2000)
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 12 (2000), s. 3
architekti, 72.071.1
929 Imrich, Robert
Chrobák, Jozef Nedožil svoj život :za Igorom Teplanom
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 6 (1997), s. 3
architekti, 72.071.1
929 Teplan, Igor
Teplanovci 100/2000 - Kontinuita tvorby
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 3 (2000), s. 4
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4(437.642)
929 Teplan, Igor st.
929 Teplan, Igor ml.
929 Teplanová, Eva
Teplanovci 100 - Kontinuita
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 4 (2000), s. 12
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4(437.642)
929 Teplan, Igor st.
929 Teplan, Igor ml.
929 Teplanová, Eva
Kmeť, Ladislav Teplanovci :100/2000 - kontinuita tvorby
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 9 (2000), s. 10
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4(437.642)
929 Teplan, Igor st.
929 Teplan, Igor ml.
929 Teplanová, Eva
Kyselová, Alžbeta Chyby, pochybnosti a lajdáci za doláre
Smer dnes, Roč. 5, č. 5 (7.1.1995), s. 8-9
Incom (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69:332.834.3(437.64)
Leontievová, I Architekt Sándor Dévényi
Fórum architektúry, Roč. 9, č. 1 (1999), s. 6
výstavy, maďarskí architekti, 72.071.1:061.4(439)
929 Dévényi, Sándor
Čupka, Dušan Výstava Miloš Mojžiš - architektúra v Banskej Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 3 (2000), s. 14
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4(437.642)
929 Mojžiš, Miloš
Chajdáková, Katarína Tvorba Miloša Mojžiša v Galérii SAS :architektúra, ktorá neobťažuje prírodu a dobre...
Slovenská republika, Roč. 8, č. 147 (27.6.2000), s. 9
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4(437.612)
929 Mojžiš, Miloš
Ivan Matušík vystavuje v Banskej Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 12 (1997), s. 2, 3
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4
929 Matušík, Ivan
Podozrenie z vlastnenia stroja času
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 6 (2000), s. 16-17
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4
929 Mojžiš, Miloš
Architekt Svetko v Banskej Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 12 (1998), s. 2
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4(437.642)
929 Svetko, Štefan
Cena Emila Belluša za rok 1997
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 2 (1997), s. 1-2
architekti, 72.071.1
929 Chrobák, Jozef
72:06.068
Mikloš, Peter V Žiline a v Banskej Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 9, č. 10 (1999), s. 13
architekti, výstavy, 72.071.1:061.4
929 Belluš, Emil:730.041.2
061.75
Holmanová, Anna Storočnica nestora slovenskej architektúry
Fórum architektúry, Roč. 9, č. 7-8 (1999), s. 4
architekti, pedagógovia, konferencie, 72.071.1:061.3
929 Belluš, Emil
371.12(437.6)
Chovanová, Anna Disciplína a pracovitosť?Pre niektorých len hľadanie Klondiku
Smer dnes, Roč. 5, č. 143 (1995), s. 5
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69(437.642:47)
624.9(437.642)
Tunelom popod Donovaly :Presmerovanie dopravy by chránilo zdroje pitnej vody
Smer dnes, Roč. 5, č. 67 (21.3.1995), s. 16-17
cestné komunikácie, tunely, životné prostredie, 656.1:725.95:504(437.64)
Lukáč, Milan Čo pre mňa znamenalo robiť portrét Emila Belluša?
Fórum architektúry, Roč. 9, č. 7-8 (1999), s. 5
sochári, architekti, busty, 72.071.1
929 Belluš, Emil
730.041.2
3. ročník Ceny Ferdinanda Čapku
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 10 (1997), s. 2
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
architekti, banky, 725.24.025.4(437.642)
72:06.068
Architektonické detialy pre objekt Banka Slovakia v B. Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 7-8 (1997), s. 8-9
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, architektúra, 725.24.025.4(437.642)
Banka Slovakia
ARCH, Roč. 1, č. 6 (1996), s. 1-3
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, architektúra, 725.24.025.4(437.642)
Dvořáková, Viera Nová tvár našich miest :Banská Bystrica
Slovensko, Roč. 18, č. 1 (1995), s. 17
908(437.642)
Borguľová, Jana Dobrý chýr z juhu Afriky :rozprávanie o úspešnom Slovákovi, ktorého živí zaujímavé remeslo
Slovensko, Roč. 13, č. 1 (1995), s. 33-34
múzejné zbierky, konzervátorstvo, 929 Paulík, M.
Lupták, Juraj Gymnázium A. Sládkoviča a Dom detí a mládeže v Banskej Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 1 (2000), s. 10-11
Gymnázium Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
Dom detí a mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
architektúra, 727-053.2(437.642)
727.113(437.642)
Luptáková, Vlasta Odhalené hriechy :Na návšteve v Poradni zdravia v Banskej Bystrici
Slovensko, Roč. 18, č. 3 (1995), s. 18-20
Poradňa zdravia (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, 615.851.4(437.642)
Obchodné centrum KAUFLAND Banská Bystrica - Trosky
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 7-8 (2000), s. 9
Kaufland (obchodné centrum : Banská Bystrica, Slovensko)
obchodné centrá, 725.214(437.642)
339.372.2(437.642)
Kocák, Michal "Hľadám len blaho môjho národa-" :Pred 200 rokmi sa narodil prvý predseda Matice slovenskej, biskup Štefan Moyses
Slovensko, Roč. 21, č. 4 (1997), s. 31-32
biskupi, 264.97
929 Moyses, Štefan
Luptáková, Vlasta Bystrické centrum nádeje
Slovensko, Roč. 20, č. 1 (1996), s. 14-16
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
choroby srdca, 612.17(437.642)
Skoček, Ilja Vedomé budovanie tradícií
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 3 (1998), s. 10
Múzeum architektúry
architekti, stavitelia, 72.071.1(437.642)
929 Hudec, Juraj
929 Hudec, Ladislav
069:72
Palovčík, Michal Legenda slovenskej hudby (29.7.1911-21.12.1989) :K nedožitému jubileu hudobného skladateľa Jána Cikkera
Slovensko, Roč. 20, č. 6 (1996), s. 21-22
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Cikker, Ján
Medzinárodný veľtrh FOR ARCH Slovakia po prvý krát v Banskej Bystrici 13.-16. mája 1998
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 1 (1998), s. 2
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Straka, Milan Máme čo ponúknuť i ukázať :Náš rozhovor s riaditeľom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch - Ing. Jánom Bočkayom
Slovensko, Roč. 20, č. 6 (1996), s. 3-5
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
Vojtková, Viera Na veľtrhu FOR ARCH aj Deň architektúry (14. máj)
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 3 (1998), s. 2
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Čupka, Dušan Deň architektúry na FOR ARCHu v Banskej Bystrici 14. mája 1998
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 4 (1998), s. 3-4
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Pod Urpínom jedna z najmodernejších
Smer dnes, Roč. 5, č. 93 (22.4.1995), s. 4
čerpacie stanice pohonných hmôt, 625.748.28:656.016(437.642)
Naučíme sa využívať veternú energiu?
Smer dnes, Roč. 5, č. 228 (3.10.1995), s. 4
Ekoinform (nadácia : Banská Bystrica, Slovensko)
veterné elektrárne, semináre, veterná energia, 620.91:061.3(437.642)
Veľtrh a výstava :FOR ARCH a FOR HABITAT Banská Bystrica ; 2.5.-5.5.2000
Fórum architektúry, Roč. 10, č. 4 (2000), s. 4
stavebníctvo, bývanie, architektúra, výstavy, 69:061.4(437.642)
728:64:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Hronský, Michal C PROFIL ´98 - Banská Bystrica :Kontraktačno-predajná výstava stavebníctva a zariaďovania interiérov
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 5 (1998), s. 5
stavebníctvo, bývanie, výstavy, 69:061.4
728:64:061.4
Krajina - človek - kultúra
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 3 (1997), s. 2
priestorové plánovanie, krajina, 504.54:711:061.3
711:719:061.3
Minárik, Štefan Krajina - človek - kultúra :Informácia o prezentácii rezortu kultúry v oblasti prác dotýkajúcich sa kultúrnej krajiny a kultúrnych pamiatok na II. celoštátnej konferencii
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 7-8 (1997), s. 5
priestorové plánovanie, krajina, 504.54:711:061.3
711:719:061.3
Vojtková, Viera Mestská krajina
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 6 (1998), s. 6
priestorové plánovanie, krajina, urbanizmus, 504.54:711:061.3
711:719:061.3
Berková, Alexandra Rokovanie o krajine
Fórum architektúry, Roč. 9, č. 6 (1999), s. 7
priestorové plánovanie, 504.54:711:061.3
711:719:061.3
Chovanová, Anna V núdzi poznáš priateľa
Smer dnes, Roč. 5, č. 93 (22.4.1995), s. 3
Alfex (elektroinštalačný materiál : Banská Bystrica, Slovensko)
Všeobecná úverová banka (Banská Bystrica, Slovensko)
336.71(437.642)
621.315.6:061.5(437.642)
Čupka, Dušan Svetový deň architektúry
Fórum architektúry, Roč. 8, č. 10 (1998), s. 2
architektúra, urbanizmus, výstavy, 72:711:7.05:061.4(437.642)
Patrí jej budúcnosť
Smer dnes, Roč. 5, č. 232 (7.10.1995), s. 3
Ekoinform (nadácia : Banská Bystrica, Slovensko)
veterné elektrárne, semináre, veterná energia, 620.91:061.3(437.642)
Informácia o II. celoslovenskej konferencii o územnom plánovaní, urbanizme a stavebnom poriadku
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 6 (1997), s. 8
urbanizmus, územné plánovanie, 711:69:061.3
Odporúčania II. celoslovenskej konferencie o územnom plánovaní, urbanizme a stavebnom poriadku, ktorá sa konala 21.-23.mája v Banskej Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 7-8 (1997), s. 6-7
urbanizmus, územné plánovanie, 711:69:061.3
Gaj, Michal Užitočné stretnutie v klube SAS v Banskej Bystrici
Fórum architektúry, Roč. 9, č. 7-8 (1999), s. 8
Spolok architektov Slovenska
architekti, 72:061.231(437.642)
Istenes, Jozef Nádvorie Európy v Komárne
Fórum architektúry, Roč. 9, č. 6 (1999), s. 12-13
architektúra, mestské centrá, výstavy, urbanizmus, 711.523(437.6):061.4
Ľadové bariéry v Hrone
Smer dnes, Roč. 5, č. 15 (19.1.1995), s. 3
Okresná povodňová komisia (Banská Bystrica, Slovensko)
povodne, 627.51(437.642)
ARCH - EKO 1997 :súvislosti
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 10 (1997), s. 4
územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, výstavy, 711:72:504.5:061.4(437.642)
Jančurová, Klára Stretnutie členov Združenia S. A. L. A. (The Slovak Association landscape architects)
Fórum architektúry, Roč. 7, č. 5 (1997), s. 4
International Federation of landscape architecture
krajinotvorba, záhradná architektúra, 712.3:504.5:061.25
Drewo a srd z Banskej Bystrice prinieslo energiu z malých vydavateľstiev
ARCH, Roč. 2, č. 3 (1997), s. 4
DREWO a SRD (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.4(437.64)
Kopecká, Hana Deň architektúry na FOR ARCH Slovakia´98
ARCH, Roč. 3, č. 5 (1998), s. 1-3
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Čačko, Ľubor Banskobystrický kraj :predstavujeme prírodné krásy a vzácnosti Slovenskej republiky
Slovensko, Roč. 22, č. 1 (1998), s. 42-45
chránené územia, 502.3/.7(437.64)
Luptáková, Vlasta Diela, ktoré preveril čas :o laureátovi ceny Emila Belluša za rok 1997 Ing. arch. Jozefovi Chrobákovi
Slovensko, Roč. 22, č. 4 (1998), s. 12-14
architekti, 929 Chrobák, Jozef
72.071.1 Chrobák, Jozef
Stoličná, Elena Interiér Kongresovej sály Krajského úradu v Banskej Bystrici :Tvár štandardu = Interior of a Congress Hall of the County Office in Banská Bystrica ; The face of a standard
ARCH, Roč. 4, č. 4 (1999), s. 30-31
Súbež. text angl.
Krajský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
úrady, interiéry, 725.13
72.05
Dropčová, Eva Emil Belluš - personálna bibliografia =Emil Belluš - personal bibliography
Architektúra & urbanizmus, Roč. 33, č. 3-4 (1999), s. 57-111
Súbež. text angl.
architekti, pedagógovia, 72.071.1:929 Belluš, Emil:016
012 Belluš, Emil
371.12(437.6)
Demuth, Karol Tichá noc na banskobystrickom námestí
Slovensko, Roč. 24, č. 3-4 (2000), s. 18-21
vianočné tradície, 398.332.41(437.642)
Mašek, Martin Architektúra dnes :úvahy po seminári v Banskej Bystrici
ARCH, Roč. 5, č. 5 (2000), s. 32
architektúra, semináre, 72:061.3(437.642)
Dulla, Matúš Centrum JOPA v Banskej Bystrici :nadregionálny príspevok k regionálnej architektúre =
ARCH, Roč. 5, č. 8 (2000), s. 10-12
Súbež. text angl.
JOPA (obchodno-administratívne centrum : Banská Bystrica, Slovensko)
architektúra, 725.2(437.642)
Smida, Jozef Listujeme v štatistike :ubytovanie vysokoškolákov v študentských domovoch
Academia, Roč. 11, č. 3 (2000), s. 53-57
študenti, vysoké školy, ubytovanie, študentské domovy, 378.18(437.6)
371.87(437.6):31
Smida, Jozef Listujeme v štatistike :Stravovanie vysokoškolákov v jedálňach vysokých škôl
Academia, Roč. 11, č. 4 (2000), s. 49-55
vysoké školy, školské stravovanie, 378.18(437.6)
371.217(437.6):31
Ekológia je prvoradá
Smer dnes, Roč. 5, č. 261 (11.11.1995), s. 4
EnviGeo (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, ekológia, 628.472.3(437.642)
Taliani majú záujem, a my?
Smer dnes, Roč. 5, č. 255 (4.11.1995), s. 4
IPODEC ONYX
odpad, Banská Bystrica (Slovensko), 628.472.3(437.642)
Uhrinová, Dana Skončia sa obavy ľudí "bojom" o milióny? :Investor novej regionálnej skládky odpadu pre B. Bystricu a okolie je známy, lokalita ešte nie
Smer dnes, Roč. 5, č. 280 (4.12.1995), s. 9
odpad, 628.472.3(437.642)
Chovanová, Anna Fax len pre honor...
Smer dnes, Roč. 5, č. 117 (22.5.1995), s. 4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
677(437.642)
Chovanová, Anna Kritériá ovláda len fond :Na margo privatizácie š. p. Slovenka Banská Bystrica
Smer dnes, Roč. 5, č. 209 (9.9.1995), s. 4
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
textilný priemysel, 677(437.642):347.232
Chovanová, Anna Stratiť zákazníka je drahý špás :Akú máte skúsenosť s kvalitou banskobystrických zápaliek?
Smer dnes, Roč. 5, č. 177 (1.8.1995), s. 10
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
zápalky, 674:662.53(437.642)
Pretriasali privatizáciu
Smer dnes, Roč. 5, č. 283 (1995), s. 3
Fond národného majetku
330.526
Chovanová, Anna Denne dva-tri litre tekutín :Po Mníchove a Norimbergu cesty "nápojárov" vedú do Banskej Bystrice
Smer dnes, Roč. 5, č. 144 (22.6.1995), s. 5
výstavy, pivovarníctvo, vinárstvo, sladovníctvo, nealkoholické nápoje, 663.2/.8:061.43(437.642)
Reakcia na požiadavky smädných :banskobystrická Fatra sa tento mesiac zapíše do zoznamu slovenských výrobcov nealkoholických nápojov
Smer dnes, Roč. 5, č. 206 (6.9.1995), s. 5
Fatra (konzervárne a liehovary : Banská Bystrica, Slovensko)
Trade with drinks (Banská Bystrica, Slovensko)
potravinárske podniky, nealkoholické nápoje, 664.8/.9:663.5(437.642)
Rozširujú sortiment na západné trhy :Drevospracujúcim spoločnostiam Bučina a Smrečina sa darí
Smer dnes, Roč. 5, č. 194 (21.8.1995), s. 9
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.642)
Chovanová, Anna Polomka pôjde ďalej, aj keď "vyrába" stratu :Hovoríme s Ing. Milanom Okruhlicom, vedúcim stratégie a. s. Smrečina, B. Bystrica
Smer dnes, Roč. 5, č. 279 (2.12.1995), s. 2
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.64)
Polomku vlastnia fondy
Smer dnes, Roč. 5, č. 257 (7.11.1995), s. 3
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.64)
Banskobystrické "mesto v meste"
Slovenské stavebníctvo, Roč. 4, č. 6-7 (1999), s. 10
polyfunkčné zóny, 725.22(437.642)
Vražda, Daniel Darmo je, riaditeľ to má ťažké
Smer dnes, Roč. 5, č. 12 (16.1.1995), s. 9
Slovenská televízia
621.397.13(437.642)
Nový riaditeľ chce veľa
Smer dnes, Roč. 5, č. 4 (5.1.1995), s. 3
Slovenská televízia
621.397.13(437.642)
Vražda, Daniel Verejnoprávne je, keď- :Odvolaný riaditeľ banskobystrického televízneho štúdia zatiaľ nebol na pohovore u J. Darmu
Smer dnes, Roč. 5, č. 3 (4.1.1995), s. 3
Slovenská televízia
621.397.13(437.642)
Príprava Randezvous v plnom prúde
Smer dnes, Roč. 5, č. 209 (9.9.1995), s. 10
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Krčová, Erika Program zahrial pohybom :Druhé Slovensko-české rendezvous v B. Bystrici
Smer dnes, Roč. 5, č. 221 (25.9.1995), s. 2
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Poliak, Jozef Druhé Slovensko-České rendezvous v Banskej Bystrici :Vzácna chvíľa zažiť niečo výnimočné
Smer dnes, Roč. 5, č. 214 (16.9.1995), s. 10
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Budajová, Ľubica Lekár tela aj duše :MUDr. Karol Mika jubiluje
Slovenský lekár, Roč. 7 (21), č. 4 (1997), s. 42-43
lekári, 614.253.1
929Mika, K.
Odišiel doc. MUDr. Imrich Hudec, CSc.
Slovenský lekár, Roč. 9 (23), č. 10-11 (1999), s. 477
lekári, 614.253.1(437.642):616-001
929 Hudec, Imrich
Junas, Ján Gustáv Zechenter - Laskomerský
Slovenský lekár, Roč. 5 (19), č. 2 (1995), s. 33-34
lekári, spisovatelia, prírodovedci, 614.253.1(437.642)
82:929 Zechenter-Laskomerský, G.
821.162.4-051
Kresák, Fedor O počiatkoch renesancie na Slovensku
Ars, Č. 1 (1995), s. 1-23
Res. rus., nem.
architektúra, mestská fortifikácia, meštianske domy, nástenné maľby, renesancia, 72.034(437.6)"14/15"
75.05(437.6):728.3.034
94(437.6)"14/15"
Abelovský, Ján Fenomén secesie a moderné maliarstvo :(Rámcový náčrt problematiky)
Ars, Č. 1-3 (1997), s. 3-64
Res. angl.
moderné maliarstvo, secesia, výtvarní umelci, 75(437.6)
75.071.1A/Z
929 Skutecký, Dominik
929 Flache, Július
929 Gwerk, Edmund
Výnimočný festival
Smer dnes, Roč. 5, č. 249 (27.10.1995), s. 6
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, bábkové divadlo, 7.079(437.642)
792.97(437.642)
Minifest Tolerancie `95
Smer dnes, Roč. 5, č. 244 (21.10.1995), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Herucová, Marta K ikonografii náhrobku fin-de-siécle na Slovensku
Ars, Č. 1-3 (1997), s. 65-142
Res. angl.
náhrobné kamene, cintoríny, 726.825(437.6)
718(437.6)
Prvý "poštársky" festival
Smer dnes, Roč. 5, č. 244 (21.10.1995), s. 3
pošty, 7.079:656(437.642)
Dobšinského rozprávky na kazetách Rádia Lumen
Smer dnes, Roč. 5, č. 261 (11.11.1995), s. 3
Rádio Lumen (Banská Bystrica, Slovensko)
654.191(437.642)
Divadelná prehliadka handicapovaných
Smer dnes, Roč. 5, č. 250 (1995), s. 1
Ústav sociálnej starostlivosti (Banská Bystrica, Slovensko)
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, mentálne postihnutí, 792.077-056.36
364.046.6(437.642)
Poliak, Jozef Príťažlivý program v Štátnej opere
Smer dnes, Roč. 5, č. 267 (18.11.1995), s. 8
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operná hudba, hudobné festivaly, 792.5(437.642)
Poliak, Jozef Luisa Miller do Švajčiarska
Smer dnes, Roč. 5, č. 242 (1995), s. 5
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Poliak, Jozef Poľsko žije kultúrou :bábkari z "Rázcestia" v Bialystoku
Smer dnes, Roč. 5, č. 266 (17.11.1995), s. 22
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Operné dni v druhej polovici
Smer dnes, Roč. 5, č. 269 (21.11.1995), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operná hudba, hudobné festivaly, 792.5(437.642)
Autoalarm s plávajúcim kódom - novinka bratislavského Autosalónu
Slovenská republika, Roč. 2, č. 226/2 (30.9.1995), s. 4
Závody výpočtovej techniky - Previs (Banská Bystrica, Slovensko)
zabezpečovacia technika, autoalarmy, elektrotechnický priemysel, 629.4.047.2(437.642):629.331
Krošlák, Jozef Urpín pri magickej méte
Slovenská republika, Roč. 2, č. 134 (10.6.1995), s. 2
Urpín (pivovar : Banská Bystrica, Slovensko)
663.4(437.642)
Základná úloha - slúžiť verejnosti
Slovenská republika, Roč. 2, č. 4/2 (5.1.1995), s. 1
Slovenská televízia
654.197(437.642)
Družobné Rendezvous
Slovenská republika, Roč. 2, č. 215 (18.9.1995), s. 2
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Krošlák, Jozef Banskobystrické operné udalosti
Slovenská republika, Roč. 2, č. 218 (21.9.1995), s. 6
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Trojstupňové štúdium :Nové koncepcie vzdelávania budia pozornosť
Slovenská republika, Roč. 2, č. 6/2 (9.1.1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Greš, Ján Jediný na Slovensku :Na univerzite Mateja Bela vychovávajú manažérov pre neziskovú sféru
Slovenská republika, Roč. 2, č. 44/2 (22.2.1995), s. 8
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Nová právnická fakulta
Slovenská republika, Roč. 2, č. 109 (1995), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):34
Krošlák, Jozef Ďalšie dve fakulty od septembra :Historická udalosť na UMB v Banskej Bystrici
Slovenská republika, Roč. 2, č. 165/2 (18.7.1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.096(437.642)
Celoživotné dielo pod drobnohľadom odborníkov
Slovenská republika, Roč. 2, č. 93 (1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
spisovatelia, pedagógovia, 82
828.162.4-2:061.3
929 Karvaš, Peter
Bystričanom zvlhol pušný prach :1. liga basketbalistov - 8. kolo
Šport, Roč. 49, č. 289 (14.12.1995), s. 4
basketbal, 796.323.2(437.642)
Mojžišová, Ľuba Najstarší z dynastie Babjakovcov - maestro Štefan: Prežívam svoju mladosť
Zvolenské noviny, Roč. 4, č. 28 (1995), s. 6
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak (rod)
929 Babjak, Štefan
Prvé miesto pre HKm :33. ročník hokejového turnaja o Pohár SNP
Zvolenské noviny, Roč. 7, č. 34 (1998), s. 11
ľadový hokej, 796.966
Predstavujeme vám generálneho riaditeľa SŠD Mgr. Art. Juraja Sarvaša
Zvolenské noviny, Roč. 7, č. 39 (1998). - [Príl.] Opona. - Roč. 1, č. 9 (1998), s. 1-2
herci, spisovatelia, režiséri, 792.071.2
82:929 Sarvaš, Juraj
821.162.4-051
Mária Markovičová (29.8.1908 - 10.11.1984)
Zvolenské noviny, Roč. 7, č. 39 (1998). - [Príl.] Opona. - Roč. 1, č. 9 (1998), s. 3
herci, 7.071
929 Markovičová, Mária
Za Milanom Pobjeckým (1937 - 1999)
Zvolenské noviny, Roč. 8, č. 17 (1999), s. 3
výtvarní umelci, 75.071.1
929Pobjecký, M.
Mojžišová, Ľuba BB Band Dixieland Jazz Band počuje aplauz častejšie za hranicami Slovenska :Saxafonista Jozef Karvaš a sólistka Jana Orlická pre náš týždenník
Zvolenské noviny, Roč. 9, č. 33 (2000), s. 4
BB Band Dixieland Jazz Band (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné skupiny, džez, 78.071.2:785.161(437.642)
Vrbanová, Alena Slovenská grafika 20. storočia
Ateliér, Roč. 9, č. 24 (1996), s. 9
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, 76:061.4
Čelková, Mária Denník Ericha von Dänikena
Ateliér, Roč. 9, č. 24 (1996), s. 9
výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:061.4
Vrbanová, Alena Súčasná slovenská grafika´96
Ateliér, Roč. 10, č. 5 (1997), s. 9
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, 76:061.4(437.642)
069:73/77(437.642)
Rusinová, Zora O klonovaní
Ateliér, Roč. [11], č. 5 (1998), s. 6
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 73/76.071:061.4(437.642)
069.5
Hošková, Simeona 3. mezinárodní trienále dřevořezu a dřevorytu
Ateliér, Roč. 12, č. 7 (1999), s. 6
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, drevorez, drevoryt, výstavy, 76:761.1:061.4
Trojanová, Eva Medzinárodné trienále drevorezu a drevorytu
Ateliér, Roč. 9, č. 4 (1996), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, drevorez, drevoryt, 76:761.1:061.4
Lehoťanová, Dana Pre potreby diplomacie a bankovníctva :Na Univerzite Mateja Bela schválili vznik dvoch nových fakúlt
Pravda, Roč. 5, č. 163 (15.7.1995), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.096(437.642)
Moucha, Josef Zakázaná fotogalerie
Ateliér, Roč. 13, č. 7 (2000), s. 7
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
Galéria F (Banská Bystrica, Slovensko)
fotografia, výstavy, 77(437.1):061.4(437.642)
929 Fasati, Tomáš
Bystričanky v semifinále :Odvety štvrťfinále hádzanárskeho Pohára EHF
Pravda, Roč. 8, č. 50 (2.3.1998), s. 16
Slovenské celulózky a papierne
hádzaná, 796.322
Cornevin, Etienne Otázky v podobe zázrakov, zázraky s významom otázok
Ateliér, Roč. 13, č. 24 (2000), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenská národná galéria (Bratislava, Slovensko)
výstavy, 75.071.1
75:061.4
Dvorský, Eduard Vzácna návšteva: Čestný doktor 25 univerzít celého sveta prof. Eugenio Coserin v Banskej Bystrici
Priekopník, Roč. 3, č. 18 (1997), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, 378.4(437.642):327
Pivovarči, Ján Strategické plány na záchranu Slovenska :Golianov plán
Apológia, Roč. [3], č. 1 (1995), s. 26-29
protifašistický odboj, 94(437.6)SNP:355.333
929 Golian, Ján
Pivovarči, Ján Strategické plány na záchranu Slovenska :Preprava plánov do Moskvy
Apológia, Roč. [3], č. 2 (1995), s. 25-26
protifašistický odboj, 94(437.6)SNP
Dvorský, Eduard Oživila svoju prácu :Slovensko-španielska spoločnosť so sídlom v Banskej Bystrici
Priekopník, Roč. 3, č. 9 (1997), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovensko-španielska spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4:061.2(437.642)
Bučka, Peter Slovenskí armádni športovci pod olympijskou zástavou
Apológia, Roč. [4], č. 11 (1996), s. 14-15
Armádne stredisko vrcholového športu Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
armádni športovci, 796/799.062(437.642)(091)
796/799.071.2(437.642)
355.233.22
Hulin, Ladislav Slovenky prvýkrát v Himalájach :Časť jedenásťčlennej slovenskej horolezeckej výpravy zdolala štít Imja Tse
Smer, Roč. 2, č. 126 (3.6.1999), s. 10
horolezectvo, 796.524:929 Meleková, Mária
796.524:929 Svrčeková, Iveta
Mikula, Štefan Šturman pluku
Apológia, Roč. 6, č. 8 (1998), s. 27
letci, 94(437.6)SNP
355.354(437.6)
929Minka, Michal
Moncoľ, Ľubomír Karol Pajer - neznáma osobnosť antifašistického odboja
Armáda, Roč. 8, október (2000), s. 22-23
antifašisti, 94(437.6)-051"19"
929Pajer, Karol
Šimunič, Pavol Vojenské aspekty prípravy a priebehu Slovenského národného povstania
Armáda SR, Č. 2 (1995), s. 33-38
94(437.6)SNP:355.4
Štefanský, Václav Oslobodzovanie Slovenska
Armáda SR, Č. 2 (1995), s. 45-48
oslobodenie, svetová vojna, 1939-1945, 94(437.642)"1945"
94(437.6)"1944/1945"
Vetráková, Milota Príhovor dekanky EF UMB doc. Ing. Miloty Vetrákovej, CSc.
Universitas Matthiae Belii, Roč. 3, č. 1 (1997), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4(437.642)
Slobodník, Milan Medzinárodná akreditácia na Ekonomickej fakulte
Universitas Matthiae Belii, Roč. 3, č. 2 (1997), s. 7
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Gúčik, Marian Zahraničné styky Ekonomickej fakulty UMB
Universitas Matthiae Belii, Roč. 3, č. 1 (1997), s. 12
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):33
Hiadlovská, Magdaléna Keď sa stretneme so skratkou IROMAR EF UMB...
Universitas Matthiae Belii, Roč. 3, č. 2 (1997), s. 6
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Banská Bystrica (Slovensko), 378.4(437.642)
Gúčik, Marian Študentské vedecké fórum na Ekonomickej fakulte UMB už po tretíkrát
Universitas Matthiae Belii, Roč. 3, č. 1 (1997), s. 16
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, 378.18:001
Ku klientovi najbližšie
Smer dnes, Roč. 5, č. 120 (1995), s. 2
Poštová banka, a.s., Bratislava
336.712:656.885
725.24
Obnovili slovenský kostol
Smer dnes, Roč. 5, č. 233 (1995), s. 2
Kostol Povýšenia sv. Kríža (Banská Bystrica, Slovensko)
kostoly, 726.54:282
Krčová, Erika Starý "Národný" aj pre nehráčov
Smer dnes, Roč. 5, č. 9 (1995), s. 3
Národný dom (Banská Bystrica, Slovensko)
Casino Eso (Banská Bystrica, Slovensko)
725.8
Nová väzba na bežnej európskej úrovni
Smer dnes, Roč. 5, č. 199 (1995), s. 2
Ústav na výkon väzby (Banská Bystrica, Slovensko)
väznice, 725.6:343.81
Wágnerová, Oľga Hláste sa okamžite! :Možnosti ďalšieho vzdelávania učiteľov
Učiteľské noviny, Roč. 47, č. 25 (1997), s. 9
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
učitelia, 378.4(437.642)
371.14
Bahno, Vladimír Trénujú vo Vrútkach a v Podbrezovej :nájdu sa peniaze na dostavbu kolkárne v Radvani?
Večerník, Roč. 5, č. 24 (5.2.1997), s. 11
Športový klub policajtov (Banská Bystrica, Slovensko)
kolky, 796.282(437.642)
Hroncová, Jolana Za prof. PhDr. Jánom Miklešom, CSc.
Pedagogická revue, Roč. 49, č. 3-4 (1997), s. 173-174
pedagógovia, 378.12:929 Mikleš, Ján
929 Mikleš, Ján
Bédi, Daniel Tentoraz priamo v Banskej Bystrici :Kvetný víkend pod Urpínom. Čo nového v Španej Doline?
Katolícke noviny, Roč. 115, č. 24 (2000), s. 9
379.8:282
Kovačovič, Igor Čas musí prebolieť
Zvon, Roč. 7, č. 80 (1999), s. 4
folkloristi, pedagógovia, choreografi, 374
929 Kassová, Jana
Bieliková, Iveta Klientov obslúžia pod gotickým portálom
Smer dnes, Roč. 4, č. 26 (1995), s. 2
Všeobecná úverová banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, rekonštrukcie, 725.24.025.4(437.642)
336.712(437.642)
Gúčik, Marian Vstupujeme do tridsiateho ročníka nášho časopisu
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 30, č. 1 (1997), s. 48
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):33
33:655.3.066.13
Gúčik, Marian Študentské vedecké fórum `97
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 3 (1997), s. 4
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
študenti, 378.18:001
378.4(437.642):33
Hanzel, Pavel Rozhovor s dekanom PF UMB
Technológia vzdelávania, Roč. 5, č. 10 (1997), s. 1-2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Veľkorysý zámer pod Urpínom
Smer dnes, Roč. 5, č. 3 (1995), s. 2
územné plánovanie, urbanizmus, 711.28
Borguľová, Jana S knihami nekonvenčne :list z Banskej Bystrice
Nové slovo bez rešpektu, Roč. 5, č. 21 (1995), s. 19
vydavateľstvá, 655(437.642)
Borguľová, Jana Od Sládkoviča po Kuniaka...
Nové slovo bez rešpektu, Roč. 5, č. 5 (1995), s. 18
spisovatelia, vydavatelia, 659.153:82-1:929 Kuniak, Juraj
821.162.4-1
Tomeček, Otto Nie som typ človeka, ktorý si autoritu buduje búchaním po stole
Národná obroda, Roč. 8, č. 170 (25.7.1997). - Príloha Štýl - víkend, s. 13.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, pedagógovia, rektori, 378.113.1(437.642)
929 Tomeček, Otto
László, Karol Súťaž o najlepšiu študentskú vedeckú odbornú a umeleckú činnosť na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
Mládež a spoločnosť, Roč. 3, č. 4 (1997), s. 76-77
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.18:001
378.4(437.642)
Cejpeková, Juliana Celoslovenská vedecká konferencia pri príležitosti 170. výročia založenia prvej detskej opatrovne na území Slovenska
Pedagogická revue, Roč. 52, č. 2 (2000), s. 189-190
detské opatrovne, predškolské zariadenia, 373.2(437.642)
Terem, Ivan Vychovali mnohých odborníkov :Z histórie banskobystrického obchodného školstva
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 8, č. 13 (20.11.2000), s. 5
obchodné školy, dejiny, 37(437.642)
Terem, Ivan Prvá bola materská škola :Vzácne jubileá predškolských zariadení v našom meste
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 9 (14.11.2000), s. 5
predškolské zariadenia, dejiny, 373.2(437.642)
Hľadajte agentúru APPEL INFOWORK!
Smer dnes, Roč. 5, č. 89 (1995), s.10
APPEL INFOWORK (agentúra : Bratislava, Slovensko)
zamestnanosť, sprostredkovanie práce, personálne agentúry, 331.53:061.66(437.642)
Môj domov je tam, kde práve som
Smer dnes, Roč. 5, č. 287 (1995), s. 4
hudba, koncerty, Rómovia, 785.6(=214.58)
SOFTIP v Brne
Smer dnes, Roč. 5, č. 237 (13.10.1995), s. 6
Softip (Banská Bystrica, Slovensko)
výpočtová technika, 681.3.06:061.5(437.6)
Baláž, Z Archív Biskupského úradu v Banskej Bystrici
Fórum archivárov, Roč. 8, č. 6 (1997), s. 1-3
Biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642):262.3
Graus, Igor Predstavujeme Vám Štátny okresný archív v Banskej Bystrici
Fórum archivárov, Roč. 6, č. 9 (1995), s. 2-6
Štátny okresný archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)
Graus, Igor Ako sa v Banskej Bystrici stavala nová účelová archívna budova
Fórum archivárov, Roč. 6, č. 9 (1995), s. 10-12
Štátny okresný archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642):69
Graus, Igor Po sto rokoch v Banskej Bystrici obnovila svoju činnosť historická spoločnosť
Fórum archivárov, Roč. 8, č. 1 (1997), s. 17
historické spoločnosti, 930.1(437.642):061.22
Kačkovičová, Mária Slovenské bankovníctvo v archívnych dokumentoch NBS :z 3. archívnych dní na Slovensku-
Fórum archivárov, Roč. 11, č. 1 (2000), s. 9-18
Národná banka Slovenska
bankovníctvo, peňažníctvo, 930.253(437.6):336.711
336.711
Nováková, Veronika Informácia pre Vás-
Fórum archivárov, Roč. 10, č. 4 (1999), s. 23
archívnictvo, 930.25(437.6):061.3(437.642)
Mazúr, Miloš Slovenská národná banka 1939-1945 :z 3. archívnych dní na Slovensku ...
Fórum archivárov, Roč. 10, č. 9 (1999), s. 1-14
Slovenská národná banka (Bratislava, Slovensko)
banky, 336.711(437.6)"1939/1945"
Chudják, František Dokumenty centrálneho bankovníctva :Z 3. archívnych dní na Slovensku-
Fórum archivárov, Roč. 11, č. 2 (2000), s. 6-20
Národná banka Slovenska
bankovníctvo, 336.711(437.6)(091)
930.253(437.6):336.711
Síkorová, Elena Osobitné platidlá v banskom sektore na Slovensku v minulosti :z 3. archívnych dní na Slovensku-
Fórum archivárov, Roč. 11, č. 3 (2000), s. 8-16
baníctvo, banské platidlá, banské mestá, 336.741(437.6):622(091)
Surovec, Jozef Bratské pokladnice - sociálno podporné spolky baníkov :z 3. archívnych dní na Slovensku-
Fórum archivárov, Roč. 11, č. 4 (2000), s. 9-14
Bratstvo Božieho tela (Banská Bystrica, Slovensko)
bratské pokladnice, banícke, banícke spolky, sociálne, baníci, 256:334.7:622(437.6)(091)
Surovec, Jozef Milí hostia, kolegyne a kolegovia! :Z 3. archívnych dní na Slovensku-
Fórum archivárov, Roč. 11, č. č. 9 (2000), s. 1-9
Štátny ústredný banský archív (Banská Štiavnica, Slovensko)
banské archívy, archívne dokumenty, 930.253(437.657):622
Krčová, Erika Zvony "dozvonili" a zvon-?
Smer dnes, Roč. 5, č. 141 (1995), s. 4
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4(437.642):784.66
Bystrické zvony na záchranu bystrického zvona?
Smer dnes, Roč. 5, č. 131 (1995), s. 5
hudobné festivaly, populárne piesne, 78.091.4(437.642):784.66
Graus, Igor Prísaha banskobystrického archivára :z knihy prísah mestských funkcionárov, zväzok z r. 1720, zápis z roku 1820
Fórum archivárov, Roč. 6, č. 9 (1995), s. 1-2
archivári, 930.25-051(437.642)
Spievajúci študenti :Akademická Banská Bystrica 96 začína dnes/
Smer dnes, Roč. 5, č. 144 (1995), s. 5
zborový spev, spevácke zbory, vysokoškolské, hudobné festivaly, 78.091.4(437.642)
78.087.68:378
Prvý kresťanský pod Urpínom
Smer dnes, Roč. 5, č. 94 (1995), s. 3
hudobné festivaly, cirkevná hudba, 78.079:783
Festival Jána Cikkera
Smer, Roč. 2, č. 82 (1995), s. 2
hudobné festivaly, 78.091.4-053.2:786.2
Halaj, Pavol Striebro a bronz z Litomyšle
Smer dnes, Roč. 5, č. 250 (1995), s. 10
Hron (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684(437.642)
Frčová, Beáta Seminár zdravotníckych záchranárov
Ide o život, Roč. 3, č. 1 (1995), s. 18
Stredná zdravotnícka škola (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícky záchranár (študijný odbor), stredné školy, semináre, 373.6:614(437.642):614.88
614.88:061.3(437.642)
Druhé slovensko-české rendezvous
Smer dnes, Roč. 5, č. 220 (1995), s. 3
kultúrne festivaly, 008(437.6:437.1/.2)
Na kontroly do Slovekry
Ide o život, Roč. 3, č. 1 (1995), s. 22
Slovekra (Bratislava, Slovensko)
stanice technickej kontroly, motorové vozidlá, 351.811.123.2:629
623.437.4
Rock in Barbakan 2
Smer dnes, Roč. 5, č. 220 (1995), s. 10
hudobné festivaly, 78.079:784.66
Rock FM Fest - štart
Smer dnes, Roč. 5, č. 232 (1995), s. 1
hudobné festivaly, populárna hudba, 78.079:784.66
Rock FM Fest s darom
Smer dnes, Roč. 5, č. 231 (1995), s. 6
hudobné festivaly, populárna hudba, finančné zbierky, 78.079:784.66
Poliak, Jozef Tak teda Rock FM Fest!
Smer dnes, Roč. 5, č. 237 (1995), s. 22
hudobné festivaly, populárna hudba, 78.079:784.66
Nezastupiteľnosť leteckej záchrannej služby
Ide o život, Roč. 3, č. 2 (1995), s. 10-11
zdravotníctvo, vrtuľníky, 614.88(437.6)
656.7(437.6)
Leto a ľudové remeslá
Ide o život, Roč. 3, č. 4 (1995), s. 28
Obchodný dom Prior (Banská Bystrica, Slovensko)
umelecké remeslá, ľudové, umelecká výroba, ľudová, 745/749
339.372.2
Finex ´95 :premiér v stánku Slovenskej poisťovne
Ide o život, Roč. 3, č. 5 (1995), s. 20-21
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Za lepší, krajší a zdravší život
Ide o život, Roč. 3, č. 6 (1995),s. 18-19
Diagnosticko-preventívne centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, neštátne, 614.2:658.114.4(437.642)
Super kvalita z LITOMONTU
Ide o život, Roč. 3, č. 6 (1995), s. 22
LITOMONT, s. r. o. (Banská Bystrica, Slovensko)
litografia, polygrafické služby, 655.226(437.642)
763
Nový prezident ALZS :Letecká záchranná služba bilancovala
Ide o život, Roč. 4, č. 2 (1996), s. 2-3
Asociácia lekárov záchrannej služby (Slovensko)
záchranná letecká služba, lekári, 614.88:061.23(437.6)
656.7(437.6)
614.253.1:929 Gémeš, Juraj
Pätoprstý, Milan Ešte raz k tragédii v Ponickej Hute
Ide o život, Roč. 4, č. 1 (1996), s. 24-25
Zbor požiarnej ochrany
požiare, smrteľné úrazy, 614.842.83(437.642)
614.841(437.642)
Gombarček, Vladimír Námetové cvičenie na hranici dvoch okresov
Ide o život, Roč. 4, č. 2 (1996), s. 6-10
záchranné systémy, 614.88(437.642:437.656)
Maruščák, Ján Práca požiarnikov stále náročnejšia :Zachraňujú iných aj za cenu vlastného života
Ide o život, Roč. 4, č. 2 (1996), s. 20-21
Zbor požiarnej ochrany
požiare, požiarnictvo, 614.842.83(437.642)
614.841(437.642)
Štyri zaujímavé výstavné podujatia
Ide o život, Roč. 4, č. 3 (1996), s. 22-23
BB EXPO (reklamná agentúra : Banská Bystrica, Slovensko)
výstavná činnosť, 061.43(437.642)
659.1(437.642)
Od mája v novej budove
Ide o život, Roč. 4, č. 4 (1996), s. 2-3
Slovenská poisťovňa, a. s
poisťovníctvo, 368(437.642)
725.24(437.642)
Niekde treba začať
Ide o život, Roč. 4, č. 4 (1996), s. 5
MEEN (reklamná agentúra : Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, informačné systémy, 910.1:004:061.4
659.1(437.642)
Koncert k výročiu SR
Smer dnes, Roč. 5, č. 6 (1995), s. 2
Novoročný koncert
koncerty, hudba, 785.6
Faglic, Andrej Hromadné nešťastie :Z celoslovenského seminára zdravotníckych záchranárov
Ide o život, Roč. 4, č. 4 (1996), s. 8-9
Stredná zdravotnícka škola (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotníctvo, stredné školy, 373.6:614(437.642)
614.88:061.3(437.6)
Danko, Juraj Projekt spolupráce strednej zdravotníckej školy a integrovaného záchranného systému :Z celoslovenského seminára zdravotníckych záchranárov
Ide o život, Roč. 4, č. 4 (1996), s. 10-11
Stredná zdravotnícka škola (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotníctvo, integrovaný záchranný systém, stredné školy, 373.6:614(437.642)
614.88:061.3(437.6)
Gombarček, Vladimír Polícia občanom - občania polícii :Bolo sa na čo pozerať
Ide o život, Roč. 4, č. 5 (1996), s. 20-22
integrovaný záchranný systém, 351.74(437.642)
614.88
Jubileum Collegia Cantus
Slovenská republika, Roč. 2, č. 105 (1995), s. 2
Collegium Cantus (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684
Pomoc prichádza od Kmartu :pomáhajú sociálne slabším
Ide o život, Roč. 4, č. 5 (1996), s. 25
Kmart SR (obchodný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
Osobitná škola internátna (Banská Bystrica, Slovensko)
sponzorstvo, internátne školy, špeciálne školy, 376.4(437.642)
339.176:364.044.64
Zaujímavá a poučná výstava
Ide o život, Roč. 4, č. 5 (1996), s. 31
výstavy, životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
502:504:061.4(437.642)
Collegium Cantus
Smer dnes, Roč. 5, č. 104 (1995), s. 5
Collegium Cantus (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, miešané, zborový spev, 78.087.684(437.642)
Zbor Mladosť s bronzovým diplomom
Smer dnes, Roč. 5, č. 125 (1995), s. 4
Mladosť (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.684
Festival zborového spevu
Smer dnes, Roč. 5, č. 93 (1995), s. 2
hudobné festivaly, spevácke zbory, zborový spev, 78.079:78.087.684
Glocková, Mária Festival s prívlastkom "Bystrý"
Smer dnes, Roč. 5, č. 94 (1995), s. 3
hudobné festivaly, spevácke zbory, zborový spev, 78.079:78.087.684
Šulej, Peter Envirofilm ´95
Smer dnes, Roč. 5, č. 198 (1995), s. 4
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Gay film '95
Smer dnes, Roč. 5, č. 125 (1995), s. 3
filmové festivaly, homosexualita, transvestizmus, 791.43.091.4:613.885
Lichá, Eva Skúška ohňom
Smer dnes, Roč. 5, č. 119 (1995), s. 8
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Poliak, Jozef Sophia Marceau, Wenders a Kukura do Banskej Bystrice!?
Smer dnes, Roč. 5, č. 256 (1995), s. 8
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Firma Ing. Anton Heško, s. r. o. vznikla-
ASB, Roč. 3, č. 2 (1996), s. 8
Ing. Anton Heško (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
klimatizácia, firmy, 697.9
Polák, Milan Bystrica plná dobrých diel
Slovenská republika, Roč. 2, č. 113 (1995), s. 3
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Polák, Milan Sto filmov k storočnici kinematografie
Slovenská republika, Roč. 2, č. 85 (1995), s. 5
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Hosťom bude Michalkov
Slovenská republika, Roč. 2, č. 111 (1995), s. 2
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Krčová, Erika Neoddiskutovateľné: Pokračovať vo festivale
Smer dnes, Roč. 5, č. 116 (1995), s. 2
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Krčová, Erika Zanussi zanechal za sebou vizitku a pozvanie-
Smer dnes, Roč. 5, č. 117 (1995), s. 2
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
BANKA SLOVAKIA v Banskej Bystrici
ASB, Roč. 4, č. 3 (1997), s. 17-19
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, architektúra, 725.24.025.4(437.642)
Vico, Miroslav Film, film, film-
Smer dnes, Roč. 5, č. 115 (1995), s. 2
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
IKM Reality Staving
ASB, Roč. 4, č. 3 (1997), s. 20-21
IKM Reality Staving (stavebná firma : Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69(437.642)
Krčová, Erika "Kone" zatiaľ najviac bodujú na východe
Smer dnes, Roč. 5, č. 115 (1995), s. 2
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Polyfunkčná zóna Belveder v Banskej Bystrici
ASB, Roč. 4, č. 3 (1997), s. 22
polyfunkčné zóny, urbanizmus, architektúra, 725.22(437.642)
711.55
ALU Kovo-Špeciál
ASB, Roč. 4, č. 3 (1997), s. 23
ALU Kovo-Špeciál (Banská Bystrica, Slovensko)
kovové konštrukcie, zámočnícke výrobky, plastové okná, 624.014(437.642)
683.3(437.642)
692.8(437.642)
VAGNER s. r. o. :generálny dodávateľ interiérov pre Banku Slovakia v Banskej Bystrici
ASB, Roč. 4, č. 3 (1997), s. [24]
VAGNER (Banská Bystrica, Slovensko)
interiéry, banky, architektúra, 725.24(437.642):72.012.8
684(437.642)
Kalus, Juraj Pešia zóna Banská Bystrica
ASB, Roč. 5, č. 2 (1998), s. [28-29]
mestské jadrá, pešie zóny, rekonštrukcie stavieb, 711.523.025.4
625.712
MIS :Stavebná údržba komunikácií
ASB, Roč. 5, č. 2 (1998), s. [31]
MIS (stavebná údržba komunikácií, realizácia povrchových úprav : Banská Bystrica, Slovensko)
cestné komunikácie, cestné staviteľstvo, 625.7/.8(437.642)
Investorský útvar mesta Banská Bystrica
ASB, Roč. 5, č. 2 (1998), s. [30]
Investorský útvar mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
územné plánovanie, pešie zóny, rekonštrukcie stavieb, 71(437.642)
711.523.025.4
Progres - HL, s. r. o.
ASB, Roč. 5, č. 2 (1998), s. [30]
Progres - HL (Banská Bystrica, Slovensko)
svetelná technika, verejné osvetlenie, 628.971.6(437.642)
A plus spol. s r. o. :stavebná spoločnosť
ASB, Roč. 5, č. 2 (1998), s. 32
A plus (stavebná spoločnosť : Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, 69(437.642)
ASB BONTA :dodávame a montujeme
ASB, Roč. 5, č. 2 (1998), s. 32
ASB BONTA (Banská Bystrica, Slovensko)
strojárska výroba, 696:672:621:694.1
624.014.2
FOR ARCH SLOVAKIA´98 :medzinárodný veľtrh stavebníctva
ASB, Roč. 5, č. 3 (1998), s. 12-13
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
For arch SLOVAKIA - 3. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu
ASB, Roč. 7, č. 2 (2000), s. 4
stavebníctvo, architektúra, medzinárodné veľtrhy, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Evangelischer A. B. Verein in Banská Bystrica =Evanjelický a. v. spolok v Banskej Bystrici
Stabilität und Wandel in der Großstadt / Hrsg. Zuzana Beňušková, Peter Salner, Bratislava : Ústav etnológie SAV, 1995S. 51-55
Evanjelický a. v. spolok (Banská Bystrica, Slovensko)
spolky, 061.25:284.1(091)
Šovčíková, Darina Dejiny knižnej kultúry v Banskej Bystrici
Historické knižné fondy na Slovensku. Zv. 2 / Zost. Anna Földváriová, Martin : Matica slovenská, 1996S. 39-51
knižná kultúra, 09(437.642)
Janíček, Vladimír Nákladná lanová dráha k Harmaneckej jaskyni
Aragonit, Č. 3 (1998), s. 27-28
Stredoslovenské štátne lesy (Banská Bystrica, Slovensko)
lanové dráhy, 630(437.642)
625.57
551.442(437.6)
Kurka, Martin Objav Vianočnej priepasti v Harmaneckej jaskyni
Aragonit, Č. 2 (1997), s. 16
Slovenská speleologická spoločnosť
551.442(437.6)
551.44:061.25(437.642)
Bobro, Milan Charakteristika speleoaerosólu Belianskej a Bystrianskej jaskyne
Aragonit, Č. 3 (1998), s. 14-15
Svejan (Banská Bystrica, Slovensko)
choroby dýchacích ústrojov, jaskyne, speleoterapia, 551.442(437.6)
616.2
615.834
Nábělek, Ludvik Demografický profil hospitalizovaných patologických hráčov :Príspevky z praxe
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 35, č. 2 (2000), s. 89-96
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica Slovensko)
patologické hráčstvo, závislosti, 616.89-056.8(437.6)
614.2(437.642)
Ušiak, Peter Výskum meštianskej architektúry v Banskej Bystrici
Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 1993, Nitra : Archeologický ústav SAV, 1995S. 133-134
Res. nem.
architektúra, meštianske domy, archeologické výskumy, 904(437.642):728.3"13/14":902.2
Nábělek, Ludvik Demografický profil hospitalizovaných patologických hráčov :Príspevky z praxe
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 35, č. 4-5 (2000), s. 241-249
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica Slovensko)
patologické hráčstvo, 616.89-056.8(437.6)
614.2(437.642)
Nábělek, Ludvik Diagnostika, klasifikácia a posudzovacie patologického hráčstva
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 31, č. 3-4 (1996), s. 211-217
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica Slovensko)
patologické hráčstvo, závislosti, 616.89-056.8(437.6)
614.2(437.642)
Nábělek, Ludvik Súdnoznalecké posudzovanie páchateľov s diagnózou patologické hráčstvo
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 35, č. 1 (2000), s. 27-32
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica Slovensko)
patologické hráčstvo, závislosti, 616.89-056.8
614.2(437.642)
343.22
Nábělek, Ludvik Použitie psychofarmák pri liečbe závislosti od alkoholu
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 32, č. 2 (1997), s. 83-88
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica Slovensko)
alkoholizmus, 616.89-056.83:613.81:615.214
614.2(437.642)
Vongrej, J Vplyv opakovacej liečby na prevenciu recidívy alkoholizmu
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 33, č. 2 (1998), s. 113-123
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
alkoholizmus, 616.89-056.83(437.642):613.81
614.2(437.642)
Husák, Vladimír Banskobystrický mediarsky podnik
Slovo: Almanach vedeckých úvah a umeleckých aktivít. Leto 95 / Zost. P. Machonin a kol., Bratislava : Nadácia Ladislava Novomeského, 1995S. 50-63
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
622(437.642)
Kunda, Stanislav K 20. výročiu ústavnej protialkoholickej liečby v NsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 33, č. 1 (1998), s. 45-48
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica Slovensko)
alkoholizmus, 616.89-056.83(437.642):613.81
614.2(437.642)
Kunda, Stanislav Štruktúra pacientov v prvých dvoch rokoch existencie Centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 33, č. 1 (1998), s. 39-43
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
drogy, 178.8:616-08
614.2(437.642)
Kunda, Stanislav Otvorenie centra pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 31, č. 2 (1996), s. 97
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica Slovensko)
drogy, 178.8:616-08
614.2(437.642)
Ignjatovič, Milan Krízové obdobia v liečbe syndrómu závislosti od alkoholu v psychiatrickej ambulancii :príspevky z praxe
Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor), Roč. 34, č. 2 (1999), s. 113-119
Poliklinika (Banská Bystrica, Slovensko)
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
alkoholizmus, 616.89-056.83(437.642):613.81
614.2(437.642)
Krošlák, Jozef Na javisku znela profesionalita
Slovenská republika, Roč. 2, č. 111 (1995), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, premiéry, 792.54(437.642)
Kráľ krstil kazetu
Smer dnes, Roč. 5, č. 268 (1995), s. 2
Voľné združenie nezáväzného charakteru (rocková skupina)
rockové koncerty, 785.6
784.66
Skladaný, Marián Thurzovsko-fuggerovský mediarsky podnik v Banskej Bystrici a jeho európsky význam
Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici : Zborník referátov, vystúpení účastníkov celoslovenskej vedeckej konferencie, ... / Edit. Pavol Martuliak, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995S. 8-37
Res. nem.
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
669.3(437.642)
Červená, Ľudmila Niekoľko postrehov ku "Katolíckemu spevníku" Jána Egryho
Národné, individuálne a univerzálne prvky v hudbe : Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie / Editor Jana Lengová, Banská Bystrica : Nadácia Jána Levoslav Bellu, 1998S. 169-173
Res. nem.
hudobní skladatelia, hudba, pedagógovia, 78.071.1
929 Egry, Ján
Bitušíková, Alexandra Status sociálnej skupiny študentstva v urbánnom spoločenstve
Acta Universitatis Matthiae Belii : Spoločenskovedná sekcia č. 1, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1997S. 139-146
Res. angl.
študenti, 371.212
Očenášová-Štrbová, Slavomíra K pôsobeniu Čechov v školstve, spoločenskom a kultúrnom živote mesta Banská Bystrica v medzivojnovom období
Život a kultura etnických minorit a malých sociálných skupin, Brno : Společnost přátel a odborníků Muzea romské kultury, 1996S. 110-116
Súbežný text nem.
slovensko-české vzťahy, školstvo, kultúra, 323.15(437)
Gajdoš, Vladimír Chrámová hudobná produkcia v Banskej Bystrici v časoch Štefana Moysesa
Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia biskupa Štefana Moysesa, Martin : Matica slovenská - Hudobný odbor, 1998S. 27-30
cirkevná hudba, 246.8
Michalová, Eva Hudba v Banskej Bystrici v časoch pôsobenia biskupa Štefana Moysesa
Hudba v Banskej Bystrici v období pôsobenia biskupa Štefana Moysesa, Martin : Matica slovenská - Hudobný odbor, 1998S. 21-26
hudobný život, 246.8
78(437.642)(091)
Ján Levoslav Bella :60. výročie úmrtia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 11
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Ján Cikker :85. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 16
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Cikker, Ján
Vladimír Gajdoš :60. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 21
hudobní skladatelia, pedagógovia, 78.071.1
929 Gajdoš, Vladimír
Igor Bázlik :55. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 21-23
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bázlik, Igor
Vojtech Adamec :70. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 30
dirigenti, zbormajstri, 78.071.1
929 Adamec, Vojtech
Darina Turňová :50. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 1 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1996S. 31
dirigenti, pedagógovia, 78.071.2
929 Turňová, Darina
Šimon Jurovský :85. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 14
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Jurovský, Šimon
Tibor Andrašovan :80. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 15-16
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Andrašovan, Tibor
Ivan Hrušovský :70. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 16-18
hudobní skladatelia, pedagógovia, 78.071.1
929 Hrušovský, Ivan
378.12(437.642)
Gregor Roletzký :
K dejinám zborového spevu na Slovensku 2 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1997S. 23-24
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Roletzký, Gregor
Ján Gajdoš :95. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 3 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998S. 11-12
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Gajdoš, Ján
Ján Hrk :75. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 3 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1998S. 17-18
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Hrk, Ján
Viliam Figuš-Bystrý :120. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 9-13
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Svetozár Stračina :60. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 20-21
hudobní skladatelia, 78.701.1
929 Stračina, Svetozár
Vojtech Didi :60. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 21-22
hudobní skladatelia, pedagógovia, 78.071.1
929 Didi, Vojtech
Milan Pazúrik :50. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 37-38
dirigenti, pedagógovia, 78.071.1
929 Pazúrik, Milan
Povstalec - Banská Bystrica :55. výročie založenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 44
Povstalec (spevácky súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68
Zornička - Banská Bystrica :15. výročie založenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 51
Zornička (detský spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, detské, zborový spev, 78.087.681
Collegium Cantus - Banská Bystrica :15. výročie založenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 52-53
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.681
Akademický Mš SZ Jána Cikkera - Banská Bystrica :15. výročie založenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 53-54
Pedagóg (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.681
Cansona Neosolium :10. výročie založenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 54
Cansona Neosolium (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.681
Karol Béla :78. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 57
dirigenti, zbormajstri, 78.071.2
929 Béla, Karol
Anton Krištof :73. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 58
dirigenti, 78.071.1
929 Krištof, Anton
Radvanský detský zbor :14. výročie založenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 5 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 2000S. 69-70
Radvanský detský zbor (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, detské, zborový spev, 78.087.681
Tibor Sedlický :75. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1999S. 29-30
dirigenti, pedagógovia, zborový spev, 78.071.2
929 Sedlický, Tibor
Branislav Vargic :60. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1999S. 36
dirigenti, hudobní pedagógovia, 78.071.2
929 Vargic, Branislav
Róbert Tatár :52. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1999S. 63-64
dirigenti, hudobní pedagógovia, 78.071.2
929 Tatár, Róbert
Jana Rychlá :40. výročie narodenia
K dejinám zborového spevu na Slovensku 4 / Sprac. Tibor Sedlický, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela : Literárne a hudobné múzeum ; Bratislava : Národné osvetové centrum, 1999S. 42
dirigenti, 78.071.2
929 Rychlá, Jana
Gáborčík, Norbert Niektoré súčasné problémy hnojenia trvalých trávnych porastov
Agrochémia, Roč. 2 (38), č. 3 (1998), s. 4-7
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, hnojenie, 633.2:631.8
633.2/.3:061.6
Gáborčík, Norbert Vplyv prerušenia hnojenia trvalého trávneho porastu na chemické zloženie trávnej hmoty
Agrochémia, Roč. 2 (38), č. 4 (1998), s. 9-10
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (Banská Bystrica, Slovensko)
trávne porasty, minerálne hnojenie, 633.2:631.8
633.2/.3:061.6
Gáborčík, Norbert Využitie prenosného chlorofylmetra pri optimalizácii dusíkatej výživy pšenice
Agrochémia, Roč. 3 (39), č. 4 (1999), s. 13-15
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (Banská Bystrica, Slovensko)
pšenica, chlorofylmetre, 633.11:631.811
633.2/.3:061.6
Gáborčík, Norbert Možnosť predikcie koncentrácie dusíka prenosným chlorofylmetrom v reznačke laločnatej
Agrochémia, Roč. 4 (40), č. 1 (2000), s. 18-19
Res. angl.
Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva (Banská Bystrica, Slovensko)
reznačka laločnatá, chlorofylmetre, dusík, 633.2:631.811
633.2/.3:061.6
Pred premiérou baletu
Smer dnes, Roč. 5, č. 12 (1995), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
Kubiš, Pavol Mária Urpín a jeho jubilant
Smer dnes, Roč. 5, č. 118 (1995), s. 21
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, folkloristi, 793.31+784.4(437.642)
929 Husárik, Ján
Halaj, Pavol Maaleš znamená: čo sa dá robiť- :Folklórny festival štyroch svetadielov
Smer dnes, Roč. 5, č. 219 (1995), s. 22
Urpín (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, folklórne festivaly, 793.31.091.4
793.31+784.4(437.642)
Koniarová, Anna Dejiny Banskobystrickej diecézy v 18. a 19. storočí
Rímskokatolícka cirkev
262.3(437.642)"17/18"
Radosť na festivale
Smer dnes, Roč. 5, č. 214 (1995), s. 3
Radosť (detský folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, detské, 793.31-053.2:784.4
Marsina, Richard František (Franko) Viktor (Víťazoslav) Sasinek :Skalica 1830-1914 Graz-Algersdorf
Historický zborník 10, č. 2, Martin : Matica slovenská, 2000S. 260-262
historici, 930.1-051
929 Sasinek, František Víťazoslav
Bobák, Ján Historik Karol Anton Medvecký (1875-1937) :(k 125. výročiu narodenia)
Historický zborník 10, č. 2, Martin : Matica slovenská, 2000S. 240-243
historici, cirkevní hodnostári, 929 Medvecký, Karol Anton
262.14
Krčová, Erika Hriešne drahý tanec
Smer dnes, Roč. 5, č. 262 (1995), s. 2
spoločenské tance, 793.33:06.063(437.642)
Krčová, Erika B. Bystrica má vlastné insígnie
Smer, Roč. 5, č. 123 (1995), s. 4
insígnie, 352.9:929.6:736.3
Bol to obchod, krčma, či chrám? :dôkaz o existencii Slovanov na území B. Bystrice
Smer dnes, Roč. 5, č. 205 (1995), s. 3
archeologické nálezy, keramika, mestské pamiatkové rezervácie, 911.375.631(437.642):719:902.2
738(437.642):902.2
Halva, Jaroslav Keď oštep v ruke chladí i hreje
Šport, Roč. 49, č. 145 (23.6.1995), s. 3
ľahká atletika, tréneri, 796.433.2
796.071.42:929 Halva, Jaroslav
Čo - to o Furdíkovcoch
Priekopník, Roč. 3, č. 34 (26.8.1997), s. 4
Evanjelická cirkev a. v
náboženské rozbroje, 284.1(437.6)
929.52 Furdík (rod)
Chovanová, Anna Otázka pre Ing. Jozefa Sekereša
Smer dnes, Roč. 5, č. 257 (1995), s. 5
Slovenská obchodná inšpekcia
ochrana spotrebiteľa, 351.824
366.5
Väčšina učiteľov súhlasí so štrajkom
Smer dnes, Roč. 5, č. 68 (1995), s. 1
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy
učitelia, školské reformy, 371.1:323.262
Doposiaľ šestnásť mŕtvych
Smer dnes, Roč. 5, č. 66 (1995), s. 3
Záchranný systém Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
cestná doprava, záchranné systémy, dopravná nehodovosť, 614.8:656.1.087(437.642)
Králem Igor Kováč
Atletika, Roč. 50, č. 1 (1998), s. 3
atletika, beh, športovci, 796.422.071
796.422.12.35:929 Kováč, Igor
Bogdányi, Gabriel Pribudol jediný - Ruffíni :48. Majstrovstvá Slovenska v atletike
Atletika, Roč. 47, č. 8 (1995), s. 6
ľahká atletika, 792.42.093.1(437.6)
Zrkadlo výsledkov :48. Majstrovstvá Slovenska v atletike
Atletika, Roč. 47, č. 8 (1995), s. 6
ľahká atletika, 792.42.093.1(437.6)
Štefko, Róbert Akú výhodu má Štefko oproti Kováčovi :48. Majstrovstvá Slovenska v atletike
Atletika, Roč. 47, č. 8 (1995), s. 6
ľahká atletika, 792.42.093.1(437.6)
Bogdányi, Gabriel Štyridsiateôsme majstrovstvá Slovenska v atletike
Šport, Roč. 49, č. 153 (3.7.1995), s. 5
ľahká atletika, 792.42.093.1(437.6)
Búrka okolo jedného pracoviska
Smer dnes, Roč. 5, č. 134 (1995), s. 8
Štátny okresný archív (Banská Bystrica, Slovensko)
archívy, 930.253(437.642)
Pomohla by nová legislatíva
Smer dnes, Roč. 5, č. 86 (1995), s. 3
Obvodný úrad v Banskej Bystrici (Banská Bystrica, Slovensko)
živnostenské podnikanie, 352(437.642)
347.7:658.114.1
Najviac strelných zbraní v okrese B. Bystrica ukradli na Horehroní
Smer dnes, Roč. 5, č. 249 (1995), s. 3
Policajný zbor Slovenskej republiky
strelné zbrane, 351.753
623.44+639.1.081.18
Linka pomoci nielen pre dnešný deň
Smer dnes, Roč. 5, č. 278 (1995), s. 3
Špecializovaný štátny zdravotný ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
HIV/AIDS, 614.2:364.442.24
Zemko, Ján Pred 20. ročníkom Povstaleckej vatry SNP
Horehronie, Roč. 6, č. 32 (12.8.1998), s. 11
turistika, branno-športové podujatia, 796.51
796.093.55
Kačírková, Mária Regionálne pohľady na nezamestnanosť na Slovensku vo vzťahu k podnikateľským aktivitám a úrovni vzdelania
Ekonomický časopis, Roč. 46, č. 2 (1998), s. 280-292
Res. angl.
nezamestnanosť, Banská Bystrica (Slovensko), 331.56(437.6):332.1
Rievajová, Eva Nezamestnanosť v Slovenskej republike - jej vývoj a špecifiká
Ekonomický časopis, Roč. 44, č. 11 (1996), s. 879-895
Res. angl.
nezamestnanosť, 331.56(437.6)
Rakyta, Daniel Zlato do Banskej Bystrice a do Brezna
Horehronie, Roč. 6, č. 41 (14.10.1998), s. 4
Mladosť (spevácky zbor : Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
spevácke zbory, zborový spev, 78.087.68(437.642)
Ursíny, Miroslav Na pomoc nezamestnaným, ktorí nechcú byť len číslom v štatistike nezamestnanosti
Horehronie, Roč. 7, č. 16 (20.4.1999), s. 9
BIC (Podnikateľské inovačné centrum : Banská Bystrica, Slovensko)
podnikateľské inovačné centrá, 658.114:061.6(437.642)
Babjak v Brezne
Horehronie, Roč. 7, č. 21 (25.5.1999), s. 1
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Prepletaná, A 75. výročie narodenia profesora Zdenka Kasáča
Horehronie, Roč. 7, č. 33 (17.8.1999), s. 8
literárni vedci, pedagógovia, 82.0:929 Kasáč, Zdenko
378.124(437.642)
Legenda slovenskej žurnalistiky
Horehronie, Roč. 7, č. 35 (31.8.1999), s. 8
Slobodný slovenský vysielač (Banská Bystrica, Slovensko)
novinári, 070-051
929 Rapoš, Gabriel
Ďalší víkend patril folklóru
Horehronie, Roč. 8, č. 21 (23.5.2000), s. 1
Stredoslovenské osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne festivaly, 793.31
Uramová, Mária Etika v ekonomickom prostredí
Ekonomické rozhľady, Roč. 29, č. 1 (2000), s. 100-103
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonomika, 658.114:174:061.3
378.633
378.4
Rakyta, Daniel Brezniansky spevokol ďakuje
Horehronie, Roč. 3, č. 13 (12.4.1995), s. 3
spevácke zbory, dirigenti, 78.071.1
929 Pazúrik, Milan
Križanová, Iveta Regionálne stredoslovenské centrum Banská Bystrica - Zvolen
Geografické štúdie 7, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 2000S. 176-179
súmestia, regionálne centrá, 911.375
Mazúrek, Jaroslav Životné jubileum doc. RNDr. Jozefa Kosíra
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 6-8
geografia, vysokoškolskí učitelia, 929 Kosír, Jozef
91-051
Novodomec, Rudolf Edukácia a výskum na Katedre geografie Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v kontexte geografického poznania
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 9-16
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378(437.642)
Janko Alexy :s paletou po horehronských cestách
Horehronie, Roč. 3, č. 34 (6.9.1995), s. 7
výtvarní umelci, kňazi, 73/75-051
Bašovský, Oliver Systém miest Pohronia v celoslovenskom kontexte
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 17-30
mestá, 911.375(437.64)
Zaťko, Michal Vodné zdroje Banskobystrického kraja z hľadiska predpokladanej klimatickej zmeny
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 45-50
Res. angl.
vodné zdroje, 628.11
Gajdoš, Alfonz Elementárna systemizácia povrchových tvarov v okolí Banskej Bystrice
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 62-66
geomorfológia, observačné mapy, 551.4(437.642)
Galvánek, Juraj Banskobystrická krajina - hodnoty, procesy, zmeny a ich odraz v biodiverzite
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 67-73
Res. angl.
geomorfológia, biodiverzita, 551.4
Soták, Štefan Klimatické pomery Banskej Bystrice vo vzťahu k priemyselnému rozvoju
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 191-197
životné prostredie, klíma, priemysel, 551.58
Bačík, Miloš Vývoj celkového prírastku obyvateľstva v okrese Banská Bystrica v období 1869-1995
Geografické štúdie 6, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 208-216
obyvateľstvo, 314.82(437.642)
Prepletaná, A Osobnosti späté s Breznom a Horehroním :115. výročie úmrtia rodáka z Č. Balogu-Dobroče, lesného hospodára Jozefa Dekréta-Matejovie
Horehronie, Roč. 4, č. 2 (10.1.1996), s. 7
lesníci, 929 Dekret-Matejovie, Jozef
630-051
Giertli, Štefan Spomienka
Horehronie, Roč. 4, č. 14 (3.4.1996), s. 7
spisovatelia, redaktori, 82:929 Bodenek, Ján
821.162.4-051
07-051
Biel, Bohuš CUB City University Bratislava - vaša kariéra
Horehronie, Roč. 4, č. 3 (17.1.1996), s. 8
City University Bratislava
manažérske školy, 378.4(437.642)
Ďurčenka, František Zastavenie prevádzky Drevokombinátu Polomka
Horehronie, Roč. 4, č. 7 (14.2.1996), s. 4-5
Smrečina (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674(437.64)
BIC opäť v Brezne
Horehronie, Roč. 6, č. 3 (21.1.1998), s. 2
BIC (Podnikateľské inovačné centrum : Banská Bystrica, Slovensko)
podnikateľské inovačné centrá, 658.114:061.6(437.64)
Manažérstvo kvality podľa noriem ISO 9000 :BIC Banská Bystrica, spol. s r. o., rozširuje svoje služby pre podnikateľov Horehronia
Horehronie, Roč. 5, č. 42 (22.10.1997), s. 9
BIC (Podnikateľské inovačné centrum : Banská Bystrica, Slovensko)
podnikateľské inovačné centrá, 658.114:061.6(437.64)
Weiss, Martin Verní Štefanovi Moysesovi
Horehronie, Roč. 5, č. 43 (1997), s. 8
929 Moyses, Štefan
282
Odhalili pamätné tabule
Horehronie, Roč. 5, č. 40 (1997), s. 8
pamätné tabule, literárni vedci, 725.94:82:929Števček, Ján
Nový systém vo VÚB :z tlačovej konferencie
Horehronie, Roč. 5, č. 28 (1997), s. 1
Všeobecná úverová banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, bankovníctvo, 725.24(437.642)
Prepletaný, Jozef Moysesovsko-kuzmányovská tradícia
Horehronie, Roč. 4, č. 51 (1996), s. 7
282-051
929Moyses, Štefan
82-051
929Kuzmány, Karol
Za ľudstva práva život posvätil :190. výročie narodenia Karola Kuzmányho
Horehronie, Roč. 4, č. 46 (1996), s. 7
spisovatelia, cirkevní hodnostári, 82:929 Kuzmány, Karol
821.162.4-051
284.1:262.14
"Ja som Brezňan" :35. výročie úmrtia Antona Hreblaya
Horehronie, Roč. 4, č. 23 (1996), s. 7
Hreblay, Anton,
pedagógovia, 37.011.31
929 Hreblay, Anton
Simanová, Marianna Dr. Štefan Moyses a Matica slovenská
Horehronie, Roč. 4, č. 21 (1996), s. 7
biskupi, 282
929 Moyses, Štefan
Malachovský, Andrej Slovenská agentúra pre cestovný ruch má vlastnú www stránku
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 31, č. 4 (1998), s. 249-250
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, internet, Word Wide Web, 338.48:061.23(437.6)
Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 29, č. 2 (1996), s. 55
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23 (437.6)
Gúčik, Marian Tvorba marketingového informačného systému cestovného ruchu
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 29, č. 2 (1996), s. 56-63
Res. angl., nem.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, marketing, informačné systémy, výskum, 378.4(437.642):33:338.48
658.6:004
Rovný, Ján Najväčší pokles na Orave :V stredoslovenskom regióne 14,15 percenta nezamestnaných/
Smer dnes, Roč. 5, č. 101 (1995), s. 8
nezamestnanosť, 331.56
Gúčik, Marian Emil Kopšo - človek s veľkým srdcom
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 32, č. 2 (1999), s. 112-113
Vysoká škola ekonomická (Bratislava, Slovensko)
vysokoškolskí učitelia, 378.633(437.642):338.48
378.12:929 Kopšo, Emil
Rovný, Ján Bez práce najviac mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov
Smer dnes, Roč. 5, č. 148 (1995), s. 15
nezamestnanosť, 331.56
Gúčik, Marian Na návrh Vedeckej rady Ekonomickej fakulty dňa 23. marca 2000 rozhodla Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici o udelení čestnej vedeckej hodnosti Doctor honoris causa profesorovi Dr. Claude Kasparovi
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 33, č. 2 (2000), s. 67-69
Res. angl., nem.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonómovia, čestné doktoráty, 378.4(437.642):33:338.48
378.25:929 Kaspar, Claude
Tureková, Danica Najvyššia mzda v Prievidzskom okrese
Smer dnes, Roč. 5, č. 276 (1995), s. 10
mzdy, 331.2(437.642)
Kaspar, Claude Príhovor profesora Dr. Claude Kaspara pri príležitosti udelenia čestnej vedeckej hodnosti Doctor honoris causa ekonomických vied
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 33, č. 3 (2000), s. 190-192
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonómovia, čestné doktoráty, 378.4(437.642):33
378.25:929 Kaspar, Claude
Chovan, Ján Meranie zamestnanosti v cestovnom ruchu
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 32, č. 4 (1999), s. 203-215
Res. angl., nem.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
zamestnanosť, cestovný ruch, 378.4(437.642):33:338.48
331.5(437.6):338.48
Rovný, Ján Bez práce najmä mladí ľudia :Nezamestnanosť z pohľadu výberových zisťovaní pracovných síl
Smer dnes, Roč. 5, č. 224 (1995), s. 9
nezamestnanosť, 33156
Rovný, Ján Viac voľných pracovných miest :Formou verejnoprospešných prác sa znížila nezamestnanosť najmä v okresoch R. Sobota a Čadca
Smer dnes, Roč. 5, č. 132 (1995), s. 9
nezamestnanosť, 331.56
Tureková, Danica Najmenej sa stavia na Veľkokrtíšsku
Smer dnes, Roč. 5, č. 95 (1995), s. 11
bytová výstavba, 69:351.778.531/.532
Tureková, Danica Peňažné výdavky reálne vyššie
Smer dnes, Roč. 5, č. 5 (1995), s. 11
životná úroveň, 330.59:330.564.2
Tureková, Danica Najnižšie platy v poľnohospodárstve
Smer dnes, Roč. 5, č. 148 (1995), s. 11
mzdy, 331.2(437.642)
Škvarka, Jaroslav Ťaživé dopady transformácie
Smer dnes, Roč. 5, č. 148 (1995), s. 14-15
životná úroveň, ekonomika, 338.1:330.59
Henrich
Hudobný život, Roč. 31, č. 1-2 (1999), s. 6
hudobní skladatelia, klavíristi, 78.071.1
78.072
Jubileum Tibora Sedlického
Hudobný život, Roč. 31, č. 5 (1999), s. 3
zborový spev, hudobné festivaly, spevácke zbory, 78.087.68:06.063(437.642)
Zvara, Vladimír Ján Cikker (1911-1989) :Poohliadnutie pri príležitosti desiateho výročia smrti skladateľa
Hudobný život, Roč. 32, č. 1-2 (2000), s. 4
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Cikker, Ján
Chalupka, Ľubomír Ján Cikker :Cantus filiorum, kantáta pre bas, zmiešaný zbor a orchester op. 17
Hudobný život, Roč. 32, č. 3 (2000), s. 14-17
hudobní skladatelia, 78.071.1:783.3
929 Cikker, Ján
Chalupka, Ľubomír Ján Cikker :Concertino pre klavír a orchester op. 20
Hudobný život, Roč. 32, č. 5 (2000), s. 14-16
78.071.1:785:786.2
Miniprofil HŽ :Mirko Krajči - dirigent a skladateľ
Hudobný život, Roč. 32, č. 7-8 (2000), s. 7-8
hudobní skladatelia, 78.071.1/.2
929 Krajči, Mirko
Chalupka, Ľubomír Ján Cikker: Spomienky pre dychové kvinteto a sláčikový orchester op. 25 :100 rokov slovenskej hudby
Hudobný život, Roč. 32, č. 9 (2000), s. 14-17
hudobní skladatelia, 78.071.1:788
929 Cikker, Ján
Čížik, Vladimír Daniel Buranovský
Hudobný život, Roč. 32, č. 11 (2000), s. 21
pedagógovia, hudba, 78.071.2
786.2
Čížik, Vladimír Kultúrne leto v Bratislave
Hudobný život, Roč. 31, č. 9 (1999), s. 25
pedagógovia, hudba, 78.071.2
786.2
929 Buranovský, Daniel
Daniel Buranovský
Hudobný život, Roč. 31, č. 11 (1999), s. 6-7
pedagógovia, hudba, 78.071.2
786.2
929 Buranovský, Daniel
Bárdiová, Marianna Hudba nestorov :Ján Móry v Spišskej Novej Vsi
Hudobný život, Roč. 31, č. 11 (1999), s. 33
hudobní skladatelia, 78.071.1
785.6
929 Móry, Ján
Čížik, Vladimír Tri decéniá Literárno-hudobného múzea v Banskej Bystrici
Hudobný život, Roč. 31, č. 11 (1999), s. 4-5
Literárne a hudobné múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:82+78(437.642)"1969/1999"
Beloslav Riečan - matematik: "Matematike i hudbe som povďačný za pohodu i neobyčajné zážitky..."
Hudobný život, Roč. 31, č. 7-8 (1999), s. 43
matematici, vysokoškolskí pedagógovia, 78.071.2
51-051
Glocková, Mária Ernani ako (farebné) hudobné divadlo
Hudobný život, Roč. 31, č. 7-8 (1999), s. 17-18
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, premiéry, 792.54(437.642)
Gúčik, Marian Skúmanie účinnosti prezentácie na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 31, č. 2 (1998), s. 119-122
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, výstavy, 338.48:061.23(437.6)
338.48:061.4
Patúš, Peter Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu v rokoch 1994-1999
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 33, č. 2 (2000), s. 122-123
Slovensko-švajčiarske združenie pre rozvoj cestovného ruchu (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.2(437.6:494)
Habodászová, Andrea Záujem o mestský cestovný ruch v Banskej Bystrici
Ekonomická revue cestovného ruchu, Roč. 30, č. 3 (1997), s. 133-135
cestovný ruch, 338.48(437.642)
Kubičková, Klára Emil Belluš :Banská Bystrica a Národný dom
Projekt, Roč. 41, č. 4 (1999), s. 36-43
Res. angl.
Národný dom (budova : Banská Bystrica, Slovensko)
architekti, 929 Belluš, Emil
725(437.642)
72.071.1
Emil Belluš 1899-1999
Projekt, Roč. 41, č. 4 (1999), s. 4-5
Res. angl.
architekti, pedagógovia, 929 Belluš, Emil
72.071.1
371.12(437.6)
Emil Belluš v spomienkach :beseda o diele, osobnosti, ale aj o niečom inom
Projekt, Roč. 41, č. 4 (1999), s. 8-20
Res. angl.
architekti, pedagógovia, 929 Belluš, Emil
72.071.1
371.12(437.6)
Dulla, Matúš Emil Belluš doba - dielo - peripetie
Projekt, Roč. 41, č. 4 (1999), s. 21-23
architekti, pedagógovia, 72.071.1
929 Belluš, Emil
371.12(437.6)
Mrázová, Dobroslava Architektúra Emila Belluša je dnes kultúrnou pamiatkou
Projekt, Roč. 41, č. 4 (1999), s. 68-71
Res. angl.
architekti, architektonická tvorba, 929 Belluš, Emil
72.071.1
Kubičková, Klára Sándor Dévényi vystavoval v Bratislave a v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 41, č. 3 (1999), s. 66-67
maďarskí architekti, architektúra, výstavy, 929 Dévényi, Sándor
72:061.4
Topolčanská, Mária Radnica v Banskej Bystrici obnova a dostavba
Projekt, Roč. 42, č. 1 (2000), s. 28-34
Res. angl.
Radnica (budova : Banská Bystrica, Slovensko)
radnice, 725(437.642)
Obchodno-administratívne centrum JOPA a Devín banka v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 42, č. 4 (2000), s. 12-15
JOPA (obchodno-administratívne centrum : Banská Bystrica, Slovensko)
Devín banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, architektúra, 725.22(437.642)
336.71
Šlachta, Štefan Jozef Chrobák :nositeľ Ceny Emila Belluša za rok 1997
Projekt, Roč. 40, č. 1 (1998), s. 59-62
Res. angl.
architekti, 929 Chrobák, Jozef
72.071.1
Mudrončík, Miloslav Pobočka Slovenskej poisťovne v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 40, č. 2 (1998), s. 17-20
Res. angl.
Slovenská poisťovňa, a. s
poisťovne, 725.2(437.642)
Vojtková, Viera Pobočka ČSOB v Banskej Bystrici :tri štúdie rekonštrukcie a prístavby mestskej vily
Projekt, Roč. 40, č. 4 (1998), s. 22-32
Res. angl.
Československá obchodná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
Kamenná vila (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, architektúra, 725.2(437.642)
Schlampová, Tatiana Vegetácia priemyselných zón - súčasť humanizácie sídel
Projekt, Roč. 40, č. 5 (1998), s. 38-40
Res. angl.
priemyselné zóny, 712.25:338.4
Jančurová, Klára Tvorba krajiny Banskej Bystrice ako pokračovanie procesu tvorby jej územného systému ekologickej stability
Projekt, Roč. 39, č. 5 (1997), s. 42-46
Res. angl.
životné prostredie, ekológia, 502+504
Petrovič, Drahan Tržnica v Banskej Bystrici
Projekt, Roč. 39, č. 6 (1997), s. 33-35
Res. angl.
Tržnica (Banská Bystrica, Slovensko)
architektúra, 725.2(437.642)
Pecko, Marián Režisér na rázcestí :SME s divadelným režisérom Mariánom Peckom
Sme, Roč. 3, č. 10 (13.1.1995), s. 8
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 729.97(437.642)
Sokolová, Katarína Malý a veľký svet poľského grafika :v Štátnej galérii v Banskej Bystrici vystavuje Jerzy Jedrysiak
Sme, Roč. 3, č. 10 (13.1.1995), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, poľskí výtvarní umelci, 76.071.1:061.4(438:437.642)
929 Jedrysiak, Jerzy
Vo futbalovej Dukle Banská Bystrica sú presvedčení, že s miliónmi sa nežartuje
Sme, Roč. 3, č. 51 (2.3.1995), s. 8
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Bieliková, Iveta Kancelárie určené pre Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici sú stále prázdne
Sme, Roč. 3, č. 79 (4.4.1995), s. 3
Úrad priemyselného vlastníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
347.779.1(437.642)
Bieliková, Iveta Podateľňu Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici už konečne zariaďujú
Sme, Roč. 3, č. 95 (25.4.1995), s. 2
Úrad priemyselného vlastníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
347.779.1(437.642)
Na festivale detských klavírnych talentov takmer 160 účinkujúcich
Sme, Roč. 3, č. 82 (7.4.1995), s. 10
hudobné festivaly, 78.091.4-053.2:786.2
PERSON EFEKT pomáha
Sme, Roč. 3, č. 112 (16.5.1995). - [Príl.] Podnikanie, peniaze, trh. - Roč. 2, č. 20 (16.5.1995), s. 1
PERSON EFEKT (personálna agentúra : Banská Bystrica, Slovensko)
personálne agentúry, sprostredkovanie práce, 657.423.5(437.642):331.56
Z výrobne ovocných štiav vytvorili veľkorysý hotelový komlex Arcade
Sme, Roč. 3, č. 115 (19.5.1995), s. 5
Arcade (polyfunkčný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
polyfunkčné domy, 725.711:725.22(437.642)
Bieliková, Iveta Pre Harmanecké papierne je prioritný domáci trh
Sme, Roč. 3, č. 148 (27.6.1995). - [Príl.] Podnikanie, peniaze, trh. - Roč. 2, č. 26 (27.6.1995), s. 1
Harmanecké papierne (Harmanec, Slovensko)
papierenský priemysel, 686.8(437.642)
Róbert Ruffíni si na majstrovstvách Slovenska výkonom 228 cm zažiadal o letenku na MS
Sme, Roč. 3, č. 153 (3.7.1995). - [Príl.] Sme v športe. - Roč. 2, č. 27 (3.7.1995), s. 2
ľahká atletika, 796.4:796.093.1
V októbri sa v Banskej Bystrici začína slovenská expanzia firmy McDonald's
Sme, Roč. 3, č. 200 (28.8.1995), s. 3
McDonald's (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
rýchle občerstvenie, 640.43:334.72
Razantný vstup občerstvenia McDonald's
Sme, Roč. 3, č. 240 (17.10.1995). - [Príl.] Podnikanie, peniaze, trh. - Roč. 2, č. 42 (17.10.1995), s. 1
McDonald's (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
rýchle občerstvenie, 640.43:334.72
Ceny banskobystrického primátora pre päť osobností
Sme, Roč. 3, č. 299 (28.12.1995), s. 3
osobnosti, vyznamenania, 352(437.642)
929 A/Z:06.068
Beňačková, Eva XIII. trienále drevorezu a drevorytu v Banskej Bystrici
Sme, Roč. 3, č. 288 (13.12.1995), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, drevorez, drevoryt, 761.1:061.4
Spolupráca Gönci - Beľák pred zánikom :interné hodnotenie športových strelcov AŠK Dukla Banská Bystrica: "kančiari" s novým trénerom
Šport, Roč. 54, č. 277 (1.12.2000), s. 5
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športová streľba, športovci, 799.3(437.642)
Lehoťan, Ivor Nemajú ešte vyhraté :Ladislav Molnár bude viesť Duklu aj na jar
Šport, Roč. 54, č. 280 (5.12.1995), s. 7
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Lehoťan, Ivor Pretože chce medailu :Deviaty z olympiády v Sydney, džudista Marek Matuszek sa rozhodol, že na tatami vydrží až do OH v Aténach
Šport, Roč. 54, č. 253 (3.11.2000), s. 16
športovci, 796.853.23(437.642)
Kocian, Jaroslav Životné jubileum RNDr. Juraja Galvánka
Ekopanoráma, Roč. 6, č. 9 (1995), s. 11
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, geológovia, 551-051
502-051
929 Galvánek, Juraj
069:908(437.64)
Burkovský, Július Jubilantka RNDr. Alžbeta Cvachová
Chránené územia Slovenska, Č. 42 (1999), s. 50
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
botanici, 504-051
58-051
929 Cvachová, Alžbeta
504.06:061.23(437.6)
Grosmann, Tomáš Obdivuhodné - šestnásť rokov :basketbalistka Anna Kotočová sa v sobotu oficiálne rozlúčila s reprezentačným dresom
Šport, Roč. 54, č. 273 (2000), s. 17
športovci, basketbal, 796.323.071
929 Kotočová, Anna
Kolektív bez slabín :Marián Králik, vedúci tréner staronových majstrov Slovenska - džudistov AŠK Dukla Banská Bystrica
Šport, Roč. 54, č. 275 (29.11.2000), s. 22
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
džudo, 796.853.23(437.642)
Miriam Hrdličková titul obhájila
Šport, Roč. 54, č. 226 (2.10.2000), s. 39
ľahká atletika, 796.42.093.1
Barát, Róbert Plavucha bez čísla :Už štyri zápasy odohral jediný slovenský hokejista vo švajčiarskej lige v anonymite
Šport, Roč. 54, č. 240 (18.10.2000), s. 19
športovci, 796.966-051
Lehoťan, Ivor Z viacerých klbiek vymotať kvalitu
Šport, Roč. 54, č. 248 (27.10.2000), s. 33
športovci, tréneri, lyžovanie, skoky na lyžiach, 796.925-051
Haborák vrhal ďaleko :32. ročník Atletického kritéria SNP
Šport, Roč. 54, č. 203 (4.9.2000), s. 24
ľahká atletika, atletické viacboje, 796.42/.43.093.1(437.642)
796.093.64(437.642)
AŠK: "Ideme vyhrať" :Dnes na Štiavničkách atletické majstrovstvá Slovenska družstiev
Šport, Roč. 54, č. 213 (16.9.2000), s. 7
ľahká atletika, 796.42:796.093.1
Lehoťan, Ivor Najdôležitejšia je šťastná rodina :Jan Železný sa stal prvým oštepárom, ktorý dosiahol víťazstvá na troch OH za sebou
Šport, Roč. 54, č. 220 (25.9.2000), s. 21
športovci, ľahká atletika, 799.433.2
Pňaček, Anton Banská Bystrica odstúpila z extraligy! :O počte účastníkov najvyššej súťaže hádzanárok rozhodne mimoriadny výkonný výbor SZH
Šport, Roč. 54, č. 202 (2.9.2000), s. 7
HKM Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Blaško, Dušan Jediná otázka RNDr. Dušanovi Blaškovi, manažérovi spoločnosti Evigeo B. Bystrica
Ekopanoráma, Roč. 6, č. 3 (1995), s. 12
EnviGeo (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, 628.472.3(437.642)
Švantnerová, Ľubica Profesor Claude Kaspar čestným doktorom ekonomických vied
Ekonomika a spoločnosť, Roč. 1, č. 1 (2000), s. 85-86
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonómovia, čestné doktoráty, 337.4(437.642):33:338.48
378.25:929 Kaspar, Claude
Uramová, Mária Vedecký seminár k projektu VEGA
Ekonomika a spoločnosť, Roč. 1, č. 1 (2000), s. 88-89
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
semináre, 378.4(437.642):33
061.3:33
Kučerová, Jana Otvorenie Európskeho informačného centra pri Univerzite Mateja Bela
Ekonomika a spoločnosť, Roč. 1, č. 1 (2000), s. 89-90
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
informačné strediská, 378.4(437.642)
002.6(4:437.642)
Kaspar, Claude Príhovor profesora Dr. Claude Kaspara pri príležitosti udelenia čestnej vedeckej hodnosti doctor honoris causa ekonomických vied
Ekonomika a spoločnosť, Roč. 1, č. 2 (2000), s. 181-183
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonómovia, čestné doktoráty, 378.4(437.642):33
378.25:929 Kaspar, Claude
Marková, Viera Slovenská ekonomika v európskom kontexte
Ekonomika a spoločnosť, Roč. 1, č. 2 (2000), s. 185-187
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonomika, medzinárodné vedecké konferencie, 378.4(437.642):33
338.24(437.6):061.3
Žitnáková, Martina Keď sa mu o chôdzi snívalo, zobudil sa :Olympijskí víťazi zo Slovenska: Jozef Pribilinec (atletika) - OH 1988
Šport, Roč. 54, č. 188 (15.8.2000), s. 22
športovci, ľahká atletika, 796.421.071.2(437.642)
929 Pribilinec, Jozef
"Asi je vo mne dobrodružná žilka..." :Viktor Kovaľov (43 rokov, bývalý tréner hádzanárok SCP Banská Bystrica, dnes podnikateľ)
Šport, Roč. 54, č. 190 (17.8.2000), s. 47
tréneri, hádzaná, 796.322:796.071.42
929 Kovaľov, V.
Lehoťan, Ivor Gönci si pribalí aj domáci "liek" :v pondelok ráno sa lúčili olympionici AŠK Dukla Banská Bystrica
Šport, Roč. 54, č. 200 (30.8.2000), s. 37
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, športová streľba, 799.3.071.2(437.642)
Chcú ich dokonca aj obe štafety :53. majstrovstvá Slovenska v atletike mužov a žien s viacerými pokusmi o olympijské limity
Šport, Roč. 54, č. 151 (1.7.2000), s. 20
ľahká atletika, 796.42.093.1(437.6)
Zomrel Jozef Mistrík
Šport, Roč. 54, č. 163 (17.7.2000), s. 29
jazykovedci, pedagógovia, 81-051
929 Mistrík, Jozef
Lehoťan, Ivor Bezstarostné leto :Dialóg s naším hráčom v NHL: Richard Zedník (Washington Capitals)
Šport, Roč. 54, č. 168 (22.7.2000), s. 21
športovci, ľadový hokej, 796.966.071.2
Banskobystrickú latku vyhrala rakúska topmodelka Gollnerová
Sme, Roč. 4, č. 32 (8.2.1996), s. 11
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Informačné systémy a ich aplikácie
Sme, Roč. 4, č. 83 (10.4.1996). - [Príl.] Podnikanie, peniaze, trh. - Roč. 3, č. 15 (10.4.1966), s. 1
výstavy, informačné systémy, 659.1(437.642)
Ščepka, Miloš Diskusia o nekomerčnej filmovej distribúcii
Sme, Roč. 4, č. 115 (18.5.1996), s. 8
filmové kluby, filmové festivaly, 791.43.091.4
Štvrtkár Balošák a prekážkar Kucej pôjdu na olympijské hry do Atlanty
Sme, Roč. 4, č. 116 (20.5.1996). - [Príl.] Sme v športe. - Roč. 3, č. 20 (20.5.1996), s. 3
ľahká atletika, 796.42.093.1
Lehoťan, Ivor Prepletenec zlých zásahov, problémov a omylov :Velitelia, riaditelia a prezidenti Dukly Banská Bystrica o prvom vypadnutí klubu zo slovenskej ligy
Šport, Roč. 54, č. 126 (2.6.2000), s. 15
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Lehoťan, Ivor Preč z ostrova malej šance :Dialóg s naším hráčom v NHL: Vladimír Országh (New York Islanders)
Šport, Roč. 54, č. 138 (16.6.2000), s. 32
športovci, 796.966.071.2
Lehoťan, Ivor Videokazeta s gólmi impulzom :Dialóg s naším hráčom v NHL: Michal Handzuš (St. Louis Blues)
Šport, Roč. 54, č. 141 (20.6.2000), s. 19
športovci, 796.966.071.2
Terem, Ivan Pokrokové črty vo vyučovaní
Smer dnes, Roč. 5, č. 73 (1995), s. 20
školy, učebnice, dejiny, 371.671"16":371(437.642)
Lehoťan, Ivor Štep nového ducha sa ujíma :Noví tréneri FK Dukla Banská Bystrica chcú na jar vsadiť na taktickú disciplínu mužstva
Šport, Roč. 54, č. 34 (11.2.2000), s. 7
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Souček, Ľubomír "Životný úspech!" :devätnásťročný Banskobystričan Michal Rajčan o svojej bodovej premiére v EP
Šport, Roč. 54, č. 5 (8.1.2000), s. 7
športovci, zjazdové lyžovanie, 796.093:796.926(437.642)
929 Rajčan, Michal
Rokovalo predsedníctvo
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 1 (1998), s. 1, 5
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.6)ZRS
Ponický, Milan Stredné odborné učilištia - história a perspektívy
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 3 (1998), s. 9
Stredné odborné učilište elektrotechnické (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35:621.3(437.642)(091)
Odvolaný riaditeľ zavádza čitateľskú verejnosť
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 5 (1998), s. 4
Dopravno-mechanizačný podnik (Banská Bystrica, Slovensko)
cestná doprava, 347.763:334.716(437.642)
Kováč, Damián Odišiel jeden z najvýznamnejších budovateľov psychológie u nás
Československá psychologie, Roč. 42, č. 4 (1998), s. 334-338
Res. angl.
psychológovia, 159.9-051
929 Bažány, Miroslav T.
Smädo, Milan Venuje sa svedomite výchove mládeže :Futbalový klub ŠK Kremnička-Banská Bystrica
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 6 (1998), s. [12]
ŠK Kremnička (Banská Bystrica-Kremnička, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
929 Smädo, Milan
Tretí reprezentačný ples strany ZRS v Banskej Bystrici
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 7 (1998), s. 5
plesy, politické strany a hnutia, 793.38:329.63(437.6)
Žitnáková, Martina "Chôdza mi vzala ilúzie i vieru v ľudí"
Šport, Roč. 53, č. 115 (21.5.1999), s. 46
športovci, ľahká atletika, 796.421
929 Mrázek, Roman
Postriebrený inventár Dukly :Semír Pepic si dobre spočítal, že z dvoch semifinálových účastí má väčšiu šancu na postup v kategórii nad 100 kg
Šport, Roč. 53, č. 117 (24.5.1999), s. 2
športovci, 796.853.23
"Oba súboje som si prehral sám" :Marek Matuszek bol napriek najlepšiemu umiestneniu na ME sklamaný
Šport, Roč. 53, č. 117 (24.5.1999), s. 3
športovci, 796.853.23.071.2
Do Madridu trojica :Majstrovstvá SR v kulturistike mužov
Šport, Roč. 53, č. 117 (24.5.1999), s. 4
kulturistika, 796.894.093.1(437.6)
Lehoťan, Ivor Po štyroch rokoch :atléti banskobystrickej Dukly dnes odlietajú do Atén na B-skupinu Európskeho pohára klubov
Šport, Roč. 53, č. 121 (28.5.1999), s. 6
Armádne stredisko vrcholového športu Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42/.43(437.642)
S troma hviezdami zo zámoria :Stredajší 7. ročník Banskobystrickej latky sľubuje opäť výborný šport
Šport, Roč. 53, č. 38 (16.2.1999), s. 23
Banskobystrická latka
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Najväčším ťahákom Iagarová :Banskobystrická latka ´99 bude 17. februára opäť v kvalitnom obsadení
Šport, Roč. 53, č. 30 (6.2.1999), s. 5
Banskobystrická latka
ľahká atletika, 796.431.1
796.42.093.1
Vydarený šampionát v bielej stope :Majstrami Slovenska v behu na lyžiach Bátory, Jurčo, Bukvajová a Havrančíková
Šport, Roč. 53, č. 13 (18.1.1999), s. 22
lyžovanie, 796.922.093.1
Chorá Walterová 19 stotín od limitu :V Banskej Bystrici sa začali zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní v dlhom bazéne
Šport, Roč. 53, č. 60 (13.3.1999), s. 5
plávanie, 797.212.093.1(437.6)
Lehoťan, Ivor Rekord má Domanický, najlepší výkon Machovič :Včera dokončili zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní v dlhom bazéne
Šport, Roč. 53, č. 61 (15.3.1999), s. 2
plávanie, 797.212.093.1(437.6)
Vytvorenie Stredoslovenského divadla k 1. septembru divadelníkov prekvapilo
Sme, Roč. 4, č. 178 (1.8.1996), s. 2
Stredoslovenské divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792(437.64)
Pre úspešného chodca Pavla Blažeka už v banskobystrickej Dukle nemajú miesto
Sme, Roč. 4, č. 206 (4.9.1996), s. 16
športovci, ľahká atletika, 796.421.071.2
929 Blažek, Pavol
Vznik Stredoslovenského divadla pokladajú samotní divadelníci za najschodnejšiu cestu
Sme, Roč. 4, č. 210 (9.9.1996). - [Príl.] Sme v športe. - Roč. 3, č. 46 (9.9.1996), s. 8
Stredoslovenské divadlo (Banská Bystrica, Slovensko)
divadlo, 792(437.64)
Na FINEX-e ´97 o možnostiach investovania
Sme, Roč. 4, č. 221 (21.9.1996), s. 2
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Pre radosť detí i dospelých
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 22 (1998), s. 1
394.268-053.2
Šport Línia ´96 nie len kontraktačnou výstavou
Sme, Roč. 4, č. 227 (28.9.1996), s. 10
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
379.8
Delegáti kraja v Banskej Bystrici :Začali rokovania krajských organizácií strany Združenia robotníkov Slovenska
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 23 (1998), s. 4-5
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
V Banskej Bystrici sa už dnes začínajú prvé dni súčasného tanca - Tanec Dnes
Sme, Roč. 4, č. 249 (24.10.1996), s. 8
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Hosťami 5. ročníka Rock FM Fest budú Helena Vondráčková aj YO YO Band
Sme, Roč. 4, č. 255 (31.10.1996), s. 5
hudobné festivaly, 78.091.4:784.66
Na ROCK FM FESTE ´96 v populárnej hudbe chýbajú speváčky
Sme, Roč. 4, č. 262 (9.11.1996), s. 2
hudobné festivaly, 78.091.4:784.66
Krízové centrum pre deti a mládež aj s lôžkovým oddelením
Sme, Roč. 4, č. 283 (4.12.1996), s. 3
Krízové centrum pre deti a mládež (Banská Bystrica, Slovensko)
179.2
Basketbalistky ŠK Agromepa SFF Brain Banská Bystrica túžia po postupe
Sme, Roč. 4, č. 297 (20.12.1996), s. 15
ŠK Agromepa SFF Brain (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Hľadanie cesty k obratu.
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 28 (1998), s. 6
poľnohospodárstvo, 631(437.64)
Hľadanie cesty k obratu.
Hlas robotníkov, Roč. 5, č. 29 (1998), s. 6
lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo, 63(437.64)
556.18(437.64)
Dar strany ZRS
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 1 (1997), s. 2
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329
614.2(437.642)
Benedik, Peter Sondy Petra Benedika pre dnešok
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 1 (1997), s. [8]
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, tréneri, 796.332.071.42(437.642)
Mařík, Stanislav XII. Medzinárodní mistrovství chovatelů živorodých ryb ČR a SR 1996
Akvárium terárium, Roč. 40, č. 5 (1997), s. 34
živorodé ryby, akvaristika, 636.98:597.5:06.063
Cvajniga, Jozef Suverenita vonku, ale aj v zimnej prestávke v hale :Pred štartom jarnej odvety v I. dorasteneckej lige ml. dorastu
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 10 (1997), s. [8]
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332-053.6(437.642)
V duchu nadchádzajúceho snemu
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 11 (1997), s. [1]
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
"Mal som na to..." :Miroslav Machovič o svojich istanbulských výkonoch
Šport, Roč. 53, č. 176 (2.8.1999), s. 2
športovci, 797.212.093.1(437)
929 Machovič, Miroslav
Lehoťan, Ivor Pomorovová rozbila bank :Ciele hádzanárok SCP Banská Bystrica: obhájiť titul a postúpiť do skupiny Ligy majstrov
Šport, Roč. 53, č. 185 (12.8.1999), s. 7
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322(437.642)
Dva dni v živote strany ZRS, na ktoré sa nezabúda :Rokovanie snemu strany ZRS zvolilo nové orgány a jej funkcionárov
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 12 (1997), s. [1]-4
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Lehoťan, Ivor Stodvanásť výkonov pod 1:50 :Ján Šišovský
Šport, Roč. 53, č. 186 (13.8.1999), s. 33
TJ Dukla Banská Bystrica (Slovensko)
športovci, tréneri, ľadový hokej, 796.422.077
V predohrávke domáce družstvá :Pred 38. ročníkom basketbalového turnaja žien o Pohár SNP v Banskej Bystrici
Šport, Roč. 53, č. 196 (25.8.1999), s. 25
basketbal, 796.323.093.1
Prvenstvo zaslúžene Banskej Bystrici :VII. ročník Memoriálu Ľubice Gálikovej v hádzanej žien
Šport, Roč. 53, č. 200 (30.8.1999), s. 25
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Ministri spravodlivosti do Banskej Bystrice :Multilaterálny seminár "Rekodifikácia justičných právnych noriem" v Banskej Bystrici
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 14 (1997), s. [1]-2
Slovensko
347.9:342.518(4):061.3(437.642)
Lehoťan, Ivor Targoš sa nebojí, Čupka čaká podporu
Šport, Roč. 53, č. 167 (22.7.1999), s. 8
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Celoslovenské oslavy 1. mája v Banskej Bystrici :Prvé zasadnutie Ústrednej rady strany ZRS po republikovom sneme
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 15 (1997), s. [1]
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
327.321
Tri rekordy a jeden vyrovnaný :31. ročník medzinárodného atletického kritéria SNP
Šport, Roč. 53, č. 202 (2.9.1999), s. 5
ľahká atletika, 796.42
Triezvy a zdravý život - cesta k úspechu
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 24 (1997), s. 5
drogy, 178.8
Račko, Peter Najlepším je opäť Igor Kováč :atléti AŠK Dukla Banská Bystrica už hodnotili sezónu a bola vraj nevyrovnaná
Šport, Roč. 53, č. 219 (23.9.1999), s. 7
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, športovci, 796.42.071.2(437.642)
Benedik, Peter Kalokagatia - olympiáda partnerských miest
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 25 (1997), s. [8]
šport, olympiáda, 796.035
008
Kalokagatia splnila očakávanie
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 27 (1997), s. [8]
šport, olympiáda, 796
008
Gressner, Igor "Mamut" bol pre mňa drogou :Karel Kodejška
Šport, Roč. 53, č. 226 (1.10.1999), s. 33
športovci, skoky na lyžiach, 796.925.071.2
Kalokagatia - olympiáda partnerských miest
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 28 (1997), s. [8]
šport, olympiáda, 796
008
Valovič, Anton Okienko mládežníckej futbalovej reprezentácie
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 29 (1997), s. [8]
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Budú nás reprezentovať v Egypte
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 33 (1997), s. 3
Bystrina (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31:784.4
Medzirezortná porada ministrov spravodlivosti, vnútra a gen. prokurátora
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 39 (1997), s. 2
Slovensko
354.51:061.3(437.642)
Gönci, Jozef Taký strelec sa vraj ešte nenarodil- :Jozef Gönci verí, že raz príde deň, keď maximum 1200 bodov dosiahne aj v ľubovoľnej malokalibrovke 3x40
Šport, Roč. 53, č. 293 (20.12.1999), s. 14-15
športovci, športová streľba, 799.311.071.2
Vzácny hosť z Číny
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 40 (1997), s. [1]
zahraničné návštevy, 327(510:437.642)
Grosmann, Tomáš Prvá šampiónka zo Slovenska :Ľudmila Pěčová-Chmelíková
Šport, Roč. 53, č. 273 (26.11.1999), s. 3
športovci, 796.323.2
Kvalita bez pochýb
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 41 (1997), s. [1]
výstavy, hotelierstvo, cestovný ruch, 338.48:061.4
640.4:061.4
Greguš, Zoltán Návšteva po roku :Spokojnosť zamestnancov a prosperita na prvom mieste
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 43 (1997), s. 5
Belamo (pekárne a cukrárne : Banská Bystrica, Slovensko)
pekárne, cukrárne, 664.61(437.642)
664.143(437.642)
Krčová, Erika Prvý McDonald's v B. Bystrici
Smer dnes, Roč. 5, č. 238 (1995), s. 5
McDonald's (firma : Banská Bystrica, Slovensko)
rýchle občerstvenie, 640.43:334.72
Študentské dni `97
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 46 (1997), s. [1]
vysoké školy, 378.18
Janoštinová, Silvia Silvia Janoštinová v šlapajach sestry Anky Kotočovej?
Basketbal, Roč. 7, č. 1 (1996), s. 8-9
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, športovkyne, 796.323.2(437.642)
929 Janoštinová, Silvia
Basketbalový klub UMB Otčina Banská Bystrica
Basketbal, Roč. 7, č. 7 (1996), s. [12]
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Benedik, Peter Nech vinš zdravia letí šírim svetom
Hlas robotníkov, Roč. 4, č. 47 (1997), s. [8]
futbal, tréneri, 796.332.071.42(437.642)
Basketbalový klub UMB Otčina Banská Bystrica
Basketbal, Roč. 6, č. 7 (1995), s. [10]
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Slovenka Banská Bystrica sprivatizovaná, podiel v nej má i spoločnosť K. Konárika
Sme, Roč. 5, č. 15 (20.1.1999), s. 1-2
Slovenka (Banská Bystrica, Slovensko)
privatizácia, 677.1/.4:338.246
Univerzita Mateja Bela bude vzdelávať krajanských učiteľov a kultúrnych pracovníkov
Sme, Roč. 5, č. 9 (14.1.1999). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 2 (14.1.1997), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Vrbanová, Alena Miloš Urbásek - Grafika a pastely
Galéria, Roč. 5, č. 1 (1998), s. 13
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 75/76:061.4
929 Urbásek, Miloš
Primátor mesta ocenil osobnosti B. Bystrice
Sme, Roč. 5, č. 6 (9.1.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 1 (9.1.1997), s. 1
osobnosti, vyznamenania, 352(437.642)
929 A/Z:06.068
Bystrický, Slavomír Pod Urpínom škola olympijských nádejí
Sme, Roč. 5, č. 80 (8.4.1997), s. 6
Základná škola, Okružná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3(437.642)
Dni zdravia aj v Banskej Bystrici
Sme, Roč. 5, č. 82 (10.4.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 28 (10.4.1997), s. 2
613
"Poslednú ranu mi ani nespomínajte" :Dva roky po bronze na olympiáde v Atlante sa Jozef Gönci stal vicemajstrom sveta
Šport, Roč. 52, č. 171 (25.7.1998), s. 5
športovci, športová streľba, 799.311.071.2
Rusinová, Zora KU-KLUKX-KLON :K výstave Petra Meluzina v Štátnej galérii v Banskej Bystrici
Galéria, Roč. 5, č. 1 (1998), s. 13
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 73/76:061.4(437.642)
929 Meluzin, Peter Igor
Sisková, Eva FINEX ´95 cesta do finančného sveta
Biatec, Roč. 3, č. 8 (1995), s. 6
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Sisková, Eva FINEX ´95
Biatec, Roč. 3, č. 10 (1995), 2. str. obálky
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Vrbanová, Alena Mimo limity
Galéria, Roč. 5, č. 2 (1998), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, 73/76:061.4
069
Sokolová, Katarína V banskobystrickej Štátnej galérii výstava mail artu
Sme, Roč. 5, č. 126 (3.6.1997). - [Príl.] Podnikanie, peniaze, trh. - Roč. 3, č. 22 (3.3.1997), s. 3
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarné umenie, 73/76:681.32:061.4
Tretí ročník Envirofilmu zameraný najmä na deti
Sme, Roč. 5, č. 126 (3.6.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 51 (3.6.1997), s. 2
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Trojanová, Eva Bystrica s otáznikmi :Niekoľko poznámok na okraj výstavy "Súčasná slovenská grafika XIII. `96", Štátna galéria Banská Bystrica, komisár PhDr. Alena Vrbanová
Galéria, Roč. 4, č. 1 (1997), s. 14
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, grafika, 76:061.4
069:73/77(437.642)
Buček, Ján Formovanie štruktúry bankových centier na Slovensku v rokoch 1989-1995 =The Establishment of Banking Centres in Slovakia 1989-1995
Biatec, Roč. 4, č. 3 (1996), s. 4-8, 33-36
Text aj angl.
banky, bankovníctvo, 336.71(437.6)
Banka Slovakia začala činnosť
Biatec, Roč. 4, č. 6 (1996), s. 30
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)
Dva kladivárske rekordy :Ôsmy míting zo seriálu Grand Prix Panasonic-Puma v Banskej Bystrici
Šport, Roč. 52, č. 136 (15.6.1998), s. 34
ľahká atletika, 796.433.4
Medveď, Jozef Banka Slovakia v kontexte projektu
Biatec, Roč. 4, č. 8 (1996), s. 3-4
Banka Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642)
"Striebro mi už ide na nervy!" :Marianna Lauková o úspechu Banskobystričaniek na ME klubov v karate
Šport, Roč. 52, č. 137 (16.6.1998), s. 30
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
karate, 796.853.26
Finex ´96
Biatec, Roč. 4, č. 10 (1996), s. 32
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Najúspešnejšia Otčina Banská Bystrica
Šport, Roč. 52, č. 68 (23.3.1998), s. 23
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
karate, 796.85.093.1(437.6)
Chcete si dať požehnať byt?
Smer dnes, Roč. 5, č. 1 (1995), s. 2
Rímskokatolícka cirkev
byty, 264-78:351.778.531
Kováč, Dušan Brána do sveta podnikania :FINEX - prestížny veľtrh - zvýšená zahraničná účasť
Biatec, Roč. 5, č. 8 (1997), s. 6
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Babincová, Soňa Finex ´97
Biatec, Roč. 5, č. 8 (1997), s. 25
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Lehoťan, Ivor Vráti sa Janoštinová tam, kde začínala? :Mapujeme prípravu prvoligových basketbalových klubov - dnes BK UMB Banská Bystrica
Šport, Roč. 52, č. 139 (18.6.1998), s. 28
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Kreutz, Jozef Pobočka Banská Bystrica
Biatec, Roč. 6, Mimoriadne číslo vydané pri príležitosti 5. výročia vzniku NBS (1998), s. 40
Národná banka Slovenska
banky, 336.711(437.642)
Kolenka, Ivan Príprava odborníkov pre financie a bankovníctvo
Biatec, Roč. 5, č. 4 (1997), s. 25-26
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4:336
Presperín, Igor Štyria mestskí policajti dostali výpoveď-
Smer dnes, Roč. 5, č. 275 (1995), s. 3
Mestská polícia (Banská Bystrica, Slovensko)
351.74
Zrubcová, Miroslava Bankomaty a platobné terminály na Slovensku
Biatec, Roč. 5, č. 5 (1997), s. 7-10
Bibliogr. odkazy.
bankomaty, platobné terminály, elektronické, 336.717.13(437.6):004
Tkáč, Marián Ján Turzo (1437-1508)
Biatec, Roč. 5, č. 6 (1997), s. 29
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
bankovníctvo, banskí podnikatelia, komorskí hodnostári, 929 Turzo, Ján:622:339
669.3(437.642)(091)
336.71(437.642)(091)
Belan, Ivan Představujeme druhého guvernéra distriktu 2240
Good News, Č. 3 (2000), s. 5-6
Rotary club (Banská Bystrica, Slovensko)
lekári, 061.235(437.642)
929 Belan, Ivan
Flaché, Dagmar Štefan Moyzes na pamätnej minci
Biatec, Roč. 5, č. 9 (1997), s. 26-27
pamätné mince, strieborné, 929Moyses,Štefan
737.122.2(437.6)
Belan, Ivan Rotary klub Banská Bystrica
Good News, Č. 3 (2000), s. 12-13
Rotary club (Banská Bystrica, Slovensko)
061.235(437.642)
Hudecová, Jana Mladí z Banskej Bystrice
Good News, Č. 4 (2000), s. 10
Rotary club (Banská Bystrica, Slovensko)
061.235(437.642)
Hudec, Ivan Skončila sa prvá, začala druhá etapa :Na okresnej konferencii v Banskej Bystrici vzácny hosť z Francúzska
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 2 (1995), s. 1-2
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Tkáč, Marián Viliam Pauliny 1877-1945
Biatec, Roč. 7, č. 10 (1999), s. 25
Zvolenská ľudová banka (Slovensko)
politici, finančníctvo, 929 Pauliny, Viliam
336.7-051(437.642)
Hudec, Ivan Celosvetová konferencia robotníckych strán a organizácií práce v Banskej Bystrici
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 10 (1995), s. [1]-6
329:061.3(437.642)
Tkáč, Marián Pavol Kuzmány 1835-1900
Biatec, Roč. 7, č. 5 (1999), s. 22
spisovatelia, bankoví úradníci, 82:929 Kuzmány, Pavol Michal
336-051(437.6)
821.162.4-051
Hudec, Ivan Rokovali delegáti prvého snemu
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 13 (1995), s. [1]-5
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Cambel, Samuel Karol Markovič 1897-1980
Biatec, Roč. 7, č. 8 (1999), s. 23
bankovníctvo, finančníctvo, finančníci, 929 Markovič, Karol
336.7-051(437.6)
94(437.6)SNP
330-051(437.6)
Hudec, Ivan Programové ciele v okresoch plnia :Zasadnutie Ústrednej rady strany ZRS
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 24 (1995), s. [1]-2
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.6)ZRS
Kováč, Dušan Finex ´99 :medzinárodný veľtrh finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva
Biatec, Roč. 7, č. 9 (1999), s. 27
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Majkútová, Anna Prezentácia slovenských výrobcov :Na PIVINEX-e v Banskej Bystrici
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 25 (1995), s. 4
výstavy, pivovarníctvo, sladovníctvo, nealkoholické nápoje, vinárstvo, 663.2/.8:061.43(437.642)
Nátherová, Tatiana Ján Vesel 1862-1932
Biatec, Roč. 8, č. 3 (2000), s. 26
finančníci, právnici, 929Vesel, Ján
336.7-051(437.6)
Osoh robotníkom, úžitok spoločnosti :Komentujeme zasadnutie Republikovej rady ZSR
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 35 (1995), s. [1]-2
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6):061.3 ZRS
Na úvod remíza :33. ročník hokejového turnaja o Pohár SNP
Šport, Roč. 52, č. 192 (19.8.1998), s. 4
ľadový hokej, 796.966
Terem, Ivan Robotnícky dom v Banskej Bystrici jubiluje
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 37 (1995), s. 5
Robotnícky dom (Banská Bystrica, Slovensko)
národné kultúrne pamiatky, 904(437.642)
Plastika odštartovala prehrou :33. ročník hokejového turnaja o Pohár SNP
Šport, Roč. 52, č. 193 (20.8.1998), s. 4
ľadový hokej, 796.966
Prvenstvo k susedom :33. ročník hokejového turnaja o Pohár SNP
Šport, Roč. 52, č. 195 (22.8.1998), s. 4
ľadový hokej, 796.966
Hudec, Ivan V znamnení napredovania :Zasadala Ústredná rada strany ZSR
Hlas robotníkov, Roč. 2, č. 47 (1995), s. [1]-2
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329:061.3(437.6)ZRS
Druhý rok novej nádeje :Basketbalistky BK UMB Banská Bystrica sa chcú postupne dostať na niekdajšie pozície predchodkýň zo Slávie PF
Šport, Roč. 52, č. 200 (28.8.1998), s. 38
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Tkáč, Marián Ivan Thurzo 1882-1964
Biatec, Roč. 8, č. 6 (2000), s. 28
redaktori, politici, 929 Thurzo, Ivan
336.722-051(437.6)
Tkáč, Marián Tomáš Tvarožek 1882-1945
Biatec, Roč. 8, č. 7 (2000), s. 24
politici, finančníctvo, 929 Tvarožek, Tomáš
336.7-051(437.6)
Vydarené podujatie :Druhý reprezentačný ples strany ZRS
Hlas robotníkov, Roč. 3, č. 7 (1996), s. 3
plesy, politické strany a hnutia, 793.38:329.63(437.6)
Cambel, Samuel Podiel Slovenskej národnej banky na hospodárskych prípravách SNP
Biatec, Roč. 8, č. 8 (2000), s. 19-22
Slovenská národná banka
336.711(437.6)
94(437.6)SNP
336-051(437.6)
O budúcnosť sa chodci nemusia obávať :Chodci splnili olympijský limit do Atlanty
Hlas robotníkov, Roč. 3, č. 11 (1996), s. [8]
ľahká atletika, 796.421
Vyplácanie náhrad za nedostupné vklady v Dopravnej banke, a. s. Banská Bystrica
Biatec, Roč. 8, č. 8 (2000), s. 28
Dopravná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642):656
Onda, Ján Zavedenie nútenej správy v Dopravnej banke, a.s.
Biatec, Roč. 8, č. 7 (2000), s. 28
Dopravná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642):656
Hrúz, Pavel Bystrica v ... tom
dejiny, humorné historky, slovenské, 82:929 Hrúz, Pavel
821.162.4-36
908(437.642)(091)
Kajba, Peter Banská Bystrica
fotografické publikácie, 908(437.642)(084.12)
Bárta, Vladimír Banská Bystrica
Súbežný text angl., nem., rus., franc., maď., slov.
fotografické publikácie, 908(437.642)(084.12)
Chovanová, Anna "Nemám dôvod jej neveriť!" :Čo na pozastavenie činnosti hovoria klienti
Smer dnes, Roč. 5, č. 86 (1995), s. 2
Prvá slovenská investičná privatizačná spoločnosť, a. s., Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
336.714(437.6)
Písková, Milada Božena Němcová a slovenská rozprávka
Bibiana, Roč.5, č. 2 (1997), s. 69-71
literatúra, 929 Němcová, Božena
821.162.3"18"
821.162.4-34
Šmatlák, Stanislav Ocenenie diela Milana Jurča
Bibiana, Roč. 6, č. 1-2 (1999), s. 59
literárne ceny, literárna vlastiveda, literárni vedci, 929 Jurčo, Milan:82.0:06.068
821.162.4
378.124(437.642)
Sliacky, Ondrej Život v centre
Bibiana, Roč. 7, č. 4 (2000), s. 38-39
literárne ceny, literárni vedci, pedagógovia, 929 Jurčo, Milan:82.0:06.068
821.162.4
378.124(437.642)
Jurčo, Milan V úlohe darcu
Bibiana, Roč. 7, č. 4 (2000), s. 39-40
literárne ceny, literárni vedci, pedagógovia, 929 Jurčo, Milan:82.0:06.068
821.162.4
378.124(437.642)
Donovalová, Katarína Banská Bystrica v krásnej literatúre :Výberová regionálna bibliografia
bibliografie, literatúra, 016:821.162.4
Lokal editor 94/95 :Regionálny katalóg 8 :
služby, firmy, 061.5(437.642)(058)
Salanská, Silvia Ako by ste narazili do hydrantu- :Richard Zedník (Washington Capitals) chce streliť tridsať dólov
Šport, Roč. 52, č. 244 (22.10.1998), s. 18
športovci, ľadový hokej, 796.966.071.2
929 Zedník, Richard
Čupka, Milan Loď v nových rukách :čerstvý kapitán ŠK Iskra Banská Bystrica Karol Ondreička je profesionál každým cólom
Šport, Roč. 52, č. 247 (26.10.1998), s. 24
ŠK Iskra Banská Bystrica (Slovensko)
ľadový hokej, 796.966(437.642)
Bednarič, Ján Hromadné zemetrasenie na trénerských stoličkách
Hokej, Č. 2 (1996), s. 26-27
ŠK Iskra Zlatý bažant (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.966
Michal Handzuš, útočník ŠKP PS Poprad
Hokej, Č. 1 (1997), s. 32
športovci, ľadový hokej, 796.966
Bednarič, Ján Chalan s hlavou hore
Hokej, Č. 2 (1997), s. 13
športovci, ľadový hokej, 796.966.071
Pomichal, Ľudo Slovákom to sype...
Hokej, Č. 8 (1997), s. 35-38
športovci, ľadový hokej, 796.966.071.2
Pomichal, Ľudo Doprajme hokeju viac zábavy! :S Vlastimilom Plavuchom o jeho košickom vzťahu, hráčskych dumkách a novoročných hokejových výzvach
Hokej, Č. 9 (1997), s. 18-19
športovci, 796.966.071.2
Gumán, Karol Spod Urpína do veľkého sveta hokeja
Hokej, Č. 7 (1998), s. 16-21
športovci, 796.966.071.2
Plavucha cíti potrebu zmeniť dres
Hokej, Č. 10 (1998), s. 11
športovci, 796.966.071.2
Kokavec, Michal Cesta za vysnívaným cieľom otvorená
Hokej, Č. 10 (1998), s. 23
športovci, ľadový hokej, 796.966.071.2
Kováč, Miloš Iskra bez iskry
Hokej, Č. 2 (2000), s. 17
ŠaHK Iskra (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.966
Kováč, Miloš Vzorom je už dnes :Michal Handzuš je za postupnosť hokejových krokov
Hokej, Č. 5 (2000), s. 14-15
športovci, ľadový hokej, 796.966.071.2
Ceny primátora Banskej Bystrice
Sme, Roč. 5, č. 293 (20.12.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 159 (20.12.1997), s. 1
osobnosti, vyznamenania, 352(437.642)
929 A/Z:06.068
Finančný veľtrh Finex priniesol Banskej Bystrici konkrétne peniaze
Sme, Roč. 5, č. 285 (11.12.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 153 (11.12.1997), s. 2
bankovníctvo, finančníctvo, poisťovníctvo, 336:368:061.43
Vrbanová, Alena V Štátnej galérii v Banskej Bystrici je inštalovaná monotematická výstava P. Meluzina Ku-Klux-Klon
Sme, Roč. 5, č. 273 (27.11.1997), s. 8
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 73/76.071.1:061.4(437.642)
929 Meluzin, Peter Igor
Štvrté Slovensko-české rendevous v B. Bystrici
Sme, Roč. 5, č. 250 (30.10.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 131 (30.10.1997), s. 3
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Popredné európske osobnosti na festivale Tanec dnes v Banskej Bystrici
Sme, Roč. 5, č. 246 (25.10.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 129 (25.10.1997), s. 3
scénický tanec, tanečné festivaly, 793.32.091.4
Braňo Jánoš vystavuje v B. Bystrici kresby a objekty poznačené duchom Bystricka
Sme, Roč. 5, č. 244 (23.10.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 127 (23.10.1997), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 741/744:061.4
069:908(437.64)
Na Banskobystrických hudobných dňoch ´97 premiéra symfonickej skladby J. Cikkera
Sme, Roč. 5, č. 242 (21.10.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 126 (21.10.1997), s. 3
operná hudba, hudobné festivaly, 78.091.4:792.5:784.2
Fotografia i maľba v Štátnej galérii v B. Bystrici
Sme, Roč. 5, č. 240 (18.10.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 125 (17.10.1997), s. 3
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarné umenie, fotografia, 77.04:06.064
75.058:06.064
Paramedická služba v Banskej Bystrici je zatiaľ jediná na Slovensku
Sme, Roč. 5, č. 236 (14.10.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 122 (14.10.1997), s. 2
Záchranný systém Slovakia
záchranná cestná služba, záchranné systémy, 614.8:656.1.087(437.642)
Svetové značky prvý raz na Slovensku na výstave Šport Línia v Banskej Bystrici
Sme, Roč. 5, č. 210 (12.9.1997). - [Príl.] Regióny. - Roč. 1, č. 105 (12.9.1997), s. 4
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
379.8
Donovalová, Katarína Okres Banská Bystrica v tlači za rok 1995 :Bibliografická ročenka
regionálne bibliografie, 015(437.642)
016:908(437.642)
Donovalová, Katarína Okres Banská Bystrica a Brezno za rok 1996 :Bibliografická ročenka
regionálne bibliografie, 015(437.642)
016:908(437.642)
Donovalová, Katarína Okresy Banská Bystrica a Brezno za rok 1998 :Bibliografická ročenka
regionálne bibliografie, 015(437.642)
016:908(437.642)
Donovalová, Katarína Okresy Banská Bystrica a Brezno za rok 2000 :Bibliografická ročenka
regionálne bibliografie, 015(437.642)
016:908(437.642)
Donovalová, Katarína Okresy Banská Bystrica a Brezno za rok 1999 :Bibliografická ročenka
regionálne bibliografie, 016:908(437.642)
015(437.642)
Janotková, Zita Po stopách a historických pamiatkach SNP v okresoch Banská Bystrica a Brezno :Turistický sprievodca
turistickí sprievodcovia, historické pamiatky, 94(437.642)"1944"(036)
Caban, Peter Spolky striezlivosti na území Banskobystrickej diecézy
abstinentské spolky, spolky, 178.1:061.2(437.642)(091)
262.4(437.642)
Banská Bystrica 1255-1995 :740. výročie udelenia mestských práv :
Súbež. podn. a časti textov nem.
pamätnice, 908(437.642-21)
Jurkovich, Emil Príbehy z minulosti Banskej Bystrice.
dejiny, 94(437.642)
Jurkovich, Emil Príbehy z minulosti Banskej Bystrice.
94(437.642)
Jurkovich, Emil Príbehy z minulosti Banskej Bystrice :výber z tvorby Emila Jurkovicha
dejiny, 94(437.642)
Augustínová, Eva Banská Bystrica :Sociokultúrne obrazy a portréty :
dejiny, sociálna antropológia, 94(437.642)(082)
Šovčíková, Darina História Banskej Bystrice. Dielo a význam Emila Jurkovicha :Zborník prác zo seminára pri príležitosti 140. výročia narodenia Emila Jurkovicha konaného v Banskej Bystrici 29. októbra 1997
historici, dejiny, 94(437.642)(082)
929 Jurkovich, Emil
80-051:371.124:930.1-051
Ehlichová, Katarína Banská Bystrica
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)
Ehlichová, Katarína Banská Bystrica
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)
Ehlichová, Katarína Banská Bystrica
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)
Ehlichová, Katarína Banská Bystrica
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)(036)
Bitušíková, Alexandra Banská Bystrica - Passport :Slovenská republika
turistickí sprievodcovia, 908(437.642)(036)
Bitušíková, Alexandra Banská Bystrica :Historicko-etnologické štúdie 1
Res.
národopis, kultúra, 908(437.642)
Kupec, Ján Program rozvoja mesta Banská Bystrica :Textová časť
urbanizmus, územné plánovanie, 711.2(437.642)
Darulová, Jolana Banská Bystrica :Pramene a spomienky. Etnourbánne štúdie
Res. angl.
mestá, vlastivedné práce, urbánna etnológia, 908(437.642)
394:711.426(437.642)
Bitušíková, Alexandra Banská Bystrica :Premeny mesta a spoločnosti :
Res.
sociálna antropológia, 94(437.642)
308(437.642)
Návrh projektu rozvoja stredoslovenského regionálneho centra Banská Bystrica-Zvolen
územné plánovanie, regionálny rozvoj, regionálne centrá, 711.2
Borguľová, Jana Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici 1960-1971 :zborník materiálov z literárnej konferencie, konanej v Banskej Bystrici 12. marca 1996
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)"1960/1971"
Bartková, Zuzana Štátna galéria Banská Bystrica (1956-1996) :Sprievodca históriou a zbierkami galérie
Res. angl., nem.
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
galérie, 069:73/77(437.642)"1956/1996"
Interprint Symposium '95 :26.8.1995 - 4.9.1995, Štátna galéria Banská Bystrica :
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, 069.6:02:73/76
76:061.4(085)
Vrbanová, Alena Untitled :Peter Meluzin ; Viktor Oravec ; Milan Pagáč ; Jana Želibská
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarné umenie, výstavy, 73/76(083.9)
Medzinárodné trienále drevorezu a drevorytu 1998 Banská Bystrica :Štátna galéria Banská Bystrica, December 1998 - február 1999
Súbež. náz. a text angl.
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, drevorez, drevoryt, 061.4:76.023.1(085)
Tibor Andrašovan :keď v srdci hudba znie
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Andrašovan, Tibor
Zakázali tovar za 2,5 mil. korún
Slovenská republika, Roč. 2, č. 158 (1995), s. 2
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia
potraviny, 663/664:061.64
Chromek, Igor Hvezdár z medeného mesta
astronómovia, 929 Pribicer, J.
52-051
Palovčík, Michal Ján Cikker v spomienkach a tvorbe
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Cikker, Ján
Brozman, Dušan Štefan Prukner-Bartůšek
Súbež. text nem.
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, pedagógovia, 061.4:75.071.1 Prukner-Bartůšek, Štefan (085)
Fudra, Igor Rocková scéna v Banskej Bystrici (1985-1997)
rocková hudba, 784.66(437.642)
Predmerský, Vladimír Bábkarská Bystrica :fakty, reflexie a pohľady do zákulisia celoslovenských prehliadok profesionálnych bábkových divadiel, divadelných skupín a jednotlivcov v Banskej Bystrici 1977-1994
Res. angl.
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Fremal, Karol Zimný sen :Z dejín lyžovania v Banskej Bystrici a okolí do roku 1945
lyžovanie, dejiny, 796.92(437.642)".../1945"
Nagy, Imrich Typographia Neosoliensis 1578-1918
kníhtlač, knižná kultúra, 655.1(437.642)"1578/1918"
Borguľová, Jana Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici v kontexte doby
Stredoslovenské vydavateľstvo v Banskej Bystrici 1960-1971 : Zborník..., Banská Bystrica :S. 6-15
Stredoslovenské vydavateľstvo (Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.41(437.64)"1960/1971"
Krčová, Erika Pethouse show - prvá a vydarená zároveň
Smer dnes, Roč. 5, č. 251 (1995), s. 3
792.7
Kothaj, Peter Abscesy pankreasu
Bratislavské lekárske listy, Roč. 96, č. 5 (1995), s. 250-253
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
pankreas, abscesy, nekróza, 616.37-002.3-089
614.2(437.642)
Kaliská, Gabriela Testovanie autonómneho nervového systému pri stratifikovaní chorých ohrozených náhlou srdcovou smrťou
Bratislavské lekárske listy, Roč. 97, č. 8 (1996), s. 473-478
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
systém nervový, autonómny, srdcová smrť, náhla, 616.12-008.64:616.839
614.2
Kothaj, Peter Reoperácie na žalúdku a dvanástniku
Bratislavské lekárske listy, Roč. 97, č. 12 (1996), s. 729-732
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
žalúdok, dvanástnik, reoperácie, 616.37-002.3-089
614.2
Kothaj, Peter Resekcia alebo sutúra pri krvácaní z benígnych ulceróznych lézií gastroduodéna
Bratislavské lekárske listy, Roč. 97, č. 12 (1996), s. 732-733
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
žalúdok, dvanástnik, 616.33-002-089
614.2
Dvadsať rokov Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 1977-1997
Res. angl., nem.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.096:33(437.642)"1977/1997"
Pelikán, František Autoimunitné mechanizmy v patogenéze neurologických paraneoplastických ochorení
Bratislavské lekárske listy, Roč. 98, č. 6 (1997), s. 335-338
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
paraneoplastické syndrómy, autoimunita, nádorové antigény, 616.8-008.6:616-006.6
614.2(437.642)
Kaliská, Gabriela Disperzia intervalov Q-T po infarkte myokardu
Bratislavské lekárske listy, Roč. 98, č. 7-8 (1997), s. 374-378
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
infarkt myokardu, elektrokardiografia, 616.127:616.12-073.97
614.2
Kothaj, Peter Prvé skúsenosti s laparoskopickou adrenalektómiou
Bratislavské lekárske listy, Roč. 98, č. 9 (1997), s. 497-499
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
nadobličky, laparoskopická adrenalektómia, 616.453-006.44-089
614.2
Kreze, Alexander Syndróm polycystických ovárií a inzulínová rezistencia
Bratislavské lekárske listy, Roč. 98, č. 10 (1997), s. 555-558
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
inzulínová rezistencia, polycystické ováriá, 616.379-008.64:618.11-006
614.2
Kaliská, Gabriela Možnosti liečby paroxyzmálnej komorovej tachykardie
Bratislavské lekárske listy, Roč. 98, č. 11 (1997), s. 609-612
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
kardiológia, srdce, 616.12-008.318
614.2
Hochmuthová, G "Head-up tilt" test s provokáciou nitroglycerínom v diagnostike vazovágovej synkopy
Bratislavské lekárske listy, Roč. 98, č. 11 (1997), s. 628-630
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
vazovágová synkopa, nitroglycerín, 616.12-008.1
614.2
Hrnčiar, Juraj Funkcie a dysfunkcie cievneho endotelu
Bratislavské lekárske listy, Roč. 99, č. 3-4 (1998), s. 194-201
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
cievny endotel, 616.13
614.2
Kothaj, Peter Komplikácie po resekciách pažeráka a jeho náhrade
Bratislavské lekárske listy, Roč. 99, č. 12 (1998), s. 663-666
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
pažerák, ezofagektómia, 616.329-089.87
614.2
Kaliská, Gabriela Manažment komorovej tachykardie po akútnom infarkte myokardu =Ventricular tachykardia management after myocardial infaction
Bratislavské lekárske listy, Roč. 100, č. 7 (1999), s. 371-378
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
infarkt myokardu, kardiológia, srdce, 616.127-005.8-085
614.2
Lehoťanová, Dana Rockovanie pod Urpínom
Nedeľná Pravda, Roč. 4, č. 41 (1995), s. 3
hudobné festivaly, populárna hudba, 78.079:784.66
Mikovínyová, Jozefína Jediná banka v toskánskom renesančnom štýle
Impulz, Roč. 2, č. 3 (1998), s. 24
Národná banka Slovenska
banky, architektúra, 725.24(437.642)
336.711(437.642)
Beňo, Ján Dopravná banka, a. s. Banská Bystrica
Impulz, Roč. 2, č. 5 (1998), s. 18-19
Dopravná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642):656
Lajcha, Ladislav Dramatický svet Petra Karvaša :(teatrografia)
spisovatelia, pedagógovia, 82:929 Karvaš, Peter
821.162.4-2
Zmetáková, Danica Karol Ľudovít Libay (1814-1888) :Cesty a návraty na Slovensko
výtvarní umelci, 061.4:75.071.1
75.071.1 Libay, Karol Ľudovít
Martuliak, Pavol Pavol Martuliak :Výberová personálna bibliografia
historici, pedagógovia, personálne bibliografie, 012 Martuliak, Pavol
929 Martuliak, Pavol
378.12:930.1-051
Mesík, Juraj Kde zostalo stredné Slovensko?
Smer dnes, Roč. 5, č. 196 (1995), s. 8
diaľnice, dopravná politika, 338.23:656.11
656.11
Rekord prekážkarky Anjelovej
Smer, Roč. 38, č. 151 (30.6.1986), s. 3
ľahká atletika, 796.42/.43
Eliáš, Michal Štefan Moyses (Moyzes) 1797-1869 :Fotosúbor
biskupi, 262.1 Moyses, Štefan
929 Moyses, Štefan
Vajanský, Svetozár Hurban Život Štefana Moysesa
biskupi, 929 Moyses, Štefan
262.1 Moyses, Štefan
Polla, Belo PhDr. Štefan Moyses (24. 10. 1797 - 5. 7. 1869)
Res. angl., chorv., nem.
biskupi, 262.1
929 Moyses, Štefan
Donovalová, Katarína Ján Bodenek :bibliografický leták
spisovatelia, 012:82:929 Bodenek, Ján
821.162.4-051
Ruttkay, Jozef Stanislav Balko. Maľba
Súbež. text angl., čes.
výtvarní umelci, pedagógovia, 75.071.1
929 Balko, Stanislav
Budín, Richard Banskobystričanky v semifinále Pohára EHF! :Na Štiavničkách sa v sobotu odohrala hádzanárska dráma, na ktorú sa bude dlho spomínať/
Smer, Roč. 1, č. 47 (2.3.1998), s. Šport/B2
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Andrejčáková, Eva Šieste "rande" českej a slovenskej kultúry
Mosty, Roč. 8, č. 43 (1999), s. 14
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Čechová, Soňa Lekcia všetkým nám :(Čo mi ukázali malí i väčší herci z banskobystrického Divadla z Pasáže)
Mosty, Roč. 5, č. 4 (1996), s. 13
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Čechová, Soňa Po siedmy raz: Slovensko-české rendezvous v Banskej Bystrici
Mosty, Roč. 9, č. 39 (2000), s. 12
kultúrne festivaly, 008:061.7(437.6:437.1/.2)
Melicher, Alexander Dvadsaťpäť rokov Stredoslovenskej krajskej pobočky Zväzu slovenských skladateľov a koncertných umelcov (1963-1988)
Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov
hudobní skladatelia, 78.071.1:061.25(437.64)(085)"1963/1988"
Faboková, Ľudmila Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Ročenka 1995 =Industrial Property Office of the Slovak Republic. Annual Report 1995
Súbež. text angl.
Slovenská republika
347.77(437.642)
Puobišová, Beata Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
Súbež. text angl.
Slovenská republika
347.77(437.642)
Puobišová, Beata Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.Industrial Property Office of the Slovak Republic. Annual Report 1996
Súbež. text angl.
Slovenská republika
347.77(437.642)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.Annual Report 1997
Súbež. text angl.
Slovenská republika
347.77(437.642)
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.Industrial property office the Slovak republic. Annual report 1999
Súbežný názov a text angl.
Slovenská republika
347.77(437.642)
Nagy, Imrich Historický knižničný fond ŠVK Banská Bystrica.
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
historické knižničné fondy, 016
Uherková, Terézia Tlače do roku 1900 vo fonde ŠVK Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
historické knižničné fondy, staré tlače, 094"16/18":027.021
Vons, Peter Maximálny zásah slovenských fitnesiek
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 12 (1998), s. 6-7
športovci, fitness, 796.894-051
Vonsová, Zuzana Slovenský fitness na najprestížnejšej súťaži
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 12 (1998), s. 10-11
športovci, fitness, 796.894-051
929 Žigalová, Marietta
Výprava SAKST sa vrátila zo Španielska so ziskom troch zlatých medajlí
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 11 (1998), s. 2
športovci, fitness, 796.894-051
Hečko, Ľubomír Muži pod Urpínom :Oblastné majstrovstvá v športovej kulturistike mužov - skupina východ, Banská Bystrica, 16. máj 1998
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 6 (1998), s. 6-7
kulturistika, športovci, 796.894.091.3(437.642)
929 Výlupok, Peter
Plavec, Marian Majstrovstvá Slovenskej republiky v športovej kulturistike mužov, Vranov nad Topľou, 23. máj 1998
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 6 (1998), s. 12-13
športovci, kulturistika, 796.894.091.3(437.6)
929 Výlupok, Peter
Adresár členských firiem RK SOPK v Banskej Bystrici 1995
Slovenská obchodná a priemyselná komora
347.731.4(437.642)
Plavec, Marian Letecká inžinierka na krídlach fitness
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 6 (1998), s. 36-37
športovci, fitness, 796.894
929 Žigalová, Marietta
Vons, Peter Prekvapenie v Poprade :Majstrovstvá východnej oblasti vo fitness, Poprad, 26. apríl 1998
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 5 (1998), s. 34
športovci, fitness, 796.894-051
Plavec, Marian Harmónia, krása, elegancia- :Majstrovstvá Slovenska vo fitness, Bratislava, 1. máj 1998
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 5 (1998), s. 36-37
športovci, fitness, 796.894.091.3(437.6)
929 Žigalová, Marietta
Vons, Peter Slovensko predbehlo Európu :Slovenský koncert na európskom šampionáte v kulturistike žien, párov a fitness, Poľsko, 9. máj 1998
Kulturistika a fitness, Roč. 8, č. 5 (1998), s. 40-41
športovci, fitness, 796.894.093.1(438)
929 Žigalová, Marietta
Donovalová, Katarína Banská Bystrica v krásnej literatúre :Výberová regionálna bibliografia
bibliografie, literatúra, 82:016
Vall, Michal Páči sa mi tu, ale je mi veľká zima :prvý Brazílčan v drese Dukly B. Bystrica Joao Luis Silveira
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 47 (26.2.2000). - [Príl.] Šport. - (26.2.2000), s. II
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, športovci, 796.332.071.2(437.642:81)
929 Silveira, Joao Luis
Pavlíková, Jana Cieľom nie je len nominácia, ale aj medaila :karatistka Levická zatiaľ na nominačných pretekoch na ME nepresvedčila
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 82 (7.4.2000). - [Príl.] Šport. - (7.4.2000), s. II
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
karate, 796.853.26(437.642)
929 Levická, Mária
Pavlíková, Jana "Kamoško, toľko chýb si urobil-" :najlepší slovenský karatista Klaudio Farmadín má doma kompletnú zbierku medailí a na rok 2000 tak skoro nezabudne
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 50 (1.3.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 9 (2000), s. 8
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
karate, športovci, 796.853.26(437.642)
929 Farmadín, Klaudio
Greško, Miro Neprehral Kovaľov, ale predovšetkým banskobystrická hádzaná :Viktor Kovaľov už nechce sponzorovať nevďačných športovcov, radšej dá peniaze zdravotne postihnutým
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 136 (14.6.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 24 (14.6.2000), s. 8
hádzaná, tréneri, 796.322:796.071.42
929 Kovaľov, Viktor
Slezáková, Petra Na strelnici si pripadala ako drevo :biatlonistka Petra Slezáková uprednostnila štúdium pred tréningmi, ale na vrcholných podujatiach to vôbec nebolo vidieť
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 46 (25.2.2000). - [Príl.] Šport. - (25.2.2000), s. II
biatlon, športovci, 796.928:799.3
929 Slezáková, Petra
Mazág, Jozef Šampionát s hviezdičkou :Po majstrovstvách Slovenska mužov a žien
Kulturistika a fitness, Roč. 6, č. 6 (1996), s. 2-5
kulturistika, športovci, 796.894.093.1(437.6)
Výsledky súťaží kulturistov za I. polrok 1996
Kulturistika a fitness, Roč. 6, č. 9 (1996), s. 30-31
kulturistika, športovci, 796.894(437.642)
Výsledky súťaží kulturistov za II. polrok 1996
Kulturistika a fitness, Roč. 6, č. 12 (1996), s. 18-19
kulturistika, športovci, 796.894(437.642)
Martina Dudášová :Vizitky
Kulturistika a fitness, Roč. 6, č. 12 (1996), s. 27
športovci, fitness, 796.894-051
Becz, Eugen H Borci boli pripravení lepšie ako vlani :Majstrovstvá východnej oblasti v športovej kulturistike mužov, Moldava nad Bodvou, 10.5.1997
Kulturistika a fitness, Roč. 7, č. 6 (1997), s. 18-19
športovci, kulturistika, 796.894.093.1(437.67)
929 Výlupok, Peter
Plavec, Marian Martina Dudášová
Kulturistika a fitness, Roč. 7, č. 9 (1997), s. [45]
športovci, fitness, 796.894-051
Pavela, Vladimír Nová tradícia pod Urpínom
Kulturistika a fitness, Roč. 7, č. 11 (1997), s. 33
kulturistika, silový trojboj, športovci, 796.894.093(437.642)
929 Tešlár, Jozef
Bystrický, Pavol Obrazy mesta pri Hrone :Spomienka na maliara Eugena Lehotského
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 9 (14.11.2000), s. 3
výtvarní umelci, pedagógovia, 75.071.1Lehotský, Eugen
929Lehotský, Eugen
Svieži dych Bystrickej kapely
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 9 (14.11.2000), s. 5
Bystrická kapela (Banská Bystrica, Slovensko)
dychová hudba, hudobné skupiny, 78.071.2:788
Jurigová, Monika Fantastický úspech banskobystrickej hádzanej
Šport, Roč. 52, č. 85 (14.4.1998), s. 21
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322(437.642)
Gressner, Igor Žigalovej návrat k Striptízu :Fitneska Timea Majorová sa teší, že na Olympii v Nice nebude sama
Šport, Roč. 52, č. 256 (5.11.1998), s. 19
M. Žigalová - členka AŠK Dukla Banská Bystrica.
športovci, fitness, 796.894.071.2
Náprstok, Maroš Takmer zabudnutý legionár :Ľuboš Sikeľa brázdi (s dvoma jednoročnými prestávkami) už ôsmu sezónu nórske klziská
Šport, Roč. 52, č. 259 (9.11.1998), s. 3
Ľ. Sikeľa sa narodil v B. Bystrici, pôsobil v I. SNHL.
športovci, ľadový hokej, 796.966.071.2
929 Sikeľa, Ľ.
Kubiš, Pavol Mária "Som lepší strelec ako manažér" :Puškár Jozef Gönci, tohtoročný majster sveta a víťaz Svetového pohára, aj o ponuke z nemeckej bunderligy
Šport, Roč. 52, č. 271 (23.11.1998), s. 31
Športový strelec AŠK Dukla B. Bystrica.
športovci, športová streľba, 796.3.071.2
Terem, Ivan Kresliarska škola :Z histórie banskobystrického školstva
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 7 (10.11.2000), s. 3
Kresliarska škola (Banská Bystrica, Slovensko)
dejiny, 372.874:74
Sokolová, Viera S láskou k človeku sa už narodila
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 5 (8.11.2000), s. 5
929 Koláčna, Marta
Nádej na život zomiera posledná :Banskobystrická Diecézna charita sa zameriava na hospicovskú starostlivosť
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 8 (13.11.2000), s. 3
Diecézna charita (Banská Bystrica, Slovensko)
hospicová starostlivosť, 332.834.7:649.8
267(437.642)
364(437.642)
Breza Vojtech Tlačiarne v slovenských mestách až do znárodnenia :Banská Bystrica
Tlačiarne na Slovensku 1477-1996 / Vojtech Breza, Bratislava : Slovenská Grafia, 1997S. 29-33
tlačiarne, 655.15(437.642)
Kapustík, Ján Lesy a lesné hospodárstvo Banskobystrického kraja
Roľnícke noviny, Roč. 69, č. 178 (16.9.1999), s. 5
lesné hospodárstvo, 630(437.64)
Policajti pred súdom mlčali
Smer dnes, Roč. 5, č. 288 (1995), s. 4
Policajný zbor Slovenskej republiky
351.74
Stojí ich to tlačovú opravu a stotisíc
Smer dnes, Roč. 5, č. 220 (1995), s. 3
Združenie robotníkov Slovenska
noviny, politické strany a hnutia, 070:329.14(437.6)ZRS
Obvinili jedenásť vojakov
Smer dnes, Roč. 4, č. 11 (1994), s. 2
Vojenský obvodný súd (Banská Bystrica, Slovensko)
základná vojenská služba, 344.3
355.211.2
Trest za vraždu taxikára
Slovenská republika, Roč. 2, č. 286 (1995), s. 4
trestné činy, 656.022.31
343.61
Vrbovský, Radomír Dráma spod Donovál prichádza pred súd :Hlavné pojednávanie s obžalovanými z vraždy taxikára už koncom mája/
Smer dnes, Roč. 5, č. 113 (1995), s. 2
trestné činy, 656.022.31
343.61
RADEXPOL je nesolventný
Smer dnes, Roč. 5, č. 211 (1995), s. 1
RADEXPOL, s. r. o
súkromné podniky, 658.114
659.233
Polícia nevie, čo je s majiteľom firmy
Smer dnes, Roč. 5, č. 200 (1995), s. 4
RADEXPOL, s. r. o
súkromné podniky, 658.114
659.233
Vražda, Daniel Okolnosti nešťastia sú zatiaľ záhadou
Smer dnes, Roč. 5, č. 241 (1995), s. 3
Zbor požiarnej ochrany (Banská Bystrica, Slovensko)
smrteľné úrazy, požiarnictvo, 614.842.83(437.642)
614.8.069
V Granade bolebruch, v Dukle chuť :dnes má slovo : Jaroslav Katriňák, motocyklový reprezentant SR
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 7 (10.11.2000), s. 12
motocyklistika, športovci, 796.72.071
929 Katriňák, Jaroslav
Polešenský, Jozef Olympijský víťaz lákadlom pre novinárov
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 9 (14.11.2000), s. 7
Športový klub HI-TEC (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, 796.062(437.642):796/799
Balon, Dušan Zimná liga klope na dvere :Malý futbal v našom meste nepozná prestávku
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 9 (14.11.2000), s. 8
sálový futbal, 796.332.093.1(437.642)
Vodecká, Emília Čipky ju vrátili do života
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 10 (15.11.2000), s. 5
paličkovaná čipka, čipkárky, 746.2
929 Vodecká, Emília
Forgáč, Roman Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v praxi
Zborník z konferencie na tému K problémom environmentálnej výchovy v škole, Banská Bystrica : Dom ZSVTS, 1997S. 38-41
Detox (Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, 628.4.045:061.5(437.642)
Brutovský, Dušan Stratégia ochrany smrečín proti podkôrnemu hmyzu v podmienkach veterno-snehovej kalamity na príklade Stredoslovenských lesov, š. p. Banská Bystrica
Ťažiskové problémy ochrany lesa : Zborník referátov..., Zvolen : Lesnícky výskumný ústav, 1995S. 53-59
Stredoslovenské lesy (Banská Bystrica, Slovensko)
ochrana lesa, 630*45(437.642)
Sokolová, Viera Umenie trafiť sa do úst
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 11 (16.11.2000), s. 6
Slovenská televízia
Československá televízia
televízia, dabing, 778.534.48
654.179(437.642)(091)
Vall, Michal Dostať sa na olympiádu bude viac ako ťažké
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 1 (3.1.2000). - [Príl.] Šport. - (3.1.2000), s. VI
moderný päťboj, 796.093.645.1(437.642)
Kauza konečne vyriešená :vzácny triptych Klaňanie troch kráľov sa dnes vráti do nášho mesta
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 12 (17.11.2000), s. 1-2
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Bodkou za rokom tradične Silvestrovský beh
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 1 (3.1.2000). - [Príl.] Šport. - (3.1.2000), s. VII
beh, 796.422
Hlasica, Dušan Tvorba učebných plánov teórie a didaktiky športových hier pre prípravu učiteľov telesnej výchovy na FHV UMB v Banskej Bystrici
Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach, Banská Bystrica : TRIAN, 1995S. 77-79
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378(437.642):371.214.14:796
Baletná rozprávka očarila nielen deti :po rokoch sa Ferdo Mravec vrátil na javisko banskobystrickej opery
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 13 (20.11.2000), s. 1-2
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
Jankovská, Želmíra Porovnanie somatických charakteristík vysokoškolákov TV FHV UMB v Banskej Bystrici
Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach, Banská Bystrica : TRIAN, 1995S. 105-107
Res. angl.
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
572.5:378
Čillík, Ivan Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na základných školách v Banskej Bystrici
Možnosti skvalitňovania telovýchovného procesu v súčasných podmienkach, Banská Bystrica : TRIAN, 1995S. 179-183
základné školy, ľahká atletika, telesná výchova, 796.42:371
Rošková, Miroslava Súčasný stav a podmienky vyučovania atletiky na stredných školách v Banskej Bystrici
, Banská Bystrica : TRIAN, 1995S. 196-199
stredné školy, ľahká atletika, 796.42:371
Sokolová, Viera Je to umenie, ale nie divadlo :"Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov"
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 13 (20.11.2000), s. 5
Cassanova - spoločnosť veselých šermiarov z Banskej Bystrice (Banská Bystrica, Slovensko)
historický šerm, 796.86:061.237
Greško, Miroslav Do práce trénerov nechcú zasahovať :Futbalový klub Dukla má novú dozornú radu, zloženú prevažne z nádejných sponzorov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 3 (5.1.2000). - [Príl.] Šport. - (5.1.2000), s. II
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Sládek, Jozef Tretí zjazd uhorských lekárov a prírodovedcov v Banskej Bystrici
Biologické dni : Zborník referátov z vedeckej konferencie..., Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, 1999S. 6-8
prírodovedci, lekári, zhromaždenia, 614.253.1:061.3
5-051:061.3
Benedik, Peter Radšej menej a kvalitne, ako veľa a priemerne :za pol roka "vyskočil" tréner P. Benedik so starším dorastom Dukly z poslednej na prvú priečku
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 13 (20.11.2000), s. 8
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, tréneri, 796.332.071.42(437.642)
Šamanky v divadle na Rázcestí :netradičný projekt bábkárov a študentov UMB
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 14 (21.11.2000), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
Šamanky (divadelný projekt), 792.97:378.4(437.642)
792.2
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 4 (7.1.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
334.788(437.642)
347.731.4(437.642)
Pavlíková, Jana Prípravu na olympiádu by mala stihnúť
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 4 (7.1.2000). - [Príl.] Šport. - (7.1.2000), s. II
basketbal, športovkyne, 796.323.2(437.642)
929 Janoštinová, Silvia
Lačný, Viliam Áno priestoru na hru a osobný rast, vraví šéftréner ŠT FK Dukla Viliam Lačný a dodáva :Rodič musí s nami komunikovať
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 14 (21.11.2000), s. 8
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332-053.6(437.642)
Sokolová, Viera Vyrástol z bohatej tradície :Pred 5. Medzinárodným dixielandovým festivalom
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 15 (22.11.2000), s. 5
džez, 785.161.091.4(437.642)
M. Černáka previezli s kuklou na hlave z Leopoldova do B. Bystrice
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 5 (8.1.2000), s. 1
väzba (trestné právo), 343
658.114-051:929 Černák, Mikuláš
Vall, Michal Frühwald sa ešte s nikým nerozišiel :Nový tréner hokejistov Iskry Karol Ondreička chce nadviazať na prácu svojho predchodcu/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 5 (8.1.2000). - [Príl.] Šport. - (8.1.2000), s. II
ŠaHK Iskra (Banská Bystrica, Slovensko)
ľadový hokej, 796.966
Bystrický, Pavol Zostal v pamäti :pred 15 rokmi zomrel v našom meste spisovateľ Ján Bodenek
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 16 (23.11.2000), s. 3
spisovatelia, 821.162.4-051
82:929 Bodenek, Ján
Svätci a svätice na pamiatkach :Umenie spojené s náboženskou tematikou v Thurzovom dome
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 16 (23.11.2000), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, svätci, 069:908(437.64)
065.9:235.3:061.4
235.3:904
Bystrický, Pavol O vzniku niektorých miestnych názvov.
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 17 (24.11.2000), s. 3
toponýmia, miestne názvy, 81´373.21
Bystrický, Pavol O vzniku niektorých miestnych názvov.
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 22 (1.12.2000), s. 3
toponýmia, miestne názvy, názvy ulíc, 81´373.21
Diváci uvidia špičkové diela amatérov :dnešný večer v ART kine pre priaznivcov neprofesionálnej filmovej tvorby
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 17 (24.11.2000), s. 3
amatérsky film, filmová tvorba, prehliadky, 791.43.091.4(437.642)
791.43.077
Bystrický, Pavol Svetobežník nezabudol na rodné mesto :Pred 100 rokmi umrel Banskobystričan, slovenský spisovateľ a novinár
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 18 (27.11.2000), s. 5
spisovatelia, 821.162.4-051
82:929 Kuzmány, Pavol
Bystrický, Pavol O svetle spievaj- :Banskobystrická premiéra umeleckého fotografa
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 19 (28.11.2000), s. 3
fotografi, výstavy, 77.071.1:061.4(437.642)
929 Bero, Rastislav
Sokolová, Viera Ako v božom koši :Banskobystrický výtvarník Miroslav Bárdi cíti vôňu domova
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 19 (28.11.2000), s. 5
výtvarní umelci, 75.071
929 Bárdi, Miroslav
Krčová, Erika Minister Ftáčnik dnes v ZŠ Pieninská
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 6 (10.1.2000), s. 1
Základná škola, Pieninská ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Neobjasnených zostalo päť vrážd
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 7 (11.1.2000), s. 1
trestné činy, kriminalita, 343.97(437.64)
Šoka, Milan Vplyv Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti na rozvoj Banskej Bystrice a okolia
Riešenie nezamestnanosti v politike obcí, miest a regiónov : zborník z konferencie, Banská Bystrica : IROMAR : Ekonomická fakulta univerzity Mateja Bela, 1995S. 9-11
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
669.3(437.642)
Čakanie na výraznejší úspech :Predstavujeme účastníka zimnej ligy - ŠK Elit
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 19 (28.11.2000), s. 8
ŠK Elit (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, sálový futbal, 796.332(437.642)
Pirochová, Martina Úroveň plaveckej spôsobilosti študentov telesnej výchovy FHV UMB v Banskej Bystrici
Zborník referátov z 3. celoštátnej študentskej vedeckej konferencie vo vednom systéme "Vedy o športe"..., Banská Bystrica : Univezita Mateja Bela : Regionálna vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1997S. 67-72
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
plávanie, 797.2:371.212
Sokolová, Viera Repete úspešného muzikálu :O blížiacej sa premiére My Fair Lady s jej protagonistami
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 20 (29.11.2000), s. 5
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
My Fair Lady (muzikál), muzikály, 792.54.071.2:792.54(437.642)
792.57(437.642)
Vražda, Daniel Nechce byť likvidátorom Akadémie umení :zhovárame sa s ministrom školstva Milanom Ftáčnikom
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 8 (12.1.2000), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Michalová, Eva Ján Egry a Banská Bystrica
Duchovná hudba v 19. storočí : Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie..., Banská Bystrica : Nadácia Jána Levoslava Bellu, 1995S. 22-25
Res. nem.
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Egry, Ján
Červená, Ľudmila Duchovná tvorba Jána Egryho
Duchovná hudba v 19. storočí : Zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie..., Banská Bystrica : Nadácia Jána Levoslava Bellu, 1995S. 45-47
Res. nem.
hudobní skladatelia, duchovná hudba, 78.071.1:783
929 Egry, Ján
Riaditeľ očakával lepší výkon od policajtov v B. Štiavnici, Žarnovici a Žiari nad Hronom
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 8 (12.1.2000), s. 3
kriminalita, trestné činy, 343.97(437.64)
Tvrdoň, Igor Hudobná pozostalosť Juraja Babku
Duchovná hudba v 19. storočí : zborník príspevkov z medzinárodnej muzikologickej konferencie..., Banská Bystrica : Nadácia Jána Levoslava Bellu, 1995S. 97-99
Res. nem.
pedagógovia, hudobníci, 78.077
371.124:929 Babka, Juraj
Sokolová, Viera Spomienka na Petra Karvaša :na dome Dominika Skuteckého odhalili pamätnú tabuľu synovi
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 24 (5.12.2000), s. 3
spisovatelia, pamätné tabule, pedagógovia, 821.162.4-2
929 Karvaš, Peter:061.75
Bystrický, Pavol Prvý vlak pod Urpínom :Listujeme v mestskej kronike
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 24 (5.12.2000), s. 5
železničné trate, 624.1(437.642)(091)
Pavlíková, Jana Chýba jej Ankino bojovné srdce
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 8 (12.1.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 2 (12.1.2000), s. 8
basketbal, športovkyne, 796.323.2(437.642)
929 Janoštinová, Silvia
O Jánu Levoslavovi Bellovi
Javisko, Roč. 1, č. 26 (1925/26), s. 3-6
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bella, Ján Levoslav
Aktivity Regionálnej komory SOPK :Naši do Egypta, Španieli k nám
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 9 (13.1.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
347.731.4(437.642)
Vall, Michal Slovenskému basketbalu chýbajú kvalitní podkošoví hráči :Keď hrá Jozef Lovík na Štiavničkách, domov to má zakaždým najbližšie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 9 (13.1.2000).- [Príl.] Šport. - (13.1.2000), s. II
basketbal, 796.323.2(437.642)
Cieľom je podnietiť mladých k tvorbe :Dnes sa začína prvý ročník Festivalu tvorivosti stredoškolskej mládeže
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 25 (6.12.2000), s. 3
stredné školy, umelecká tvorivosť, študenti, 379.82-053.6
Prvýkrát v histórii slovenského súdnictva využili inštitút utajeného svedka
Smer dnes, Roč. 8, č. 11 (15.1.2000), s. 1
súdne procesy, 343.139
Zálusk na najvyššiu métu :Predstavujeme účastníka mestskej zimnej ligy - Pegas
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 25 (6.12.2000), s. 8
Pegas (športový klub : Banská Bystrica, Slovensko)
sálový futbal, športové kluby, 796.332.093(437.642)
Podľa prof. Findru kanceláriu prezidenta SR v B. Bystrici otvoria začiatkom februára
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 11(15.1.2000), s. 1
Slovensko
prezidentské kancelárie, 342.519(437.642)
Svetlo na konci tunela :V ŠK Jakub sa obzerajú po futbalových posilách zatiaľ "na sekeru"
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 25 (6.12.2000), s. 8
ŠK Jakub (Banská Bystrica-Jakub, Slovensko)
futbal, športové kluby, 796.332(437.642)
Bence, Ladislav Súčasný stav pohybovej výkonnosti 17 ročnej mládeže stredných škôl v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Mathaei Belii : Zborník vedeckovýskumných prác : Séria humanitná : Odbor telesná výchova a šport č. 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996S. 14-18
pohybová výkonnosť, stredné školy, 796:371.71:373.5
Sokolová, Viera Škola, ktorá má dnes svoje opodstatnenie :zamyslenie pred druhou akreditáciou Akadémie umení v Banskej Bystrici
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 27 (8.12.2000), s. 6
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Blažek odovzdával rodinnú štafetu :Banskobystrický Olympijský klub sa rozrástol o nových členov
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 27 (8.12.2000), s. 11
Olympijský klub (Banská Bystrica, Slovensko)
športové kluby, 796.032:061.237(437.642)
Po osemnástich rokoch odchod jednej legendy :po Jurajovi Benčíkovi reprezentačným trénerom jeho syn Roman
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 27 (8.12.2000), s. 11
ľahká atletika, športovci, tréneri, 796.421-051(437.642)
929 Blažek, Juraj
929 Blažek, Roman
Bystrický, Pavol O vzniku niektorých miestnych názvov.
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 29 (12.12.2000), s. 3
toponýmia, miestne názvy, názvy ulíc, 81´373.21
Sokolová, Viera S drôtom v hlave :Anton Anderle - jeden z posledných európskych mohykánov
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 29 (12.12.2000), s. 5
bábkoherci, režiséri, bábkové divadlo, 792.071.2:929 Anderle, Anton
792.97(437.642)
745.51.077:688.723
Goldbergerová, Antónia Ľudové umenie - bohatá zlatá baňa
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 11 (15.1.2000).- [Príl.] Panoráma. - (15.1.2000), s. 1-2
výtvarní umelci, 75.071.1 Greinerová, Sibylla
929 Greinerová, Sibylla
Mládežníci z Kremničky dnes bilancujú
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 29 (12.12.2000), s. 7
Stredné odborné učilište stavebné (Banská Bystrica-Kremnička, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, učňovská mládež, športová činnosť, 377.35:69(437.642)
796/799
Greško, Miroslav Zápas sa vyhráva kvalitnou obranou :Na trénerskú lavičku HC SCP Banská Bystrica sa po niekoľkých rokoch znovu vrátil Vladimír Daniška
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 12 (17.1.2000). - [Príl] Šport, (17.1.2000), s. IV
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Sokolová, Viera Inšpiruje ju človek a príroda :Eugénia Lehotská tvorí, ale aj učí budúcich výtvarníkov
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 30 (13.12.2000), s. 5
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarní umelci, pedagógovia, 929 Lehotská, Eugénia
378.12
378.67(437.642):73/76
Valaská škola - krásy stodola :vo výstavnej sieni Múzea SNP sa prezentujú štyria tvorcovia / \\\\\\\\\\\\\\\\ (nb)
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 31 (14.12.2000), s. 3
umelecká tvorivosť, ľudová, výtvarné umenie, výstavy, 73/77.077:061.4(437.642)
929 Štesko, Milan
929 Rudnický, Viliam
929 Benický, Dušan
929 Baláž, Vojtech
Pavlíková, Jana Tak nervózna ešte nikdy nebola
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 13 (18.1.2000). - [Príl.] Šport. - (18.1.2000), s. V
beh na lyžiach, športovci, 796.922
929 Kalinová, Ľubomíra
Fatra sa vráti k pôvodnému výrobnému programu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 14 (19.1.2000), s. 4
Fatra Drinks (Banská Bystrica, Slovensko)
potravinárske podniky, 663.81+663.5(437.642)
Pavlíková, Jana "Mám stále motiváciu a baví ma to"
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 14 (19.1.2000). - [Príl.] Šport. - (19.1.2000), s. II
beh na lyžiach, športovci, 796.922
929 Bukvajová, Jaroslava
Kauza banskobystrických internátov naberá na obrátkach
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 15 (20.1.2000), s. 1
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, internáty, 69:728.4
624.9(437.642)
Pri opakovaných kontrolách nedostatkov oveľa menej :kamenárstva bez cenníkov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 17 (21.1.2000), s. 4
Slovenská obchodná inšpekcia
kamenárstvo, 679.8
339.025.2
Čillík, Ivan Atletická výkonnosť u žiakov 8. ročníka základných škôl v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Mathaei Belii : Zborník vedeckovýskumných prác : Séria humanitná : Odbor telesná výchova a šport č. 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996S. 19-23
ľahká atletika, základné školy, telesná výchova, 796.42:373.552
Jančoková, Ľudmila Súčasný zdravotný stav, pohybová aktivita a funkčná zdatnosť detí a mládeže v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Mathaei Belii : Zborník vedeckovýskumných prác : Séria humanitná : Odbor telesná výchova a šport č. 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996S. 53-68
Res. angl.
zdravie, deti a mládež, 61-053.2:796:371.7
Od sezóny čakali viac :Ďalší kolektív AŠK Dukla hodnotil svoje účinkovanie
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 32 (15.12.2000), s. 12
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
džudo, 796.853.23(437.642)
Nemec, Miroslav Analýza stavu vyučovania futbalu na základných školách a stredných školách v Banskej Bystrici
Acta Universitatis Mathaei Belii : Zborník vedeckovýskumných prác : Séria humanitná : Odbor telesná výchova a šport č. 2, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1996S. 14-18
Res. angl.
futbal, základné školy, stredné školy, 796.332:373.552
V AŠK Dukla najlepší slalomári :predvianočné obdobie v znamení bilancovania športového roka
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 35 (20.12.2000), s. 7
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
vodný slalom, športovci, 796/799.062(437.642)
797.122(437.642)
Borguľová, Jana Osobnosť Izidora Žiaka Somolického v kultúrno-spoločenskom živote Banskej Bystrice
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 55-60
Res. angl.
spisovatelia, redaktori, 82:929 Žiak, Izidor
821.162.4-051
07-051
Za úspechmi s "nežným" fan - klubom :predstavujeme účastníka zimnej ligy - Kozje Kjahne
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 36 (21.12.2000), s. 8
Kozje Kjahne (futbalové družstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
sálový futbal, 796.332(437.642)
Bázlik, Jaromír Dr. Christian Andreas Zipser, veľký banskobystrický učenec
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 61-65
Res. angl.
mineralógovia, geológovia, pedagógovia, 929 Zipser, Christian Andreas
55-051
Čakanie na väčie úspechy :Predstavujeme účastníka zimnej ligy - Godzily
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 31 (14.12.2000), s. 8
Godzily (futbalové družstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
sálový futbal, 796.332(437.642)
Plintovič, Ivan Poznámky k literárnym tradíciám Banskej Bystrici
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 67-72
Res. angl.
literárny život, 008(437.642)
Spomienka na významného lekára
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 38 (27.12.2000), s. 3
lekári, pedagógovia, psychiatria, 614.253.1:616.89
929 Klimo, Zoltán
Sokolová, Viera Maľovať musím, lietať chcem :Štefan Belička našiel v Španej Doline neustály zdroj inšpirácie
Smer dnes. Korzár, Roč.8, č. 17 (22.1.2000). - [Príl.] Panoráma, s. 1-2
výtvarní umelci, 75.071.1
929 Belička, Štefan
Sokolová, Viera Na hranici ľudového a moderného umenia :rezbára Ľuba Záhora priťahujú predovšetkým figurálne plastiky
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 38 (27.12.2000), s. 5
rezbári, figurálne plastiky, 745.51
929Záhor, Ľubomír
Krčová, Erika Podľa "zelených" ak v SDK vznikli rozpory, tak iba kvôli personálnym otázkam
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 18 (24.1.2000), s. 1
Strana zelených na Slovensku
politické strany a hnutia, 329.63:504
Bárdiová, Marianna Hudobná kultúra Banskej Bystrice v rokoch 1918-1938
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 73-79
Res. angl.
hudobný život, 78(437.642)"1918/1938"
Bolo, nie je a bude aj lepšie? :Banskobystrický športový rok v zrkadle roku 2000
Banskobystrický Večerník nový, Roč. 1, č. 38 (27.12.2000), s. 8
šport, 796/799(437.642)
Augustínová, Eva Rodinný život v Banskej Bystrici v diele Emila Jurkovicha Monografia dejín Banskej Bystrice
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 105-113
Res. angl.
rodinný život, 347.61(437.642)
Rohárik, Juraj Banskobystrické urbanonymá
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 115-124
Res. angl.
toponýmia, 81'373.21(437.642)
Gudzová, Anna Žijem taký kočovný život, ale baví ma to :Claudius v Ledeckého Hamletovi je Bystričan
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 18 (24.1.2000), s. 3
speváci, herci, 792.57:929 Kollár, Dušan
Patráš, Vladimír Generačno-sociálne súvislosti a hovorená komunikácia v Banskej Bystrici (fonická zložka)
Banská Bystrica, sociokultúrne obrazy a portréty, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 1996S. 125-135
Res. angl.
jazyková komunikácia, 808.5(437.642)
Patráš, Vladimír Sociolingvistický profil bežnej hovorenej komunikácie v Banskej Bystrici (90. roky)
Sociolingvistické aspekty výskumu súčasnej slovenčiny / Zost. S. Ondrejovič, M. Šimková, Bratislava : Veda, 1995S. 119-131
jazyková komunikácia, sociolingvistika, 808.5(437.642)
Bertová, Nina Úspešný rok banskobystrického AB ART pressu :výsledkom deväťročnej vydavateľskej činnosti je 24 obrazových kníh a sedem sprievodcov po slovenských historických mestách
Banskobystrický Žurnál, Č. 0 (1999), s. 5
AB ART Press (vydavateľstvo : Banská Bystrica, Slovensko)
vydavateľstvá, 655.413(437.642)
Budín, Richard Búranie bariér na doskách, ktoré znamenajú svet :Divadlo z pasáže mentálne postihnutých hercov stojí na prahu päťročného jubilea svojej činnosti : Šestnásťčlenný súbor odohral v tomto roku takmer stovku predstavení
Banskobystrický Žurnál, Č. 0 (1999), s. 4
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Mazúrek, Jaroslav Banská oblasť Špania Dolina - Staré Hory, základňa Thurzovsko-Fuggerovského mediarskeho podniku - súčasný pohľad
Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici : Zborník referátov, vystúpení účastníkov celoslovenskej vedeckej konferencie, ... / Edit. Pavol Martuliak, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995S. 64-73
Res. nem.
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
669.3(437.642)
Vozár, Jozef Prechod banskobystrického mediarskeho podniku z Fuggerovského prenájmu do správy banského eráru
Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici : Zborník referátov, vystúpení účastníkov celoslovenskej vedeckej konferencie, ... / Edit. Pavol Martuliak, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995S. 73-81
Res. nem.
Turzovsko-Fuggerovská spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
669.3(437.642)
Čierny, Ivan Banskobystrickí armádni športovci majú za sebou ďalšiu úspešnú sezónu :"V nadchádzajúcom olympijskom roku chceme nadviazať na trend, ktorý sa prejavil v Atlante", hovorí veliteľ AŠK Dukla plk. Ivan Čierny
Banskobystrický Žurnál, Č. 0 (1999), s. 18
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, 796/799.062(437.642)
Krčová, Erika Záujem o životné prostredie je u ľudí až na 17. mieste
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 19 (25.1.2000), s. 3
Strana zelených na Slovensku
329.63:504
Dragúň, Anton "Nie som žiadny futbalový milionár", hovorí tréner Dukly Banská Bystrica Anton Dragúň :zmeny na trénerskom a prezidentskom poste banskobystrického futbalového klubu by mali vniesť do jeho vnútra pokoj, potrebný k záchrane
Banskobystrický Žurnál, Č. 0 (1999), s. 19
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, tréneri, 796.332(437.642)
796.332.071.42(437.642)
Kamenický, Miroslav Hutnícke spracovanie banskobystrického medeno-strieborných rúd a výroba striebra z nich v rokoch 1495-1546
Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici : Zborník referátov, vystúpení účastníkov celoslovenskej vedeckej konferencie, ... / Edit. Pavol Martuliak, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995S. 91-99
Res. nem.
striebro, medenorudné hutníctvo, banské mestá, 669.3(437.642)"1495/1546"
Ševčíková, Zuzana Thurzov dom v Banskej Bystrici
Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici : Zborník referátov, vystúpení účastníkov celoslovenskej vedeckej konferencie, ... / Edit. Pavol Martuliak, Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995S. 124-134
Res. nem.
Thurzov dom (Banská Bystrica, Slovensko)
meštianske domy, architektonické pamiatky, 904(437.642)
728.3(437.642)
Šaráková, Lucia Na svoju životnú rolu ešte len čaká :Banskobystrický barytonista Martin Babjak odspieval v košickom divadle svoju opernú premiéru
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 19 (25.1.2000). - [Príl.] s. VII.
operní speváci, 78.071.2:792.5
929 Babjak, Martin
Krčová, Erika Líder ZSR Ľupták odhalí nezákonne predané fabriky
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 20 (26.1.2000), s. 1
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329(437.6)ZRS
Bertová, Nina Je to dilema priam hamletovská :Ako ďalej s rozostavanou budovou polikliniky na banskobystrickom sídlisku Rudlová - Sásová-?
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 2 (2000), s. 5
Poliklinika (Banská Bystrica-Rudlová-Sásová, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, 725.51:69
Krčová, Erika Investície v Banskobystrickom kraji dosiahnu 250 miliónov korún
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 20 (26.1.2000), s. 1
Banskobystrický kraj (Slovensko)
štátny rozpočet, 353.2(437.642):336.14
Gajdošíková, Marta Dáma z televíznej obrazovky :Dnes v kresle riaditeľky-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 2 (2000), s. 8
Slovenská televízia
redaktori, 7.096
621.397.13
070.42:929 Gajdošíková, Marta
Od začiatku roka menej príležitostných trhov/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 20 (26.1.2000), s. 3
trhy, 339.146
Vrbovský, Radomír Na cestách sú najviac zraniteľní chodci a cyklisti
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 20 (26.1.2000), s. 4
dopravná nehodovosť, cestná doprava, 614.8:656.1
Bertová, Nina V Banskej Bystrici odovzdávali Ceny primátora mesta
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 3 (2000), s. 1
osobnosti, vyznamenania, 352(437.642)
929 A/Z:06.068
Bertová, Nina Polstoročie narodenín školy oslávia aj prezentáciou prác študentov :SOU stavebné vystavuje práce žiakov v Thurzovom dome už tetíkrát, jeho riaditeľ si spoluprácu s múzeom veľmi pochvaľuje
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 3 (2000), s. 3
Stredné odborné učilište stavebné, Komenského ul. (Banská Bystrica, Slovensko)
učňovská mládež, výstavy, stredné odborné učilištia, 377.35:69(437.642)
061.4(437.642)
Ondrušek, Dušan Zmarené šance skokanského areálu znovu ožívajú :Pri injekcii sedemdesiat miliónov korún, ktoré dostali Vysoké Tatry, mohli Králiky spievať v plnej kráse
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 20 (26.1.2000). - [Príl] Direkt. - Roč. 2, č. 4, s. 8
lyžovanie, skokanské mostíky, 796.925
685.659.32
Bertová, Nina Originálny projekt banskobystrického Štúdia tanca zaujal svojou nápaditosťou najmä mladých
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 3 (2000), s. 5
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
tanečné projekty, 792.8
793.32
Podľa riaditeľa Múzea SNP ešte veľa skutočností nie je dodnes historicky doložených
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 21 (27.1.2000), s. 3
94(437.6)SNP
Jendrejovský, Juraj Od izby k izbe, od človeka k človeku sa nesie slovo
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 3 (2000), s. 6
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
Rímskokatolícka cirkev
duchovné služby, 614.2
282(437.642)
Dôležitý systém členstva i kompetencie :SOPK môže odbremeniť súdnictvo/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 21 (27.1.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
347.731.4(437.642)
Čaká sa na rozhodnutie protimonopolného úradu
Smer dnes. Korzo, Roč. 8, č. 22 (28.1.2000), s. 1
KK Company
pivovarníctvo, 663.4
Kapustík, Richard Bojové umenie, v ktorom pojem súťaživosť nemá svoje miesto
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 3 (2000), s. 14
Budo akadémia (Banská Bystrica, Slovensko)
aikido, bojové umenia, 796.85(437.642)
Bertová, Nina Situácia sa zmenila a žiadosti o pridelenie bytu sú dnes už len hudbou minulosti
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 4 (2000), s. 5
bytová výstavba, bytová politika, 332.82(437.642):69
352:69
"Skalný motýľ" v Jakube
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 22 (28.1.2000), s. 3
murárik červenokrídly (Tichodroma muraria), vtáci, ornitológia, 598.2:591.5
Bertová, Nina V štúdiu Teatron šijú filmové úlohy na mieru mladých hercov :počas svojej trojročnej existenice uviedlo toto netradičné štúdio už štyri hrané videofilmy
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 4 (2000), s. 6
Stredoslovenské osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensk)
hrané videofilmy, amatérsky videofilm, 791.43.077(086.8)(437.642)
374(437.642)
M. Černáka odsúdili na 15 rokov v III. nápravnovýchovnej skupine
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 23 (29.1.2000), s. 1
Slovensko. Krajský súd (Banská Bystrica, Slovensko)
súdne procesy, 658.114-051:929Černák, Mikuláš
343
Bertová, Nina Na kritickom fóre poslaneckých klubov Kresťansko-demokratického hnutia, Demokratickej strany a SZS zastupiteľstva chýbal kritizovaný primátor- :základným sporom medzi poslaneckou opozíciou a ľavicovými poslancami-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 4 (2000), s. 9
Banská Bystrica (Slovensko)
poslanecké kluby, 329.051(437.642)
352.9(437.642):332
Pokuty za viac ako 50 tisíc korún
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 23 (29.1.2000), s. 3
Slovenská obchodná inšpekcia. Inšpektorát (Banská Bystrica, Slovensko)
predaj, 339.3:061.64(437.642)
Bertová, Nina Výstava Finex bude súčasťou Stredoslovenského finančného týždňa :medzinárodný veľtrh finančníctva, bankovníctva a posťovníctva sa bude v Banskej Bystrici konať už len v dvojročných intervaloch
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 5 (2000), s. 1
finančníctvo, bankovníctvo, poisťovníctvo, 336:336.8:061.43
Krčová, Erika Minister Kanis priznal, že vláda nevie ako dopadne zníženie daní z príjmov
Smer dnes, Roč. 8, č. 23 (29.1.2000), s. 1
Strana demokratickej ľavice (Slovensko)
tlačové konferencie, politické strany a hnutia, 329(437.6) SDĽ
Schvarzbacherová, J Bez štedrosti sponzorov zazvoní umieračik- :Štátny rozpočet na rok 2000 nedáva školským zariadeniam veľkú nádej na zlepšenie finančnej situácie : Najhoršie sú na tom špeciálne školy
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, špeciálne školy, 614.2(437.642):373.3
Pavlíková, Jana Pred očami mal dvadsiatku a pripadal si ako zúrivý býk :Na halovú sezónu sa Haborák nechystal, splnil však limit a pocestuje do Gentu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 23 (29.1.2000).- [Príl.] Šport. - (29.1.2000), s. II
ľahká atletika, športovci, 796.433.1:929 Haborák, Milan
Hromada, Rudolf Banskobystrická opera prekročila regionálny tieň :Práve na doskách banskobystrickej opernej scény vyrástlo mnoho umelcov svetového mena
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 4
Stredoslovenské štátne divadlo
opera, 792:792.54(437.642)
Bertová, Nina Väčšina banskobystrických stavebných firiem je na kolenách
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 4
stavebníctvo, 69(437.64)
Bertová, Nina Vrtuľník leteckej záchrannej služby od februára nelieta :Dôvod prozaický - niet peňazí
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 4
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
FLIGHT SERVICE (spoločnosť : Banská Bystrica, Slovensko)
záchranná letecká služba, 614.881:656.74(437.642)
614.2(437.642)
Bertová, Nina Transplantácia pankreasu a obličky zlepší kvalitu života :Prvá úspešná kombinovaná transplantácia na Slovensku-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 5
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
obličky, pankreas, transplantácie, 616.61-089.843
616.37-089.843
614.2(437.642)
Bertová, Nina Chceme žiť bez drog, chceme vidieť slnko i dážď-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 5
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
drogy, výstavy, 069:908(437.64)
178.8:613.83:061.4
Krčová, Erika V Rooseveltovej nemocnici úspešná kombinovaná transplantácia pankreasu a obličky
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 25 (1.2.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
transplantácia obličiek, transplantácia pankreasu, 614.2(437.642)
616.61-089.843
616.37-089.843
Najväčšia výstava súčasnej slovenskej grafiky v ŠG ešte niekoľko dní
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 25 (1.2.2000), s. 3
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
grafika, výstavy, 76:061.4
069:73/77(437.642)
Miera nezamestnanosti v Banskobystrickom kraji prekročila hranicu 23 percent
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 25 (1.2.2000), s. 8
nezamestnanosť, 331.56
Hriadelová, Miloslava Girardotová bola presvedčená, že zabili prezidenta :Ivan Palúch nemohol ani hádzať štrk, preto musel do divadla, kde líšky dávajú dobrú noc
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 25 (1.2.2000). - [Príl.] Šport. - (1.2.2000), s. VII
herci, 792.071.2:929 Palúch, Ivan
Krčová, Erika Leteckú záchrannú službu pri Rooseveltovej nemocnici dočasne pozastavili
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 26 (2.2.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotníctvo, 614.88:656.7
Schvarzbacherová, J Divadlo, v ktorom sa dá počúvať očami
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 8
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Poliak, Jozef Všetko je možné a nič nie je nemožné
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 26 (2.2.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 5 (2.2.2000), s. 1, 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, slovenskí dramaturgovia, 792.97(437.642)
929 Škripková, Iveta
Brechtová, Nina Ak človek nevie - tápa, stáva sa ľahšie ovládateľným-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 2
Prvá novinová spoločnosť (Banská Bystrica, Slovensko)
KT Print (Banská Bystrica, Slovensko)
tlač, 655.424(437.642)
Greško, Miroslav Niekoľkokrát zlomený a opravovaný model lieta najlepšie :majster sveta leteckých modelárov Juraj Uhrín si považuje za morálnu povinnosť obhájiť titul/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 26 (2.2.2000).- [Príl.] Šport. - (2.2.2000), s. III
letecké modelárstvo, 629.7.018.74
929 Uhrín, Juraj
Račko, Peter Mamička zdolala svetovú jednotku :Banskobystrická latka VUB ´98: v súboji dvoch našich trénerov úspešnejší ten s väčšími hviezdami
Šport, Roč. 52, č. 35 (12.2.1998), s. 14
ľahká atletika, 796.431.1
796.42.093.1
Sotníková, Zlata Pištoliar Miroslav Marko :Ja nevidím, že som trafil desiatku : Ja to skrátka cítim-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 13
športovci, športová streľba, 929Marko, Miroslav
799.311.2
Vranka, Milan Na najťažších tratiach, ale najlepšie! :Parádny vstup slovenskej bežkyne na lyžiach Jaroslavy Bukvajovej do olympijských súťaží
Šport, Roč. 52, č. 32 (9.2.1998), s. 11
športovci, beh na lyžiach, 796.922.071
Michnica, Jozef "Klasička" má rada Elán :Bežkyňa Jaroslava Bukvajová obsadila pri svojom prvom štarte v Nagane skvelé desiate miesto
Slovenská republika víkend, Roč. 5, č. 7/36 (1998), s. 20
športovci, beh na lyžiach, 796.922.071
Vranka, Milan V Lillehammeri krajšie, v Nagane úspešnejšie :Jaroslava Bukvajová, desiata v behu na lyžiach na 15 km klasicky
Šport, Roč. 52, č. 45 (24.2.1998), s. 19
športovci, beh na lyžiach, 796.922.071
Vranka, Milan Hold od veteránok :Slovenská bežkyňa Jaroslava Bukvajová šokovala vo voľnom maratóne aj seba
Šport, Roč. 52, č. 43 (21.2.1998), s. 10
športovci, beh na lyžiach, 796.922.071
Hlaváček, Miroslav Pohár Banskobystrického žurnálu do rúk M. Marka
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 13
športová streľba, 929Marko, Miroslav
799.311.2.093.1
Krčová, Erika Boj s korupciou je nutné začať na komunálnej úrovni
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 27 (3.2.2000), s. 1
korupcia, 328.185(437.642)
343.352
Lehoťan, Ivor Ak bude zle, zahrá si aj asistent Baláž :Dukla Banská Bystrica
Šport, Roč. 52, č. 46 (25.2.1998), s. 9
FK Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Na trávniku i v hľadisku potešenie z futbalu :FK Dukla Banská Bystrica : Päť otázok pre trénera Petra Benedika
Šport, Roč. 52, č. 48 (27.2.1998), s. 43
FK Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Balko, Jozef Biliardisti Gastroarty okúsili najvyššiu súťaž :Banskobystrický klub sa dnes radí medzi šesticu najlepších
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 6 (2000), s. 13
Gastroarty (biliardový klub : Banská Bystrica, Slovensko)
biliard, 796.382(437.642)
Schvarzbacherová, J Ťažke stroje pri Hrone pracujú na plné obrátky
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 6
mosty, 624.21(437.642):69
Suja, Milan Televízor bol pre toho človeka veľkým majetkom :iný totiž doteraz nemal-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 7
Azylový dom (Banská Bystrica, Slovensko)
azylové domy, 364.65(437.642)
Greško, Miroslav Š. Šurgan neveril, že na Slovensku sú také kopce
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 27 (3.2.2000). - [Príl.] Šport. - (3.2.2000), s. III
beh na lyžiach, orientačný, 796.92
929 Šurgan, Štefan
Schvarzbacherová, J V úplne obyčajnej škole neobyčajní žiaci :Pacienti
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 7
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, špeciálne školy, 614.2(437.642):373.3
Mázor, Martin Traja vytrvalí plus Zdravé mesto rovná sa ihrisko na sídlisku
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 28 (4.2.2000), s. 1
detské ihriská, 712.256:69(437.642)
Môžu sa prezentovať v zahraničí
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 28 (4.2.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
347.731.4(437.642)
Splatí Kemp dlh? :Banskobystrická latka VÚB ´98: do šiesteho ročníka opäť s najvyššími ambíciami
Šport, Roč. 52, č. 12 (16.1.1998), s. 42
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Kubiš, Pavol Mária Gönci sa cíti ako veterán :Slovenský strelecký zväz vyhlásil svojich najúspešnejších športovcov a trénerov za rok 1997
Šport, Roč. 52, č. 11 (15.1.1998), s. 9
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, športová streľba, 799.3.071.2(437.6)
Pavlíková, Jana Veľké bodové rozdiely zodpovedajú súčasnej sile oboch kolektívov :Časy, keď banskobystrické Roto vyhrávalo nad UMB, sú už dávno preč
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 28 (4.2.2000).- [Príl.] Šport. - (4.2.2000), s. II
basketbal, 796.323.2(437.642)
Greško, Miroslav Lyžiari orientátori už nie sú žiadni turisti s vakom na chrbte
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 28 (4.2.2000). - [Príl.] Šport. - (4.2.2000), s. II
lyžovanie, športovci, 796.92:796.56
Krčová, Erika V B. Bystrici otvorili detašované pracovisko Kancelárie prezidenta
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 29 (5.2.2000), s. 1
Slovensko
prezidentské kancelárie, 342.519
Mázor, Martin Veľký deň opery :Štátna opera dnes oslavuje 40. výročie svojho vzniku
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 29 (5.2.2000), s. 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Vražda, Daniel Ľ. Samuel: Sudca musí byť o vine presvedčený bez akýchkoľvek pochybností
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 29 (5.2.2000), s. 4-5
sudcovia, 343.162
929 Samuel, Ľubomír
Pavlíková, Jana Aká pauza ho čaká, bude vedieť až po operácii :Semír Pepic si na tréningu zranil koleno a nebude štartovať na nadchádzajúcich A-turnajoch/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 29 (5.2.2000).- [Príl.] Šport. - (5.2.2000), s. II
športovci, 796.853.23:929Pepic, Semír
Bertová, Nina Takmer tri desiatky výtvarníkov v banskobystrickom Thurzovom dome :združenie Artefakt má na svojom konte za desať rokov činnosti už viac ako 140 autorských výstav
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 8
Artefakt (združenie výtvarníkov : Banská Bystrica, Slovensko)
výtvarné umenie, 73/76:061.232(437.642)
73/76:061.4(437.642)
Predstavitelia niektorých miestnych klubov SOP sa obávajú odlivu členov
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 30 (7.2.2000), s. 1
Strana občianskeho porozumenia (Slovensko)
politické strany a hnutia, 329.14(437.6)SOP
Ideálom niektorých úradníkov a partajníkov by bolo rozoštvať občanov Banskej Bystrice a Zvolena a vytvorením mnohých konfliktov zastaviť reformu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 9
regionálna samospráva, súmestia, verejná správa, 353.9(437.642)
Vražda, Daniel J. Gereg: Radšej desať neprávom oslobodených ako jeden nevinne odsúdený
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 30 (7.2.2000), s. 4-5
advokáti, 347.965(437.642)
929 Gereg, Ján
Balko, Jozef Klaudio Farmadín vybojoval historické zlato :na juniorských ME v karate sa Banskobystričania postarali o veľké prekvapenie
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 14
karate, 796.85.093.1-053.6(497.4)
Budín, Richard Napriek finančným problémom sa ôsmy ročník Banskobystrickej latky uskutoční v plnej paráde
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 15
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Greško, Miroslav So zablokovanou hlavou sa nedá dosiahnuť úspech :Riaditeľ pretekov Juraj Nemec hodnotí výkony našich orientátorov ako dobré, horšie, miestami zlé
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 30 (7.2.2000).- [Príl.] Šport. - (7.2.2000), s. VI
Telovýchovná jednota Ekonóm (Banská Bystrica, Slovensko)
beh na lyžiach, orientačný, 796.92:796.56
Lehotská, Miriam Hudobná činnosť Jána Zigmundíka
Literárny archív 32/95 / Zost. Michal Kocák, Martin : Matica slovenská, 1996S. 43-44
pedagógovia, 37-051
Fico nepovažuje malých a stredných podnikateľov za darebákov a zlodejov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 31 (8.2.2000), s. 1
politické strany a hnutia, 329.14(437.6)Smer
Daniel Gabriel Lichard :Propagátor vedeckých poznatkov a družstevníctva u nás v 19. storočí
Extra, Roč. 6, č. 3 (1997), s. 5
publicisti, pedagógovia, družstevníctvo, 37-051
82-92-051
Greško, Miroslav Najťažšia bola disciplína mimo poradia - beh popri bicykli :Na Majstrovstvách Európy v zimnom triatlone získalo Slovensko 4 strieborné medaily
Smer dnes. Korzár, Roč.8, č. 31 (8.2.2000). - [Príl.] Šport. - (4.2.2000), s. III
Telovýchovná jednota Trian T&T ŠK UMB (Banská Bystrica, Slovensko)
zimný triatlon, 796.422+796.922+796.61
Pavlíková, Jana Najkrajšie by bolo dvadsaťcentimetrové zlepšenie :
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 31 (8.2.2000).- [Príl.] Šport. - (8.2.2000), s. II I
atletika, športovkyne, 796.431.4:929Sľúková, Slavomíra
Bukvajová, Jaroslava Verí, že aj zo súčasných neúspechov možno niečo vyťažiť a získať nové skúsenosti
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 7 (2000), s. 16
beh na lyžiach, športovci, 796.922.071.2(437.642)
929 Bukvajová, Jaroslava
Riaditeľ nemocnice uvoľnil svoje miesto
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 8 (2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
manažment nemocníc, lekári, 614.2(437.642):316.343.653
929 Gémeš, Juraj
Poliak, Jozef Vesmírne rozprávky - znaková reč v ríši fantázie :nepočujúci pri divadelnej tvorbe používajú intenzívnejšie svoje ďalšie zmysly
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 32 (9.2.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 6 (9.2.2000), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
výchovná dramatika nepočujúcich, 37.03:792
792.97(437.642)
Gudzová, Anna Psy sa bránia útokom :Otvárame diskusiu na tému spolu(ne)žitia človeka a zvieraťa
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 32 (9.2.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 6 (9.2.2000), s. 4
psy, 636.7
Bertová, Nina Ide o "bratislavskú" pomstu Bystrici za Mečiara? :predseda poslaneckého klubu DS v MsZ M. Toman sa vyjadril k verdiktu súčasnej vlády na margo rozvoja priestoru Stredoslovenského regiónu centra Banská Bystrica-Zvolen
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 8 (2000), s. 2
komunálna infraštruktúra, regionálny rozvoj, 352.9(437.642):338.46
DS v Bystrici a vo Zvolene súhlasí s názvom Zvolenská župa, ale chýbajú jej v nej Šahy
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 33 (10.2.2000), s. 1
Demokratická strana
verejná správa, 329.11(437.6)DS
352/354(437.6)
Toman, Miroslav Bystrica má prezidentskú kanceláriu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 33 (10.2.2000), s. 3
Slovensko
prezidentské kancelárie, 342.519
Spolupráca s arabskými krajinami :Obchodná misia do Libanonu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 33 (10.2.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
347.731.4(437.642)
Schvarzbacherová, J Aj symbolická facka môže páliť
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 8 (2000), s. 7
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kompa (Banská Bystrica, Slovensko)
Komunita zdravotne postihnutých občanov (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotne postihnuté osoby, sociálna starostlivosť, 376.4(437.642)
364.65-056.26
Bertová, Nina Vraví sa, že slovo robí chlapa a banskobystrický primátor ho dodržal :Darcovia krvi môžu využívať zľavy na cestovnom v mestskej hromadnej doprave
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 8 (2000), s. 7
Slovenský Červený kríž
darcovstvo krvi, 614.885(437.642):615.38
Budín, Richard Výkony účastníkov Banskobystrickej latky ostali hlboko za očakávaním
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 8 (2000), s. 15
ľahká atletika, 796.42.093.1
796.431.1
Goldberger, Ján Jaroslav Katriňák chce aspoň o stupienok vyššie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 33 (10.2.2000). - [Príl.] Auto moto. - Roč. 4, č. 7, s. A3
motocyklistika, športovci, 796.72:929 Katriňák, Jaroslav
Mišík, Radovan "Kruci, možno som trocha prehecoval", hovoril po márnom útoku na gentský limit Radovan Mišík
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 8 (2000), s. 15
ľahká atletika, športovci, 796.431.1
929Mišík, Radovan
Žáčiková, Lýdia Systém VTLS a autority v ŠVK Banská Bystrica
Knižnice a vedecké informácie, Roč. 30, č. 10 (1998), s. 369-374
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
informačné systémy, knižnice, 027.54:004.4:027.081
Pavlíková, Jana Po horách graduje forma na dvadsiaty deň :Miroslav Vanko bude najbližšie štartovať v Štockholme, kde chce splniť limit na HME
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 22 (10.2.2000). - [Príl.] Šport. - (10.2.2000), s. III
atletika, športovci, vytrvalostný beh, 796.422.14:929 Vanko, Miroslav
Farmadín, Klaudio Finále už bolo skôr prechádzkou :Estónca kopol do hlavy, vyrazil mu dych a po víťazstve 5:0 sa stal majstrom Európy
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 8 (2000), s. 16
karate, športovci, 796.85.093.1-053.6(497.4)
929 Farmadín, Klaudio
Bertová, Nina Podľa slov prednostu Krajského úradu P. Sečkára, reforma "poštátni" samosprávu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 9 (2000), s. 4
verejná správa, 353.2(437.642)
Bertová, Nina Padla aj otázka, či môže premiér Dzurinda, ako majiteľ "režinky" pokojne spávať, keď-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 9 (2000), s. 4
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
odbory, 331.105.442(437.64)
Tešlár, Jozef Pivo radšej dvíha nad hlavu, ako pije-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 9 (2000), s. 7
kulturistika, silový trojboj, športovci, 796.894.071(437.642)
929 Tešlár, Jozef
Krčová, Erika V ponuke ICM opatrovanie v rodinách, ale aj brigády na výletných lodiach
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 35 (12.2.2000), s. 3
Informačné centrum mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
informačné strediská, 061.66:379.8
Ocenili tvorcov najkrajších kalendárov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 36 (14.2.2000), s. 3
kalendáre, výstavy, 050.9:06.063:061.4
Lehoťan, Ivor Čo s týmto luxusom? :Po "prestupe" Mareka Matuszeka do kategórie Jozefa Krnáča vznikol v slovenskom džude ďalší hlavolam
Šport, Roč. 52, č. 226 (1.10.1998), s. 2
športovci, džudo, 796.853.23(437.642)
Matisková, Elena Využívanie CD-ROM báz dát v regionálnych knižniciach Banskobystrického kraja
Knižnice a informácie, Roč. 31, č. 3 (1999), s. 94-95
knižnice, 027.53(437.64):004.085.22
Šport-Línia prežila úskalia
Šport, Roč. 52, č. 226 (1.10.1998), s. 32
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
378.9
Kubiš, Pavol Mária Tohtoročná uzávierka: sedem medailí :Slovák Jozef Gönci je najvážnejším kandidátom na titul svetového strelca roka 1998
Šport, Roč. 52, č. 242 (20.10.1998), s. 19
športovci, športová streľba, 799.311.071.2
Schvarzbacherová, J Boh si ma získal, neľutujem
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 9 (2000), s. 9
Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa (Banská Bystrica, Slovensko)
rehoľné kongregácie, 271-055.2
Hlavybôľ z obrany : ŠK Iskra Banská Bystrica
Šport, Roč. 52, č. 207 (8.9.1998), s. 43
ŠK Iskra Banská Bystrica (Slovensko)
ľadový hokej, 796.966(437.642)
Kyselová, Alžbeta Aj junákom v parlamente časom prituhne
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 9 (2000), s. 8
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
geriatria, sociálna starostlivosť, 614.2(437.642)
616-053.9
364
Uzdravená Schwarzbacherová piata :7. kolo (finále) Svetového pohára v biatlone
Šport, Roč. 52, č. 60 (13.3.1998), s. 40.
biatlon, športovci, 796.928.093.1
Až sto metrov pred cieľom uverila :Martina Schwarzbacherová si pred treťou streleckou položkou povedala hop alebo trop
Šport, Roč. 52, č. 217 (21.9.1998), s. 3
športovci, biatlon, 796.928.071.2
Lehoťan, Ivor Schwarzbacherová uchmatla posledný bodík :4. kolo Svetového pohára a 2. kolo Biatlonovej trofeje
Šport, Roč. 53, č. 10 (14.1.1999), s. 5
biatlon, športovci, 796.928.093.1(100)
Lehoťan, Ivor Asi je už dospelá :S Martinou Schwarzbacherovou, vicemajster sveta v biatlone, o príprave, blúdení v Bulharsku, škole i peniazoch
Šport, Roč. 53, č. 173 (29.7.1999), s. 35
športovci, biatlon, 796.928.071.2
Lehoťan, Ivor Piata Schwarzbacherová bola hlboko ranená :36. Majstrovstvá sveta v biatlone 19.-27. februára 2000
Šport, Roč. 54, č. 44 (23.2.2000), s. 3
biatlon, športovci, 796.928.093.1
Račko, Peter Keď niet snahy o porozumenie sa- :tituly atletických majstrov Slovenska družstiev mužom AŠK Dukla a ženám Slávie UK
Šport, Roč. 52, č. 217 (21.9.1998), s. 29
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.42/.43(437.6:437.642)
Souček, Ľubomír Slovensko v pohybe :Behom Terryho Foxa sa 1. októbra v Banskej Bystrici začnú Dni športu ´98
Šport, Roč. 52, č. 220 (24.9.1998), s. 23
796
Riaditeľa Rooseveltovej nemocnice minister Šagát uvoľnil na vlastnú žiadosť
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 38 (16.2.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
manažment nemocníc, 614.2:316.343.653
Opäť bohatá športová ponuka :BB EXPO pozýva oddnes do soboty do Banskej Bystrice na jesennú výstavu ŠPORT LÍNIA ´98
Šport, Roč. 52, č. 225 (30.9.1998), s. 26
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
379.8
Šimčík, Ján Postup ako veľké zadosťučinenie :víťaz hokejovej 1. ligy v sezóne 94/95 v retrospektíve - ŠK Iskra Banská
Šport, Roč. 49, č. 67 (21.3.1995), s. 19
ŠK Iskra Banská Bystrica (Slovensko)
ľadový hokej, 796.966(437.642)
Mikulášski kanoisti európskymi šampiónmi :kajakári KTK Dukla Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš vicemajstrami Európy
Šport, Roč. 52, č. 247 (26.10.1998), s. 2
KTK Dukla Banská Bystrica - Liptovský Mikuláš (Slovensko)
vodný slalom, kanoistika, 797.122
Šimčík, Ján Mocenský boj znervózňoval šatňu :s bývalým trénerom Iskry Banská Bystrica Jánom Šimčíkom o pozadí neúspechu v uplynulej sezóne
Šport, Roč. 51, č. 94 (24.4.1997), s. 19
ŠK Iskra Banská Bystrica (Slovensko)
tréneri, ľadový hokej, 796.966.071.42
796.966
Gressner, Igor Štvrtá hviezdička pre Žigalovú :Majsterku sveta vo fitness včera minister obrany povýšil do hodnosti kapitána
Šport, Roč. 52, č. 219 (16.12.1998), s. 7
športovci, fitness, 796.894.071.2
Ježík, Ján "Chcem pokračovať v spolupráci s Hilgertovou" :Elena Kaliská, najúspešnejšia športovkyňa Slovenského zväzu vodného slalomu a zjazdu roku 1998
Šport, Roč. 52, č. 290 (15.12.1998), s. 23
športovci, vodný slalom, 797.122.071.2
Šimčík, Ján Po vyhodení z Nitry sú mu spoločníkom lyže, posilovňa a miesto na tribúne medzi divákmi
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 9 (2000), s. 16
ŠK Iskra Banská Bystrica (Slovensko)
tréneri, ľadový hokej, 796.966.071.42
796.966
Záležalo na osi starších :FK Dukla Banská Bystrica
Šport, Roč. 52, č. 282 (5.12.1998), s. 9
FK Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.64
Sliacky, Jozef Spolupráca na tom najcennejšom - zdraví
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 10 (2000), s. 3
výživa, stravovacie návyky, sympóziá, 613.2:061.3
Bertová, Nina Stretneme sa v detskej republike! :V Tralalande-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 10 (2000), s. 4
Junior (centrum voľného času : Banská Bystrica, Slovensko)
centrá voľného času, 379.81
Gudzová, Anna Muzikály mu sedia, ale čo sa tanca týka, tvrdí, že je drevo
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 38 (16.2.2000). - [Príl.] Direkt. Roč. 2, č. 7 (16.2.2000), s. 1, 3
speváci, herci, 792.57:929 Kollár, Dušan
Pavlíková, Jana Farmadín patrí k najvýraznejším talentom svetového karate :slovenské karate na MEJ v Cejle získalo šesť medailí a po prvýkrát zlato v súťaži družstiev
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 38 (16.2.2000). - [Príl.] Šport. - (16.2.2000), s. II
karate, športovci, 796.853.26:929 Farmadín, Klaudio
Bertová, Nina Bystrica "laboratórium" na to, ako sa dostať pod kožu korupcii
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 10 (2000), s. 6
Občianske združenie (Banská Bystrica, Slovensko)
korupcia, mestská správa, 343.352:061.23(437.462)
352.9(437.642)
Krčová, Erika Ide o "bratislavskú" pomstu B. Bystrici za Mečiara?
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 39 (17.2.2000), s. 1
regionálny rozvoj, komunálna infraštruktúra, 332.1(437.64)
338.49
Schwarzbacherová, Martina Od biatlonu si chce na čas oddýchnuť, aj preto sa rozhodla predčasne ukončiť túto sezónu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 10 (2000), s. 15
biatlon, športovci, 796.928:799.3
929 Schwarzbacherová, Martina
Balko, Jozef Pôjdu basketbalistky UMB do Európy? :Rönchettiovej pohár je pre vysokoškoláčky zatiaľ alfou a omegou
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 10 (2000), s. 15
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Joščáková, Priska Krajská konferencia knižníc Banskobystrického kraja
Knižnice a informácie, Roč. 31, č. 8-9 (1999), s. 332-336
knižnice, konferencie, 021.6:061.3(437.64)
Budín, Richard Do jarnej odvety vstupujú s odhodlaním, sú však pripravení aj na najhorší variant
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 10 (2000), s. 16
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Galvánek, Juraj RNDr. Dušan Kubíny, CSc. sedemdesiatnikom
Chránené územia Slovenska, Č. 46 (2000), s. 48-49
geológovia, 55-051
929 Kubíny, Dušan
Bertová, Nina Tanečné kreácie aj o tom, že dieťa v nás nikdy nezomiera- :Nová hudobno-tanečná kompozícia Trois-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 11 (2000), s. 4
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
tanečné kompozície, 792.8
793.32
Bertová, Nina Práca "načierno" prekvitá v našich firmách vďaka nedokonalej legislatíve
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 11 (2000), s. 4
Okresný úrad práce (Banská Bystrica, Slovensko)
nelegálna práca, 331.526.8(437.642)
PhDr. Ignác Gašparec 14.5.1915-29.6.1987
Knižnice a informácie, Roč. 27, č. 6 (1995), s. 282-283
knihovníci, osvetoví pracovníci, 02-051
929 Gašparec, Ignác
Mestský mládežnícky parlament
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 39 (17.2.2000), s. 1
Mestský mládežnícky parlament (Banská Bystrica, Slovensko)
mládežnícke organizácie, 329.78
Bertová, Nina Atmosféra a teplo domova je aj v sociálnom zariadení
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 11 (2000), s. 5
Banská Bystrica (Slovensko)
Stredisko sociálnych služieb (Banská Bystrica, Slovensko)
sociálne služby, 352(437.642)
364.442(437.642)
64.044.2
Kmeťová, Alica Pracujeme s moderným knižničným softvérom
Knižnice a informácie, Roč. 30, č. 2 (1998), s. 54-57
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, softvér, 027.021(437.642):004.4
Mázor, Martin Banská Bystrica i Zvolen budú metropolitné centrum rozvíjať spoločne
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 39 (17.2.2000), s. 3
verejná správa, regionálny rozvoj, regionálna správa, 352/354:342.26
Bruncko, Ján V kancelárii prezidenta republiky ľudia klopú na dvere :s vedúcim kancelárie prezidenta republiky v Banskej Bystrici Jánom Brunckom-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 11 (2000), s. 6
Slovensko
342.519
027.54:32
929 Bruncko, Ján
Balko, Jozef Dvakrát si balil kufre, kým sa rozhodol zostať
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 11 (2000), s. 13
hádzaná, tréneri, 796.322:796.071.42
929 Kovaľov, Viktor
Pavlíková, Jana Jan Janků sa cíti na Štiavničkách ako doma, Kirchmannová po prvýkrát aj s hudbou :Včerajšia Banskobystrická latka v skromnejších podmienkach, bez atraktívnych tvárí
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 39 (17.2.2000). - [Príl.] Šport. - (17.2.2000), s. II
ľahká atletika, 796.431.1
Uhrík, Daniel O tom, či UMB vstúpi v budúcej sezóne do pohárovej Európy, sa rozhodne až v júni
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 11 (2000), s. 14
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Krčová, Erika Ožívajú staré spory medzi Banskobystričanmi a Zvolenčanmi?
Smer dnes. Korzár, Roč.8 , č. 40 (18.2.2000), s. 1
verejná správa, regionálny rozvoj, 352/354:342.26
Poliak, Jozef Z. Hájková: Vo Švajčiarsku som našla súbor s podobnou genézou vývoja
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 40 (18.2.2000), s. 3
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 792.83
793.32
Plnenie príjmov štátneho rozpočtu za ÚDR
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 40 (18.2.2000), s. 3
Ústredné daňové riaditeľstvo SR (Banská Bystrica, Slovensko)
dane, 336.22.023(437.6)
Pavlíková, Jana Banskobystrická latka bojuje o prežitie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 40 (18.2.2000). - [Príl.] Šport. - (18.2.2000), s. III
ľahká atletika, 796.431.1
Krčová, Erika Poslanci MsZ vyzývajú vládu, aby prehodnotila svoje neodôvodnené uznesenie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 41 (19.2.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352:336.13
Vražda, Daniel Na začiatku sú biele goliere, na konci biely kôň a problémy
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 42 (21.2.2000), s. 10
Pozemné stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
stavebníctvo, internáty, 69:728.4
624.9(437.642)
Uherková, Terézia Tlače do roku 1900 vo fonde ŠVK
Knižnice a informácie, Roč. 28, č. 3 (1996), s. 122-127
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
historické knižničné fondy, staré tlače, 094"16/18":027.021
Dóka, Klára A nyitrai, besztercebányai és szepesi püspökség birtokai a 18-19. század fordulóján
Magyar egyháztörténeti vázlatok, Roč. 12, č. 1-4 (2000), s. 133-151
Rímskokatolícka cirkev
262.3(437.642)
Patráš nedal konkurentom šancu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 42 (21.2.2000). - [Príl.] Korzár víkendoval na športoviskách. - (21.2.2000), s. I
lyžovanie, športovci, 796.92:796.56
Kilián, István Vallásos és profán teátrális rendezvények a besztercebányai jezsuita iskolában :1648-1773
Magyar könyvszemle, Roč. 115, č. 4 (1999), s. 410-424
Vyššie kráľovské katolícke gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, gymnáziá, dejiny, 373.5(437.642)
Poliak, Jozef Mestá B. Bystrica a Zvolen prišli pred podnikateľské subjekty s vybranými projektmi pre investovanie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 43 (22.2.2000), s. 1
regionálny rozvoj, 332.1(437.64)
338.49
V B. Bystrici HZDS zatiaľ získalo 3500 podpisov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 43 (22.2.2000), s. 1
Hnutie za demokratické Slovensko
predčasné voľby, petičné akcie, politické strany a hnutia, 324
329.7(437.6)HZDS
Projekty na združené podnikanie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 43 (22.2.2000), s. 3
regionálny rozvoj, 330.342.17
332.1(437.64)
Schvarzbacherová, J Život naruby a ranenú dušu liečia tety v Slniečku
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 5 (2000), s. 7
Detské krízové centrum Slniečko (Banská Bystrica, Slovensko)
179.2
Martiner a Gemer so zahraničnou účasťou :zelená Heinekenu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 43 (22.2.2000), s. 4
KK Company
pivovarníctvo, 663.4
Jablonský, Pavel Súčasťou zariadenia prezidentskej kancelárie je aj vzácny obraz Dominika Skuteckého
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 43 (22.2.2000), s. 4
Slovensko
75.071.1:929 Skutecký, Dominik
Bertová, Nina Nie je nič krajšie, ako vrátiť slnko do detských očí-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 12 (2000), s. 2
Denné očné a rehabilitačné sanatórium (Banská Bystrica, Slovensko)
predškolské zariadenia, špeciálne, zdravotnícke zariadenia, liečebná rehabilitácia, 373.25:617.7-053.4
Bertová, Nina Zdravá výživa si do našich kuchýň ťažko razí cestu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 12 (2000), s. 2
výživa, stravovacie návyky, sympóziá, 613.2:061.3
Podporu poberá viac ako štvrtina nezamestnaných
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 43 (22.2.2000), s. 8
nezamestnanosť, 331.567:369.341
ZRS podporí každú akciu proti vláde
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 44 (23.2.2000), s. 1
Združenie robotníkov Slovenska
politické strany a hnutia, 329.14(437.6)ZRS
Jonášová, Helena Hádzať všetkých Rómov do jedného vreca je nespravodlivé
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 12 (2000), s. 4
Kultúrne združenie Rómov Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, 323.15(437.6=214.58):06.024
Krčová, Erika Ekonomická fakulta UMB ako prvá na Slovensku získala medzinárodný certifikát kvality
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 44 (23.2.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):33
Bendíková, Eva Bruškaté päťky žiaci v našej škole nedostávajú
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 12 (2000), s. 9
Osobitná škola internátna (Banská Bystrica, Slovensko)
internátne školy, špeciálne školy, 376.4(437.642)
37.018.3
Pripravujú celoslovenské hry telesne postihnutých
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 44 (23.2.2000), s. 3
Slovenský zväz telesne postihnutých
telesne postihnutí športovci, 796-056.26
Bertová, Nina Voľných pracovných miest je ako šafranu, na jedno pripadá vyše štyridsať párov rúk nezamestnaných-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 13 (2000), s. 1
Okresný úrad práce (Banská Bystrica, Slovensko)
nezamestnanosť, sprostredkovanie práce, 331.56 (437.642)
Budín, Richard Pri svojej ceste Slovenskom zavítala futbalová legenda Michel Patini aj do Banskej Bystrice
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 12 (2000), s. 16
zahraničné návštevy, 929Platini, Michel
796.332
Bázlik, Igor Neznesiteľne ľahké a plné vrecká hudby :hovoríme s hudobným skladateľom Igorom Bázlikom
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 89, č. 8 (1999), s. 8-9
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Bázlik, Igor
Matej Bel - veľká ozdoba Uhorska
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 89, č. 35 (1999), s. 6
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Greško, Miroslav Martina si pripadala ako vojak, ktorý strihá meter a počítala preteky do konca sezóny
Smer dnes. Korzár, Roč.8, č. 44 (23.2.2000). - [Príl.] Šport. - (23.2.2000), s. I
biatlon, športovci, 796.928.093.1
929 Schwarzbacherová, Martina
Bertová, Nina Nielen osud je k týmto deťom macošský- :Učilište pre mentálne postihnutú mládež sa tiesni v nevyhovujúcich priestoroch
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 13 (2000), s. 4
Odborné učilište pre mentálne postihnutú mládež (Banská Bystrica, Slovensko) 2 hŠVKBB.
učňovské školy, špeciálne, 376.4:377.2/.3
Greško, Miroslav Nevedela, či sa má radovať alebo plakať za medailou
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 44 (23.2.2000). - [Príl.] Šport. - (23.2.2000), s. II
biatlon, športovci, 796.928.093.1
929 Schwarzbacherová, Martina
Bertová, Nina Nevyjasnená otázka zriaďovateľov a financovania dostáva stredné odborné učilištia na kolená :kľúč k riešeniu má však v rukách vláda-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 13 (2000), s. 4
učňovské školy, odborové hnutie, finančné zabezpečenie, školstvo, 377.35(437.64)
331.105.442
Pavlíková, Jana Hala bude odrazovým mostíkom na kros :vytrvalec Vanko splnil limit na HME v Gente na poslednú chvíľu, ale hravo v slovenskom rekorde
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 44 (23.2.2000). - [Príl.] Šport. - (10.2.2000), s. III
atletika, športovci, vytrvalostný beh, 796.422.14:929 Vanko, Miroslav
Bertová, Nina Literárna Banská Bystrica sa rozkrútila na plné obrátky
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 13 (2000), s. 5
literárne podujatia, 82:061.7
Bertová, Nina Kroky vedenia Rooseveltovej nemocnice podľa banskobystrického primátora nesmerujú k spokojnosti obyvateľov
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 13 (2000), s. 7
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonomika, 614.2(437.642):33
65.012.4
Mázor, Martin V B. Bystrici otvorili centrum pre úpravu odpadov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 45 (24.2.2000), s. 1
Detox (Banská Bystrica, Slovensko)
Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadu (Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, 628.4.045:061.5(437.642)
Kontroly potvrdili existenciu "čiernej" práce
Smer dnes. Korzár, Roč.8 , č. 45 (24.2.2000), s. 1
Krajský úrad práce (Banská Bystrica, Slovensko)
nelegálna práca, 331.526.8
Budín, Richard Jozef Gönci a hádzanárky SCP B. Bystrica podľa očakávania na najvyššom stupni
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 13 (2000), s. 15
športovci, 796/799
Možnosti štúdia na fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 45 (24.2.2000), s. 4
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4
Bertová, Nina Prezident v piatok úradoval v banskobystrickej kancelárii
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 14 (2000), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
342.511(437.6)
342.519(437.642)
Bertová, Nina Optika, akou tvorí svoje koláže Ernes Svrček dokazuje, že šport a humor patria k sebe
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 14 (2000), s. 1
výstavy, výtvarní umelci, 77.04-051:061.4
741.5
929Svrček, Ernest
Bertová, Nina Informácie o Rade Európy už aj v banskobystrickej vedeckej knižnici
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 14 (2000), s. 3
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, knižničné služby, 027.54(437.642):002.61
Bertová, Nina Farba zvuku je to, čo dáva inšpiráciu tanečníkovi
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 14 (2000), s. 2
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
tanečné projekty, 792.8
793.32
Greško, Miroslav Markove siedme miesto po siedmich rokoch pri biatlone
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 45 (14.2.2000). - [Príl.] Šport. - (24.2.2000), s. II
biatlon, športovci, 796.928.093.1
796.922+799.3
Gudzová, Anna I. Saktor: Je čas riešiť problémy obyčajných ľudí
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 46 (25.2.2000), s. 1
Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky
odbory, 331.105.442:061.3(437.642)
Vall, Michal Malatinský na odchode, na Štiavničkách včera čakali tajomného cudzinca
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 46 (25.2.2000). - [Príl.] Šport. - (25.2.2000), s. III
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Minister Kanis v B. Bystrici rieši problémy armádneho športu, ale aj majetku
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 47 (26.2.2000), s. 1
Slovenská republika
armádny šport, profesionálni vojaci, 355.3(437.6)
355.233.22(437.642)
Pavlíková, Jana Matuszekovi sa olympiáda priblížila na dosah ruky
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 46 (26.2.2000). - [Príl.] Šport. - (25.2.2000), s. II
džudo, športovci, 796.853.23
Krčová, Erika KÚ je za reformu verejnej správy, ale nie v chystanej podobe
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 48 (28.2.2000), s. 1, 3
Krajský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejná správa, 352/354:342.26
Bertová, Nina Slzičky nepomôžu, bez cvičenia je totiž nádej na úspech mizivá
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 4
Denné očné a rehabilitačné sanatórium (Banská Bystrica, Slovensko)
predškolské zariadenia, špeciálne, zdravotnícke zariadenia, liečebná rehabilitácia, 373.24:615.8-053.4
Jediným finalistom spod Tatier bol vytrvalec Vanko :Na halových ľahkoatletických majstrovstvách Európy v Gente padali rekordy
Smer dnes. Korzár. Roč. 8, č. 48 (28.2.2000). - [Príl.] Šport. - (28.2.2000), s. I,
ľahká atletika, 796.42/.43
Pavlíková, Jana T. Vasiľko pri prvoligistkách Rota končí
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 48 (28.2.2000). - [Príl.] Šport. - (28.2.2000), s. IV
ASB Roto (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, tréneri, 796.323.2(437.642)
796.071.42(437.642)
929 Vasiľko, Tibor
Študenti Akadémie umení prezentujú svoje práce
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 5
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarné umenie, 378.67(437.642):061.4
027.54(437.642):061.4
Bertová, Nina Rektor banskobystrickej akadémie umení už dvakrát márne žiadal o prijatie za člena Konferencie rektorov
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 5
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
Schvarzbacherová, J Skauti bojujú hudbou proti kriminalite a drogám :Hudobný festival SOARÉ 2000 sa prepracoval do svojho tretieho ročníka
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 5
skauting, hudobné festivaly, 379.831(437.642)
78.091.4:784.66
343.6:613.83
Bertová, Nina Vnímanie sveta optikou výtvarníka Oldřicha Majdu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 5
výtvarní umelci, výstavy, 72/75.071.1:061.4(437.642)
929 Majda, Oldřich
Bertová, Nina Misia španielskych podnikateľov na návšteve v meste pod Urpínom
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 5
Slovenská obchodná a priemyselná komora
ekonomická spolupráca, 658.114
339.92(437.642:460)
347.731.4(437.642)
Schvarzbacherová, J Nie vždy sa záchranárom podarí Zubatú prekabátiť-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 11
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotníctvo, 614.2(437.642)
614.88
Budín, Richard Keď odfláknente futbalový tréning, nič sa nedeje, v thajskom boxe však potom môže prísť počas zápasu nemilosrdný knokaut
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 14
Fire Gym (klub thajského boxu : Banská Bystrica, Slovensko)
thajský box, 796.838(437.642)
Balko, Jozef Opatrenia v klube vedú k obhájeniu titulu :Prezident a tréner hádzanárok Banskej Bystrice nebol spokojný so základnou časťou
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 15
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Budín, Richard Hoci účasť v Sydney má zatiaľ istú len Korčok, zakrátko by sa k nemu mohli pripojiť aj ďalší
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 15 (2000), s. 15
Športový klub HI-TEC (Banská Bystrica, Slovensko)
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.421.071.2(437.642)
Prof. Findra: Keď sa raz rozhodnem, názor nezmením
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 49 (29.2.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
rektori, pedagógovia, 378.124:929Findra, Ján
Radvanská benzínka versus radvanské námestíčko :Dve verzie- : Radvančania už informovali banskobystrického primátora o petícii-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 16 (2000), s. 3
čerpacie stanice pohonných hmôt, 625.748.54:656.016
Príčin vzniku daňových nedoplatkov je viac
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 49 (29.2.2000), s. 4
Ústredné daňové riaditeľstvo SR (Banská Bystrica, Slovensko)
dane, 336.225.2
Pavlíková, Jana "Chcel som skončiť viac vpredu" :vytrvalec Miroslav Vanko má za sebou premiéru na HME a o niekoľko dní odchádza na MS v krose/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 50 (1.3.2000). - [Príl.] Šport. - (1.3.2000), s. III
atletika, športovci, vytrvalostný beh, 796.422.14:929 Vanko, Miroslav
Mackanič sa kvalifikoval na Paríž - Colmar
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 51 (2.3.2000). - [Príl.] Šport. - (2.3.2000), s. I
športovci, ľahká atletika, 796.421:929 Mackanič, Ľuboš
Bertová, Nina Španielske firmy a podnikatelia majú záujem o prezentáciu na našich veľtrhoch a výstavách
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 16 (2000), s. 4
Slovenská obchodná a priemyselná komora
ekonomická spolupráca, medzinárodná spolupráca, 658.114
339.92(437.642:460)
334.788(437.642)
V olympijskom klube vyhlásili najlepších technických športovcov kraja
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 51 (2.3.2000). - [Príl.] Šport. - (2.3.2000), s. II
Združenie technických a športových činností Banskobystrického kraja (Banská Bystrica, Slovensko)
športovci, 355.233.11
Schvarzbacherová, J Som povestná svojimi úrazmi na javisku
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 16 (2000), s. 7
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
herci, 792.97(437.642)
792.071.2
929 Barčákova, Marianna
Bertová, Nina Banskobystrický veľtrh FOR ARCH otvorí svoje brány :Súčasťou bude aj prvý ročník výstavy bývania a služieb pre domácnosť FOR HABITAT
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 16 (2000), s. 11
stavebníctvo, bývanie, výstavy, služby pre domácnosť, 69:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
728:64:061.4(437.642)
Bertová, Nina Prednosta KÚ P. Sečkár :Školy siahli na dno svojich možností, pomaly nebudú mať už ani na kriedu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 1
Banskobystrický kraj (Slovensko)
štátny rozpočet, 353.2(437.642):336.14
Bertová, Nina Hypermarket Tesco pre zákazníkov ťahu Bystrica-Zvolen plánujú otvoriť už v auguste tohto roku
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 5
TESCO (obchodný dom : Banská Bystrica, Slovensko)
hypermarkety, obchodné domy, 339.372.2
Vall, Michal K debaklu pod hrozbou pokuty :Hádzanárky Slávie Banská Bystrica sa súboju s Interom chceli vyhnúť
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 51 (2.3.2000). - [Príl.] Šport. - (2.3.2000), s. III
Telovýchovná jednota Slávia Pedagogická fakulta (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Bertová, Nina Nedostatok financií prinútil vedenie banskobystrického Stredného odborného učilišťa stavebného siahnuť na "zárobky" žiakov :To vyvolalo nevôľu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 6
Stredné odborné učilište stavebné, Komenského ul. (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, stredné odborné učilištia, 377.35.05:69(437.642)
Bertová, Nina Starí a chorí boli a stále sú na okraji záujmu našej spoločnosti
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 7
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
geriatria, sociálna starostlivosť, 614.2(437.642)
616-053.9
364
Mázor, Martin Nad hladinou Hrona sa bude skvieť Rybia kosť
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 52 (3.3.2000), s. 1
mosty, 624.21(437.642):69
Bertová, Nina Regionálna kultúra sa aj naďalej topí v problémoch
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 7
Krajský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
kultúra, 353.2(437.642):336.14
008(437.642)
Veľké a ušľachtilé srdce Tmavomodrých večerov
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 6
Rotary club (Banská Bystrica, Slovensko)
benefičné koncerty, zrakovo postihnuté deti, 061.235(437.642)
78.079:785.6(437.642)
364.465-053.4
M. Vášáryová podporuje začlenenie B. Bystrice do severojužnej osi
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 53 (3.3.2000), s. 1
Nadácia Ekopolis (Banská Bystrica, Slovensko)
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
regionálny rozvoj, 061.2:332.1
Vaško, Štefan Sklenená klietka obohnaná tribúnami, pripomína v mnohom boxérsky ring
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 13
Dixon club (športový klub : Banská Bystrica, Slovensko)
squash, 796.346(437.642)
Poliak, Jozef BDnR s grantom Nadácie pre deti Slovenska
Smer dnes. Korzo, Roč. 8, č. 52 (3.3.2000), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Medzi nezamestnanými pribúdajú najmä muži
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 52 (3.3.2000), s. 3
nezamestnanosť, 331.56(437.642):331.538
Gregora, Miloš Miloš Gregora :Tu nie je čo zvažovať, vzdávame sa a bude to vybavené
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 17 (2000), s. 14
Klub Slávia UMB ŠPK (športový klub : Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Greško, Miroslav Rozhodcom pripravili novú šatňu s medzinárodnými kritériami
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 52 (3.3.2000). - [Príl.] Šport. - (3.3.2000), s. III
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
V prípade uspokojovania veriteľov Vojenských stavieb ministerstvo uprednostní NBS
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 53 (4.3.2000), s. 1
Vojenské stavby (Banská Bystrica, Slovensko)
355:69
Valenčík, František Keby obmedzili chod plavárne, možno by sa čiastočne zlikvidovala Dukla
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 18 (2000), s. 14
Krytá plaváreň (Banská Bystrica, Slovensko)
rekreačné areály, kúpaliská, plavárne, 725.742:797.2
Bertová, Nina Vavríny ocenenia z veľtrhu pre stavbárov z nášho kraja
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 19 (2000), s. 4
stavebníctvo, bývanie, architektúra, výstavy, služby pre domácnosť, 69:061.4(437.642)
728:64:061.4(437.642)
72:061.4(437.642)
Poliak, Jozef "Vlak bez staníc" v Tihányiovskom kaštieli
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 53 (4.3.2000), s. 4
Stredoslovenské múzeum
výstavy, drogy, 069:908(437.64)
615.32:061.4
Otvorili informačné centrum Britskej rady
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 19 (2000), s. 4
The British Council (Banská Bystrica, Slovensko)
informačné strediská, 061.66(410:437.642)
811.111.37
Mázor, Martin Tretie metropolitné centrum Slovenska už existuje :O regióne B. Bystrica - Zvolen s prednostom OÚ vo Zvolene P. Randuškom
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 53 (4.3.2000), s. 6
regionálne centrá, súmestia, 711.4/.5
Ťaživá situácia agropotravinárskeho komplexu
Sme, Roč. 6 a 51, č. 125 (2.6.1998). - [Príl.] Podnikanie, peniaze, trh. - Roč. 4, č. 20 (2.6.1998), s. 4
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
poľnohospodárstvo, 631:061.3(437.642)
Budín, Richard Večerné cyklistické kritérium pod Urpínom korisťou Podbrezovčana Romana Broniša
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 19 (2000), s. 13
cyklistika, 796.61
Nádácia EKOPOLIS udelila granty ochranárom
Sme, Roč. 6 a 51, č. 131 (9.6.1998). - [Príl.] Regióny. - Roč. 2, č. 85 (9.6.1998), s. 3
Nadácia Ekopolis (Banská Bystrica, Slovensko)
životné prostredie, 504.06:061.27
Longauer, Ladislav Cyklistika je vraj v stave, kedy je nutné pozorne sledovať mládež a pre jej progres urobiť maximum
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 19 (2000), s. 13
CK Heavy Tools Joko Team (cyklistický klub : Banská Bystrica, Slovensko)
cyklistika, 796.61
Bertová, Nina Jedenásť nemeckých firiem z rôznych oblastí ponúka slovenským firmám spoluprácu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 20 (2000), s. 1
Slovenská obchodná a priemyselná komora
ekonomická spolupráca, 658.114
339.92(437.642:430)
347.731.4(437.642)
Otvoria najmodernejšiu skládku odpadov vo východnej Európe
Smer dnes, Roč. 8, č. 79 (12.6.1998), s. [1]
odpad, 628.472.3(437.642)
Bertová, Nina Otvorili nové informačné centrum
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 20 (2000), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
informačné strediská, 378.4(437.642)
002.6(4:437.642)
Bertová, Nina O Divadle, ktoré vzniklo bez veľkých slov a vyhlásení
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 20 (2000), s. 5
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Plavcová, Eva Keď je pre matky s deťmi jedinou záchranou charita
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 20 (2000), s. 11
Dom sv. Alžbety (Banská Bystrica, Slovensko)
sociálna pomoc, 267(437.642):364
Pavlíková, Jana Lepšie podmienky ešte nezažil :tréner Juraj Benčík bol po prvýkrát s chodcami v Bolívii, a tak skoro na ňu nezabudne
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 54 (6.3.2000). - [Príl.] Šport. - (6.3.2000), s. VIII
ľahká atletika, športovci, tréneri, 796.421:929 Benčík, Juraj
Hlaváček, Ladislav V Stožku slávnostne vyhodnotili vzduchovú streleckú súťaž
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 20 (2000), s. 13
Krajská strelecká liga, športová streľba, 799.3(437.642)
Libič, Matej Vidinou účasti na olympijských hrách žije každý deň
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 20 (2000), s. 14
moderný päťboj, športovci, 796.093.645.1(437.642)
929Libič, Matej
Bertová, Nina Model sociálnych služieb príkladom pre ostatných
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 21 (2000), s. 2
sociálne služby, sociálne služby, 364(430:437.6):061.3
Schvarzbacherová, J Niektoré dlhopisy zmenili svojho majiteľa veľmi čudným spôsobom
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 21 (2000), s. 2
RM-Systém Slovakia (Banská Bystrica, Slovensko)
dlhopisy, 336.763(437.642)
Krčová, Erika Na celosvetovej konferencii Globálne poznanie v Kuala Lumpur prezentuje SR Banskobystričan J. Mesík
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 57 (9.3.2000), s. 1
Nadácia Ekopolis (Banská Bystrica, Slovensko)
globálne hospodárstvo, informačné technológie, 061.27
339.9
Pavlíková, Jana Každá sezóna je dobrá a najlepšia ešte len príde :Horúci kandidát na udelenie voľnej karty na olympiádu Ľ. Pelach tvrdí, že mu k medaile nemá kto pomôcť
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 56 (8.3.2000). - [Príl.] Šport. - (8.3.2000), s. III
športová streľba, športovci, 799.3:929Pelach, Ľubomír
Pavlíková, Jana Jediná krajina s dvoma zástupcami vo finále :Strelca na bežiaci terč Petra Pelacha delil od medaily na ME v Mníchove iba bod
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 57 (9.3.2000). - [Príl.] Šport. - (9.3.2000), s. III
športová streľba, športovci, 799.3:929Pelach, Peter
Vall, Michal Frajerky ich vždy po tréningu počkali :Ešte stále aktívny Dalibor Vrana bilancuje 21 rokov pod deravými košmi
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 57 (9.3.2000). - [Príl.] Šport. - (9.3.2000), s. III
basketbal, športovci, 796.323.2(437.642)
929 Vrana, Dalibor
Bertová, Nina Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravuje obchodnú misiu do Turecka
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 21 (2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
ekonomická spolupráca, 658.114
339.92(437.642:560)
347.731.4(437.642)
Schvarzbacherová, J Tempum Europae, obrazový cyklus spolupráce :Integráciu Slovenska do Európskej únie má podporiť aj Projekt pre Európu - Návrat srdca, ktorý prebieha v troch stredoslovenských mestách
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 21 (2000), s. 4
duchovná kultúra, Návrat srdca (Projekt pre Európu), 008(100)
Z jedenástich vzoriek nevyhovelo sedem
Smer dnes, Roč. 8, č. 58 (10.3.2000), s. 3
Slovenská obchodná inšpekcia
ochrana spotrebiteľa, 351.824
366.5
Handzuš, Michal Michal Handzuš sa zo striebra z majstrovstiev bude tešiť až o mesiac
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 21 (2000), s. 13
ľadový hokej, športovci, 796.996.071:929 Handzuš, Michal
Mázor, Martin Jarné vody - prvé varovanie!
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 59 (11.3.2000), s. 1
Povodie Hrona (Banská Bystrica, Slovensko)
povodne, 627.51
V Skubíne voda podmyla cestu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 59 (11.3.2000), s. 1
povodne, 627.51
Hrmo, Ľubomír Manželka mu vraví, že ničiť si takto zdravie je trestný čin-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 21 (2000), s. 14
ľahká atletika, športovci, 796.422.16.071:929 Hrmo, Ľubomír
Viac nezamestnaných i poberateľov podpory
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 59 (11.3.2000), s. 3
nezamestnanosť, 331.56
Bertová, Nina Deti sa ešte môžu naučiť ekologicky myslieť a cítiť-
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 22 (2000), s. 5
Detox (Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, 628.4.045:061.5(437.642)
Bertová, Nina Radvančania sa rozhodli bojkotovať novú "benzínku"
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 22 (2000), s. 5
čerpacie stanice pohonných hmôt, 625.748.54:656.016
Vzdelávacie aktivity v USA
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 59 (11.3.2000), s. 4
Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR
zahraničné štúdium, 378.3:061.66
Schvarzbacherová, J Aj pod rukami zamazanými čerňou kvitnú stromy
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 22 (2000), s. 10
výtvarní umelci, 739.5
929 Viktorová, J.
Budín, Richard Banskobystrickým zápasníkom sa na šampionáte ušli dva tituly
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 23 (2000), s. 14
zápasenie, 796.81/.82.093.1(437.6)
Budín, Richard Družstvo SCP na konci júla zanikne, znechutený Kovaľov od hádzanej odchádza
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 23 (2000), s. 16
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, tréneri, 796.322:796.071.42
Za 45-miliónový úver ručí B. Bystrica akciami v Banke Slovakia a kaštieľom Radvanských
Sme, Roč. 6 a 51, č. 134 (12.6.1998). - [Príl.] Smer dnes. - Roč. 8, č. 79 (12.6.1998), s. 2
ekonomika, hospodárska politika, verejné financie, 332.1
Schvarzbacherová, J Rumunský prezident :Cítim sa tu ako doma- : Na návštevu Banskej Bystrice prišiel rumunský prezident E. Constantinescu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 24 (2000), s. 1
zahraničné návštevy, 342.511(498:437.642)
327(498:437.642)
Poliak, Jozef Dvojtitul s medzinárodným obsadením
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 59 (11.3.2000), s. 4
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, premiéry, 792.54(437.642)
Pavlíková, Jana V Roto Banská Bystrica zatiaľ dve nové tváre, hráčka K. Petríková a asistent Ľ. Bohuš
Sme, Roč. 6 a 51, č. 135 (13.6.1998). - [Príl.] Smer dnes. - Roč. 8, č. 80 (13.6.1998), s. 4
ASB Roto (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Univerzita M. Bela je v platobnej neschopnosti, nemôžu sa dokončiť fakulty sľúbené premiérom
Sme, Roč. 6 a 51, č. 139 (18.6.1998), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642)
Sokolová, Viera Čipky ju vrátili do života
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 59 (11.3.2000). - [Príl.] Panoráma, s. 1-2
paličkovaná čipka, čipkárky, 746.2
929 Vodecká, Emília
Bertová, Nina Náš svet okom kamery a optikou videnia amatérskych tvorcov
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 24 (2000), s. 2
amatérsky film, amatérsky videofilm, 791.43.091.4(437.642)
791.43.077(086.8)(437.6)
Králik, Ján V septembri navštívia Bystricu portugalskí podnikatelia :Možnosti investovania a spolupráce, ktoré prezentoval pri nedávnej návšteve Portugalska banskobystrický primátor zaujali
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 24 (2000), s. 5
ekonomická spolupráca, 658.114
339.92(437.642:469)
Grand prix S. Stračinu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 60 (13.3.2000), s. 3
ľudová hudba, 7.096.091.4:784.4:785
Schvarzbacherová, J Nové premostenie Hrona v Banskej Bystrici sa omeškalo o celú letnú turistickú sezónu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 24 (2000), s. 5
mosty, 624.21(437.642):69
Za 12 rokov existencie LZS v B. Bystrici sa nestalo, aby tak dlho nelietala
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 62 (15.3.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
záchranná letecká služba, 614.881:656.74(437.642)
614.2(437.642)
Poliak, Jozef Pripravujú letný tábor pre rómske deti
Smer dnes. Korzár, Roč.8 , č. 62 (15.3.2000), s. 3
Združenie mladých Rómov na Slovensku (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, 342.7(=214.58)(437.6)
323.15(=214.58):374
Vall, Michal Lezecký raj vyrástol nad obývačkou :Keď nedovolí počasie, športoví lezci si predstavia skaly na umelej stene
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 62 (15.3.2000). - [Príl.] Direkt, s. 8
športové lezenie, 796.52
Na olympijských hrách mentálne postihnutých, ktoré sa začínajú dnes, ocenia každého
Sme, Roč. 6 a 51, č. 139 (18.6.1998), s. 3
mentálne postihnutí, 796-056.36
Kauza predaja sporného pozemku na Karlove firme Drukos je na súde
Sme, Roč. 6 a 51, č. 139 (18.6.1998). - [Príl.] Sme stRed. - Roč. 1, č. 1 (18.6.1998), s. [1]
Drukos (Banská Bystrica, Slovensko)
334.72(437.642)
Otvorili lôžkové geriatrické oddelenie
Sme, Roč. 6 a 51, č. 139 (18.6.1998). - [Príl.] Sme stRed. - Roč. 1, č. 1 (18.6.1998), s. [1]
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
geriatria, 614.2(437.642)
613.98
Walterová, Ivana Mama jej životný úspech dokonca oplakala
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 24 (2000), s. 16
plávanie, športovci, 797.212.071:929 Walterová, Ivana
Bertová, Nina Svetová špička oftalmológov sa stretla na medzinárodnom kongrese v B. Bystrici
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 1
očné lekárstvo, sivý zákal šošovky, 617.741-004.1-089:061.3
Krčová, Erika Odborné učilištia chcú zabrániť divokej integrácii mentálne postihnutej mládeže
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 63 (16.3.2000), s. 1
mentálne postihnutí, učňovské školy, 376.42:377.35-056.36
Očná banka skráti čakanie na transplantáciu
Sme, Roč. 6 a 51, č. 141 (20.6.1998), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
očné banky, transplantácie, očné lekárstvo, 617.7:616-089.843
V BDnR poprední herci
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 63 (16.3.2000), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Bertová, Nina Banskobystrická opera v meste hudobných "fajnšmekrov" :Vedenie banskobystrickej opery prijalo ponuku naštudovať operetu rakúskeho skladateľa predovšetkým z ekonomických dôvodov : Znamenalo to totiž istý príjem pre divadlo i účinkujúcich
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 1
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
operety, 792.54(437.642):792.562
Poliak, Jozef Umenie pečiatky vnímajú návštevníci Hodinovej veže vertikálne :Sme stRed sa pýta členov výtvarnej asociácie Network, Milana Sokola, Stanislava Troppa, Jána Husára a Kataríny Sokolovej
Sme, Roč. 6 a 51, č. 141 (20.6.1998). - [Príl.] Sme stRed. - Roč. 1, č. 3 (20.6.1998), s. 3
mail art, výstavy, 7.036:656.8:061.4(437.642)
Kováč, Imrich Prázdninové dni môžu stráviť naši juniori s Juniorcentrom
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 4
Junior (centrum voľného času : Banská Bystrica, Slovensko)
centrá voľného času, 379.81
Nefalšovaná ukážka profesionálneho thajského boxu dnes v B. Bystrici
Sme, Roč. 6 a 51, č. 141 (20.6.1998). - [Príl.] Sme stRed. - Roč. 1, č. 3 (20.6.1998), s. 4
thajský box, 796.838
Bertová, Nina Kvôli nedostatku finančných prostriedkov musia obmedzovať počet operácií
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 4
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
očné lekárstvo, choroby oka, 617.7-089
614.2(437.642)
Pavlíková, Jana Plávať na úrovni osobných rekordov :Na plaveckých MS v Aténach aj Walterová a Domanický
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 63 (16.3.2000). - [Príl.] Šport. - (16.3.2000), s. II
plávanie, športovci, 797.21
Poliak, Jozef Verejný odposluch súťažných nahrávok hudobného folklóru
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 64 (17.3.2000), s. 3
ľudová hudba, 7.096.091.4:784.4:785
Zajtra odštartujú vo Zvolene Banskobystrický triatlon
Sme, Roč. 6 a 51, č. 146 (26.6.1998). - [Príl.] Sme stRed. - Roč. 1, č. 6 (26.6.1998), s. 4
Trian ŠK UMB Otčina (Banská Bystrica, Slovensko)
triatlon, 796.093.643
Greško, Miroslav Platini verí, že na stredné Slovensko priviezli slnko
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 64 (17.3.2000). - [Príl.] Šport. - (17.3.2000), s. II
futbal, 796.332
Krčová, Erika Prednostka MsÚ Oľga Snopková: Mali sme UNI INVEST viac preveriť, ale ja mám svedomie čisté
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 65 (18.3.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352:336.13
Bertová, Nina Búranie hraníc medzi fakultami otovorí nové možnosti
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.4(437.642)
Spolupráca povedie k spoločným projektom
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 65 (18.3.2000), s. 3
Centrum vzdelávania neziskových organizácií (Banská Bystrica, Slovensko)
miestna samospráva, mimovládne neziskové organizácie, 061.2:352.9
Grand Prix S. Stračinu skladbe Na svitaní/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 65 (18.3.2000), s. 3
ľudová hudba, 7.096.091.4:784.4:785
Bertová, Nina Na doskách banskobystrickej Štátnej opery v repertoárovej ponuke ďalšia lahôdka pre milovníkov baletného umenia
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 10
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.86(437.642)
Šebo, Jozef Za Alexandrom Púchym
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 65 (18.3.2000), s. 3
Divadelný súbor Andreja Sládkoviča (Banská Bystrica, Slovensko)
herci, ochotnícke divadlo, 792.077:929 Púchy, Alexander
Miškovič, Ján V Oulton Broad sa ukázalo, že vodný motorizmus je len pre tvrdých chlapov
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 13
vodný motorizmus, športovci, lodné modelárstvo, 797.15.093.1(100)
796.154
Pavlíková, Jana Hazuchová túži čo najviac hrávať a bodovať :ABS Roto skončí v lige na 9. mieste možno aj preto, že sa menia hráčky a družstvo sa nemôže zohrať
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 65 (18.3.2000). - [Príl.] Šport. - (18.3.2000), s. II
ASB Roto (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Budín, Richard Hádzaná sa v Banskej Bystrici, i keď na amatérskej úrovni, predsa len bude hrať! :Ponuka od Mariána Vavru MSJ bola lákavá, Viktor Kovaľov ju však odmietol : Aj preto budú v novom ročníku ambície skoromné
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 14
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Budín, Richard Medzi kandidátmi na post trénera basketbalistiek UMB je aj Ľubomír Doušek
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 25 (2000), s. 14
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Vražda, Daniel Ministerka Machová zatiaľ zostáva na svojom poste, Sládečka zbavili členstva v SOP
Smer dnes. Korzár, Roč.8 , č. 66 (20.3.2000), s. 1
politické strany a hnutia, 329.14(437.6)SOP
929 Machová, Mária
Bertová, Nina Doc. V. Didiho zvolili za nového rektora Akadémie umení :svojej funcie sa ujme práve v období, kedy sa bude rozhodovať o akreditácii fakúlt
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 26 (2000), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
378.113.1(437.642)
Krčová, Erika Primátor Králik nedôveruje polícii a s postupom prednostky sa stotožňuje
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 67 (21.3.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352:336.13
Bertová, Nina Hudba nepozná hraníc, jazykovú bariéru, nepotrebuje tlmočníka :pedagógovia a študenti banskobystrickej Akadémie umení sa snažia vytvoriť v meste pod Urpínom novú tradíciu medzinárodných festivalov, súťaží a výstav: V najbližších dňoch sa uskutoční prvé takéto podujatie
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 26 (2000), s. 4
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
súťaže interpretačné, hudba pre cimbal, 78.091.4:787.6
378.67(437.642):378.096:78
Poliak, Jozef Klub rómskych žien pripravuje v Môlči druhú etapu projektu adaptácie rómskej osady
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 67 (21.3.2000), s. 3
Klub rómskych žien (Banská Bystrica, Slovensko)
rómske ženy, kluby, 323.15(=214.58):061.23
V Banskobystrickom kraji 81 tisíc nezamestnaných
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 67 (21.3.2000), s. 8
nezamestnanosť, 331.56
Mečiarová, Jana Problémy sa majú riešiť tam, kde aj vznikli
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 26 (2000), s. 10
Vidiecka organizácia pre komunitné aktivity (občianske združenie : Slovensko)
332.1:911.373(437.6)
658.114.017.2/.3(437.6)
Pod Urpín prídu španielski podnikatelia
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 68 (22.3.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
podnikanie, 330.342.172
347.731.4(437.642)
Budín, Richard Mladí pretekári ešte nedorástli na to, aby sa prepracovali medzi olympijskú elitu
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 26 (2000), s. 13
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
moderný päťboj, 796.093.645.1(437.642)
Domáci titul pre Malátka :Prvenstvo z medzinárodných majstrovstiev Slovenska v modernom päťboji putuje do Maďarska
Šport, Roč. 52, č. 190 (17.8.1998), s. 23
moderný päťboj, 796.093.645.1(437.6)
V Popovič v Štátnej galérii
Smer dnes. Korzár, Roč.8, č. 68 (22.3.2000), s. 3
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 069:73/76
75.071.1:929Popovič, Vladimír
Vall, Michal Chabreček po úraze kolena nemá šancu bojovať o Sydney
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 69 (23.3.2000). - [Príl.] Šport. - (23.3.2000), s. II
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
moderný päťboj, 796.093.645.1(437.642)
Krčová, Erika Podľa M. Buceka list primátora Králika útočí na zdravý rozum
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 69 (23.3.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
manažment nemocníc, 614.2(437.642)
Budín, Richard V čase, keď jeho dcéra vybojovala olympijský limit, zvíťazil syn Michal na Majstrovstvách Slovenska žiakov
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 26 (2000), s. 14
ľahká atletika, 796.421-051(437.642)
796.421.093.1(4)
Račko, Peter Najviac prekvapila Blažeková :Kollár a Štefan Malík s olympijskou istotou, Malíková v limite na MSJ a tím celkovo štvrtý
Šport, Roč. 54, č. 140 (19.6.2000), s. 3.
ľahká atletika, 796.421-051(437.642)
796.421.093.1(4)
Úspešná Obchodná akadémia v B. Bystrici má 30 rokov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 69 (23.3.2000), s. 3
Obchodná akadémia, Skuteckého ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
stredné školy, 373.544
Poliak, Jozef Literárna Banská Bystrica
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 69 (23.3.2000), s. 3
literárne podujatia, 82:061.7
Budín, Richard Banskobystrickému plávaniu hrozí katastrofa :Ak sa naplní rezultát zo zasadnutia MsZ, krytá plaváreň bude zatvorená
Banskobystrický Žurnál, Roč. 1, č. 26 (2000), s. 16
Plavecký klub (Banská Bystrica, Slovensko)
plávanie, rekreačné areály, 725.742:797.2
Poliak, Jozef Mesto ako B. Bystrica by malo mať záujem vlastniť galériu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 70 (24.3.2000), s. 6
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
069:73/79
Poliak, Jozef "Hápečko" má desať rokov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 70 (24.3.2000), s. 6
Hasiaci prístroj (punk-rocková skupina : Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné skupiny, 78.071.2:784.66
Pavlíková, Jana V plejáde najlepších športovcov mesta Banská Bystrica najvyššie ocenenie strelcovi Göncimu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 71 (25.3.2000). - [Príl.] Šport. - (25.3.2000), s. II
najúspešnejší športovci, 796/799
Pásztor, Ladislav Správa o činnosti ASL SLK prednesená na zhromaždení delegátov v B. Bystrici 10.10.1998
Bulletin Asociácia súkromných lekárov SR, Roč. 1, č. 4 (1998), s. 12-13
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
lekári, 614.258(437.6):061.3
Krčová, Erika Najvyšší čas, aby sa našim hotelom a reštauráciám blyslo na lepšie časy
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 72 (27.3.2000), s. 1
hotelierstvo, 640.4:061.2(437.6)
Pavlíková, Jana Farmadín je extratrieda, Remiášová kráľovná :na majstrovstvách Slovenska v karate päť titulov pre KK UMB Banská Bystrica/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 72 (25.3.2000). - [Príl.] Šport. - (27.3.2000), s. IV
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
karate, 796.853.26
Vall, Michal Najmenší skákal na Králikoch najďalej :Rakúsky tínejdžer Manuel Fettner dvakrát prekonal rekord mostíka
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 72 (27.3.2000). - [Príl.] Šport. - (27.3.2000), s. V
lyžovanie, 796.925
Nespokojnosť s prácou primátora
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 73 (28.3.2000), s. 1
primátori, 352-057.177(437.642)
929 Králik, Ján
Divadlo z Pasáže na festival do Dánska
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 73 (28.3.2000), s. 3
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Vall, Michal K úplnej spokojnosti chýbalo niekoľko metrov :podľa dvojnásobného majstra Slovenska v skokoch na lyžiach Mateja Urama sa dá dobre zaskákať aj v daždi
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 73 (28.3.2000. - [Príl.] Šport. - (28.3.2000), s. III
lyžovanie, 796.925
Pavlíková, Jana Spolužiačka ju privítala haluškami :karatistka Remiášová žije už dva roky v Taliansku, kde sa pripravuje aj na trénerské povolanie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 73 (28.3.2000). - [Príl.] Šport. - (28.3.2000), s. IV
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
karate, športovci, 796.853.26(437.642)
Gudzová, Anna Každé dieťa má právo na čas i pozornosť učiteľa a právo postupovať vlastným tempom :v Škole hrou učitelia neznámkujú a prispôsobujú sa potrebám detí/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 73 (28.3.2000). - [Príl.] Šport. - (28.3.2000), s. VII
alternatívne školstvo, základné školy, 371.3
373.3(437.642)
Ako zvýšiť kvalitu života na vidieku
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 74 (29.3.2000), s. 1
miestna samospráva, regionálny rozvoj, 352.9:061.2(437.6)
332.1(437.64)
Gudzová, Anna Absolventi majú šancu uplatniť sa na trhu práce :Akadémia vzdelávania - najväčia inštitúcia vzdelávania dospelých
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 74 (29.3.2000). - [Príl.] Šport. - (29.3.2000), s. IV
Akadémia vzdelávania
vzdelávanie dospelých, 374.7(437.642)
Kelemen, Milan Garáže na Povstaleckej nie sú dokončené ani dva roky po kolaudácii
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 75 (30.3.2000), s. 3
garáže, 725.381:69
Poliak, Jozef V Štúdiu tanca premiéra projektu Trois
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 75 (30.3.2000), s. 4
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 793.32
792.83
Gönci v rekordérskej forme :Svetový pohár na olympijskej strelnici v Sydney
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 75 (30.3.2000). - [Príl.] Šport. - (30.3.2000), s. I
športovci, športová streľba, 799.311.071.2
929 Gönci, Jozef
Banskobystrickí plavci menili redordné tabuľky
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 75 (30.3.2000). - [Príl.] Šport. - (30.3.2000), s. III
Plavecký klub (Banská Bystrica, Slovensko)
plávanie, 797.2
Krčová, Erika Mesto má po rokoch reálnu šancu získať Polikliniku na Hornej ulici
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 76 (31.3.2000), s. 1
Poliklinika, Horná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, 614.2:338.246
Poliak, Jozef E. Svrček a SSM olympiáde v Sydney
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 76 (31.3.2000), s. 4
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 069:908(437.64)
741.5:929 Svrček, Ernest:061.4
Vražda, Daniel Prezident Schuster venuje tridsaťtisíc na nákup kníh do ŠVK
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 77 (1.4.2000), s. 1
Štátna vedecká knižnica (Banská Bystrica, Slovensko)
06.044.2:929 Schuster, Rudolf
027.54
Krčová, Erika Pre odborné učilište v B. Bystrici sa stále vhodné priestory nenašli
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 78 (3.4.2000), s. 1
Odborné učilište (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, učňovské školy, 376.4
Pavlíková, Jana Šport je jeho životným štýlom :chodec Peter Korčok, ktorý sa nominoval na OH v Sydney, sa chce do konca sezóny zlepšiť aj na dvadsiatke
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 80 (5.4.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 14 (5.4.2000), s. 8
atletika, chôdza, športovci, 796.421:929Korčok, Peter
Pavlíková, Jana Posilňuje, regeneruje a čaká na teplo :guliar Pavel Pankúch, ktorý ma za sebou sústredenie na Malorke, myslí na 20 metrov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 81 (6.4.2000). - [Príl.] Šport. - (6.4.2000), s. II
atletika, športovci, 796.433.1:929
Aj obchodný záujem o B. Bystricu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 82 (7.4.2000), s. 1
regionálny rozvoj, zahraničné návštevy, 332.1(437.64)
327(73:437.642
Krčová, Erika Radvančania petíciu s vyše 860 podpismi už odovzdali primátorovi
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 82 (7.4.2000), s. 1
mestské centrá, 711.523
Greško, Miroslav Niektorí hráči naznačili, že hrať za Duklu je pre nich trest :Nové vedenie banskobystrického klubu nesedí na stoličkách a hľadá vhodné typy pre budúcnosť
Smer dnes, Roč. 8, č. 82 (7.4.2000). - [Príl.] Šport. - (7.4.2000), s. II
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332(437.642)
Seminár o etnických menšinách
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 83 (8.4.2000), s. 3
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
etnické menšiny, 323.15
378.4:32
Kelemen, Milan Termín obnovenia výstavby naďalej vo hviezdach :Investorov neláka ani dobrá poloha
Smer dnes. Korzár, Roč. 8 , č. 84 (10.4.2000), s. 1
autobusové stanice, 725.388(437.642)
Krčová, Erika Tritisíc podnikateľských subjektov ukončilo vlani činnosť
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 84 (10.4.2000), s. 3
podnikanie, 330.342.172
Podnikatelia do Libanonu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 86 (12.4.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
347.731.4(437.642)
Gudzová, Anna Tak dobre, ako sa len dá :Fischer turné 2000 v Banskej Bystrici/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 86 (12.4.2000), s. 4
benefičné koncerty, 78.079:785.6(437.642)
Vall, Michal Päťbojár Áč preteky dobre rozbehol a v Holandsku mal na prvú šestku
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 86 (12.4.2000). - [Príl.] Šport. - (12.4.2000), s. IV
moderný päťboj, 796.093.645.1(437.642)
Krčová, Erika Slovenská pošta začala nakupovať dlhopisy FNM
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 87 (13.4.2000), s. 1
kupónová privatizácia, 332.025.28
Kvety z celého sveta
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 87 (13.4.2000), s. 1
záhradníctvo, okrasné rastliny, výstavy, 635.9:061.43(437.642)
Pavlíková, Jana Po ročnej odmlke opäť v mokrom raji :V Banskej Bystrici vyriešili problém plaveckej negramotnosti spôsobom, ktorý patrí na Slovensku medzi ojedinelý/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 87 (13.4.2000), s. 10
plavecký výcvik, 797.2
Mnohých očarili aj "lietajúce kvety" z Indonézie a Malajzie
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 88 (14.4.2000), s. 1
záhradníctvo, okrasné rastliny, výstavy, 635.9:061.43(437.642)
Krčová, Erika Geriatria v regióne B. Bystrica by mala mať trikrát viac lôžok
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 88 (14.4.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
geriatria, 614.2(437.642)
616-053.9
Poliak, Jozef V BDnR odovzdali včera Putovného Pištáčika
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 89 (15.4.2000), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Volf označil banskobystrického primátora Králika za stúpenca radikálneho krídla v SDĽ
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 90 (17.4.2000), s. 1
Strana demokratickej ľavice (Slovensko)
politické strany a hnutia, 352-051:929Králik, Ján
329.14(437.6)SDĽ
V rytme samby, rumby a valčíka
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 90 (17.4.2000), s. 3
spoločenské tance, 793.3
Vražda, Daniel Tmavomodré rotariánske večery na pomoc tým, čo to potrebujú
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 90 (17.4.2000), s. 3
Rotary club (Banská Bystrica, Slovensko)
benefičné koncerty, 061.235(437.642)
78.079:785.6(437.642)
"Veď jedno slnko svieti nám-"
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 90 (17.4.2000), s. 4
detské domovy, 78.091.4:785.6
37.018.3
Pavlíková, Mariana "Havraními piesňami" očaril Juraj Kostúrik
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 90 (17.4.2000). - [Príl.] Šport. - (17.4.2000), s. XII
umelecký prednes, 808.54:06.063
Poliak, Jozef Abstraktné gestá D. Čárskeho v B. Bystrici
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 92 (19.4.2000), s. 3
Slovenská sporiteľňa (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:929 Čársky, Dávid
061.4
Krčová, Erika Hoci krajský úrad šetrí, dlhy neúmerne rastú
Smer dnes, Roč. 8, č. 92 (19.4.2000), s. 1
Banskobystrický kraj (Slovensko)
štátny rozpočet, 353.2(437.642):336.14
Poliak, Jozef Neustále na ceste za divákom :Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici vzniklo pred štyridsiatimi rokmi
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 92 (19.4.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 16 (19.4.2000), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Pavlíková, Jana Doušek z UMB odchádza, basketbal však miluje :Hráčky SCP Ružomberok získali bez problémov aj jedenásty titul, UMB skončila na 2. mieste
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 95 (25.4.2000). - [Príl.] Šport. - (22.4.2000), s. VIII
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Krčová, Erika Pravicoví poslanci kritizujú primátora Králika, ale jeho "hlavu" nechcú
Smer dnes. Korzár, Roč. 9, č. 96 (26.4.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352:336.13
Pavlíková, Jana Skokan, ktorý prvý raz preskočil dvojmetrovú výšku :Vysokoškolský basketbal v Banskej Bystrici sa vrátil na vrchol - ženy UMB skončili v sezóne 1999/2000 druhé
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 96 (26.4.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 17 (26.4.2000), s. 8
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Vall, Michal Horehronci stoja pred historickou šancou :Volejbalový reprezentant Pavol Chudík si želá, nech vo finále Púchov - Dubová vyhrá lepší
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 96 (26.4.2000), s. 2
volejbal, športovci, 796.325
Vražda, Daniel O novej bezpečnostnej architektúre Európy v B. Bystrici
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 97 (27.4.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
bezpečnostná politika, 327.33
378.632
Najviac upútal interiér Kongresovej sály krajského úradu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 97 (27.4.2000), s. 3
Krajský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
725.13
72.012.8
V Múzeu SNP fotografie vojnových korešpondentov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 97 (27.4.2000), s. 3
Múzeum Slovenského národného povstania (Banská Bystrica, Slovensko)
fotografia, fotografi, výstavy, svetová vojna, 1939-1945, 069:94(437.6)SNP
77.03:061.4
Krčová, Erika Prednostka O. Snopková, ktorú chcela časť poslancov odvolať, sa rozhodla odísť do dôchodku
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 98 (28.4.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352.2.075(437.642):929Snopková, Oľga
352:336.13
Kelemen, Milan Prvý deň vozili zadarmo
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 99 (29.4.2000), s. 1
mestská hromadná doprava, autobusová doprava, 656.132(437.642)
Mázor, Martin Študenti takmer ako profesionáli
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 99 (29.4.2000), s. 3
Baťa Junior Achievement (Banská Bystrica, Slovensko)
374.3:061.27(437.642)
Strany sa nedohodli a namiesto doterajších dvoch mítingov boli až štyri
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 100 (2.5.2000), s. 1
327.321
Krčová, Erika Exprimátor Presperín sa údajne nemieni uchádzať o najvyšší post v SOP
Smer dnes, Roč. 8, č. 1000 (2.5.2000), s. 3
politické strany a hnutia, 329.14(437.6)SOP
Najvyššia nezamestnanosť na juhu kraja
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 100 (2.5.2000). - [Príl.] Šport. - (2.5.2000), s. VI
nezamestnanosť, 331.56
Poliak, Jozef Na strednom Slovensku ministri životného prostredia asociovaných krajín
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 101 (3.5.2000), s. 1
životné prostredie, filmové festivaly, 791.43.091.4:502:504
Gudzová, Anna Niektoré hranice môže človek prekračovať donekonečna, sám ich však nikdy neprekoná
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 101 (3.5.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 18 (3.5.2000), s. 1,3
Sanarea (zdravotnícke zariadenie : Banská Bystrica, Slovensko)
psychiatria, zdravotnícke zariadenia, 616.89
Slovensko na veľtrhoch cestovného ruchu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 103 (5.5.2000), s. 3
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
Mázor, Martin Lesk a bieda múzeí
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 104 (6.5.2000), s. 3
Stredoslovenské múzeum (Banská Bystrica, Slovensko)
múzeá, 069:908(437.64)
Bartoš, Ondrej Jarná záhrada v Banskej Bystrici školou pre návštevníkov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 104 (6.5.2000). - [Príl.] Panoráma, s. 5
Kvetena - jarná záhrada
záhradníctvo, okrasné rastliny, výstavy, 635.9:061.43(437.642)
Memoriál Juraja Ondra sľubuje kvalitu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 104 (6.5.2000). - [Príl.] Šport. - (6.5.2000), s. IV
moderný päťboj, 796.093.645.1(437.6)
Nemecké firmy ponúkajú spoluprácu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 105 (9.5.2000), s. 4
Slovenská obchodná a priemyselná komora
347.731.4(437.642)
Posledná premiéra v starých priestoroch
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 105 (9.5.2000), s. 4
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Pavlíková, Jana O kvalitné podujatie môžu prísť veľmi rýchlo :Víťazmi Fišer a Veselovská
Smer, Roč. , č. (). - [Príl.] Šport. - (9.5.2000), s. IV
moderný päťboj, 796.093.645.1(437.6)
Pavlíková, Jana Keď zbadal rozhodcu, vedel, že je zle :Farmadín sa po vypadnutí zdravo nahneval a na druhý deň sa tešil z bronzovej medaily
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 107 (11.5.2000). - [Príl.] Šport. - (11.5.2000), s. III
karate, športovci, 796.853.26:929 Farmadín, Klaudio
Krčová, Erika Poisťovňa Otčina zasa zisková
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 108 (12.5.2000), s. 3
Poisťovňa Otčina, a. s. (Banská Bystrica)
poisťovne, 368.032
Gudzová, Anna Za slovom "čerešničky" sa nemusí ukrývať len chutné ovocie, ale aj čoraz nechutnejší komunisti
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 110 (15.5.2000), s. 3
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné diskusie, 792.97(437.642)
06.053.53(437.642)
Doušek šéftrénerom v ASB Roto
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 110 (15.5.2000). - [Príl.] Šport. - (15.5.2000), s. VIII
ASB Roto (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Úspešný Týždeň dobrovoľníctva
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 111 (16.5.2000), s. 3
dobrovoľníctvo, 364.62
061.23
Chodecká matematika s odmocninou
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 112 (17.5.2000). - [Príl.] Šport. - (17.5.2000), s. III
Športový klub HI-TEC (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, 796.421(437.642)
Krčová, Erika Radvančania zostali z reakcií niektorých poslancov rozčarovaní
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 113 (18.5.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
mestské centrá, 711.523
352
Gudzová, Anna Odlesky kovu v histórii Pohronia
Smer dnes, Roč. 8, č. 113 (18.5.2000), s. 3
baníctvo, výstavy, 622(437.6)(091):061.4
Pavlíková, Jana Hodil na hranicu svetovej úrovne
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 113 (18.5.2000). - [Príl.] Šport. - (18.5.2000), s. III
ľahká atletika, športovci, 796.433.2:929 Bokor, Marián
Greško, Miroslav Nikto mu nemusel sľubovať peniaze, prišiel by aj zadarmo :Hokejista St. Louis Blues Michal Handzuš nemá v americkom byte nič prepychové, naopak všetko má vypožičané
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 118 (24.5.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 21 (24.5.2000), s. 1, 8
ľadový hokej, športovci, 796.966:929 Handzuš, Michal
Greško, Miroslav Klub nemohol plniť finančné nároky niektorých hráčov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 114 (19.5.2000). - [Príl.] Šport. - (19.5.2000), s. III
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Krčová, Erika Od septembra v B. Bystrici už len dvoje mestských detských jaslí
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 115 (20.5.2000), s. 1
detské jasle, predškolské zariadenia, 373.22
Cesty do najkrajších kútov prírody :Značkárom nemôže byť hocikto
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 115 (20.5.2000), s. 4
turistické značkovanie, 796.51
Krčová, Erika Podľa prezidenta ASL SR L. Pásztora sa väčšina lekárov rozhodne pre štátnu prax
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 116 (22.5.2000), s. 1
lekári, 614.258(437.6):061.3
Na jedno voľné miesto čaká vyše 160 uchádzačov o prácu
Smer dnes, Roč. 8, č. 117 (23.5.2000), s. 10
nezamestnanosť, 331.56
Pavlíková, Jana Hádže oštepom Železného a v tretrách o jeden a pol čísla väčších :Oštepár Marián Bokor tohtoročný cieľ už prekročil a ako prvý Slovák prehodil novým typom oštepu 80 metrov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 118 (24.5.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 21 (24.5.2000), s. 7
ľahká atletika, športovci, 796.433.2:929 Bokor, Marián
Sokolová, Viera Z jeho obrazov vyžaruje pokoj
Smer dnes. Korzár., Roč. 9, č. 121 (27.5.2000). - [Príl.] Panoráma, s. 3
etnografi, múzejníci, 069-051
75.077:929Štens, Viktor
Gudzová, Anna Miesto, kde vás neodmietnu :Za skratkou CPPS je ukryté pochopenie a pomoc
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 122 (29.5.2000), s. 3
Centrum poradensko-psychologických služieb (Banská Bystrica, Slovensko)
psychologické poradne, 159.9
364.442.2
Pavlíková, Jana Banskobystrická kladina pre Ruščinovú.V meste pod Urpínom sa súťaže v športovej gymnastike rozrástli o Memoriál Alojza Drexlera
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 122 (29.5.2000). - [Príl.] Šport. - (29.5.2000), s. VIII
športová gymnastika,
Na obzore útvar na potláčanie daňových podvodov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 123 (30.5.2000), s. 1
Ústredné daňové riaditeľstvo SR (Banská Bystrica, Slovensko)
336.225.2
Rektor Akadémie umení A. Melicher odstúpil
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 124 (31.5.2000), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
vysoké školy, 378.67(437.642)
378.113.1(437.642)
Pavlíková, Jana Keby to bolo naostro, dostala by vysoké známky
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 124 (31.5.2000). - [Príl.] Šport. - (31.5.2000), s. III
športová gymnastika, 796.41
Baranová, Daniela Ján Bakoss :obeť fašistických represálií
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 5 (1995), s. 35
kňazi, Slovenské národné povstanie, 1944, 284.1:262.14
929 Bakoss, Ján
94(437.6)SNP
323.22(437.6)
Tvrdoň, Igor Tebe, Pane náš, spievame novú pieseň- :Pri otvorenom denníku skladateľa : K 120. výročiu narodenia Viliama Figuša-Bystrého
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 10 (1995), s. 75
hudobní skladatelia, 78.071.1
929 Figuš-Bystrý, Viliam
Baranová, Daniela Major Daniel Kováč :jeden z mužov protifašistického odboja, vojenský duchovný
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 38-39 (1995), s. 298
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, vojenskí duchovní, 262.14:284.1-051
929 Kováč, Daniel
94(437.6)SNP
Baranová, Daniela Pavel Hronec :človek širokého rozhľadu a činnosti, nielen v cirkvi
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 41 (1995), s. 322
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, vojenskí duchovní, 262.14:284.1-051
929 Hronec, Pavol
94(437.6)SNP
Šoka, Milan Remeslá s patinou exotiky :Zaujímavé historky z histórie
Smer dnes, Roč. 7, č. 250 (31.10.1997), s. 3
cechy, remeslá, 334.782
Baranová, Daniela Neznámy antifašista Pavol Hronec
Bojovník, Roč. 40, č. 22 (1995), s. 7
Evanjelická cirkev a.v
kňazi, vojenskí duchovní, 262.14:284.1-051
929 Hronec, Pavol
94(437.6)SNP
Očenášová-Štrbová, Slavomíra Príležitosť čerpať z duchovných fondov, oživovať sa v láske
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 49 (1995), s. 400
Evanjelický cirkevný zbor a. v. (Banská Bystrica, Slovensko)
cirkevné zbory, 284.1
061.75
94(411).05
Krčová, Erika Rektor UMB M. Murgaš: Ideme búrať kamenné múry medzi fakultami
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 127 (3.6.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4
Prvý Podlavický deň detí :Ihrisko je lepšie ako strecha garáží
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 127 (3.6.2000), s. 3
detské ihriská, 712.256:69(437.642)
Očenášová-Štrbová, Slavomíra -A slovo bolo u Boha
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 85, č. 49 (1995), s. 401
umelecký prednes, amatérsky, kresťanská literatúra, 808.54:06.063(437.642)
Je to nádherná hra, nemá chybu :Víkend v znamení go
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 128 (5.6.2000), s. 3
Go klub MOYO (Banská Bystrica, Slovensko)
spoločenské hry, 794.246
Bárdiová, Marianna Za Jaromírom Bázlikom
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 87, č. 2 (1997), s. 7
právnici, kultúrni činitelia, 347.96
929 Bázlik, Jaromír
Dubíny, Ján Opýtali sme sa- :Jána Dubínyho, farára cirkevného zboru v Banskej Bystrici
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 87, č. 2 (1997), s. 1
Evanjelický cirkevný zbor a. v. (Banská Bystrica, Slovensko)
cirkevné zbory, 284.1(437.642)
Greško, Miroslav Šaľa si spod Urpína odviezla piaty titul :Banskobystrické hádzanárky nedokázali zopakovať výkon zo soboty a v nedeľu prehrali vysokým rozdielom
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 128 (5.6.2000). - [Príl.] Šport. - (5.6.2000), s. III
HC SCP Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Dišková, Dana -ísť za každou dúhou- :Aj v EG B. Bystrica prví maturanti
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 87, č. 27 (1997), s. 4
Evanjelické gymnázium (Banská Bystrica, Slovensko)
gymnáziá, stredné školy, 373.54(437.642):284.1
Zimániová, Tatiana Ako to bolo :Cirkevný zbor v B. Bystrici-Radvani je známy o. i. svojou Evanjelickou akadémiou : Jej posledné tohoročné stretnutie sa uskutočnilo v zaplnenom kostole zboru 23. novembra
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 87, č. 49 (1997), s. 5
Evanjelický cirkevný zbor a. v. (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
cirkevné zbory, 284.1(437.642)
Gudzová, Anna Dobrovoľníctvo a všetko čo s ním súvisí, je predovšetkým o komunikácii :Databáza mimovládnych organizácií je na internete
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 128 (5.6.2000). - [Príl.] Šport. - (5.6.2000), s. VI
Slovenská akademická informačná agentúra (Banská Bystrica, Slovensko)
Dobrovoľnícke centrum (Banská Bystrica, Slovensko)
dobrovoľníctvo, 061.66(437.642):378.3
364.62
Vall, Michal Domáce farby v najťažšej váhe veľmi milo prekvapil Šofranec
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 129 (6.6.2000). - [Príl.] Šport. - (6.6.2000), s. VIII
Športový klub policajtov (Banská Bystrica, Slovensko)
zápasenie, 796.81/.82(437.642)
Mázor, Martin Keď štetce i bubienky vychovávajú
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 130 (7.6.2000), s. 10
Osobitná škola internátna (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, arteterapia, 376.4(437.642)
615.85:73/77
Gudzová, Anna Dlhší čas pre krátky život
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 130 (7.6.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 23 (7.6.2000), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
HIV/AIDS, 614.2:616.988
Vall, Michal Silák Tešlár sa chce nechať prejsť autom
Smer dnes, Roč. 8, č. 130 (7.6.2000). - [Príl.] Šport. - (7.6.2000), s. III
kulturistika, športovci, 796.894.071(437.642)
929 Tešlár, Jozef
Vecné závery :Rokovala redakčná rada EPST
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 88, č. 11 (1998), s. 7
070.4:284.1(437.6)
Proksa, Pavel Z minulosti SEM-u ako združenia evanjelickej mládeže
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 88, č. 30 (1998), s. 3
mládež, 284.1-057.875(437.6)(091):061.3
267
Vdovjáková, Erika Ocenenie študentom
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 88, č. 49 (1998), s. 7
umelecký prednes, amatérsky, súťaže, kresťanská poézia, kresťanská próza, 808.54:06.063(437.642)
Rumunský prezident E. Constantinescu sa cíti ako doma/
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 131 (8.6.2000), s. 1
zahraničné návštevy, 327(498:437.642)
Greško, Miroslav Prvý hladoval, druhý si dobre naložil do taniera aj na činky
Smer dnes. Korzár., Roč. 8, č. 132 (9.6.2000). - [Príl.] Šport. - (9.6.2000), s. III
J.I.M. klub (Banská Bystrica, Slovensko)
vzpieranie, športovci, 796.88.071
929 Chebeň, Jaroslav
929 Gurský, Igor
Priekopník moderného lesného hospodárstva
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 89, č. 31 (1999), s. 6
lesníci, 929 Dekret-Matejovie, Jozef
630-051
Tesárová, Božena Milovníci poetického slova :1. stretnutie kresťanských básnikov - evanjelikov
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 89, č. 43-44 (1999), s. 2
Evanjelický cirkevný zbor a. v. (Banská Bystrica-Radvaň, Slovensko)
spisovatelia, poézia, 284.1(437.6):82-1:061.7
821.162.4-1
Mesto nedodržuje ani havarijný rozpočet na údržbu zelene
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 133 (10.6.2000), s. 1
mestská zeleň, 712:635.9
Baranová, Daniela Zhodnotili súčasný stav historického poznania :Medzinárodná konferencia v Banskej Bystrici
Evanjelický posol spod Tatier, Roč. 90, č. 49 (2000), s. 5
Evanjelická cirkev a. v
cirkev, 284.1:061.3
Gudzová, Anna -a deviataci zisťujú, že škola je fajn :Na návšteve v ZŠ na Okružnej ulici v Banskej Bystrici
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 134 (12.6.2000), s. 9
Základná škola, Okružná ulica (Banská Bystrica, Slovensko)
základné školy, 373.3
Rektori sú za spolufinancovanie štúdia
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 135 (13.6.2000), s. 1
vysoké školstvo, 378(437.6):061.3
Gudzová, Anna Chodí po svete a učí deti hrať go :Yuki Shigeno na Slovensku
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 136 (14.6.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 24 (14.6.2000), s. 7
Go klub MOYO (Banská Bystrica, Slovensko)
spoločenské hry, 794.246
Gudzová, Anna Ak je šach hra kráľovská, potom go je hra cisárska :Nadšenci najstaršej a vraj najúžasnejšej doskovej hry na svete sa zišli na Šachtičke
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 136 (14.6.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 24 (14.6.2000), s. 7
Go klub MOYO (Banská Bystrica, Slovensko)
spoločenské hry, 794.246
Krčová, Erika AmosDrukos je novou bránou obchodu
Korzár/Smer dnes, Roč. 8, č. 137 (15.6.2000), s. 1
AmosDrukos (Banská Bystrica, Slovensko)
elektronický obchod, internet, 339.162(437.642):004.738.5:654.93
Čestný doktorát pre amerického kongresmana
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 139 (17.6.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4(437.642):378.25
Krčová, Erika B. Bystrica má prvý a zatiaľ jediný passport mesta na Slovensku
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 139 (17.6.2000), s. 3
Rotary club (Banská Bystrica, Slovensko)
turistickí sprievodcovia, 061.235
908(437.642)(036)
Zbierajú nebezpečný odpad
Korzár/Smer Dnes., Roč. 8, č. 139 (17.6.2000), s. 3
Detox (Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, 628.4.045:061.5(437.642)
Spoločne pri kontrole nelegálnej práce
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 139 (17.6.2000), s. 3
Krajský úrad práce (Banská Bystrica, Slovensko)
nelegálna práca, 331.526.8
Knižný dar z USA aj v B. Bystrici
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 139 (17.6.2000), s. 3
Slovenská akademická informačná agentúra
knižnice, 025.22:339.726
061.66(437.642):378.3
Kratochvíl, Bohumír Na okraji prírodnej rezervácie Malachovské skalky rastú nové rodinné domy :Hovoríme s vedúcim Realitnej spoločnosti Reality Market Ing. Bohumírom Kratochvílom/
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 141 (20.6.2000). - [Špecializovaná inzertná príloha] Príjemné bývanie. - (20.6.2000), s. 1
Realitná spoločnosť Reality Market s.r.o., (Banská Bystrica, Slovensko)
nehnuteľnosti, realitné kancelárie, 332.7:061.66(437.642)
Zápisnica z Valného zhromaždenia členov ASL SR, konaného v Banskej Bystrici 9. a 10. októbra 1998
Bulletin Asociácia súkromných lekárov SR, Roč. 1, č. 4 (1998), s. 8
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
lekári, 614.258(437.6):061.3
Vall, Michal Najbližší to berú úplne normálne, ale ostatní nechápu prečo žena a tento šport
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 142 (21.6.2000). - [Príl.] Šport. - (21.6.2000), s. III
Guard Kickbox (športový klub : Banská Bystrica, Slovensko)
kickbox, športovci, 796.835:929 Vilhanová, Katarína
Zápisnica z Valného zhromaždenia členov ASL SR 19. a 20. 3. 1999 v Banskej Bystrici
Bulletin Asociácia súkromných lekárov SR, Roč. 2, č. 1 (1999), s. 10-11
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
lekári, 614.258(437.6):061.3
Vražda, Daniel Na Slovensku je odhadom asi 30 tisíc bezdomovcov a ich počet má stúpajúci trend
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 145 (24.6.2000), s. 3
bezdomovci, 316.343.38
Vznik sekcie Pracovných lekárov pre deti a dorast pri ASL SR
Bulletin Asociácia súkromných lekárov SR, Roč. 2, č. 1 (1999), s. 5--6
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
lekári, 614.258(437.6):061.3
616-053.2:061.23(437.6)
Zápisnica z pracovnej konferencie PLDD 6. 2. 1999 v Banskej Bystrici
Bulletin Asociácia súkromných lekárov SR, Roč. 2, č. 1 (1999), s. 6-7
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
lekári, 614.258(437.6):061.3
616-053.2:061.23(437.6)
Schôdza sekcie PLDD ASL SR
Bulletin Asociácia súkromných lekárov SR, Roč. 2, č. 2 (1999), s. 12
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
lekári, 614.258(437.6):061.3
616-053.2:061.23(437.6)
Greško, Miroslav Krajčí s traťovým rekordom, ale bez veľkého víťazstva :preteky automobilov do vrchu na trati Harmanec-Šturec sa uskutočnili bez veľkej účasti/
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 146 (26.6.2000). - [Príl.] Šport. - (26.6.2000), s. VIII
automobilizmus, 796.71(437.642)
Krčová, Erika Prečo mesto predalo hotel Lux iba za 26 miliónov Sk, sa treba opýtať poslancov MsZ
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 147 (27.6.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352:336.13
Pásztor, Ladislav Rokovanie Valného zhromaždenia členov ASL SR 25. 11. 2000, Banská Bystrica
Bulletin Asociácia súkromných lekárov SR, Roč. 3, č. 2 (2000), s. 31-32
Asociácia súkromných lekárov Slovenskej republiky
lekári, 614.258(437.6):061.3
V Banskobystrickom kraji 81 tisíc evidovaných nezamestnaných
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 147 (27.6.2000). - [Príl.] Šport. - (21.6.2000), s. V
nezamestnanosť, 331.56
Kaliská, Oľga Združenie knižníc metropolitného centra Banská Bystrica-Zvolen
Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, Roč. 5, č. 3 (1997), s. 5-7
Metropolis - Záujmové združenie vedeckých a akademických knižníc stredného Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
knižnice, informačné systémy, 027:002.6
027.54+027.7(437.642)
Daňová správa rozširuje služby verejnosti
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 149 (29.6.2000), s. 3
Ústredné daňové riaditeľstvo SR (Banská Bystrica, Slovensko)
dane, 336.225.2
Vall, Michal Aj Štefan Balošák sa už môže baliť do Sydney :V Banskej Bystrici sa konal atletický republikový šampionát
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 152 (3.7.2000). - [Príl.] Šport. - (3.7.2000), s. III
ľahká atletika, 796.42.093.1(437.6)
Greško, Miroslav Nechýbali ani pády na objednávku
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 152 (3.7.2000). - [Príl.] Šport. - (21.6.2000), s. VI
lyžovanie, 796.925
Prví absolventi Právnickej fakulty UMB
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 159 (12.7.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
univerzity, 378.4:34
Pavlíková, Jana Farmadín sa vrátil so zlomeným rebrom :na akademických MS v Japonsku sa v plnej miere potvrdila sila slovenského karate
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 161 (14.7.2000). - [Príl.] Šport. - (14.7.2000), s. III
karate, športovci, 796.853.26:929 Farmadín, Klaudio
Gudzová, Anna Obsluhoval ho osobný sluha sira Davida Warnera :Ivan Palúch: "Šesťdesiatka na krku a rozumu nikde-"
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 164 (18.7.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 28 (19.7.2000), s. 1, 3
herci, 792.071.2:929 Palúch, Ivan
Greško, Miroslav Hádzanárky pod Urpínom budú hrávať zadarmo :Nový banskobystrický hádzanársky klub potrebuje zložiť vklad 62 tisíc slovenských korún na extraligu
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 166 (20.7.2000). - [Príl.] Šport. - (20.7.2000), s. IV
Hádzanársky klub mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Minimum návštevníkov, absolútna strata
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 167 (21.7.2000), s. 1
kúpaliská, rekreačné areály, 379.846(437.642)
797.212.8(437.642)
Posvietili si na strediská cestovného ruchu
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 167 (21.7.2000), s. 3
Slovenská obchodná inšpekcia
cestovný ruch, ochrana spotrebiteľa, 339.025.2
338.48
Poslanec F. Šebej: Európsky klub je dobrý nápad
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 168 (22.7.2000), s. 1
Európsky klub (občianske združenie : Banská Bystrica, Slovensko)
medzinárodná spolupráca, 327.39(4)
Nezamestnaných je opäť viac, pribudli najmä absolventi
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 170 (25.7.2000), s. 10
Krajský úrad práce (Banská Bystrica, Slovensko)
nezamestnanosť, 331.56
Vražda, Daniel V poradenských centrách budú pracovať aj mladí vzdelaní Rómovia bez práce
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 171 (26.7.2000), s. 1
Krajská asociácia rómskych iniciatív (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, zamestnanosť, 323.15(437.6=914):061.3
Riaditeľka Britskej rady v Banskej Bystrici
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 171 (26.7.2000), s. 1
The British Council (Banská Bystrica, Slovensko)
informačné strediská, angličtina, 061.66(410:437.642)
811.111:37
Orlická, Jana Jazz si vyžaduje neohraničenú vnútornú slobodu :Cesty BB Band Dixieland Jazz Bandu za potleskom
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 171 (26.7.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 29 (26.7.2000), s. 3
BB Band Dixieland Jazz Band (Banská Bystrica, Slovensko)
hudobné skupiny, džez, 785.161(437.642)
V Sásovej nejde o obchvat mesta
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 173 (28.7.2000), s. 1
cestné komunikácie, 625.7/.8
Staško, Mojmír Zaradenie do kategórie "Sexiest men of NHL" Zedníka prekvapilo a potešilo :Po otrase mozgu v NHL prišlo washingtonské krídlo aj k zraneniu v domácom prostredí
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 173 (28.7.2000). - [Príl.] Šport. - (28.7.2000), s. II
ľadový hokej, športovci, 796.966:929Zedník, Richard
Greško, Miroslav Vojaci hrajú v budúcej sezóne o päť miliónov korún :Futbalisti banskobystrickej Dukly vstupujú s mladým neskúseným kolektívom do neznámej druhej ligy
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 173 (28.7.2000). - [Príl.] Šport. - (28.7.2000), s. IV
Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
futbal, 796.332
Krčová, Erika UMB sa stará aj o našich krajanských učiteľov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 174 (29.7.2000), s. 1
kurzy slovenčiny, 372.880:371.336:374:323.113(4=854)
Vyriešia verejnosprospešné práce problém dlhodobo nezamestnaných?
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 176 (1.8.2000), s. 10
Okresný úrad práce (Banská Bystrica, Slovensko)
nezamestnanosť, verejnoprospešné práce, sprostredkovanie práce, 331.56
Pavlíková, Jana O zlato ho pripravila ľavá noha :Jozef Tešlár nadviazal na svoje doterajšie úspechy a z ME v tlaku na lavičke si priviezol striebro
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 178 (3.8.2000). - [Príl.] Šport. - (3.8.2000), s. IV
kulturistika, silový trojboj, športovci, 796.894.071(437.642)
929 Tešlár, Jozef
Greško, Miroslav Favoriti začali od trénerov a lovili aj väčšie ryby :Mužstvá najvyššej stredoslovenskej futbalovej súťaže finišujú s príravou na nový ročník a posilami/
t Smer Dnes/Korzár, Roč. 8, č. 178 (3.8.2000). - [Príl.] Šport. - (3.8.2000), s. IV
futbal, 796.332(437.64)
Budovu Luxu nevydražili
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 180 (5.8.2000), s. 1
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 640.41(437.642)
347.451.6
Sám vojak na surfe uprednostnil chlad
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 182 (8.8.2000). - [Príl.] Šport. - (8.8.2000), s. I
jachting, 797.148:929Pollák, Patrik
Gudzová, Anna Sokoliari nelovia pre korisť, ale pre to krásne, čo s lovom súvisí
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 183 (9.8.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 31 (9.8.2000), s. 1, 3
Junior (centrum voľného času : Banská Bystrica, Slovensko)
sokoliarstvo, 502.743:598.279:616
639.1.081.32
Občanom nemôže byť ďalší osud krytej plavárne na Štiavničkách ľahostajný
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 185 (11.8.2000), s. 3
Krytá plaváreň (Banská Bystrica, Slovensko)
rekreačné areály, 725.742:797.2
Mestský mládežnícky parlament chce vytvoriť organizačnú štruktúru aj v iných mestách
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 186 (12.8.2000), s. 3
Mestský mládežnícky parlament (Banská Bystrica, Slovensko)
mládežnícke organizácie, 329.78
Krčová, Erika Nový Kostol sv. Michala Archanjela sa už zviditeľňuje oceľovou konštrukciou
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 188 (15.8.2000), s. 1
Kostol sv. Michala Archanjela (Banská Bystrica, Slovensko)
kostoly, 726.54(437.6):69
Krčová, Erika Vrtuľník leteckej záchrannej služby odvčera znova lieta
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 189 (16.8.2000), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
záchranná letecká služba, 614.881:656.74(437.642)
614.2(437.642)
Krčová, Erika Rooseveltova nemocnica je údajne schopná poskytnúť starostlivosť aj ústavným činiteľom :Medzi Bucekom a Králikom lepšie vzťahy
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 190 (17.8.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
manažment nemocníc, 614.2(437.642)
Šubeníková, Oľga Seminár Medzinárodná spolupráca a akademická mobilita 27. mája 1996, Banská Bystrica
Bulletin SAIA, Roč. 6, č. 6 (1996), s. 8-9
Slovenská akademická informačná agentúra
akademické mobility, vzdelávacie programy, 061.66(437.6):378.3
371.2
Pobočka SAIA-SCTS v Banskej Bystrici má päť rokov
Bulletin SAIA, Roč. 8, č. 6 (1998), s. 2
Slovenská akademická informačná agentúra
061.66(437.6):378.3
Gudzová, Anna Vzdelávať rómske deti je veľmi potrebné
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 191 (18.8.2000), s. 3
Kultúrne združenie Rómov Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, 323.15(=214.58):374
323.15(437.6=214.58):06.024
Noví rektori
Bulletin SAIA, Roč. 10, č. 9 (2000), s. 17-18
pedagógovia, hudobní skladatelia, 378.12(437.642)
78.071.1
929 Didi, Vojtech
Za ochranu domáceho trhu sú odborári i zamestnávatelia
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 194 (22.8.2000), s. 1
predaj, 658.82:658.62(437.6)
Kozubová, Jana Stretnutie cestovných kancelárií SACK
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 1 (1996), s. 11
Slovenská asociácia cestovných kancelárií
338.48:061.27(437.6)
Pavlíková, Jana Na olympiádu sa tešia, sú plné napätia a očakávania :V nominácii slovenských basketbalistiek na OH sú aj tri hráčky UMB Banská Bystrica
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 194 (22.8.2000). - [Príl.] Šport. - (22.8.2000), s. III
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
basketbal, 796.323.2(437.642)
Slovenská agentúra pre cestovný ruch predstavuje svoju činnosť
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 2 (1996), s. 13
Slovenská agentúra pre cestovný ruch (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 338.48:061.23(437.6)
Gudzová, Anna Toto rozhodne nie je Čína, nie je tu cítiť naftalín- :Druhý deň na slovenských trhoch a tašky plné slovenských výrobkov/
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 195 (23.8.2000), s. 1
predaj, 658.82:658.62(437.6)
Ehlichová, Katarína Banská Bystrica
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 3 (1996), s. 12-13
kultúrne pamiatky, dejiny, 908(437.642)
904(437.642)
Poliak, Jozef Bude sa vznášať Lietajúca Frída
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 195 (23.8.2000), s. 3
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
Teatro Tatro (Nitra, Slovensko)
scénický tanec, 792.83
793.32
Poliak, Jozef Divadlo z Pasáže zostalo v sieti slovenských úradov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 196 (24.8.2000), s. 3
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Pavlíková, Jana Prianie sa jej splnilo, v Sydney bude aj so svojim otcom :Plavkyňa Walterová je s pobytom v Hamburgu spokojná a v súčasnosti posilňuje a behá
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 196 (24.8.2000). - Príl. Šport. - (24.8.2000), s. IV
plávanie, 797.21
Krčová, Erika Pyrolýzna spaľovňa v Rooseveltovej nemocnici už čoskoro v riadnej prevádzke
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 197 (25.8.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
nemocnice, zdravotnícky odpad, 628.474:614.2(437.642)
Blahoželáme
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 3 (1997), s. 4
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, vysoké školy, 929 Gúčik, Marian
378.4.096.33(437.642)
378.113.2
Gúčik, Marian Abeceda cestovného ruchu - základ úspechu :Prof. Ing. Marián Gúčik, CSc.
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 4 (1997), s. 11
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, cestovný ruch, ekonómovia, 929 Gúčik, Marian
378.12
Patúš, Peter Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu po dvoch rokoch
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 1 (1997), s. 15
Slovensko-švajčiarsky inštitút pre ďalšie vzdelávanie v cestovnom ruchu (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, 929 Patúš, Peter:378.12
377.3:338.48(437.6:494)
Kučerová, Jana Európska akreditácia študijnej špecializácie ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 2 (1998), s. 13
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch (študijný odbor), študijné odbory, ekonomika a manažment hotelierstva a pohostinstva (študijná špecializácia), 378.4:338.48
Krčová, Erika Rokovali aj o balíčku ekonomických opatrení
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 197 (25.8.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352:353:336.13(437.64) (437.64)
Krčová, Erika Zmätky okolo odpredaja budovy hotela Lux sa skončili
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 198 (26.8.2000), s. 1
Hotel Lux (Banská Bystrica, Slovensko)
hotely, 640.41(437.642)
347.451.6
Orieška, Ján Tridsaťpäť rokov vysokoškolskej prípravy odborníkov pre cestovný ruch
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 4 (1999), s. 12
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
cestovný ruch, vysoké školy, 378.4:338.48
Krčová, Erika Primátor Králik: Výpravnú budovu autobusovej stanice nech dostavajú alebo zbúrajú
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 200 (30.8.2000), s. 1
autobusové stanice, 725.388(437.642)
Malachovský, Andrej Čestný doktorát UMB profesorovi Claudeovi Kasparovi
Bulletin pre cestovný ruch, Č. 3-4 (2000), s. 5
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
ekonómovia, čestné doktoráty, 337.4(437.642):33:338.48
378.25:929 Kaspar, Claude
Krčová, Erika Zohnať 26 ľudí na verejnoprospešné práce v B. Bystrici je problém
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 2000 (30.8.2000), s. 3
nezamestnanosť, 331.56
Olympiáda - vrchol, túžba, sen aj veľká životná šanca :Na hrách XXVII. olympiády v Sydney bude Slovensko reprezentovať 113 športovcov, medzi ktorými budeme držať palce aj 22 pretekárom banskobystrických klubov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 200 (30.8.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 34 (30.8.2000), s. 7, 8
športovci, 796.032.2(100)
796.071.2
Gudzová, Anna Škola pre rómske deti, kurzy pečenia a záujem, ktorý treba využiť
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 202 (2.9.2000), s. 3
Kultúrne združenie Rómov Slovenska (Banská Bystrica, Slovensko)
Rómovia, 323.15(437.6=214.58):06.024
323.15(437.6=214.58):374
Haborák potvrdil na Atletickom kritériu SNP dobrú formu
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 203 (4.8.2000). - [Príl.] Šport. - (4.8.2000), s. IV
ľahká atletika, atletické viacboje, 796.42/.43.093.1(437.642)
796.093.64(437.642)
Greško, Miroslav Celerín má titul, ale najrýchlejší bol Madaj
Smer, Roč. , č. (), s.
Športový klub Trian T&T UMB (Banská Bystrica, Slovensko)
horský duatlon, 796.093.642
796.093.55+796.61
Obchodná misia do Tarnova a Minska
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 204 (5.9.2000), s. 3
Slovenská obchodná a priemyselná komora
podnikanie, 347.731.4(437.642)
Greško, Miroslav Banskobystrické hádzanárky dali prednosť baru a v extralige nebudú hrať
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 204 (5.9.2000). - [Príl.] Šport. - (5.9.2000), s. II
Hádzanársky klub mesta Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
hádzaná, 796.322
Vražda, Daniel Inflácia podľa poradcu ministerky Márie Machovej prekročí predpokladanú hranicu desať percent
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 205 (6.9.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
medzinárodné vedecké konferencie, 338.2:061.3
378.4(437.642):33
Okresný súd zastavil konanie v kauze triptychu Klaňania troch kráľov
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 205 (6.9.2000), s. 1
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
Klaňanie Troch kráľov (obraz), vlastnícke právo, 348.42:348.73:347.23:75
Greško, Miroslav Cieľom FK Jupie nie je stavať vzdušné zámky
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 205 (6.9.2000). - [Príl.] Šport. - (6.9.2000), s. III
Futbalový klub Jupie (Banská Bystrica-Podlavice, Slovensko)
futbal, 796.332
Horáčková, Marta Šampionát ako má byť :Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov a žien
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 8 (1996), s. 50-51
kulturistika, športovci, 796.894.093.1(437.6)
929 Výlupok, Peter
Mihalíková, E Príspevok k problematike znečistenia vnútorného ovzdušia krytých zimných štadiónov
Hygiena, Roč. 42, č. 1 (1997), s. 15-26
Res. angl.
Špecializovaný štátny zdravotný ústav (Banská Bystrica, Slovensko)
zimné štadióny, oxid dusičitý, 614.72(437.6):543.272.62
725.86(437.6)
Krčová, Erika Dni mesta spolu s Radvanským jarmokom
Korzár/Smer dnes, Roč. 8, č. 207 (8.9.2000), s. 1
slávnostné podujatia, výročné trhy, 394.4(437.642)
394.6(437.642)
791.61(437.642)
Sezónu jarmokov odštartovali aj pracovníci obchodnej inšpekcie
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 208 (9.9.2000), s. 3
Slovenská obchodná inšpekcia
trhy, ochrana spotrebiteľa, 339.146
339.025.2
Horáčková, Marta Dominovali mladí :Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov a žien 1997
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 7 (1997), s. [58-59]
kulturistika, športovci, 796.894.093.1(437.6)
929 Výlupok, Peter
929 Viziová, Zuzana
Slovenskí a českí osteológovia v B. Bystrici
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 208 (9.9.2000), s. 3
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
osteológia, 616.71:061.3
614.2(437.642)
Toman, Miroslav Bezplatné parkovanie v B. Bystrici
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 209 (11.9.2000), s. 4
parkoviská, Banská Bystrica (Slovensko), 625.712.63
Filadelfiová, Jarmila Dôležité je prekonať bariéry postihnutia a napriek chorobe "dať o sebe vedieť"
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 209 (11.9.2000), s. 10
Zväz telesne postihnutej mládeže (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotne postihnutí, 364.6-056.26
Klaučová, Zlatica Zlato pre Zoru a Ivetu :Majstrovstvá Slovenska vo fitness
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 7 (1998), s. 55
fitness, 796.894.093.1(437.6)
929 Žigalová, Marietta
929 Sitarčíková, Martina
Juhásová, Petra Poznáte Mariettu? :Príbeh jedného športového talentu
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 8 (1998), s. 21-23
fitness, športovci, 796.894.071(437.642)
929 Žigalová, Marietta
Horáčková, Marta Vranov ukázal všetko :Majstrovstvá Slovenska v kulturistike mužov 1998
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 8 (1998), s. 56-57
kulturistika, športovci, 796.894.093.1(437.6)
929 Výlupok, Peter
Matejíčka, Ľuboš Slovensko drží pozíciu
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 8 (1998), s. [66]
fitness, športovci, 796.894.071(437.642)
929 Žigalová, Marietta
Matejíčka, Ľuboš Najlepšie Chrťanová a Malachovská
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 7 (2000), s. 76-[77]
fitness, športovci, 796.894
Meško, Ladislav Špička výborná, druhá vlna chýba
Muscle a fitness - FIT-plus, Č. 8 (2000), s. 76-[77]
kulturistika, športovkyne, 796.894.093.1(437.6)
929 Viziová, Zuzana
Krčová, Erika Prelomiť škodlivé stereotypy na UMB je v novom školskom roku nevyhnutné
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 210 (12.9.2000), s. 1
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
378.4
Banskobystrické BDnR už v novej budove
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 210 (12.9.2000), s. 1
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Krčová, Erika Mons. Rudolf Baláž: V ťažkostiach buď človek padá alebo sa zocelí
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 211 (13.9.2000), s. 4
biskupi, cirkevní hodnostári, 262.12:282
929 Baláž, Rudolf
O patentovej spolupráci v B. Bystrici
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 211 (13.9.2000), s. 4
Úrad priemyselného vlastníctva (Banská Bystrica, Slovensko)
duševné vlastníctvo, 347.77
Väčšina stavebných firiem je stále v kríze
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 214 (18.9.2000), s. 1
stavebníctvo, 69(437.64)
Borguľová, Jana Cena primátora Banskej Bystrice Štefanovi Žárymu
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 3 (1999), s. 2
spisovatelia, vyznamenania, prekladatelia, 352(437.642)
929 Žáry, Štefan:82:06.068
821.162.4-051
Slovanský romantizmus
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 6 (1999), s. 2
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
literatúra, 82:061.3
378.4
Krčová, Erika Radvanský jarmok nebol iba burzou
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 214 (18.9.2000), s. 1
výročné trhy, 394.6(437.642)
791.61(437.642)
Muži STU Bratislava a ženy UMB Banská Bystrica majstrami SR v atletike družstiev
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 214 (18.9.2000). - [Príl.] Šport. - (18.9.2000), s. VII
ľahká atletika, 976.42
Zolo Palugyay :Tentoraz v Banskej Bystrici
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 35 (1999), s. 11
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1
061.4(437.642)
929 Palugyay, Zoltán
Podracká, Dana Najúčinnejšou uzdou je skepsa :hovoríme so spisovateľom Ladislavom Ballekom
Literárny týždenník, Roč. 12, č. 46 (1999), s. [1], 8
spoločnosť, demokracia, spisovatelia, 821.162.4-051
82:929 Ballek, Ladislav
Pavlíková, Jana Krasokorčuliarka Paúrová sa vrátila na ľad, no súťažne sa predstaví až na domácom šampionáte
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 217 (21.9.2000). - [Príl.] Šport. - (21.9.2000), s. VIII
krasokorčuľovanie, 796.912
Športlínia aj o zdravom životnom štýle
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 218 (22.9.2000), s. 1
Šport Línia
športové potreby, výstavy, 796/799:685.6:061.4(437.642)
379.8
Kriška, Fedor Tri poučenia zo sveta Dušana Kállaya
Literárny týždenník, Roč. 11, č. 27 (1998), s. 14
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 75/76:061.4
Borguľová, Jana Literárna Banská Bystrica `98
Literárny týždenník, Roč. 11, č. 26 (1998), s. 2
literárne podujatia, 82:061.7
Odbočka SSS v Banskej Bystrici bilancovala
Literárny týždenník, Roč. 13, č. 1-2 (2000), s. 2
Spolok slovenských spisovateľov (Banská Bystrica, Slovensko)
82:061.23
Súťaž štvornohých záchranárov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 218 (22.9.2000), s. 1
záchranárske psy, 614.8(437.642:437.647)
636.7.044:798.8
Troligová, Zlata Vyznania srdcom
Literárny týždenník, Roč. 13, č. 6 (2000), s. 2
Litera 2 (literárny klub : Banská Bystrica, Slovensko)
literárne kluby, 82:061.2
Gajdoš, Ondrej Na strelnici rozdávali medaily, Gönci ležal v posteli
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 218 (22.9.2000). - [Príl.] Sme v Sydney. - Č. 6 (22.9.2000), s. 1
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športová streľba, športovci, 799.3.071.2(437.642)
929 Gönci, Jozef
Európsky klub v B. Bystrici píše premiérovi
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 220 (25.9.2000), s. 1
Európsky klub (občianske združenie : Banská Bystrica, Slovensko)
medzinárodná spolupráca, 327.39(4)
Vražda, Daniel Psy zachraňovali ľudí z ruín ružomberského kláštora
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 220 (25.9.2000), s. 1, 4
záchranárske psy, 614.8(437.642)
636.7.044:798.8
Gajdoš, Ondrej Na vrchole kariéry vrcholila v Gönciho tele chrípka
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 220 (25.9.2000). - [Príl.] Sme v Sydney. - Č. 8 (25.9.2000), s. 1
Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica (Banská Bystrica, Slovensko)
športová streľba, športovci, 799.3.071.2(437.642)
929 Gönci, Jozef
Pollák zopakoval umiestnenie z Atlanty
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 220 (25.9.2000). - [Príl.] Sme v Sydney. - Č. 8 (25.9.2000), s. VI
Pollák, Patrik,
jachting, 797.148:929Pollák, Patrik
Troligová, Zlata Stretnutie so spisovateľom
Literárny týždenník, Roč. 13, č. 35 (2000), s. 2
spisovatelia, 82:929 Bednár, Roman
82.162.4-051
Maťovčík, Augustín Ľudo Ondrejov na muške odstreľovačov
Literárny týždenník, Roč. 13, č. 35 (2000), s. 9
82:929Ondrejov, Ľudo
929Ondrejov, Ľudo
Parenička, Pavol Album zabúdaných osobností :Žiak-Somolický, Izidor
Literárny týždenník, Roč. 13, č. 39 (2000), s. 8
spisovatelia, redaktori, 82:929 Žiak-Somolický, Izidor
07-051
821.162.4-051
Čestné miesto na svetovej scéne pre banskobystrického jazzového muzikanta Jozefa Karvaša
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 222 (27.9.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 38 (27.9.2000), s. 1, 3
džez, hudobníci, 78.071.1:785.161(437.642)
929 Karvaš, Jozef
Beňo, Ján Spomienka na Mikiho
Literárny týždenník, Roč. 13, č. 46 (2000), s. 10
slovenskí spisovatelia, 82
929 Kováč, Mikuláš
Hobl, Josef Voľba starostu v Banskej Bystrici : Približne o takomto čase pred 77 rokmi/
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 222 (27.9.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 38 (27.9.2000), s. 2
voľby, starostovia, 352:324
82-7
Fukatsch, Peter Zranený Igor Kováč sa zachoval férovo, keď nenastúpil na štart rozbehu
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 222 (27.9.2000). - [Príl.] Sme v Sydney. - Č. 10 (27.9.2000), s. IV
atletika, športovci, beh, 796.422.12.35:929Kováč, Igor
Krčová, Erika Mobilný zber nebezpečných látok Banskobystričanov oslovil
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 223 (28.9.2000), s. 1
Detox (Banská Bystrica, Slovensko)
odpad, 628.4.045:061.5(437.642)
Krčová, Erika Autizmus dokáže diagnostikovať len málo odborníkov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 224 (2000), s. 1
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Kompa (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, 364.465-056.36
159.963.37
Podporu poberá vyše jedenásťtisíc nezamestnaných
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 224 (29.9.2000), s. 1
nezamestnanosť, 331.56
Dnes sa na Bábkarskej Bystrici predstavia Maďari
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 224 (29.9.2000), s. 4
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Gajdoš, Ondrej Blažeková prehrala stávku s otcom
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 224 (29.9.2000). - [Príl.] Sme v Sydney. - Č. 12 (29.9.2000), s. IV
ľahká atletika, športovci, 796.421
929 Blažeková, Zuzana
Vrbovský, Radomír Na Bábkarskej Bystrici dnes aj francúzski divadelníci
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 225 (30.9.2000), s. 1
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Gajdoš, Ondrej Olympijské preteky pre manželku
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 225 (30.9.2000). - [Príl.] Sme v Sydney. - Č. 13 (30.9.2000), s. IV
Športový klub HI-TEC (Banská Bystrica, Slovensko)
ľahká atletika, športovci, 796.421.071(437.642)
929 Tichý, Peter
Pavlíková, Jana Skialpinizmus by mohol byť na zimnej olympiáde o šesť rokov minimálne ukážkovým športom
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 225 (30.9.2000). - [Príl.] Sme v Sydney. - Č. 13 (30.9.2000), s. VI
JAMES (horolezecký klub)
skialpinizmus, 796.52:796.92
Krčová, Erika Inaugurovali nového rektora Akadémie umení doc. Vojtecha Didiho
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 228 (4.10.2000), s. 1
Akadémia umení (Banská Bystrica, Slovensko)
pedagógovia, hudobní skladatelia, 378.67(437.642)
378.113.1(437.642)
929 Didi, Vojtech
78.071.1
Sokol, Štefan M Hodiny pravdy
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 34-35 (1997), s. 20
dejiny, 94(437.642)SNP
Kružliak, Imrich Moyses a Slovensko (Odkaz veľkého biskupa)
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 43 (1997), s. 7
biskupi, 262.3-051
Bábkari u prednostu Sečkára
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 228 (4.10.2000), s. 1
bábkové divadlo, 792.97.091.4(437.642)
Krčová, Erika Podľa poslanca Finďa by mala byť koncovou nemocnicou práve Rooseveltova
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 229 (5.10.2000), s. 1
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
zdravotnícke zariadenia, 614.2
Krčová, Erika Návrat pomáha opusteným deťom aj ich náhradným rodičom
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 229 (5.10.2000), s. 4
Centrum Návrat
náhradné rodiny, 376.64
Každých desať rokov jedna Tosca
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 230 (6.10.2000), s. 1
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
UMB a SFPA podpísali memorandum o spolupráci
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 230 (6.10.2000), s. 1
Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
Univerzita Mateja Bela (Banská Bystrica, Slovensko)
spolupráca, 327:061.233
378.4
Mikl, Marian Pôsobenie verejného notára Dr. Ladislava Nádašiho v odboji počas II. svetovej vojny
Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Roč. 6/47, č. 1-2 (1999), s. 21-27
protifašistický odboj, 94(437.6)SNP
340-051
347.961(437.642)
Dnes otvárajú v Dixon clube tenisovú halu, zajtra ju pokrstí turnaj Koncolor open 2000
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 230 (6.10.2000). - [Príl.] Šport. - (6.10.2000), s. III
Dixon club (športový klub : Banská Bystrica, Slovensko)
tenis, 725.84
796.342
Šoka, Milan Dni európskeho kultúrneho dedičstva 1995
Časopis Muzeálnej slovenskej spoločnosti, Roč. 3/44, č. 2 (1995), s. 24-26
banské mestá, kultúrne dedičstvo, výstavy, 008:904(4):061.4(437.642)
394.5(437.642)
74/76.05:622(437.64):061.4
Vražda, Daniel Ministerské varianty KÚRS 2001 sú pre Banskú Bystricu a Zvolen neprijateľné
Smer dnes. Korzár, Roč. 8, č. 232 (9.10.2000), s. 1
regionálny rozvoj, 911.37(437.6):711.4(437.6)
332.1(437.64)
Folklór je láska na celý život
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 232 (9.10.2000), s. 4
Bystrina (folklórny súbor : Banská Bystrica, Slovensko)
folklórne súbory, 793.31:784.4
Kriminalita mierne poklesla, objasnenosť trestných činov stúpla
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 234 (11.10.2000), s. 1
kriminalita, 343.97(437.64)
Krčová, Erika Otvorili medzinárodnú konferenciu a výstavu ENEF 2000/
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 234 (11.10.2000), s. 1
energetika, 620.9:061.3
Sokolová, Viera Kus Slovenska v srdci
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 237 (14.10.2000). - [Príl.] Panoráma, s. 7
Dielňa ľudových remesiel (Banská Bystrica, Slovensko)
remeslá, ľudová umelecká výroba, 7.011.26
745/749
Smrečina Holding I. za deväť mesiacov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 240 (18.10.2000), s. 1
Smrečina Holding I. (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674:658.15(437.642)
Na cestách Banskobystrického okresu zahynulo jedenásť ľudí
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 240 (18.10.2000), s. 1
dopravná nehodovosť, cestná doprava, 614.8:656.1
Krčová, Erika Zamaskovaní muži včera napadli a zbili poslanca MsZ Miroslava Tomana
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 240 (18.10.2000), s. 1
komunálna politika, 329.11:929Toman, Miroslav
Gudzová, Anna "Som pripravená tvrdo pracovať a nevzdať sa"
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 240 (18.10.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 41 (18.10.2000), s. 1, 3
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
balet, 792.82(437.642)
929 Dinková, Dana
792.027.5
Nuoška, Andrej Matej Bel - muž európskeho formátu
Literárny týždenník, Roč. 10, č. 49 (1997), s. 11
929 Bel, Matej
930.85(437.6)
Sokolová, Katarína Troppove akordy xylografie a Janáčikove FataMorgany
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 240 (18.10.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 41 (18.10.2000), s. 4
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 76.071.1:929 Tropp, Stanislav
77.04:929 Janáčik, Peter
061.4
Kliment, Peter Najnovší hraný film štúdia TEATRON Dýchaj
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 240 (18.10.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 41 (18.10.2000), s. 4
Stredoslovenské osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensk)
hrané videofilmy, amatérsky videofilm, 791.43.077(086.8)(437.642)
Sokolová, Katarína Svety za svetom II.
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 240 (18.10.2000). - [Príl.] Direkt. - Roč. 2, č. 41 (18.10.2000), s. 4
Štátna galéria (Banská Bystrica, Slovensko)
výstavy, výtvarní umelci, 75.071.1:929 Fischer, Daniel
061.4
Uličianska, Zuzana M. Bendik: Tosca je najbrutálnejšia klasická opera
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 241 (19.10.2000), s. 6
Štátna opera (Banská Bystrica, Slovensko)
opera, 792.54(437.642)
Gudzová, Anna Dva dni o Divadle z Pasáže, alebo o tom, že fantázii sa krídla pristrihnúť nedajú
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 243 (21.10.2000), s. 4
Divadlo z Pasáže (Banská Bystrica, Slovensko)
mentálne postihnutí, divadlo, 792.077-056.36
Krčová, Erika Otvorili banskobystrické Reformačné dni 2000/
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 244 (23.10.2000), s. 1
reformácia, 1542-1603, 284.1
94(411).05
Vall, Michal Glajza nenašiel premožiteľa ani pod Urpínom
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 244 (23.10.2000) - [Príl.] Sme v športe. - Roč. 7, č. 44 (23.10.2000), s. V
cyklokros, 796.61
Vall, Michal Silák Tešlár konečne majstrom sveta v tlaku na lavičke
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 245 (24.10.2000), s. 2
kulturistika, silový trojboj, športovci, 796.894.071(437.642)
929 Tešlár, Jozef
Vražda, Daniel Európsky klub navrhuje vybudovanie vojenskej základne v Sliači
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 246 (25.10.2000), s. 1
Európsky klub (občianske združenie : Banská Bystrica, Slovensko)
medzinárodná spolupráca, 327.39(4)
O zápase Evanjelickej cirkvi, a. v. s princípmi a prejavmi fašizmu
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 246 (25.10.2000), s. 4
protifašistický odboj, kresťania, 94(4)"1939/1945":284.1/.2
061.3
Krčová, Erika V tajnom hlasovaní rozhodlo MsZ o prednostovi M. Muroňovi
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 248 (27.10.2000), s. 1
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
352.2.075(437.642):929Muroň, Miroslav
Vall, Michal Austrálski krasokorčuliari sú prekvapení, ako Bystrica opeknela
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 248 (27.10.2000), s. II
krasokorčuľovanie, 796.912.092-053.6
Vrbovský, Radomír Štúdio tanca v novom zložení a Niečo medzi nami
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 249 (28.10.2000), s. 4
Štúdio tanca (Banská Bystrica, Slovensko)
scénický tanec, 793.32
792.83
Poľovníci ulovili 230 jeleňov a 387 srncov
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 250 (30.10.2000), s. 4
poľovníctvo, 639.1
V Banskobystrickom kraji pridelili na VPP vyše 368 miliónov korún
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 250 (30.10.2000), s. 4
nezamestnanosť, verejnoprospešné práce, 331.56
331.572.4:351.712
Ekonápadník už po tretíkrát
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 250 (30.10.2000), s. 4
Slovenská agentúra životného prostredia (Banská Bystrica, Slovensko)
environmentálna výchova, životné prostredie, 37.03:504
504.06:061.23(437.6)
Banská Bystrica má miliardový dlh voči bankám a dodávateľom služieb
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 251 (31.10.2000), s. 4
Mestský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
verejné financie, 352:336.13
"Silní" pomohli opusteným deťom
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 251 (31.10.2000), s. 4
Bank Austria Creditanstalt Slovakia
banky, 336.71
Vall, Michal Slovenky na VC SNP v krasokorčuľovaní opäť nevystúpili na stupne najlepších
Korzár/Smer Dnes, Roč. 8, č. 251 (31.10.2000), s. III
krasokorčuľovanie, medzinárodné súťaže, 796.912.092-053.6
Týždeň otvorených dverí a plný prekvapení v Dominike
Banskobystrický Korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 277 (1.12.2000), s. 1
Bábkové divadlo na Rázcestí (Banská Bystrica, Slovensko)
bábkové divadlo, 792.97(437.642)
Vražda, Daniel Princ Charles v typicky ostrovnom daždivom počasí prekvapoval ľudí bezprostrednosťou
Banskobystrický Korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 252 (2.11.2000), s. 1
zahraničné návštevy, 327(410:437.642)
929 Charles, princ z Walesu
Greško, Miroslav Banskobystričan Michal Daňo sa zúčastnil na letných olympijských hrách v Sydney ako dobrovoľník
Banskobystrický Korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 252 (2.11.2000), s. 20
manažment športu, dobrovoľníctvo, 364.62:929 Daňo, Michal
796.06
Nezabudnuteľné chvíle s princom Charlesom
Banskobystrický Korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 253 (3.11.2000), s. 1
The British Council (Banská Bystrica, Slovensko)
zahraničné návštevy, informačné strediská, 327(410:437.642)
929 Charles, princ z Walesu
061.66(410:437.642)
V B. Bystrici realizujú projekt pomoci chronicky a terminálne chorým
Banskobystrický Korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 253 (3.11.2000), s. 1
Diecézna charita (Banská Bystrica, Slovensko)
hospicová starostlivosť, 364:616-036.8
332.834.7
Ďurica víťazom otvorených majstrovstiev Švajčiarska v thajskom boxe
Banskobystrický Korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 253 (3.11.2000), s. 20
Fire Gym (klub thajského boxu : Banská Bystrica, Slovensko)
thajský box, 796.838
Nedostatok očkovacích vakcín proti chrípke
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 254 (4.11.2000), s. 1
chrípka, 616.921.5:615.371
Extrakcia čírej šošovky - kararakty ako refrakčná operácia pri ťažkej krátkozrakosti
Česká a slovenská oftalmologie, Roč. 52, č. 2 (1996), s. 82-87
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
myopia, šošovky, 617.741-089
617.753.2
614.2
Izák, Milan 10 000 implantácií umelých vnútroočných šošoviek na očnom oddelení KNsP v Banskej Bystrici
Česká a slovenská oftalmologie, Roč. 52, č. 6 (1996), s. 351-355
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou KÚNZ (Banská Bystrica, Slovensko)
katarakta, šošovky vnútroočné, umelé, očné choroby, 617.741-004.1-089
614.2
Tóth, Peter Kvôli Černákovi prijal parlament zákon najrýchlejšie vo svojej histórii
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 255 (5.11.2000), s. 3
súdne procesy, 658.114-051:929 Černák, Mikuláš
343
Besné líšky v Banskobystrickom okrese útočia na psov a mačky
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 258 (9.11.2000), s. 1
besnota zvierat, líšky, 619:616.988.21
Všetci veritelia krachujúcej banky uspokojení nebudú
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 261 (13.11.2000), s. 1
Dopravná banka (Banská Bystrica, Slovensko)
banky, 336.712(437.642):656
Jurkovič, Vojtech V Štokholme mu Amerika nechýba, na farmu sa už nikdy nevráti
Smer, Banskobystrický korzár-SME v regióne
ľadový hokej, športovci, 796.966.071.2:929Országe, Vladimír
Krčová, Erika November 1989 a gastronómiu prezentujú v Berne
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 262 (14.11.2000), s. 1
Európsky klub (občianske združenie : Banská Bystrica, Slovensko)
medzinárodná spolupráca, gastronómia, 327.39(4)
641.6
Izák, Milan Mikrochirurgia katarakty pri glaukóme
Česká a slovenská oftalmologie, Roč. 53, č. 3 (1997), s. 174-180
Res. angl.
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
katarakta, očné choroby, glaukóm, 617.741-004.1-089
617.7-007.681
614.2
K životnému jubileu prof. MUDr. Milana Izáka, CSc.
Česká a slovenská oftalmologie, Roč. 55, č. 5 (1999), s. 330-331
Nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta (Banská Bystrica, Slovensko)
lekári, očné lekárstvo, 614.253.1(437.642)
617.7-051
929 Izák, Milan
Kelemen, Milan Počítačový program ponúka informácie o päťsto povolaniach
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 263 (15.11.2000), s. 1
Burza informácií pre voľbu povolania
voľba povolania, 37.048.4
Premiéra amatérskeho filmu Dýchaj
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 263 (15.11.2000), s. 8
Stredoslovenské osvetové stredisko (Banská Bystrica, Slovensk)
hrané videofilmy, amatérsky videofilm, 791.43.077(086.8)(437.642)
Takmer 690 podaní občanov eviduje pracovisko prezidenta SR v B. Bystrici
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 264 (16.11.2000), s. 1
Slovensko
prezidentské kancelárie, 342.519
Boj proti drogám bude úspešný, ak sa do neho zapojí celá spoločnosť
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 264 (16.11.2000), s. 1
drogy, knihy, 178.8
Smrečina čelí hrozbe zastavenia výroby
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 265 (17.11.2000), s. 15
Smrečina Holding I. (Banská Bystrica, Slovensko)
drevospracujúci priemysel, 674:658.15(437.642)
Krčová, Erika Triptych Klaňanie sa Troch kráľov je späť na biskupskom úrade, morálna ujma však zostala
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 266 (18.11.2000), s. 1
Rímskokatolícky biskupský úrad (Banská Bystrica, Slovensko)
vlastnícke právo, Klaňanie Troch kráľov (obraz), 348.42:348.73:347.23:75
Ferdo Mravec a jeho priatelia prichádzajú dnes na scénu opery
Banskobystrický korzár-SME v regióne, Roč. 8, č. 266 (18.11.2000), s. 4
Štátna opera (Ba